Money.plFirmaAkty prawnePrawo zamówień publicznych

Prawo zamówień publicznych

Rozdział 5 Zamówienia sektorowe

Art. 132.

1. Przepisy niniejszego rozdziału stosuje się do zamówień udzielanych przez zamawiających,o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 3, i ich związki oraz przez zamawiających,o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 4, zwanych dalej "zamówieniamisektorowymi", z zastrzeżeniem art. 3 ust. 1 pkt 5 i 6, jeżeli zamówieniejest udzielane w celu wykonywania jednego z następujących rodzajów działalności:
1) poszukiwania, rozpoznawania lub wydobywania gazu ziemnego, ropy naftowejoraz jej naturalnych pochodnych, węgla brunatnego, węgla kamiennegoi innych paliw stałych;
2) zarządzania lotniskami, portami morskimi lub śródlądowymi oraz ich udostępnianiaprzewoźnikom powietrznym, morskim i śródlądowym;
3) tworzenia sieci przeznaczonych do świadczenia publicznych usług związanychz produkcją, przesyłaniem lub dystrybucją energii elektrycznej, gazulub ciepła lub dostarczania energii elektrycznej, gazu albo ciepła do takichsieci lub kierowania takimi sieciami;
4) tworzenia sieci przeznaczonych do świadczenia publicznych usług związanychz produkcją lub dystrybucją wody pitnej lub dostarczania wody pitnejdo takich sieci lub kierowania takimi sieciami;
5) obsługi sieci świadczących publiczne usługi w zakresie transportu kolejowego,tramwajowego, trolejbusowego, koleją linową lub przy użyciu systemówautomatycznych;
6) obsługi sieci świadczących publiczne usługi w zakresie transportu autobusowego;
7) świadczenia usług pocztowych.
2. Zamawiający udzielający zamówień, o których mowa w ust. 1 pkt 4, stosująprzepisy niniejszego rozdziału również do zamówień związanych z kanalizacją ioczyszczaniem ścieków oraz działalnością związaną z pozyskiwaniem wodypitnej.
3. Zamawiający udzielający zamówień, o których mowa w ust. 1 pkt 7, stosująprzepisy niniejszego rozdziału również do zamówień związanych ze świadczeniemusług: zarządzania usługami pocztowymi, przesyłania zakodowanych dokumentówza pośrednictwem elektronicznych środków komunikacji, zarządzaniabazami adresowymi, przesyłania poleconej poczty elektronicznej, finansowych,filatelistycznych i logistycznych w szczególności przewozu przesyłek towarowychoraz ich konfekcjonowania i magazynowania.

Art. 133.

1. Do udzielania zamówień sektorowych ustawę stosuje się, jeżeli wartość zamówieniajest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych napodstawie art. 11 ust. 8.
2. Zamawiający udzielający zamówień sektorowych są obowiązani uwzględniać wsprawozdaniu, o którym mowa w art. 98, także informacje dotyczące udzielonychzamówień sektorowych, których wartość jest mniejsza niż kwoty określonew przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.
3. Do zamówień sektorowych nie stosuje się przepisów art. 100 ust. 2 i art. 102 ust.
3.

Art. 134.

1. Zamawiający może udzielić zamówienia sektorowego w trybie przetargu nieograniczonego,przetargu ograniczonego oraz negocjacji z ogłoszeniem. Przepisuart. 55 nie stosuje się.
2. Zamawiający może zawrzeć umowę ramową po przeprowadzeniu postępowania,stosując odpowiednio przepisy dotyczące udzielania zamówienia w trybie przetargunieograniczonego, przetargu ograniczonego oraz negocjacji z ogłoszeniem.Przepisu art. 55 nie stosuje się.
3. W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu ograniczonego lub negocjacjiz ogłoszeniem zamawiający może wyznaczyć:
1) termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niekrótszy niż:a) 22 dni od dnia przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi OficjalnychPublikacji Wspólnot Europejskich drogą elektroniczną lub faksem,b) 37 dni od dnia przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi OficjalnychPublikacji Wspólnot Europejskich w inny sposób niż określony wlit. a,c) 15 dni od dnia przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi OficjalnychPublikacji Wspólnot Europejskich drogą elektroniczną zgodnie zformą i procedurami wskazanymi na stronie internetowej określonej wdyrektywie;
2) termin składania ofert nie krótszy niż 10 dni, z uwzględnieniem czasu potrzebnegona przygotowanie i złożenie oferty;
3) dowolny termin składania ofert, jeżeli wszyscy wykonawcy, którzy zostanązaproszeni do składania ofert, wyrazili na to zgodę.
4. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, zamawiający może wybrać najkorzystniejsząofertę z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
5. Zamówienia sektorowego można udzielić w trybie negocjacji bez ogłoszenia, jeżeli:
1) zachodzi jedna z okoliczności, o których mowa w art. 62 ust. 1;
2) w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie negocjacji z ogłoszeniemnie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,nie zostały złożone żadne oferty lub wszystkie oferty zostałyodrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ze względu na ich niezgodnośćz opisem przedmiotu zamówienia, a pierwotne warunki zamówienianie zostały w istotny sposób zmienione.
6. Zamówienia sektorowego można udzielić w trybie zamówienia z wolnej ręki, jeżeli:
1) zachodzi jedna z okoliczności, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 1-5oraz pkt 8 i 9;
2) w związku z trwającymi przez bardzo krótki okres szczególnie korzystnymiokolicznościami możliwe jest udzielenie zamówienia po cenie znacząconiższej od cen rynkowych;
3) udziela się, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego,dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych zamówień uzupełniających,stanowiących nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowegoi polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień,jeżeli zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargunieograniczonego, przetargu ograniczonego lub negocjacji z ogłoszeniem,a zamówienie uzupełniające było przewidziane w ogłoszeniu ozamówieniu dla zamówienia podstawowego i dotyczy przedmiotu zamówieniaw nim określonego;
4) w przypadku udzielania, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego,dotychczasowemu wykonawcy dostaw, zamówień uzupełniających,stanowiących nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowegoi polegających na rozszerzeniu dostawy, jeżeli zmiana wykonawcypowodowałaby konieczność nabywania rzeczy o innych parametrachtechnicznych, co powodowałoby niekompatybilność technicznąlub nieproporcjonalnie duże trudności techniczne w użytkowaniu i dozorze,jeżeli zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargunieograniczonego, przetargu ograniczonego lub negocjacji z ogłoszeniem,a zamówienie uzupełniające było przewidziane w ogłoszeniu ozamówieniu dla zamówienia podstawowego i dotyczy przedmiotu zamówieniaw niej określonego.

Art. 135.

1. Zamawiający, co najmniej raz w roku, może przekazać Urzędowi OficjalnychPublikacji Wspólnot Europejskich lub zamieścić w profilu nabywcy okresoweogłoszenie informacyjne o planowanych w terminie następnych 12 miesięcy zamówieniachsektorowych lub umowach ramowych, których wartość dla:
1) robót budowlanych - jest równa lub przekracza kwotę określoną w przepisachwydanych na podstawie art. 11 ust. 8, od której jest uzależniony obowiązekprzekazywania ogłoszeń o zamówieniach na roboty budowlaneUrzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich;
2) dostaw - zsumowana w ramach danej grupy Wspólnego Słownika Zamówień,z uwzględnieniem art. 133 ust. 1, jest równa lub przekracza wyrażonąw złotych równowartość kwoty 750 000 euro;
3) usług - zsumowana w ramach kategorii 1-16 określonej w załączniku nr 3do Wspólnego Słownika Zamówień, z uwzględnieniem art. 133 ust. 1, jestrówna lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 750 000 euro.
2. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 1, zamawiający może zamieścić w profilunabywcy po przekazaniu ogłoszenia o profilu nabywcy Urzędowi OficjalnychPublikacji Wspólnot Europejskich drogą elektroniczną zgodnie z formą i proceduramiwskazanymi na stronie internetowej określonej w dyrektywie.
3. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do planowanych zamówień na usługi, o którychmowa w art. 5 ust. 1, oraz planowanych zamówień udzielanychw trybie innym niż przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony lub negocjacjez ogłoszeniem.
4. Jeżeli informacja o zamówieniu została zawarta w okresowym ogłoszeniuinformacyjnym dotyczącym zamówień planowanych w terminie 12 miesięcy,przekazanym lub zamieszczonym w profilu nabywcy co najmniej na 52dni przed dniem przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich, zamawiający może w postępowaniuprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego wyznaczyć terminskładania ofert nie krótszy niż:
1) 24 dni - od dnia przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi OficjalnychPublikacji Wspólnot Europejskich, drogą elektroniczną zgodniez formą i procedurami wskazanymi na stronie internetowej określonejw dyrektywie;
2) 31 dni - od dnia przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi OficjalnychPublikacji Wspólnot Europejskich, w inny sposób niż określonyw pkt 1.
5. Okresowe ogłoszenie informacyjne o planowanych zamówieniach sektorowychmoże zawierać zaproszenie do ubiegania się o zamówienie sektorowe. W takimprzypadku zamawiający, udzielając zamówienia w trybie przetargu ograniczonegooraz negocjacji z ogłoszeniem, może odstąpić od publikacji ogłoszenia ozamówieniu.
6. W przypadku, o którym mowa w ust. 5, zamawiający zaprasza wykonawców,którzy po opublikowaniu okresowego ogłoszenia informacyjnego poinformowalizamawiającego, że są zainteresowani udziałem w postępowaniu, do potwierdzeniatego zainteresowania, informując jednocześnie o terminie składania wnioskówo dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
7. Do zaproszenia, o którym mowa w ust. 6, przepis art. 48 ust. 2 stosuje się odpowiednio.

Art. 136.

1. Ustawy nie stosuje się do zamówień sektorowych na usługi lub roboty budowlane,a w przypadku gdy wykonawcą jest podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 1pkt 3 lub 4, również na dostawy, jeżeli są udzielane podmiotom:
1) z którymi zamawiający sporządzają roczne skonsolidowane sprawozdaniafinansowe w rozumieniu przepisów o rachunkowości,
2) w których zamawiający posiadają ponad połowę udziałów albo akcji, posiadająponad połowę głosów wynikających z udziałów albo akcji, sprawująnadzór nad organem zarządzającym lub posiadają prawo mianowania ponadpołowy składu organu nadzorczego lub zarządzającego,
3) które posiadają ponad połowę udziałów albo akcji zamawiającego, posiadająponad połowę głosów wynikających z udziałów albo akcji zamawiającego,sprawują nadzór nad jego organem zarządzającym lub posiadają prawomianowania ponad połowy składu jego organu nadzorczego lub zarządzającego,
4) które wspólnie z zamawiającym podlegają określonemu w pkt 3 wpływowiinnego przedsiębiorcy- jeżeli w okresie poprzednich 3 lat co najmniej 80 % przeciętnych przychodówtych podmiotów osiąganych ze świadczenia usług, dostaw lub wykonywaniarobót budowlanych pochodziło ze świadczenia usług, dostaw lub wykonywaniarobót budowlanych na rzecz zamawiającego lub podmiotów, o którychmowa w pkt 1-4; w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszyniż 3 lata, uwzględnia się przychody uzyskane w okresie tej działalności orazprzychody, które przewiduje się uzyskać w okresie pozostałym do upływu 3lat.
2. Ustawy nie stosuje się do zamówień sektorowych na usługi lub roboty budowlaneudzielanych przez podmiot utworzony przez zamawiających w celu wspólnegowykonywania działalności, o której mowa w art. 132:
1) jednemu z tych zamawiających lub
2) podmiotowi powiązanemu z jednym z tych zamawiających w sposób określonyw ust. 1, jeżeli w okresie poprzednich 3 lat co najmniej 80 % przeciętnychprzychodów tego podmiotu osiąganych ze świadczenia usług lubwykonywania robót budowlanych pochodziło ze świadczenia usług lub wykonywaniarobót budowlanych na rzecz podmiotów, z którymi jest powiązanyw sposób, o którym mowa w ust. 1.
3. Ustawy nie stosuje się do zamówień sektorowych udzielanych podmiotowi utworzonemuprzez zamawiających w celu wspólnego wykonywania działalności, októrej mowa w art. 132, przez jednego z tych zamawiających, pod warunkiem żepodmiot ten został utworzony na okres co najmniej 3 lat, a z dokumentu, na podstawiektórego został utworzony, wynika, że zamawiający pozostaną jego członkamiw tym okresie.
4. Zamawiający jest obowiązany na wniosek Komisji Europejskiej przekazać informacjew zakresie, o którym mowa w ust. 1-3.
5. Jeżeli spośród podmiotów, o których mowa w ust. 1, więcej niż jeden podmiotświadczy takie same lub podobne usługi albo wykonuje takie same lub podobneroboty budowlane na rzecz zamawiającego, uwzględnia się całkowity przychódwszystkich tych podmiotów osiągany ze świadczenia usług lub wykonywaniarobót budowlanych.

Art. 137.

1. Ustawy nie stosuje się do zamówień sektorowych udzielanych w celu wykonywaniadziałalności polegającej na dostarczaniu gazu lub ciepła do sieci, o którychmowa w art. 132 ust. 1 pkt 3, jeżeli:
1) produkcja gazu lub ciepła stanowi niezbędną konsekwencję prowadzeniadziałalności innej niż określona w art. 132 oraz
2) dostarczanie gazu lub ciepła ma na celu wyłącznie ekonomiczne wykorzystanieprodukcji i w okresie ostatnich 3 lat łącznie z rokiem, w którymudziela się zamówienia, nie przekracza 20 % przeciętnych obrotów wykonawcy.
2. Ustawy nie stosuje się do zamówień sektorowych udzielanych w celu wykonywaniadziałalności polegającej na dostarczaniu energii elektrycznej do sieci, októrych mowa w art. 132 ust. 1 pkt 3, jeżeli:
1) produkcja energii elektrycznej jest niezbędna do prowadzenia działalnościinnej niż określona w art. 132 oraz
2) dostarczanie energii elektrycznej jest uzależnione wyłącznie od własnegozużycia i w okresie ostatnich 3 lat łącznie z rokiem, w którym udziela sięzamówienia, nie przekracza 30 % łącznej produkcji. 
3. Ustawy nie stosuje się do zamówień sektorowych udzielanych w celu wykonywaniadziałalności polegającej na dostarczaniu wody pitnej do sieci, o którychmowa w art. 132 ust. 1 pkt 4, jeżeli:
1) produkcja wody pitnej jest niezbędna do prowadzenia działalności innej niżokreślona w art. 132 oraz
2) dostarczanie wody pitnej uzależnione jest wyłącznie od własnego zużyciai w okresie ostatnich 3 lat łącznie z rokiem, w którym udziela się zamówienia,nie przekracza 30 % łącznej produkcji.

Art. 138.

1. Ustawy nie stosuje się do zamówień sektorowych udzielanych w celu odsprzedażylub wynajmu przedmiotu zamówienia osobom trzecim, pod warunkiem żezamawiający nie posiada szczególnego lub wyłącznego prawa do sprzedaży lubwynajmu przedmiotu zamówienia, a inne podmioty mogą go bez ograniczeńsprzedawać lub wynajmować na tych samych warunkach co zamawiający.
2. Ustawy nie stosuje się do zamówień sektorowych mających na celu udzieleniekoncesji na roboty budowlane, jeżeli koncesje takie są udzielane w celu wykonywaniadziałalności, o której mowa w art. 132.
3. Ustawy nie stosuje się do zamówień sektorowych, jeżeli są udzielane w celu wykonywaniadziałalności, o której mowa w art. 132, poza obszarem Unii Europejskiej,jeżeli do jej wykonywania nie jest wykorzystywana sieć znajdująca się naobszarze Unii Europejskiej lub obszar Unii Europejskiej.
4. Zamawiający jest obowiązany na wniosek Komisji Europejskiej przekazać informacjew zakresie, o którym mowa w ust. 1 i 2.

Art. 138a.

1. Zamawiający prowadzący działalność, o której mowa w art. 132 ust. 1 pkt 1 i 3,nie stosują ustawy do udzielania zamówień sektorowych na dostawy energiielektrycznej lub ciepła oraz paliw do wytwarzania energii.
2. Zamawiający prowadzący działalność, o której mowa w art. 132 ust. 1 pkt 4, niestosują ustawy do udzielania zamówień na dostawy wody.
3. Zamawiający prowadzący, na podstawie praw szczególnych, działalność, o którejmowa w art. 132 ust. 1 pkt 6, nie stosują ustawy, jeżeli przewozy regularnemogą być świadczone także przez innych przewoźników na tym samym obszarzei tych samych warunkach.

Art. 138b.

1. Udzielając zamówienia sektorowego, kierownik zamawiającego może odstąpićod powołania komisji przetargowej.
2. Odstępując od powołania komisji przetargowej, kierownik zamawiającego określasposób prowadzenia postępowania zapewniający sprawność udzielania zamówień,indywidualizację odpowiedzialności za wykonywane czynności orazprzejrzystość prac.

Art. 138c.

1. Zamawiający może:
1) zobowiązać wykonawców do zachowania poufnego charakteru informacjiprzekazywanych im w toku postępowania o udzielenie zamówienia;
2) ądać przedstawienia także innych dokumentów niż określone w przepisachwydanych na podstawie art. 25 ust. 2, potwierdzających spełnienie warunkówudziału w postępowaniu, jeżeli jest to niezbędne do oceny spełnianiaprzez wykonawców tych warunków;
3) odstąpić od obowiązku żądania wadium oraz zabezpieczenia należytegowykonania umowy;
4) w przypadku zamówienia na dostawy, odrzucić ofertę, w której udział towarówpochodzących z państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw, zktórymi Wspólnota Europejska zawarła umowy o równym traktowaniuprzedsiębiorców, nie przekracza 50 %, jeżeli przewidział to w specyfikacjiistotnych warunków zamówienia;
5) odstąpić od obowiązku wykluczenia z postępowania wykonawców, w stosunkudo których zachodzą przesłanki wykluczenia określone w art. 24 ust.1 pkt 1, 2 lub 3, jeżeli stosowne zastrzeżenie zostało zamieszczone w specyfikacjiistotnych warunków zamówienia.
2. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że złożonodwie lub więcej ofert o takiej samej cenie lub przedstawiających taki sam bilansceny i innych kryteriów oceny ofert, a w specyfikacji istotnych warunków zamówienianie przewidziano odrzucenia oferty zgodnie z ust. 1 pkt 4, zamawiającywybiera ofertę, która nie mogłaby zostać odrzucona na podstawie ust. 1 pkt 4.Ceny przedstawione w ofertach są takie same, jeżeli różnica między ceną najkorzystniejszejoferty a cenami innych ofert, które nie mogłyby zostać odrzuconena podstawie ust. 1 pkt 4, nie przekracza 3 %.

Art. 138d. uchylony
Art. 138e. uchylony
Art. 138f.

1. Zamawiający, którzy zgodnie z opublikowaną decyzją Komisji Europejskiejdziałają na rynku konkurencyjnym, do którego dostęp nie jest ograniczony, niestosują przepisów ustawy. Przepis ten stosuje się odpowiednio w przypadkuniewydania przez Komisję Europejską decyzji w terminie 7 miesięcy od dniaotrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 2.
2. Organ właściwy z własnej inicjatywy lub na wniosek zamawiającego może poprzeprowadzeniu analizy właściwego rynku wystąpić do Komisji Europejskiej zwnioskiem o stwierdzenie, że zamawiający wykonujący działalność, o którejmowa w art. 132, działają na rynku konkurencyjnym, do którego dostęp nie jestograniczony.
3. Organ właściwy przeprowadza analizę rynku w zakresie danej działalności i sporządzawniosek zgodnie z wymaganiami określonymi w decyzji Komisji Europejskiejz dnia 7 stycznia 2005 r. dotyczącej szczegółowych zasad stosowaniaprocedury przewidzianej w art. 30 dyrektywy 2004/17/WE Parlamentu Europejskiegoi Rady w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznychw sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych(Dz. Urz. UE L 7 z 11.01.2005, str. 7). Wniosek uzgadnia się z Prezesem UrzęduOchrony Konkurencji i Konsumentów oraz z Prezesem Urzędu.
4. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, organy właściwe do występowaniaz wnioskiem, o którym mowa w ust. 2, mając na względzie rodzaj działalnościoraz zakres działania organów, a także znajomość przez te organy funkcjonowaniarynku w zakresie danej działalności.  

Dział IV Umowy w sprawach zamówień publicznych

Art. 139.

1. Do umów w sprawach zamówień publicznych, zwanych dalej "umowami", stosujesię przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jeżeliprzepisy ustawy nie stanowią inaczej.
2. Umowa wymaga, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej, chybaże przepisy odrębne wymagają formy szczególnej.
3. Umowy są jawne i podlegają udostępnianiu na zasadach określonych w przepisacho dostępie do informacji publicznej.

Art. 140.

1. Zakres świadczenia wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniemzawartym w ofercie.
2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszczalna jest zmiana sposobuspełnienia świadczenia przed zawarciem umowy na skutek okoliczności, którychnie można było przewidzieć w chwili wyboru najkorzystniejszej oferty lubzmiany te są korzystne dla zamawiającego, a wykonawca wyrazi na nią zgodę.Zmiany sposobu spełnienia świadczenia nie mogą dotyczyć zobowiązań wykonawcyzawartych w ofercie, które były oceniane w toku postępowania.
3. Umowa jest nieważna w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówieniazawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Art. 141.

Wykonawcy, o których mowa w art. 23 ust. 1, ponoszą solidarną odpowiedzialnośćza wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Art. 142.

1. Umowę zawiera się na czas oznaczony.
2. Zamawiający może zawrzeć umowę, której przedmiotem są świadczenia okresowelub ciągłe, na okres dłuższy niż 4 lata, jeżeli wykonanie zamówienia wdłuższym okresie spowoduje oszczędności kosztów realizacji zamówienia w stosunkudo okresu czteroletniego lub jest to uzasadnione zdolnościami płatniczymizamawiającego lub zakresem planowanych nakładów oraz okresem niezbędnymdo ich spłaty.
3. Jeżeli wartość zamówienia, o którym mowa w ust. 2, jest równa lub przekraczakwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, zamawiający,w terminie 3 dni od wszczęcia postępowania, zawiadamia Prezesa Urzędu ozamiarze zawarcia umowy na okres dłuższy niż 4 lata, podając uzasadnienie faktycznei prawne.
4. Przepisu ust. 3 nie stosuje się w przypadku umów:
1) kredytu i pożyczki;
2) rachunku bankowego, jeżeli okres umowy nie przekracza 5 lat;
3) ubezpieczenia, jeżeli okres umowy nie przekracza 5 lat;
4) koncesji.

Art. 143.

1. Na czas nieoznaczony może być zawierana umowa, której przedmiotem są dostawy:
1) wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnej lub odprowadzanie ścieków dotakiej sieci;
2) energii elektrycznej z sieci elektroenergetycznej;
3) gazu z sieci gazowej;
4) ciepła z sieci ciepłowniczej;
5) licencji na oprogramowanie komputerowe.
2. Przepisu art. 142 ust. 3 nie stosuje się.

Art. 144.

1. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, napodstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzeniatakich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidziećw chwili zawarcia umowy, lub zmiany te są korzystne dla zamawiającego.
2. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepisu ust. 1 jest nieważna.

Art. 145.

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanieumowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć wchwili zawarcia umowy, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenianależnego z tytułu wykonania części umowy.

Art. 146.

1. Z zastrzeżeniem przepisów odrębnych, umowa jest nieważna, jeżeli:
1) ogłoszenie o zamówieniu nie zostało zamieszczone w Biuletynie ZamówieńPublicznych albo opublikowane w Dzienniku Urzędowym UniiEuropejskiej, chyba że z przepisów ustawy nie wynika taki obowiązek;
2) zamawiający udzielił zamówienia bez uzyskania wymaganej decyzji administracyjnej,w szczególności zawarł umowę bez wymaganej zgody przedostatecznym rozstrzygnięciem protestu;
3) zamawiający zawarł umowę przed zakończeniem kontroli, o której mowa wart. 167;
4) zamawiający zawarł umowę przed upływem terminu do wszczęcia kontroli,o której mowa w art. 167;
5) zamawiający dokonał wyboru oferty z rażącym naruszeniem ustawy;
6) w postępowaniu o udzielenie zamówienia doszło do naruszenia przepisówokreślonych w ustawie, które miało wpływ na wynik tego postępowania;
7) zamawiający zawarł umowę przed upływem 7 dni od dnia przekazaniazawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
2. Prezes Urzędu może wystąpić do sądu o stwierdzenie nieważności:
1) umowy, o której mowa w ust. 1;
2) części umowy, o której mowa w art. 140 ust. 2;
3) zmian umowy dokonanych z naruszeniem art. 144 ust. 1.

Art. 147.

1. Zamawiający może żądać od wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonaniaumowy, zwanego dalej "zabezpieczeniem".
2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytegowykonania umowy. Jeżeli wykonawca jest jednocześnie gwarantem, zabezpieczeniesłuży także pokryciu roszczeń z tytułu gwarancji jakości.
3. Zamawiający żąda od wykonawcy wniesienia zabezpieczenia, jeżeli:
1) wartość zamówienia na roboty budowlane jest równa lub przekracza kwotyokreślone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;
2) wartość zamówienia na dostawy lub usługi jest równa lub przekracza wyrażonąw złotych równowartość kwoty 10 000 000 euro, z wyjątkiem umówkredytu i pożyczki;
3) umowa ma zostać zawarta na okres dłuższy niż 4 lata, z wyjątkiem umów, októrych mowa w art. 142 ust. 4 i art. 143.
4. W wyjątkowych sytuacjach, w szczególności gdy żądanie wniesienia zabezpieczeniamogłoby uniemożliwić udzielenie zamówienia lub spowodować znacznywzrost cen ofert, zamawiający może odstąpić od żądania wniesienia zabezpieczenia.

Art. 148.

1. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub wkilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniempieniężnym;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji RozwojuPrzedsiębiorczości.
2. Za zgodą zamawiającego zabezpieczenie może być wnoszone również:
1) w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasyoszczędnościowo-kredytowej;
2) przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanychprzez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego;
3) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisacho zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów.
3. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunekbankowy wskazany przez zamawiającego.
4. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodęna zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.
5. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, zamawiający przechowuje je naoprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczeniewniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego,na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tegorachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowywykonawcy.

Art. 149.

1. W trakcie realizacji umowy wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczeniana jedną lub kilka form, o których mowa w art. 148 ust. 1.
2. Za zgodą zamawiającego wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczeniana jedną lub kilka form, o których mowa w art. 148 ust. 2.
3. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczeniai bez zmniejszenia jego wysokości.

Art. 150.

1. Wysokość zabezpieczenia ustala się w stosunku procentowym do ceny całkowitejpodanej w ofercie albo maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania zamawiającego wynikającego z umowy, jeżeli w ofercie podano cenę jednostkowąlub ceny jednostkowe.
2. Zabezpieczenie ustala się w wysokości od 2 % do 10 % ceny całkowitej podanejw ofercie albo maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania zamawiającegowynikającego z umowy.
3. Jeżeli okres realizacji zamówienia jest dłuższy niż rok, zabezpieczenie, za zgodązamawiającego, może być tworzone przez potrącenia z należności za częściowowykonane dostawy, usługi lub roboty budowlane.
4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, w dniu zawarcia umowy wykonawca jestobowiązany wnieść co najmniej 30 % kwoty zabezpieczenia.
5. Zamawiający wpłaca kwoty potrącane na rachunek bankowy w tym samym dniu,w którym dokonuje zapłaty faktury.
6. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, wniesienie pełnej wysokości zabezpieczenianie może nastąpić później niż do połowy okresu, na który została zawartaumowa.

Art. 151.

1. Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówieniai uznania przez zamawiającego za należycie wykonane.
2. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lubgwarancji jakości nie może przekraczać 30 % wysokości zabezpieczenia.
3. Kwota, o której mowa w ust. 2, jest zwracana nie później niż w 15. dniu poupływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji jakości.  

Dział V Prezes Urzędu Zamówień Publicznych

powrót do spisu treści

Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI