Money.plFirmaAkty prawnePrawo zamówień publicznych

Prawo zamówień publicznych

Rozdział 1 Zakres działania

Art. 152.

1. Centralnym organem administracji rządowej właściwym w sprawach zamówieńpublicznych jest Prezes Urzędu.
2. Nadzór nad Prezesem Urzędu sprawuje Prezes Rady Ministrów.
3. Obsługę Prezesa Urzędu zapewnia Urząd.
4. Organizację Urzędu określa statut nadany, w drodze zarządzenia, przez PrezesaRady Ministrów.

Art. 153.

1. Prezes Urzędu jest powoływany przez Prezesa Rady Ministrów spośród osób należącychdo państwowego zasobu kadrowego. Prezes Rady Ministrów odwołujePrezesa Urzędu.
2. (uchylony).

Art. 154.

Prezes Urzędu:
1) opracowuje projekty aktów normatywnych dotyczących zamówień;
2) podejmuje rozstrzygnięcia w indywidualnych sprawach przewidzianychustawą;
3) wydaje w formie elektronicznej Biuletyn Zamówień Publicznych, wktórym zamieszczane są ogłoszenia przewidziane ustawą;
4) uchylony
5) prowadzi i ogłasza na stronie internetowej Urzędu listę organizacjiuprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej;
6) zapewnia funkcjonowanie systemu środków ochrony prawnej;
7) opracowuje programy szkoleń, organizuje oraz inspiruje szkolenia z zakresuzamówień;
8) przygotowuje i upowszechnia przykładowe kryteria oceny merytorycznegopoziomu szkoleń;
9) (uchylony);
10) upowszechnia przykładowe wzory umów w sprawach zamówień publicznych,regulaminów oraz innych dokumentów stosowanych przy udzielaniuzamówień;
11) czuwa nad przestrzeganiem zasad systemu zamówień, w szczególności dokonujekontroli procesu udzielania zamówień w zakresie przewidzianymustawą;
12) upowszechnia zasady etyki zawodowej osób wykonujących zadania w systemiezamówień;
13) dąży do zapewnienia jednolitego stosowania przepisów o zamówieniach,przy uwzględnieniu orzecznictwa sądów oraz Trybunału Konstytucyjnego,w szczególności upowszechnia orzeczenia Krajowej IzbyOdwoławczej, sądów oraz Trybunału Konstytucyjnego dotyczące zamówień;
14) prowadzi współpracę międzynarodową w sprawach związanych z zamówieniami;
15) dokonuje analiz funkcjonowania systemu zamówień;
16) opracowuje i przedstawia Radzie Ministrów oraz Komisji Europejskiejroczne sprawozdania o funkcjonowaniu systemu zamówień;
17) przedstawia Prezesowi Rady Ministrów roczną informację o działaniuKrajowej Izby Odwoławczej, uwzględniającą problemy wynikającez orzecznictwa;
18) zgłasza kandydatów na Prezesa i wiceprezesa Krajowej Izby Odwoławczej;
19) zgłasza wniosek o powołanie rzecznika dyscyplinarnego Krajowej IzbyOdwoławczej;
20) prowadzi działania związane z informatyzacją systemu zamówień publicznych.

Art. 155.

1. Prezes Urzędu wykonuje zadania wynikające z ustawy przy pomocy nie więcejniż dwóch Wiceprezesów Urzędu.
2. Wiceprezesów Urzędu powołuje Prezes Rady Ministrów, spośród osób należącychdo państwowego zasobu kadrowego, na wniosek Prezesa Urzędu. PrezesRady Ministrów odwołuje wiceprezesów Urzędu na wniosek Prezesa Urzędu.
3. (uchylony).

Art. 156. (uchylony).  

powrót do spisu treści

Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI