Money.plFirmaAkty prawnePrawo zamówień publicznych

Prawo zamówień publicznych

Rozdział 2 Rada Zamówień Publicznych

Art. 157.

1. Tworzy się Radę Zamówień Publicznych, zwaną dalej "Radą", która jest organemdoradczo-opiniodawczym Prezesa Urzędu.
2. Rada w szczególności:
1) wyraża opinie w szczególnie istotnych sprawach systemu zamówień, przedstawionychjej przez Prezesa Urzędu;
2) opiniuje projekty aktów normatywnych dotyczących zamówień;
3) opiniuje roczne sprawozdania Prezesa Urzędu o funkcjonowaniu systemuzamówień;
4) ustala zasady etyki zawodowej osób wykonujących określone w ustawie zadaniaw systemie zamówień;
5) uchylony

Art. 158.


1. W skład Rady wchodzi od 10 do 15 członków powoływanych przez Prezesa RadyMinistrów.
2. Uprawnionymi do zgłaszania kandydatów są w szczególności kluby parlamentarne,ogólnokrajowe organizacje samorządu terytorialnego oraz ogólnokrajoweorganizacje przedsiębiorców.
3. Prezes Rady Ministrów powołuje członków Rady spośród osób, które:
1) są obywatelami polskimi;
2) korzystają z pełni praw publicznych;
3) nie były karane za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem oudzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa lub inne przestępstwopopełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych;
4) posiadają wiedzę i autorytet dające rękojmię prawidłowej realizacji zadańRady.
4. Prezes Rady Ministrów powołuje spośród osób, o których mowa w ust. 1, przewodniczącegoRady. Rada wybiera wiceprzewodniczącego Rady ze swojegogrona.
5. Członkom Rady przysługuje wynagrodzenie za udział w pracach Rady.
6. Tryb pracy Rady określa regulamin przyjęty przez Radę.

Art. 159.

1. Kadencja Rady upływa wraz z upływem kadencji Prezesa Urzędu.
2. Członkostwo w Radzie wygasa w przypadku upływu kadencji Rady, śmierciczłonka Rady, jego odwołania albo rezygnacji.
3. Prezes Rady Ministrów odwołuje członka Rady, jeżeliprzestał on odpowiadać jednemu z warunków określonych w art. 158 ust. 3,a na wniosek Prezesa Urzędu w razie:
1) niewykonywania obowiązków członka Rady;
2) utraty autorytetu dającego rękojmię prawidłowej realizacji zadań Rady;
3) choroby uniemożliwiającej sprawowanie funkcji członka Rady.

Art. 160.

1. Obsługę prac Rady zapewnia Urząd.
2. Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wysokość wynagrodzeniaprzewodniczącego, wiceprzewodniczącego i pozostałych członków Rady,mając na względzie pełnioną funkcję oraz zakres obowiązków przewodniczącego,wiceprzewodniczącego i pozostałych członków Rady.  

powrót do spisu treści

Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI