Money.plFirmaAkty prawnePrawo zamówień publicznych

Prawo zamówień publicznych

Rozdział 3 Kontrola udzielania zamówień

Art. 161.

1. Prezes Urzędu przeprowadza kontrolę udzielania zamówień.
2. Celem kontroli jest sprawdzenie zgodności postępowania o udzielenie zamówieniaz przepisami ustawy.
3. Kontrolę przeprowadza się w siedzibie Urzędu.
4. Prezes Urzędu przeprowadza kontrolę, o której mowa w ust. 1, także na wniosekinstytucji zarządzającej, o której mowa w przepisach o Narodowym PlanieRozwoju, w przepisach o zasadach prowadzenia polityki rozwoju lub w przepisacho wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków EuropejskiegoFunduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Art. 162.

1. Od udziału w kontroli wyłączony jest pracownik Urzędu, który:
1) uczestniczył w kontrolowanym postępowaniu lub czynnościach bezpośredniozwiązanych z jego przygotowaniem po stronie zamawiającego lub wykonawcy;
2) pozostaje w związku małżeńskim, faktycznym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwalub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwaw linii bocznej do drugiego stopnia albo jest związany z tytułuprzysposobienia, opieki lub kurateli z osobą występującą w kontrolowanympostępowaniu po stronie zamawiającego lub wykonawcą, jego zastępcąprawnym lub członkami władz osób prawnych ubiegających się o udzieleniekontrolowanego zamówienia;
3) przed upływem 3 lat od dnia wszczęcia kontrolowanego postępowania pozostawałw stosunku pracy lub zlecenia z zamawiającym lub wykonawcą albobył członkiem władz osób prawnych ubiegających się o udzielenie kontrolowanegozamówienia;
4) pozostaje z osobą występującą w kontrolowanym postępowaniu po stroniezamawiającego lub wykonawcy w takim stosunku prawnym lub faktycznym,że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do jego bezstronności.
2. Pracownik Urzędu informuje Prezesa Urzędu o przyczynach powodujących jegowyłączenie od udziału w kontroli.
3. Prezes Urzędu rozstrzyga o wyłączeniu pracownika w drodze postanowienia.

Art. 163.

1. Wszczęcie kontroli następuje przez doręczenie zamawiającemu żądania przekazaniakopii dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia potwierdzonejza zgodność z oryginałem przez kierownika zamawiającego, z zastrzeżeniem art.167 ust. 3.
2. Stan faktyczny sprawy ustala się na podstawie zebranych dowodów.
3. Dowodami są w szczególności dokumenty i wyjaśnienia, o których mowa w art.164 ust. 2, oraz opinie biegłych.
4. Dowody stanowią załącznik do protokołu kontroli, o którym mowa w art. 165.

Art. 164.

1. Prezes Urzędu może żądać od kierownika zamawiającego niezwłocznego przekazaniakopii dokumentów związanych z postępowaniem o udzielenie zamówieniapotwierdzonych za zgodność z oryginałem przez kierownika zamawiającego.
2. Prezes Urzędu może żądać od kierownika zamawiającego oraz od pracownikówzamawiającego udzielenia, w terminie przez niego wyznaczonym, pisemnychwyjaśnień w sprawach dotyczących przedmiotu kontroli.
3. Jeżeli ustalenie lub ocena stanu faktycznego sprawy lub dokonanie innych czynnościkontrolnych wymaga wiadomości specjalnych, Prezes Urzędu może zasięgnąćopinii biegłych. Biegłemu przysługuje wynagrodzenie, które pokrywa PrezesUrzędu, w wysokości ustalonej zgodnie z przepisami o należnościachświadków, biegłych i stron w postępowaniu sądowym.

Art. 165.

1. Z kontroli sporządza się protokół kontroli.
2. Protokół kontroli zawiera w szczególności:
1) nazwę (firmę) i adres zamawiającego;
2) datę rozpoczęcia i zakończenia kontroli;
3) imiona i nazwiska kontrolujących;
4) oznaczenie postępowania o udzielenie zamówienia, które było przedmiotemkontroli;
5) informację o stwierdzeniu naruszeń oraz wskazanie osób za nie odpowiedzialnych;
6) wyszczególnienie załączników.

Art. 166.

1. (uchylony).
2. Zalecenia pokontrolne, o których mowa w art. 169 ust. 1, lub informacja o wynikukontroli stanowią załącznik do protokołu kontroli oraz do protokołu, o którymmowa w art. 96.

Art. 167.

1. Prezes Urzędu może przeprowadzać kontrolę udzielanych zamówień przed zawarciemumowy (kontrola uprzednia).
2. Prezes Urzędu przeprowadza kontrolę uprzednią, jeżeli wartość zamówienia alboumowy ramowej dla:
1) robót budowlanych - jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartośćkwoty 20 000 000 euro;
2) dostaw lub usług - jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartośćkwoty 10 000 000 euro.
3. W przypadku postępowania, o którym mowa w ust. 2, niezwłocznie po wyborzenajkorzystniejszej oferty, a jeżeli wniesiono protest na wybór najkorzystniejszejoferty po ostatecznym rozstrzygnięciu protestu, a przed zawarciem umowy, zamawiającyprzekazuje Prezesowi Urzędu kopie dokumentacji postępowania oudzielenie zamówienia potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kierownikazamawiającego, w celu przeprowadzenia kontroli uprzedniej.
4. W przypadku udzielania zamówienia w częściach, jeżeli wartość poszczególnychczęści zamówienia jest mniejsza niż kwoty, o których mowa w ust. 2, PrezesUrzędu może odstąpić od przeprowadzenia kontroli uprzedniej, informując otym zamawiającego niezwłocznie po otrzymaniu kopii dokumentacji, o którychmowa w ust. 3.

Art. 168.

1. Wszczęcie kontroli uprzedniej następuje nie później niż w terminie 7 dniod dnia przekazania Prezesowi Urzędu informacji o wyborze najkorzystniejszejoferty, z zastrzeżeniem art. 167 ust. 3, albo od dnia otrzymania zawiadomienia,o którym mowa w art. 55 ust. 2, 60b ust. 2, 62 ust. 2 i 67 ust. 2.
2. W przypadku wniesienia protestu po wszczęciu kontroli uprzedniej, PrezesUrzędu wstrzymuje jej wykonanie do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia protestu.
3. W przypadku wszczęcia kontroli uprzedniej nie można zawrzeć umowy do dnia:
1) usunięcia naruszeń wskazanych w zaleceniach pokontrolnych, o którychmowa w art. 169 ust. 1 pkt 2;
2) doręczenia uchwały, o której mowa w art. 169a ust. 3.
4. Wszczęcie kontroli uprzedniej zawiesza bieg terminu związania ofertą do dniaostatecznego rozpatrzenia zastrzeżeń.
5. Ostatecznym rozpatrzeniem zastrzeżeń jest upływ terminu na ich wniesienie lubdoręczenie uchwały, o której mowa w art. 169a ust. 3.
6. W przypadku upływu terminu ważności wadium w trakcie kontroli przepisu art.24 ust. 2 pkt 4 nie stosuje się.

Art. 169.

1. Zakończeniem kontroli uprzedniej jest doręczenie zaleceń pokontrolnych lub informacjio wyniku kontroli wskazujących na:
1) obowiązek unieważnienia postępowania z uwagi na stwierdzenie naruszeń,o których mowa w art. 146 ust. 1;
2) obowiązek usunięcia stwierdzonych naruszeń;
3) brak naruszeń albo stwierdzenie naruszeń, które nie miały wpływu na wynikpostępowania o udzielenie zamówienia.
2. Doręczenie zaleceń pokontrolnych lub informacji o wyniku kontroli następujenie później niż w terminie 14 dni od dnia doręczenia żądanych dokumentów,a w przypadku kontroli szczególnie skomplikowanej - nie późniejniż w terminie 30 dni od dnia doręczenia żądanych dokumentów. PrezesUrzędu informuje zamawiającego, że kontrola ma charakter szczególnieskomplikowany, nie później niż w terminie 14 dni od dnia doręczenia żądanychdokumentów.2a. Zakończeniem kontroli uprzedniej jest także niedoręczenie zaleceń pokontrolnychw terminach, o których mowa w ust. 2; w takim przypadku uznajesię, że Prezes Urzędu nie stwierdził naruszeń w postępowaniu o udzieleniezamówienia.
3. Kierownik zamawiającego pisemnie informuje Prezesa Urzędu oraz wykonawcę,którego oferta została wybrana, o wykonaniu czynności wskazanych w zaleceniachpokontrolnych, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, albo zgłasza zastrzeżenia,o których mowa w art. 169a ust. 1.

Art. 169a.

1. Kierownikowi zamawiającego przysługuje prawo zgłoszenia do Prezesa Urzęduumotywowanych zastrzeżeń w terminie 7 dni od dnia otrzymania zaleceń pokontrolnych,o których mowa w art. 169.
2. Prezes Urzędu rozpatruje zastrzeżenia, o których mowa w ust. 1, w terminie7 dni od dnia ich otrzymania. W przypadku nieuwzględnienia zastrzeżeń,które dotyczą obowiązku unieważnienia postępowania, o którym mowaw art. 169 ust. 1 pkt 1, przekazuje zastrzeżenia najpóźniej z upływem tegoterminu do zaopiniowania przez Krajową Izbę Odwoławczą.
3. Krajowa Izba Odwoławcza w składzie trzyosobowym wyraża, w formieuchwały, opinię w sprawie zastrzeżeń w terminie 15 dni od dnia ich przekazaniaprzez Prezesa Urzędu. Przepis art. 186 ust. 2 stosuje się odpowiednio.
4. Opinia Krajowej Izby Odwoławczej jest wiążąca dla Prezesa Urzędu.
5. Prezes Urzędu zawiadamia kierownika zamawiającego o ostatecznym rozpatrzeniuzastrzeżeń w terminie 3 dni od daty powzięcia uchwały, o której mowa wust. 3.
6. Do członków Krajowej Izby Odwoławczej rozpatrujących zastrzeżenia art.162 stosuje się odpowiednio.

Art. 170.

1. Prezes Urzędu może przeprowadzić kontrolę udzielonego zamówienia w terminie4 lat od dnia jego udzielenia (kontrola następcza).
2. Po zakończeniu kontroli następczej Prezes Urzędu przesyła kontrolowanemu informacjęo wyniku kontroli następczej zawierającą:
1) określenie przedmiotu zamówienia, które było przedmiotem kontroli;
2) informację o stwierdzeniu naruszeń lub ich braku.

Art. 171.W przypadku ujawnienia naruszenia przepisów ustawy Prezes Urzędu może:
1) zawiadomić właściwego rzecznika dyscypliny finansów publicznych o naruszeniudyscypliny finansów publicznych lub wystąpić z wnioskiem o ukaranieza naruszenie dyscypliny finansów publicznych do właściwej komisjiorzekającej;
2) nałożyć karę pieniężną, o której mowa w dziale VII;
3) wystąpić do sądu o stwierdzenie nieważności umowy w całości lub w części.  

powrót do spisu treści

Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI