Money.plFirmaAkty prawnePrawo zamówień publicznych

Prawo zamówień publicznych

Rozdział 4 Krajowa Izba Odwoławcza

Art. 172.

1. Tworzy się Krajową Izbę Odwoławczą przy Prezesie Urzędu, zwaną dalej"Izbą", właściwą do rozpoznawania odwołań od rozstrzygnięć protestówwnoszonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
2. Organami Izby są:
1) Prezes;
2) wiceprezes;
3) zgromadzenie ogólne, które tworzą członkowie Izby.
3. Prezes Izby kieruje pracami Izby, a w szczególności:
1) reprezentuje Izbę na zewnątrz;
2) przewodniczy zgromadzeniu ogólnemu;
3) ustala terminy posiedzeń składów orzekających Izby, a także zarządzałączne rozpoznanie odwołań;
4) wyznacza skład orzekający Izby do rozpoznania odwołania, w tym jegoprzewodniczącego;
5) czuwa nad sprawnością pracy Izby;
6) przedkłada Prezesowi Urzędu, po przyjęciu przez zgromadzenie ogólne,roczną informację o działaniu Izby uwzględniającą problemy wynikającez orzecznictwa.
4. Zgromadzenie ogólne Izby:
1) przygotowuje i przyjmuje roczną informację o działalności Izbyuwzględniającą problemy wynikające z orzecznictwa;
2) wyznacza skład sądu dyscyplinarnego;
3) rozpatruje odwołanie od orzeczenia sądu dyscyplinarnego;
4) rozpatruje i opiniuje inne sprawy przedłożone przez Prezesa Izby lubzgłoszone przez członków zgromadzenia ogólnego.
5. Zgromadzenie ogólne Izby zwołuje Prezes Izby co najmniej dwa razy w roku,a także na pisemny wniosek co najmniej połowy członków Izby alboprzewodniczącego sądu dyscyplinarnego w terminie 14 dni od dnia jego złożenia.Uchwały zgromadzenia ogólnego zapadają większością głosów wobecności co najmniej połowy składu Izby; w przypadku równej liczby głosówrozstrzyga głos Prezesa Izby.

Art. 173.

1. W skład Izby wchodzi nie więcej niż 100 członków powoływanych i odwoływanychprzez Prezesa Rady Ministrów spośród osób spełniających wymagania, o których mowa w ust. 2, i które uzyskały najlepsze wyniki w postępowaniukwalifikacyjnym.
2. Członkiem Izby może być osoba, która:
1) jest obywatelem polskim;
2) posiada wyższe wykształcenie prawnicze;
3) posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
4) korzysta z pełni praw publicznych;
5) ma nieposzlakowaną opinię;
6) nie była prawomocnie skazana za przestępstwo umyślne lub umyślneprzestępstwo skarbowe;
7) posiada minimum pięcioletnie doświadczenie zawodowe (staż pracy) wadministracji publicznej lub na stanowiskach związanych z udzielaniemporad prawnych, sporządzaniem opinii prawnych, opracowywaniemprojektów aktów prawnych oraz występowaniem przed sądami i urzędami;
8) ukończyła 29 lat.
3. Prezesa Izby i wiceprezesa powołuje na 3-letnią kadencję Prezes Rady Ministrówna wniosek Prezesa Urzędu spośród zgłoszonych członków Izby. Doodwołania Prezesa Izby i wiceprezesa przed upływem kadencji przepis art.174 ust. 5 stosuje się odpowiednio.
4. Nawiązanie stosunku pracy z członkami Izby następuje na podstawie powołaniaw terminie określonym w akcie powołania. Czynności w sprawach zzakresu prawa pracy dotyczących członków Izby wykonuje Prezes Urzędu.W sprawach nieuregulowanych w ustawie, dotyczących stosunku pracyczłonków Izby, mają odpowiednie zastosowanie przepisy ustawy z dnia 26czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn.zm.).
5. Przed podjęciem obowiązków członek Izby jest obowiązany złożyć przedPrezesem Rady Ministrów ślubowanie według następującej roty: "Ślubujęuroczyście wypełniać obowiązki członka Izby, orzekać bezstronnie, zgodniez przepisami prawa, a w postępowaniu kierować się zasadami godności iuczciwości"; składający ślubowanie może na końcu dodać: "Tak mi dopomóżBóg". Złożenie ślubowania członek Izby potwierdza podpisem pod jegotreścią.
6. Podstawę ustalenia wynagrodzenia zasadniczego Prezesa Izby, wiceprezesaoraz pozostałych członków Izby stanowi wielokrotność kwoty bazowej ustalonejw ustawie budżetowej na dany rok na podstawie art. 9 ust. 1 pkt 2ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 110, poz.1255, z późń. zm.) dla pracowników państwowej sfery budżetowej, o którychmowa w art. 5 pkt 1 lit. b tej ustawy.
7. Członkom Izby przysługuje dodatek za wieloletnią pracę wynoszący, począwszyod szóstego roku pracy, 5% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczegoi wzrastający po każdym roku pracy o 1%, aż do osiągnięcia 20%miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego.
8. Członkom Izby przysługuje nagroda jubileuszowa w wysokości:
1) 75% wynagrodzenia miesięcznego - po 20 latach pracy;
2) 100% wynagrodzenia miesięcznego - po 25 latach pracy;
3) 150% wynagrodzenia miesięcznego - po 30 latach pracy;
4) 200% wynagrodzenia miesięcznego - po 35 latach pracy;
5) 300% wynagrodzenia miesięcznego -po 40 latach pracy;
6) 350% wynagrodzenia miesięcznego - po 45 latach pracy.
9. Do okresu pracy uprawniającego do nagrody jubileuszowej wlicza sięwszystkie poprzednie zakończone okresy zatrudnienia oraz inne okresy, jeżeliz mocy odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy,od którego zależą uprawnienia pracownicze. Do obliczania i wypłacania nagrodyjubileuszowej stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące nagród jubileuszowych,o których mowa w przepisach o pracownikach urzędów państwowych.
10. Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wielokrotnośćkwoty bazowej, o której mowa w ust. 6, mając na względzie funkcję pełnionąprzez członka Izby oraz to, że wielokrotność nie może być mniejsza niż4,5.
11. Obsługę organizacyjno-techniczną oraz księgową Izby zapewnia Urząd.

Art. 174.

1. Członkostwa w Izbie nie można łączyć z:
1) mandatem posła lub senatora;
2) mandatem radnego, mandatem wójta (burmistrza, prezydenta miasta)oraz z członkowstwem w zarządzie powiatu lub województwa;
3) członkostwem w kolegium regionalnej izby obrachunkowej oraz samorządowymkolegium odwoławczym;
4) przynależnością do partii politycznej lub prowadzeniem działalności politycznej.
2. Członkowie Izby nie mogą:
1) podejmować dodatkowego zatrudnienia ani innych zajęć zarobkowych,z wyjątkiem zatrudnienia na stanowisku dydaktycznym, naukowodydaktycznymlub naukowym w łącznym wymiarze nieprzekraczającympełnego wymiaru czasu pracy pracowników zatrudnionychna tych stanowiskach, jeżeli to zatrudnienie nie przeszkadza wpełnieniu obowiązków członka Izby;
2) prowadzić działalności gospodarczej na własny rachunek lub wspólnie zinnymi osobami, a także zarządzać taką działalnością lub być przedstawicielemczy pełnomocnikiem w prowadzeniu takiej działalności;
3) być członkiem zarządu, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej ani pełnomocnikiemspółek handlowych;
4) być członkami zarządów fundacji prowadzących działalność gospodarczą;
5) posiadać w spółkach handlowych więcej niż 10% akcji lub udziałyprzedstawiające więcej niż 10% kapitału zakładowego - w każdej z tychspółek.
3. Członek Izby składa Prezesowi Urzędu co roku do dnia 31 marca oświadczenie:
1) czy toczą się przeciwko niemu postępowania karne, wraz z informacjądotyczącą przedmiotu postępowania;
2) o stanie majątkowym według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego,stosując odpowiednio formularz, którego wzór jest określony wprzepisach o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przezosoby pełniące funkcje publiczne.
4. Członkostwo w Izbie wygasa z powodu śmierci albo odwołania.
5. Prezes Rady Ministrów odwołuje członka Izby w przypadku:
1) utraty obywatelstwa polskiego;
2) utraty albo ograniczenia zdolności do czynności prawnych;
3) utraty praw publicznych;
4) utraty autorytetu dającego rękojmię prawidłowego wykonywania obowiązkówczłonka Izby;
5) prawomocnego skazania za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwoskarbowe;
6) upływu 6 miesięcy zawieszenia, o którym mowa w art. 176 ust. 1;
7) orzeczenia kary dyscyplinarnej wykluczenia ze składu Izby;
8) niezłożenia w terminie jednego z oświadczeń, o których mowa w ust. 3;
9) odmowy złożenia ślubowania;
10) nieobjęcia stanowiska w terminie określonym w akcie powołania;
11) złożenia przez członka Izby wniosku o odwołanie.
6. Członkowie Izby w zakresie wykonywania czynności określonych ustawąkorzystają z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszom publicznym.
7. Członkowie składów orzekających Izby przy orzekaniu są niezawiśli i związaniwyłącznie przepisami obowiązującego prawa.

Art. 175.

1. Członek Izby podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej za naruszenie swoichobowiązków i uchybienie godności zawodowej.
2. Karami dyscyplinarnymi są:
1) upomnienie;
2) usunięcie z zajmowanej funkcji;
3) wykluczenie ze składu Izby.
3. Orzeczenie kary, o której mowa w ust. 2 pkt 2, oznacza niemożność sprawowaniaprzez 3 lata funkcji Prezesa, wiceprezesa, rzecznika dyscyplinarnegooraz członka sądu dyscyplinarnego.
4. W sprawach dyscyplinarnych członków Izby orzekają:
1) w pierwszej instancji - sąd dyscyplinarny w składzie pięciu członkówIzby, powoływany przez zgromadzenie ogólne Izby spośród członkówIzby;
2) w drugiej instancji - zgromadzenie ogólne Izby.
5. Oskarżycielem przed sądem dyscyplinarnym jest rzecznik dyscyplinarny.Rzecznika dyscyplinarnego powołuje spośród członków Izby na trzyletniąkadencję Prezes Rady Ministrów na wniosek Prezesa Urzędu. Rzecznikdyscyplinarny może być w każdym czasie odwołany i pełni swoje obowiązkido czasu powołania nowego rzecznika.
6. Od orzeczenia dyscyplinarnego wydanego w drugiej instancji przysługujeodwołanie do sądu apelacyjnego - sądu pracy i ubezpieczeń społecznych,właściwego ze względu na siedzibę Urzędu, w terminie 14 dni od dnia doręczeniaorzeczenia wraz z uzasadnieniem. Od orzeczenia sądu apelacyjnegonie przysługuje skarga kasacyjna.
7. Szczegółowy tryb postępowania dyscyplinarnego oraz tryb wyboru składuorzekającego sądu dyscyplinarnego określa regulamin uchwalony przezzgromadzenie ogólne Izby.

Art. 176.

1. Prezes Rady Ministrów zawiesza członka Izby w jego prawach i obowiązkachw przypadku przedstawienia mu zarzutu popełnienia przestępstwaumyślnego lub umyślnego przestępstwa skarbowego.
2. Okres zawieszenia, o którym mowa w ust. 1, trwa do czasu zakończenia postępowaniakarnego, nie dłużej jednak niż przez 6 miesięcy.
3. W okresie zawieszenia członek Izby zachowuje prawo do połowy wynagrodzenia.

Art. 176a.

1. Członków Izby wyłania się w drodze postępowania kwalifikacyjnego, któreskłada się z:
1) egzaminu pisemnego z teoretycznej i praktycznej znajomości przepisówzwiązanych z udzielaniem zamówień publicznych;
2) rozmowy kwalifikacyjnej.
2. Postępowanie kwalifikacyjne na członków Izby ogłasza Prezes Rady Ministrówna wniosek Prezesa Urzędu, jeżeli zachodzi potrzeba zwiększenia składu Izby.
3. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 2, zamieszcza się w Biuletynie InformacjiPublicznej Urzędu oraz Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, a także w dziennikuo zasięgu ogólnopolskim.
4. Ogłoszenie zawiera:
1) informację o limicie osób, które zostaną powołane w skład Izby w danympostępowaniu kwalifikacyjnym;
2) określenie terminu i miejsca przyjmowania zgłoszeń na członków Izby; terminnie może być krótszy niż 30 dni od dnia ogłoszenia;
3) wykaz dokumentów, które należy dołączyć do zgłoszenia na członka Izby;
4) określenie terminu przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego, o którymmowa w ust. 1;
5) informację o niezbędnej do uzyskania minimalnej liczbie punktów.
5. W celu przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na członków Izby PrezesRady Ministrów powołuje komisję kwalifikacyjną, której członkami mogąbyć wyłącznie osoby, których wiedza i doświadczenie w zakresie przepisówzwiązanych z udzielaniem zamówień publicznych oraz autorytet dają rękojmięprawidłowego i bezstronnego przebiegu postępowania kwalifikacyjnego.
6. Jeżeli w postępowaniu kwalifikacyjnym minimalną liczbę punktów uzyskamniejsza liczba osób, niż wynika to z limitu osób określonego w ogłoszeniu, októrym mowa w ust. 4 pkt 1, Prezes Rady Ministrów ogłasza uzupełniające postępowaniekwalifikacyjne na członków Izby, nie później niż w terminie 30 dniod dnia zakończenia poprzedniego postępowania kwalifikacyjnego. Przepisy ust.1-5 stosuje się.
7. Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, tryb przeprowadzaniapostępowania kwalifikacyjnego, o którym mowa w ust. 1 i 6, sposób powoływaniakomisji kwalifikacyjnej, a także szczegółowy zakres postępowania kwalifikacyjnego- biorąc pod uwagę potrzebę zapewnienia obiektywnego sprawdzeniateoretycznego i praktycznego przygotowania kandydatów, sprawnego przeprowadzaniapostępowań odwoławczych oraz okoliczność, że potwierdzeniemspełniania warunków, o których mowa w art. 173 ust. 2, mogą być dokumentyzawierające informacje podlegające ochronie danych osobowych, w szczególnościinformacja z Krajowego Rejestru Karnego. 

Rozdział 5 (uchylony)

 Dział VI Środki ochrony prawnej

powrót do spisu treści

Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI