Money.plFirmaAkty prawnePrawo zamówień publicznych

Prawo zamówień publicznych

Rozdział 1 Przepisy wspólne

Art. 179.

1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcomi uczestnikom konkursu, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny wuzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszeniaprzez zamawiającego przepisów ustawy, z zastrzeżeniem ust. 1b.1a. Środek ochrony prawnej określony w rozdziale 4 niniejszego działu przysługujerównież zamawiającemu.1b. Środki ochrony prawnej nie przysługują wobec rozstrzygnięcia sądu konkursowegow zakresie oceny prac konkursowych oraz wyboru najlepszych prac konkursowych.
2. Przed upływem terminu do składania ofert w przypadku naruszenia przez zamawiającegoprzepisów ustawy środki ochrony prawnej przysługują również organizacjomzrzeszającym wykonawców wpisanym na listę organizacji uprawnionychdo wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną przez Prezesa Urzędu.
3. Przez organizacje zrzeszające wykonawców, o których mowa w ust. 2, należyrozumieć podmioty działające na podstawie przepisów o:
1) izbach gospodarczych;
2) rzemiośle;
3) samorządzie zawodowym niektórych przedsiębiorców;
4) organizacjach pracodawców;
5) samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa orazurbanistów.
4. Wpisu na listę, odmowy wpisu lub skreślenia z listy, o której mowa w ust. 2, dokonujePrezes Urzędu w drodze decyzji administracyjnej.
5. Lista organizacji, o której mowa w ust. 2, podlega ogłoszeniu w Biuletynie ZamówieńPublicznych. 

Rozdział 2 Protest

Art. 180.

1. Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, czynności podjętych przez zamawiającegow toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającegoczynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protestdo zamawiającego. Przepisy art. 27 ust. 1-3 stosuje się odpowiednio.
2. Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można byłopowziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.Protest uważa się za wniesiony z chwilą, gdy dotarł on do zamawiającego w takisposób, że mógł zapoznać się z jego treścią.
3. Protest dotyczący treści ogłoszenia, a jeżeli postępowanie jest prowadzone wtrybie przetargu nieograniczonego, także dotyczące postanowień specyfikacjiistotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie:
1) 7 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznychlub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówieniana stronie internetowej - jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niżkwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;
2) 14 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiejlub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia nastronie internetowej - jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekraczakwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8- przepisu ust. 2 zdanie pierwsze nie stosuje się.
4. Jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie innym niż przetarg nieograniczony,protest dotyczący postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówieniawnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia specyfikacji istotnych warunkówzamówienia, jednak nie później niż:
1) 3 dni przed upływem terminu składania ofert - jeżeli wartość zamówieniajest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8,
2) 6 dni przed upływem terminu składania ofert - jeżeli wartość zamówieniajest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawieart. 11 ust. 8- przepisu ust. 2 zdanie pierwsze nie stosuje się.
5. W przypadku wniesienia protestu dotyczącego treści ogłoszenia lub postanowieńspecyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający może przedłużyćtermin składania ofert.
6. Wniesienie protestu jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy.
7. Zamawiający odrzuca protest wniesiony po terminie, wniesiony przez podmiotnieuprawniony lub protest niedopuszczalny na podstawie art. 181 ust. 6.
8. Protest powinien wskazywać oprotestowaną czynność lub zaniechanie zamawiającego,a także zawierać żądanie, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okolicznościfaktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie protestu.

Art. 181.

1. W przypadku wniesienia protestu po upływie terminu składania ofert bieg terminuzwiązania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ostatecznego rozstrzygnięciaprotestu.
2. O zawieszeniu biegu terminu związania ofertą zamawiający informuje niezwłoczniewykonawców, którzy złożyli oferty.2a. Zamawiający w dowolnym czasie, jednak nie później niż na 7 dni przed upływemważności wadiów, wzywa wykonawców, pod rygorem wykluczenia z postępowania,do przedłużenia ważności wadium albo wniesienia nowego wadiumna okres niezbędny do zabezpieczenia postępowania do zawarcia umowy, poostatecznym rozstrzygnięciu protestu.
3. Kopię wniesionego protestu zamawiający niezwłocznie przekazuje wykonawcomuczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli protestdotyczy treści ogłoszenia lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia,zamieszcza ją również na stronie internetowej, na której jest udostępnianaspecyfikacja, wzywając wykonawców do wzięcia udziału w postępowaniutoczącym się w wyniku wniesienia protestu.
4. Uczestnikami postępowania toczącego się w wyniku wniesienia protestu stają sięwykonawcy, którzy mają interes prawny w tym, aby protest został rozstrzygniętyna korzyść jednej ze stron, i którzy przystąpili do postępowania:
1) w terminie 3 dni od dnia otrzymania wezwania, o którym mowa w ust. 3;
2) do upływu terminów, o których mowa w art. 180 ust. 3, jeżeli protest dotyczytreści ogłoszenia lub w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonegotakże postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
5. Wykonawca zgłasza przystąpienie do postępowania toczącego się w wynikuwniesienia protestu, wskazując swój interes prawny w przystąpieniu i określającswoje żądanie w zakresie zarzutów zawartych w proteście. Zgłoszenie przystąpieniawnosi się do zamawiającego, przekazując jednocześnie jego kopię wykonawcywnoszącemu protest.
6. Wykonawca wnoszący protest oraz wykonawca wezwany zgodnie z ust. 3 niemogą następnie korzystać ze środków ochrony prawnej na czynności zamawiającegowykonane zgodnie z ostatecznym rozstrzygnięciem protestu zapadłym wpostępowaniu toczącym się w wyniku wniesienia protestu.
7. Wykonawca wnoszący protest oraz wykonawca wezwany zgodnie z ust. 3 niemogą następnie wnieść protestu, powołując się na te same okoliczności.

Art. 182.

1. Do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia protestu zamawiający nie może zawrzećumowy.
2. Protest jest ostatecznie rozstrzygnięty:
1) jeżeli nie przysługuje odwołanie - wraz z rozstrzygnięciem przez zamawiającegoprotestu lub z upływem terminu na jego rozstrzygnięcie;
2) jeżeli nie wniesiono odwołania - z upływem terminu do wniesienia odwołania;
3) w przypadku wniesienia odwołania:a) z dniem wydania postanowienia kończącego postępowanie odwoławczealbo wyroku Izby albob) z dniem wydania wyroku lub postanowienia kończącego postępowaniew sprawie przez sąd okręgowy, o którym mowa w art. 195 ust. 1, albo zupływem terminu do wniesienia skargi, o którym mowa w art. 195 ust.2, jeżeli wartość zamówienia dla robót budowlanych jest równa lubprzekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 20 000 000 euro,a dla dostaw lub usług - 10 000 000 euro.
3. Na wniosek zamawiającego Prezes Urzędu, w drodze decyzji administracyjnej,może wyrazić zgodę na zawarcie umowy przed ostatecznym rozstrzygnięciemprotestu, jeżeli ze względów społecznych lub gospodarczych zachodzi pilna potrzebaudzielenia zamówienia, której wcześniej nie można było przewidzieć, anie wynikła ona z winy zamawiającego.
4. Przepisu ust. 3 nie stosuje się, jeżeli wartość zamówienia dla robót budowlanychjest równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 20 000 000euro, a dla dostaw lub usług - 10 000 000 euro.

Art. 183.

1. Zamawiający rozstrzyga jednocześnie wszystkie protesty dotyczące:
1) treści ogłoszenia,
2) postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
3) wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia, odrzuceniaofert i wyboru najkorzystniejszej oferty - w postępowaniu prowadzonymw trybie przetargu nieograniczonego, negocjacji bez ogłoszenia i zapytaniao cenę,
4) wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia albo odrzuceniaofert i wyboru najkorzystniejszej oferty - w postępowaniu prowadzonymw trybie przetargu ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem, dialogukonkurencyjnego- w terminie 10 dni od upływu ostatniego z terminów na wniesienie protestu.
2. Protest inny niż wymieniony w ust. 1 zamawiający rozstrzyga w terminie 10 dniod dnia jego wniesienia.
3. Brak rozstrzygnięcia protestu w terminach, o których mowa w ust. 1 i 2, uznajesię za jego oddalenie.
4. Rozstrzygnięcie protestu wraz z uzasadnieniem oraz pouczeniem o sposobie iterminie wniesienia odwołania zamawiający przekazuje jednocześnie podmiotowi,który wniósł protest, oraz wykonawcom, którzy przystąpili do postępowaniatoczącego się w wyniku wniesienia protestu, a jeżeli protest dotyczy treściogłoszenia lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniuprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, zamieszczarównież na stronie internetowej, na której jest udostępniana.
5. W przypadku uwzględnienia protestu zamawiający powtarza oprotestowanączynność lub dokonuje czynności bezprawnie zaniechanej:
1) niezwłocznie - jeżeli uwzględnił wszystkie zgłoszone żądania;
2) po ostatecznym rozstrzygnięciu protestu - jeżeli co najmniej jedno ze zgłoszonychżądań nie zostało uwzględnione.
6. O powtórzeniu lub dokonaniu czynności zamawiający informuje niezwłoczniewszystkich wykonawców.
 

powrót do spisu treści

Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI