Money.plFirmaAkty prawnePrawo zamówień publicznych

Prawo zamówień publicznych

Rozdział 3 Odwołanie

 Art. 184.

1. Od rozstrzygnięcia protestu przysługuje odwołanie, jeżeli wartość zamówieniajest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanychna podstawie art. 11 ust. 8, od których jest uzależniony obowiązek przekazywaniaUrzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich ogłoszeńo zamówieniach na dostawy lub usługi.
2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Urzędu w terminie 5 dni od dnia doręczeniarozstrzygnięcia protestu lub upływu terminu do rozstrzygnięcia protestu, jednocześnieprzekazując jego kopię zamawiającemu. Złożenie odwołania w placówcepocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z wniesieniem do PrezesaUrzędu.
3. Kopię odwołania zamawiający przekazuje jednocześnie wszystkim uczestnikompostępowania toczącego się w wyniku wniesienia protestu, nie później jednak niżw terminie 2 dni od dnia jej otrzymania, wzywając ich do wzięcia udziału w postępowaniuodwoławczym.
4. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego najpóźniejdo czasu otwarcia posiedzenia zespołu arbitrów, wskazując swój interesprawny w przystąpieniu i stronę, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpieniadoręcza się Prezesowi Urzędu, przekazując jego kopię zamawiającemu oraz wykonawcywnoszącemu odwołanie.
5. Czynności wykonawcy, który przystąpił do postępowania odwoławczego, nie mogąpozostawać w sprzeczności z czynnościami i oświadczeniami strony, do którejprzystąpił.
6. Do postępowania odwoławczego stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296,z późn. zm.) o sądzie polubownym, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej.

Art. 185.

1. Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeżeli uiszczono wpiWpis uiszcza się najpóźniejw dniu wniesienia odwołania, a dowód jego uiszczenia dołącza się do odwołania.
2. Wysokość wpisu nie może przekraczać kosztów postępowania.
3. Jeżeli wpis nie został uiszczony, Prezes Urzędu zwraca odwołanie. O zwrocieodwołania rozstrzyga Prezes Urzędu w drodze postanowienia.

Art. 186.

1. Odwołanie rozpoznaje zespół trzech arbitrów wskazanych przez Prezesa Urzęduz listy, o której mowa w art. 172 ust. 1.
2. Prezes Urzędu wyznacza arbitrów w drodze jawnego losowania komputerowego,z tym że przewodniczący zespołu arbitrów losowany jest spośród osób posiadającychwykształcenie prawnicze.
3. Arbiter zawiadamia Prezesa Urzędu o okolicznościach uniemożliwiających wykonywanieobowiązków, a w szczególności o przyczynach uzasadniających jegowyłączenie. Jeżeli zachodzą okoliczności uniemożliwiające wykonanie przez arbitrajego obowiązku, Prezes Urzędu wyznacza innego arbitra na zasadach, októrych mowa w ust. 2.
4. Strony i arbitrzy mogą żądać wyłączenia arbitra, jeżeli zachodzą okolicznościfaktyczne lub prawne, które mogą budzić uzasadnione wątpliwości co do jegobezstronności. O wyłączeniu arbitra albo odmowie wyłączenia arbitra rozstrzygaPrezes Urzędu w drodze postanowienia. Na postanowienie o wyłączeniu lubodmowie wyłączenia arbitra zażalenie nie przysługuje.

Art. 187.

1. Zespół arbitrów rozpoznaje odwołanie w terminie 15 dni od dnia jego doręczeniaPrezesowi Urzędu. Prezes Urzędu może zarządzić łączne rozpoznanie przezzespół arbitrów odwołań, jeżeli zostały złożone w tym samym postępowaniu oudzielenie zamówienia lub dotyczą tych samych czynności zamawiającego.
2. Zespół arbitrów rozpoznaje odwołanie na jawnej rozprawie, chyba że odwołaniepodlega odrzuceniu, z zastrzeżeniem ust. 3.
3. Na wniosek strony lub z urzędu zespół arbitrów wyłącza jawność rozprawy w całościlub w części, jeżeli przy rozpatrywaniu odwołania może być ujawniona informacjastanowiąca tajemnicę ustawowo chronioną. Rozprawa odbywa sięwówczas wyłącznie z udziałem stron oraz ich pełnomocników.
4. Zespół arbitrów odrzuca odwołanie na posiedzeniu niejawnym, jeżeli stwierdzi,że:
1) w sprawie nie mają zastosowania przepisy ustawy;
2) odwołanie nie zostało poprzedzone protestem, z zastrzeżeniem art. 181 ust.4;
3) protest lub odwołanie zostały wniesione przez podmiot nieuprawniony;
4) protest lub odwołanie zostały wniesione z uchybieniem terminów określonychw ustawie;
5) odwołujący się powołuje się na te same okoliczności, które były przedmiotemrozstrzygnięcia przez zespół arbitrów w sprawie innego odwołaniawniesionego przez tego samego odwołującego się w tym samym postępowaniu;
6) (uchylony);
7) odwołanie, wniesione przez wykonawcę wnoszącego protest lub wezwanegozgodnie z art. 181 ust. 3, dotyczy czynności, które zamawiający wykonałzgodnie z ostatecznym rozstrzygnięciem protestu;
8) odwołujący się nie przekazał kopii odwołania zamawiającemu zgodnie z art.184 ust. 2.
5. Jeżeli zespół arbitrów uzna to za konieczne, może dopuścić do udziału w posiedzeniuniejawnym strony, świadków lub biegłych.
6. W razie stwierdzenia, że nie zachodzą podstawy do odrzucenia odwołania, przewodniczącyzespołu arbitrów zamyka posiedzenie i otwiera rozprawę.

Art. 188.

1. Strony są obowiązane wskazywać dowody do stwierdzenia faktów, z których wywodząskutki prawne. Dowody na poparcie swych twierdzeń lub odparcie twierdzeństrony przeciwnej strony mogą przedstawić aż do zamknięcia rozprawy.
2. Zespół arbitrów może dopuścić dowód niewskazany przez stronę.
3. Dowodami są w szczególności dokumenty, wyjaśnienia świadków, opinie biegłychoraz zeznania stron.3a. Zespół arbitrów może powołać biegłego spośród osób wpisanych na listę biegłychsądowych ustanowionych przy Sądzie Okręgowym w Warszawie, jeżeliustalenie lub ocena stanu faktycznego sprawy wymaga wiadomości specjalnych.Biegłemu przysługuje wynagrodzenie w wysokości ustalonej zgodnie z przepisamio należnościach świadków, biegłych i stron w postępowaniu sądowym.
4. Fakty powszechnie znane nie wymagają dowodu. Nie wymagają też dowodu faktyprzyznane w toku postępowania przez stronę przeciwną, jeżeli zespół arbitrówuzna, że przyznanie nie budzi wątpliwości co do swej zgodności z rzeczywistymstanem rzeczy.
5. Zespół arbitrów odmawia przeprowadzenia wnioskowanych dowodów, jeżeli faktybędące ich przedmiotem zostały już stwierdzone innymi dowodami lub gdy zostałypowołane jedynie dla zwłoki.
6. Zespół arbitrów ocenia wiarygodność i moc dowodów według własnego przekonania,na podstawie wszechstronnego rozważenia zebranego materiału.

Art. 189.

1. Odwołujący się może cofnąć odwołanie. W razie cofnięcia odwołania zespół arbitrówumarza postępowanie odwoławcze.
2. Jeżeli cofnięcie odwołania nastąpiło przed otwarciem rozprawy, odwołującemuzwraca się połowę wpisu.

Art. 190.

1. Przewodniczący zespołu arbitrów zamyka rozprawę, jeżeli zespół arbitrów uzna,że sprawa została dostatecznie wyjaśniona.
2. Wydając wyrok, zespół arbitrów bierze za podstawę stan rzeczy ustalony w tokupostępowania.
3. Przewodniczący zespołu arbitrów otworzy na nowo zamknięte posiedzenie lubrozprawę, jeżeli po ich zamknięciu ujawniły się okoliczności istotne dla rozstrzygnięciaodwołania.
4. Wyrok może być wydany jedynie przez zespół arbitrów, przed którym toczyło siępostępowanie.

Art. 191.

1. O oddaleniu odwołania lub jego uwzględnieniu zespół arbitrów orzeka wyrokiem.W pozostałych przypadkach zespół arbitrów wydaje postanowienie.
2. Uwzględniając odwołanie, zespół arbitrów może nakazać dokonanie lub powtórzenieczynności zamawiającego albo ją unieważnić.
3. Zespół arbitrów nie może orzekać co do zarzutów, które nie były zawarte w proteście.Okoliczności skutkujące unieważnieniem postępowania o udzielenie zamówieniazespół arbitrów bierze pod uwagę z urzędu.3a. W przypadku, o którym mowa w art. 187 ust. 1 zdanie drugie, zespół arbitrówmoże wydać łączne orzeczenie w sprawach złożonych odwołań.
4. Zespół arbitrów nie może nakazać zawarcia umowy.
5. W wyroku oraz w postanowieniu kończącym postępowanie odwoławcze zespółarbitrów rozstrzyga o kosztach postępowania odwoławczego.
6. Strony ponoszą koszty postępowania stosownie do jego wyniku.

Art. 192.

1. Zespół arbitrów z urzędu sporządza uzasadnienie wyroku oraz postanowieniakończącego postępowanie odwoławcze.
2. Uzasadnienie, o którym mowa w ust. 1, zawiera wskazanie podstawy faktycznejrozstrzygnięcia, w tym ustalenie faktów, które zespół arbitrów uznał za udowodnione,dowodów, na których się oparł, i przyczyn, dla których innym dowodomodmówił wiarygodności i mocy dowodowej, oraz wskazanie podstawy prawnejwyroku z przytoczeniem przepisów prawa.
3. Bezpośrednio po sporządzeniu wyroku albo postanowienia kończącego postępowanieodwoławcze przewodniczący zespołu arbitrów ogłasza orzeczenie. Ogłoszenienastępuje na posiedzeniu jawnym. Nieobecność stron nie wstrzymujeogłoszenia.
4. W sprawie zawiłej zespół arbitrów może odroczyć ogłoszenie wyroku albo postanowieniakończącego postępowanie odwoławcze na czas nie dłuższy niż 5 dni. Wpostanowieniu o odroczeniu ogłoszenia wyroku zespół arbitrów wyznacza terminjego ogłoszenia. Jeżeli ogłoszenie było odroczone, może go dokonać sam przewodniczący.
5. Odpisy wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze wraz zuzasadnieniem przekazuje się niezwłocznie stronom oraz uczestnikom postępowaniaodwoławczego lub ich pełnomocnikom. W postępowaniu, w którym wartośćzamówienia dla robót budowlanych jest równa lub przekracza wyrażoną wzłotych równowartość kwoty 20 000 000 euro, a dla dostaw lub usług - 10 000000 euro, na wniosek strony obecnej podczas ogłoszenia orzeczenie doręcza sięw dniu ogłoszenia.

Art. 193.

Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:
1) regulamin postępowania przy rozpatrywaniu odwołań, mając na względziezapewnienie sprawnej organizacji posiedzenia i rozprawy, szybkiego przebiegupostępowania odwoławczego oraz jawności rozpraw;
2) wysokość wynagrodzenia za czynności arbitrów, mając na względzie, żepodstawę do ustalania wynagrodzenia za czynności arbitrów przy rozpoznawaniuodwołań wnoszonych w postępowaniu o udzielenie zamówieniapublicznego powinna stanowić kwota bazowa, ustalona w ustawie budżetowejna dany rok, na podstawie art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 grudnia1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej orazo zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 110, poz. 1255, z późn. zm.9)) dlapracowników państwowej sfery budżetowej, o których mowa w art. 5 pkt 1lit. b tej ustawy;
3) wysokość i szczegółowe zasady pobierania wpisu od odwołania oraz szczegółowezasady rozliczania kosztów w postępowaniu odwoławczym, mającna względzie zróżnicowaną wysokość wpisu, zależną od wartości zamówienia,oraz zasadność zwrotu stronie kosztów koniecznych do celowego dochodzeniapraw lub do celowej obrony.

powrót do spisu treści

Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI