Money.plFirmaAkty prawnePrawo zamówień publicznych

Prawo zamówień publicznych

Rozdział 4 Skarga do sądu

Art. 194.

1. Na wyrok zespołu arbitrów oraz postanowienia zespołu arbitrów kończące postępowanieodwoławcze przysługuje skarga do sądu.
2. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednioprzepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnegoo apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.

Art. 195.

1. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkaniazamawiającego.
2. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Urzędu w terminie 7 dni od dniadoręczenia orzeczenia zespołu arbitrów, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowiskargi.
3. Prezes Urzędu przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczegosądowi właściwemu w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.
4. W terminie 21 dni od dnia wydania orzeczenia skargę może wnieść także PrezesUrzędu. Do czynności podejmowanych przez Prezesa Urzędu stosuje się odpowiednioprzepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowaniacywilnego o prokuratorze.

Art. 196.

1. Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowegooraz zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów,zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także wniosek o zmianęorzeczenia w całości lub w części.
2. Jeżeli wartość zamówienia dla robót budowlanych jest równa lub przekracza wyrażonąw złotych równowartość kwoty 20 000 000 euro, a dla dostaw lub usług- 10 000 000 euro, zamawiający w skardze lub w odpowiedzi na skargę możewnosić o uchylenie zakazu zawarcia umowy przed ostatecznym rozstrzygnięciemprotestu. Wniosek o uchylenie zakazu zawarcia umowy przed ostatecznymrozstrzygnięciem protestu sąd rozpoznaje niezwłocznie, nie później jednak niż wterminie 7 dni od dnia jego złożenia.
3. Sąd na posiedzeniu niejawnym może uchylić zakaz zawarcia umowy przedostatecznym rozstrzygnięciem protestu, jeżeli stan postępowania o udzieleniezamówienia pozwala na to, a zamawiający uprawdopodobni, że zaskarżoneorzeczenie zespołu arbitrów w sposób rażący narusza przepisy o postępowaniuodwoławczym.

Art. 197.

1. Sąd na posiedzeniu niejawnym odrzuca skargę wniesioną po upływie terminu lubniedopuszczalną z innych przyczyn, jak również skargę, której braków stronanie uzupełniła w terminie.
2. Jeżeli strona nie dokonała w terminie czynności procesowej nie ze swojej winy,sąd na jej wniosek przywraca termin. Postanowienie w tej sprawie może byćwydane na posiedzeniu niejawnym.
3. Pismo z wnioskiem o przywrócenie terminu wnosi się do sądu w terminie 7 dniod dnia ustania przyczyny uchybienia terminowi.

Art. 198.

1. Sąd rozpoznaje sprawę niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 1 miesiącaod dnia wpłynięcia skargi do sądu.
2. Sąd oddala skargę, jeżeli jest ona bezzasadna. W razie uwzględnienia skargi sądzmienia zaskarżone orzeczenie i orzeka co do istoty sprawy.
3. Jeżeli odwołanie zostaje odrzucone albo zachodzi podstawa do umorzenia postępowania,sąd uchyla wyrok oraz odrzuca odwołanie lub umarza postępowanie.
4. Od wyroku sądu nie przysługuje skarga kasacyjna. Przepisu nie stosujesię do Prezesa Urzędu. 

Dział VII Odpowiedzialność za naruszenie przepisów ustawy

Art. 199.

Przepisów niniejszego działu nie stosuje się do zamawiających, o których mowa wart. 3 ust. 1 pkt 1, 5 i 6.

Art. 200.

1. Zamawiający, który:
1) udziela zamówienia:a) z naruszeniem przepisów ustawy określających przesłanki stosowaniaposzczególnych trybów udzielenia zamówienia,b) bez wymaganego ogłoszenia,c) bez stosowania ustawy,
2) unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia z naruszeniem przepisówustawy określających przesłanki unieważnienia,
3) dokonuje czynności przewidzianych w ustawie bez wymaganej zgodyPrezesa Urzędu lub narusza przepisy ustawy dotyczące obowiązkuprzekazania zawiadomienia Prezesowi Urzędu;
4) dokonuje zmian w zawartej umowie z naruszeniem przepisów ustawy- podlega karze pieniężnej.
2. Karze pieniężnej podlega również zamawiający, który:
1) określa warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia w sposób,który utrudnia uczciwą konkurencję,
2) opisuje przedmiot zamówienia w sposób, który utrudnia uczciwą konkurencję,
3) prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia z naruszeniem zasadyjawności,
4) nie przestrzega terminów określonych w ustawie,
5) wyklucza wykonawcę z postępowania o udzielenie zamówienia z naruszeniemprzepisów ustawy określających przesłanki wykluczenia,
6) odrzuca ofertę z naruszeniem przepisów ustawy określających przesłankiodrzucenia oferty,
7) dokonuje wyboru najkorzystniejszej oferty z naruszeniem przepisów ustawy- jeżeli naruszenie to ma wpływ na wynik postępowania o udzielenie zamówienia.

Art. 201.

1. Wysokość kary pieniężnej, o której mowa w art. 200, ustala się w zależności odwartości zamówienia.
2. Jeżeli wartość zamówienia:
1) jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawieart. 11 ust. 8 - kara pieniężna wynosi 3 000 zł;
2) jest równa kwocie lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanychna podstawie art. 11 ust. 8, a jest mniejsza niż 10 000 000 eurodla dostaw lub usług oraz 20 000 000 euro dla robót budowlanych - karapieniężna wynosi 30 000 zł;
3) jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty10 000 000 euro dla dostaw lub usług oraz 20 000 000 euro dla robót budowlanych- kara pieniężna wynosi 150 000 złotych.

Art. 202.

1. Karę pieniężną nakłada Prezes Urzędu w drodze decyzji administracyjnej.
2. Decyzji o nałożeniu kary pieniężnej nie można nadać klauzuli natychmiastowejwykonalności.

Art. 203.

1. Środki z kary pieniężnej stanowią dochód budżetu państwa.
2. Kary pieniężne podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnymw administracji w zakresie egzekucji obowiązków o charakterze pieniężnym. 

Dział VIII Zmiany w przepisach obowiązujących

Art. 204-219.(pominięte).

Dział IX
Przepisy przejściowe i końcowe

Art. 220.


1. Do postępowań o udzielenie zamówienia wszczętych przed dniem wejścia w życieustawy oraz postępowań odwoławczych i kontroli, które ich dotyczą, stosujesię przepisy dotychczasowe.
2. Do umów w sprawach zamówień publicznych zawartych przed dniem wejścia wżycie ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe.

Art. 221-223. (pominięte).

Art. 224.

Prezes Urzędu wpisuje na listę arbitrów na pierwszą kadencję osoby, o których mowaw art. 173 ust. 2, z tym że kadencja osób, które zdały egzamin z liczbą punktówniższą od połowy limitu osób, które zostaną wpisane na listę arbitrów, trwa 3 lata.

Art. 225.

Traci moc ustawa z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych (Dz. U. z2002 r. Nr 72, poz. 664, Nr 113, poz. 984 i Nr 197, poz. 1661 oraz z 2003 r. Nr 2,poz. 16, Nr 130, poz. 1188 i Nr 165, poz. 1591).

Art. 226. (pominięty).

Art. 227.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 21 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem:
1) art. 13 w zakresie dotyczącym przekazywania wstępnego ogłoszenia informacyjnegoUrzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich,
2) art. 30 ust. 2 pkt 4 i ust. 4, art. 31 ust. 4, art. 34 ust. 1 pkt 1, art. 40 ust. 3, art.43 ust. 3 i ust. 4 pkt 2, art. 49 ust. 3,
3) art. 49 ust. 4 w zakresie dotyczącym przekazywania ogłoszenia o zamówieniuUrzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich,
4) art. 52 ust. 3 pkt 2, art. 62 ust. 3, art. 90 ust. 4, art. 92 w zakresie dotyczącymzawiadamiania o wyborze oferty Prezesa Urzędu, art. 95 ust. 2, art. 104ust. 3, art. 108 pkt 2, art. 116 ust. 2, art. 118 ust. 4,
5) art. 128 w zakresie dotyczącym przekazywania okresowego ogłoszenia informacyjnegoUrzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich,
6) art. 132 ust. 1 pkt 2 i ust. 2, art. 133, art. 134, art. 135,
7) art. 146 ust. 1 pkt 1 w zakresie dotyczącym niedopełnienia obowiązku przekazaniaogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Oficjalnych Publikacji WspólnotEuropejskich,
8) art. 154 pkt 16 w zakresie przedstawiania Komisji Europejskiej rocznegosprawozdania o funkcjonowaniu systemu zamówień,
9) art. 167, art. 168, art. 169, art. 177, art. 178- które wchodzą w życie z dniem 1 maja 2004 r.

powrót do spisu treści

Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI