Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Money.plFirmaAkty prawne

Dziennik Ustaw - rok 2001, nr 131, poz. 1460 z dnia 2001-11-16

Wydany przez:Minister Finansów
Data ogłoszenia:2001-11-16
Tytuł aktu:Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 października 2001 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji, zeznań i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.
Status aktu prawnego:Uchylony
Treść aktu prawnego:  pobierz treść dokumentu
Data wydania:2001-10-31
Data wejscia w życie:2001-12-01
Data obowiązywania:2001-12-01
Pełna treść dokumentu: Dziennik Ustaw - rok 2001, nr 131, poz. 1460 z dnia 2001-11-16
Na podstawie art. 52 ust. 3 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930, z 2000 r. Nr 104, poz. 1104 i Nr 122, poz. 1324 oraz z 2001 r. Nr 74, poz. 784, Nr 88, poz. 961 i Nr 125, poz. 1363 i 1369) zarządza się, co następuje:


§ 1. Określa się wzory:
  1)  zbiorczej deklaracji ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (PIT-8R), stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia,
  2)  imiennej informacji o przychodach podatnika oraz o pobranym ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych (PIT-26M), stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia,
  3)  imiennej informacji rocznej o przychodach podatnika i pobranym ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych (PIT-26R), stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia,
  4)  zeznania o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (PIT-28), stanowiący załącznik nr 4 do rozporządzenia,
  5)  zeznania o wysokości uzyskanego przychodu, o którym mowa w art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, oraz należnego ryczałtu (PIT-29), stanowiący załącznik nr 5 do rozporządzenia,
  6)  deklaracji w sprawie opodatkowania w formie karty podatkowej (PIT-16), stanowiący załącznik nr 6 do rozporządzenia,
  7)  deklaracji o wysokości składki na powszechne ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej w poszczególnych miesiącach roku podatkowego (PIT-16A), stanowiący załącznik nr 7 do rozporządzenia,
  8)  deklaracji o wysokości składki na powszechne ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów osób duchownych w poszczególnych kwartałach roku podatkowego (PIT-19A), stanowiący załącznik nr 8 do rozporządzenia,
  9)  załączników do zeznania o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (PIT-28):
a)    informacji o przychodach podatnika z działalności prowadzonej na własne nazwisko (PIT-28/A), stanowiący załącznik nr 9 do rozporządzenia,
b)    informacji o przychodach podatnika z działalności prowadzonej w formie spółki cywilnej (spółek cywilnych) osób fizycznych (PIT-28/B), stanowiący załącznik nr 10 do rozporządzenia,
c)    informacji o odliczeniach od dochodu (przychodu) i od podatku w roku podatkowym (PIT/O), stanowiący załącznik nr 11 do rozporządzenia,
d)    informacji o odliczeniu wydatków mieszkaniowych w 2001 r. (PIT/D), stanowiący załącznik nr 12 do rozporządzenia.

§ 2. Traci moc rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 marca 1999 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji, zeznań i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 28, poz. 260 i Nr 100, poz. 1174 oraz z 2000 r. Nr 49, poz. 571 i Nr 93, poz. 1031), z tym że przepisy § 1 pkt 1, 2 i 8 zachowują moc do dnia 31 grudnia 2001 r.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem przepisów § 1 pkt 1, 2 i 6, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2002 r.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr 1

PIT-8R

ZBIORCZA DEKLARACJA RYCZAŁTU OD PRZYCHODÓW EWIDENCJONOWANYCH
wzór: 1, 2

ZAŁĄCZNIK Nr 2

PIT-26M

IMIENNA INFORMACJA O PRZYCHODACH PODATNIKA ORAZ O POBRANYM RYCZAŁCIE OD PRZYCHODÓW EWIDENCJONOWANYCH
wzór: 1, 2

ZAŁĄCZNIK Nr 3

PIT-26R

IMIENNA INFORMACJA ROCZNA O PRZYCHODACH PODATNIKA I POBRANYM RYCZAŁCIE OD PRZYCHODÓW EWIDENCJONOWANYCH

wzór: 1, 2

ZAŁĄCZNIK Nr 4

PIT-28

ZEZNANIE O WYSOKOŚCI UZYSKANEGO PRZYCHODU, WYSOKOŚCI DOKONANYCH ODLICZEŃ I NALEŻNEGO RYCZAŁTU OD PRZYCHODÓW EWIDENCJONOWANYCH
wzór: 1, 2, 3, 4

ZAŁĄCZNIK Nr 5

PIT-29

ZEZNANIE O WYSOKOŚCI UZYSKANEGO PRZYCHODU, O KTÓRYM MOWA W ART. 6 UST. 2 USTAWY Z DNIA 20 LISTOPADA 1998 R. O ZRYCZAŁTOWANYM PODATKU DOCHODOWYM OD NIEKTÓRYCH PRZYCHODÓW OSIĄGANYCH PRZEZ OSOBY FIZYCZNE, ORAZ NALEŻNEGO RYCZAŁTU
wzór: 1, 2

ZAŁĄCZNIK Nr 6

PIT-16

DEKLARACJA W SPRAWIE OPODATKOWANIA W FORMIE KARTY PODATKOWEJ
wzór: 1, 2, 3, 4

ZAŁĄCZNIK Nr 7

PIT-16A

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI SKŁADKI NA POWSZECHNE UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE, ZAPŁACONEJ I ODLICZONEJ OD KARTY PODATKOWEJ W POSZCZEGÓLNYCH MIESIĄCACH ROKU PODATKOWEGO
wzór

ZAŁĄCZNIK Nr 8

PIT-19A

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI SKŁADKI NA POWSZECHNE UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE, ZAPŁACONEJ I ODLICZONEJ OD ZRYCZAŁTOWANEGO PODATKU DOCHODOWEGO OD PRZYCHODÓW OSÓB DUCHOWNYCH W POSZCZEGÓLNYCH KWARTAŁACH ROKU PODATKOWEGO
wzór

ZAŁĄCZNIK Nr 9

PIT-28/A

INFORMACJA O PRZYCHODACH PODATNIKA Z DZIAŁALNOŚCI PROWADZONEJ NA WŁASNE NAZWISKO
wzór

ZAŁĄCZNIK Nr 10

PIT-28/B

INFORMACJA O PRZYCHODACH PODATNIKA Z DZIAŁALNOŚCI PROWADZONEJ W FORMIE SPÓŁKI CYWILNEJ (SPÓŁEK CYWILNYCH) OSÓB FIZYCZNYCH*)
wzór: 1, 2

ZAŁĄCZNIK Nr 11

PIT/O

INFORMACJA O ODLICZENIACH OD DOCHODU (PRZYCHODU) I OD PODATKU W ROKU PODATKOWYM
wzór: 1, 2

ZAŁĄCZNIK Nr 12

PIT/D

INFORMACJA O ODLICZENIU WYDATKÓW MIESZKANIOWYCH W 2001 ROKU
wzór: 1, 2, 3, 4

Publikowane akty nie są źródłem prawa. Jedyne źródło prawa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanowią, na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. "O ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych" (Dz.U. 2000 r. Nr 62, poz. 718) akty prawne ogłaszane i wydawane w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim. Money.pl nie ponosi odpowiedzialności za skutki działań podjętych w oparciu o udostępnione publikacje.

Dziennik Ustaw nr 131 z 2001 roku - pozostałe dokumenty:

Zmiany dla pracodawców i pracowników coraz bliżej. Ministerstwo Zdrowia chce nowości w medycynie pracy Zmiany dla pracodawców i pracowników coraz bliżej. Ministerstwo Zdrowia chce nowości w medycynie pracy
Ministerstwo Zdrowia przykręci śrubkę pracodawcom i lekarzom medycyny pracy. Skończyć ma się krótkie badanie pracowników, a zacząć prawdziwe dbanie o zdrowie zatrudnionych. W resorcie planowane są analizy w tej sprawie, a później całkowita korekta systemu.

Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI

Rzucają pracę bez słowa z dnia na dzień. Firmy odczuwają skutki ogromnego popytu na pracowników Rzucają pracę bez słowa z dnia na dzień. Firmy odczuwają skutki ogromnego popytu na pracowników
Zdarza się, że właściciel np. firmy gastronomicznej dopiero na miejscu dowiaduje się, że pracownik postanowił nie pojawić się w pracy i klienci odbijają się od zamkniętych drzwi.