Money.plFirmaAkty prawneSwoboda działalności gospodarczej

Swoboda działalności gospodarczej

Rozdział 1 Przepisy ogólneArt. 1.
Ustawa reguluje podejmowanie, wykonywanie i zakończenie działalności gospodarczejna terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zadania organów administracjipublicznej w tym zakresie.

Art. 2.
Działalnością gospodarczą jest zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa,usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż,a także działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły.

Art. 3.
Przepisów ustawy nie stosuje się do działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresieupraw rolnych oraz chowu i hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwai rybactwa śródlądowego, a także wynajmowania przez rolników pokoi, sprzedażyposiłków domowych i świadczenia w gospodarstwach rolnych innych usług związanychz pobytem turystów.

Art. 4.
1. Przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostkaorganizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznajezdolność prawną - wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą.
2. Za przedsiębiorców uznaje się także wspólników spółki cywilnej w zakresie wykonywanejprzez nich działalności gospodarczej.

Art. 5.
Użyte w ustawie określenia oznaczają:
1) organ koncesyjny - organ administracji publicznej upoważniony na podstawieustawy do udzielania, odmowy udzielania, zmiany i cofania koncesji;
2) osoba zagraniczna:
a) osobę fizyczną mającą miejsce zamieszkania za granicą, nieposiadającąobywatelstwa polskiego,
b) osobę prawną z siedzibą za granicą,
c) jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną posiadającą zdolnośćprawną, z siedzibą za granicą;
3) przedsiębiorca zagraniczny - osobę zagraniczną wykonującą działalność gospodarcząza granicą;
4) oddział - wyodrębnioną i samodzielną organizacyjnie część działalności gospodarczej,wykonywaną przez przedsiębiorcę poza siedzibą przedsiębiorcylub głównym miejscem wykonywania działalności;
5) działalność regulowana - działalność gospodarczą, której wykonywaniewymaga spełnienia szczególnych warunków, określonych przepisami prawa.

Art. 6.
1. Podejmowanie, wykonywanie i zakończenie działalności gospodarczej jest wolnedla każdego na równych prawach, z zachowaniem warunków określonychprzepisami prawa.
2. Organ administracji publicznej nie może żądać, ani uzależnić swojej decyzji wsprawie podjęcia, wykonywania lub zakończenia działalności gospodarczejprzez zainteresowaną osobę od spełnienia przez nią dodatkowych warunków, wszczególności przedłożenia dokumentów lub ujawnienia danych, nieprzewidzianychprzepisami prawa.

Art. 7.
Państwo udziela przedsiębiorcom pomocy publicznej na zasadach i w formach określonychw odrębnych przepisach, z poszanowaniem zasad równości i konkurencji.

Art. 8.
1. Organy administracji publicznej wspierają rozwój przedsiębiorczości, tworząckorzystne warunki do podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej,w szczególności wspierają mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców.
2. Organy administracji publicznej, które wdrażają programy pomocowe w rozumieniuprzepisów o dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dlaprzedsiębiorców, przekazują drogą elektroniczną informacje o warunkach i formachudzielanej pomocy ministrowi właściwemu do spraw gospodarki, który jegromadzi i udostępnia na stronie internetowej.
3. Informacje, o których mowa w ust. 2, przekazywane są w terminie 30 dni od dniaustanowienia programu pomocowego, nie później niż na 14 dni przed wyznaczonymterminem składania wniosków o udzielenie pomocy.

Art. 9.
Wykonując swoje zadania, w szczególności w zakresie nadzoru i kontroli, organyadministracji publicznej działają z poszanowaniem uzasadnionych interesów przedsiębiorcy.

Art. 10.
1. Przedsiębiorca może złożyć do właściwego organu wniosek o wydanie pisemnejinterpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów, z których wynikaobowiązek świadczenia przez przedsiębiorcę daniny publicznej, w jego indywidualnejsprawie.
2. Przedsiębiorca nie może być obciążony jakimikolwiek daninami publicznymi,sankcjami finansowymi lub karami w zakresie, w jakim zastosował się do uzyskanejinterpretacji.
3. Zasady udzielania interpretacji regulują odrębne ustawy.

Art. 11.
Organy administracji publicznej są zobowiązane do załatwiania spraw przedsiębiorcówbez zbędnej zwłoki.

Art. 12.
Wykonując swe zadania, organy administracji publicznej współdziałają z organizacjamipracodawców, organizacjami pracowników, organizacjami przedsiębiorcóworaz samorządami zawodowymi i gospodarczymi.

Art. 13.
1. Osoby zagraniczne z państw członkowskich Unii Europejskiej, państw EuropejskiegoObszaru Gospodarczego nienależących do Unii Europejskiej oraz państwniebędących stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, któremogą korzystać ze swobody przedsiębiorczości na podstawie umów zawartychprzez te państwa ze Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, mogąpodejmować i wykonywać działalność gospodarczą na takich samych zasadachjak obywatele polscy.
2. Cudzoziemcy, obywatele innych państw niż wymienione w ust. 1, którzy:
1) posiadają w Rzeczypospolitej Polskiej:
a) zezwolenie na osiedlenie się,
b) zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich,
c) zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 53 ust. 1 pkt 7, 13, 14 lub 16 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach,
d) zgodę na pobyt tolerowany,
e) status uchodźcy,
2) korzystają w Rzeczypospolitej Polskiej z ochrony czasowej,
3) są członkami rodzin w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 14 lipca 2006r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździez tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskieji członków ich rodzin (Dz. U. Nr 144, poz. 1043), dołączającymi do obywatelipaństw, o których mowa w ust. 1, lub przebywającymi z nimi- mogą podejmować i wykonywać działalność gospodarczą na terytorium RzeczypospolitejPolskiej na takich samych zasadach jak obywatele polscy.
3. Osoby zagraniczne inne niż wymienione w ust. 1 i 2 mają prawo do podejmowaniai wykonywania działalności gospodarczej wyłącznie w formie spółki: komandytowej,komandytowo-akcyjnej, z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjnej,a także do przystępowania do takich spółek oraz obejmowania bądź nabywaniaich udziałów lub akcji, o ile umowy międzynarodowe nie stanowią inaczej.
powrót do spisu treści


Pobierz zaktualizowany dokument

Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI