Money.plFirmaAkty prawneSwoboda działalności gospodarczej

Swoboda działalności gospodarczej

Rozdział 2 Zasady podejmowania i wykonywania działalności gospodarczejArt. 14.
1. Przedsiębiorca może podjąć działalność gospodarczą po uzyskaniu wpisu do rejestruprzedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym albo do EwidencjiDziałalności Gospodarczej, zwanej dalej "ewidencją". Spółka kapitałowa w organizacjimoże podjąć działalność gospodarczą przed uzyskaniem wpisu do rejestruprzedsiębiorców.
2. Wpisowi do ewidencji podlegają przedsiębiorcy będący osobami fizycznymi.Zasady wpisu do rejestru przedsiębiorców określają odrębne przepisy.

Art. 15.
Na zasadach określonych w ustawie podejmowanie i wykonywanie działalności gospodarczejmoże wiązać się dodatkowo z obowiązkiem uzyskania przez przedsiębiorcękoncesji albo wpisu do rejestru działalności regulowanej, z zastrzeżeniem art.75.

Art. 16.
1. Przedsiębiorca wpisany do rejestru przedsiębiorców albo ewidencji jest obowiązanyumieszczać w oświadczeniach pisemnych, skierowanych w zakresie swojejdziałalności do oznaczonych osób i organów, numer identyfikacji podatkowej(NIP) oraz posługiwać się tym numerem w obrocie prawnym i gospodarczym.
2. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, nie uchybia obowiązkom określonym wprzepisach szczególnych.
3. Identyfikacja przedsiębiorcy w poszczególnych urzędowych rejestrach następujena podstawie numeru identyfikacji podatkowej (NIP).

Art. 17.
Przedsiębiorca wykonuje działalność gospodarczą na zasadach uczciwej konkurencjii poszanowania dobrych obyczajów oraz słusznych interesów konsumentów.

Art. 18.
Przedsiębiorca jest obowiązany spełniać określone przepisami prawa warunki wykonywaniadziałalności gospodarczej, w szczególności dotyczące ochrony przed zagrożeniemżycia, zdrowia ludzkiego i moralności publicznej, a także ochrony środowiska.

Art. 19.
Jeżeli przepisy szczególne nakładają obowiązek posiadania odpowiednich uprawnieńzawodowych przy wykonywaniu określonego rodzaju działalności gospodarczej,przedsiębiorca jest obowiązany zapewnić, aby czynności w ramach działalności gospodarczejbyły wykonywane bezpośrednio przez osobę legitymującą się posiadaniemtakich uprawnień zawodowych.

Art. 20.
Przedsiębiorca wprowadzający towar do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiejjest obowiązany do zamieszczenia na towarze, jego opakowaniu, etykiecie lubinstrukcji informacji w języku polskim zawierających:
1) firmę przedsiębiorcy i jego adres;
2) nazwę towaru;
3) inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów.

Art. 21.
J eżeli przedsiębiorca oferuje towary lub usługi w sprzedaży bezpośredniej lub sprzedażyna odległość za pośrednictwem środków masowego przekazu, sieciteleinformatycznych lub druków bezadresowych, jest on obowiązany do podania wofercie co najmniej następujących danych:
1) firmy przedsiębiorcy;
2) numeru identyfikacji podatkowej (NIP);
3) siedziby i adresu przedsiębiorcy.

Art. 22.
1. Dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnościągospodarczą następuje za pośrednictwem rachunku bankowego przedsiębiorcyw każdym przypadku, gdy:
1) stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca oraz
2) jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niejpłatności, przekracza równowartość 15 000 euro przeliczonych na złote wedługśredniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polskiostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym dokonanotransakcji.
2. Przedsiębiorca będący członkiem spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowejmoże realizować obowiązek określony w ust. 1 za pośrednictwemrachunku w tej spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej.
3. Przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą w zakresie wykonywania ipośrednictwa w realizowaniu przekazów pieniężnych w obrocie zagranicznymstosuje odpowiednio przepisy art. 63g i art. 111 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 29sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz.U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665, z późn.zm.).
powrót do spisu treści


Pobierz zaktualizowany dokument

Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI