Money.plFirmaAkty prawneSwoboda działalności gospodarczej

Swoboda działalności gospodarczej

Rozdział 3 Ewidencja Działalności Gospodarczej

Art. 23-45 wchodzą w życie z dn. 1.10.2008 r. (Dz.U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1636)

Art. 23.
1. Ewidencję prowadzi gmina właściwa dla miejsca zamieszkania przedsiębiorcy,jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. Miejscem zamieszkaniajest miejscowość, w której przebywa przedsiębiorca z zamiarem stałego pobytu.
2. Dla zachowujących miejsce stałego pobytu poza terytorium RzeczypospolitejPolskiej:
1) obywateli polskich,
2) obywateli państw, o których mowa w art. 13 ust. 1,
3) obywateli państw, z którymi Rzeczpospolita Polska zawarła umowy międzynarodowe,o których mowa w art. 13 ust. 3- podejmujących działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,właściwość miejscową gminy dla celów ewidencyjnych określa się wedługgłównego miejsca wykonywania tej działalności na terytorium RzeczypospolitejPolskiej.
3. Organem ewidencyjnym jest wójt, burmistrz, prezydent miasta.
4. Ewidencję prowadzi się w systemie informatycznym.

Art. 24.
1. Ewidencja jest jawna.
2. Każdy ma prawo dostępu do danych zawartych w ewidencji i do przeglądaniaakt ewidencyjnych przedsiębiorcy wpisanego do ewidencji.
3. Domniemywa się, że dane wpisane do ewidencji są prawdziwe. Jeżeli dane wpisanodo ewidencji niezgodnie ze zgłoszeniem przedsiębiorcy lub bez tego zgłoszenia,przedsiębiorca ten nie może zasłaniać się wobec osoby trzeciej działającejw dobrej wierze zarzutem, że dane te nie są prawdziwe, jeżeli zaniedbał wystąpićniezwłocznie z wnioskiem o sprostowanie, uzupełnienie lub wykreśleniewpisu.

Art. 25.
1. Dla przedsiębiorcy wpisanego do ewidencji prowadzi się akta ewidencyjneobejmujące w szczególności dokumenty stanowiące podstawę wpisu.
2. Jeżeli przepis szczególny nakazuje zgłoszenie określonych danych organowiewidencyjnemu lub wpisanie ich do ewidencji, a dane te nie podlegają wedługprzepisów ustawy wpisowi do ewidencji, dokumenty zawierające te dane składasię do akt ewidencyjnych.

Art. 26.
1. Wpis do ewidencji jest dokonywany na wniosek, chyba że przepis szczególnyprzewiduje wpis z urzędu.
2. Wpisem do ewidencji jest również wykreślenie albo zmiana wpisu.

Art. 27.
1. Wniosek o wpis do ewidencji składa się na formularzu zgodnym z określonymwzorem urzędowym, o którym mowa w art. 43 pkt 1. Składając wniosek, wnioskodawcauiszcza opłatę.
2. Wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji zawiera:
1) firmę przedsiębiorcy oraz jego numer PESEL, o ile taki posiada;
2) numer identyfikacji podatkowej (NIP), o ile taki posiada;
3) oznaczenie miejsca zamieszkania i adresu, adres do doręczeń przedsiębiorcyoraz adres, pod którym jest wykonywana działalność gospodarcza, a jeżeliprzedsiębiorca wykonuje działalność poza miejscem zamieszkania - adresgłównego miejsca wykonywania działalności i oddziału, jeżeli został utworzony;
4) określenie przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej, zgodnie zPolską Klasyfikacją Działalności (PKD);
5) informacje o istnieniu lub ustaniu małżeńskiej wspólności majątkowej;
6) informacje o umowie spółki cywilnej, jeżeli taka została zawarta;7) dane stałego pełnomocnika, uprawnionego do prowadzenia spraw przedsiębiorcy,o ile przedsiębiorca udzielił takiego pełnomocnictwa.
3. Gdy wniosek nie zawiera danych, o których mowa w ust. 2, lub jest nieopłacony,organ ewidencyjny niezwłocznie wzywa do uzupełnienia wniosku w terminie 7dni, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.
4. W przypadku gdy przedsiębiorca nie posiada numeru PESEL, składa do akt ewidencyjnychpoświadczoną przez upoważnionego pracownika urzędu gminy ko©pię paszportu albo innego dokumentu potwierdzającego jego to¿samość i obywatelstwo.
5. Wniosek o wpis do ewidencji może być wysłany listem poleconym. W tymprzypadku własnoręczność podpisu wnioskodawcy powinna być poświadczonaprzez notariusza.

Art. 28.
1. Wniosek o wpis do ewidencji podlega opłacie w wysokości 100 złotych, a jeżeliwniosek dotyczy zmiany wpisu opłata wynosi 50 złotych. Pobrane opłaty stanowiądochód budżetu gminy prowadzącej ewidencję.
2. Wniosek o wykreślenie wpisu jest zwolniony z opłat.
3. Rada gminy może określić niższe stawki opłaty albo wprowadzić zwolnienie odopłat, uwzględniając w szczególności rodzaj wykonywanej działalności.

Art. 29.
1. Organ ewidencyjny wydaje decyzję o wpisie.
2. Decyzję o wpisie do ewidencji wydaje się niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni roboczych od dnia wpływu wniosku, z zastrzeżeniem art. 27 ust. 3.
3. Decyzja o wpisie zawiera:
1) firmę przedsiębiorcy oraz jego numer PESEL, o ile taki posiada;
2) numer identyfikacji podatkowej (NIP), o ile taki posiada;
3) oznaczenie miejsca zamieszkania i adresu do doręczeń przedsiębiorcy, adres,pod którym jest wykonywana działalność gospodarcza, a jeżeli przedsiębiorcawykonuje działalność poza miejscem zamieszkania - adres głównegomiejsca wykonywania działalności i oddziału, jeżeli został utworzony;
4) określenie przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej, zgodnie zPolską Klasyfikacją Działalności (PKD);
5) pouczenie o skutkach zaniedbania ujawnienia w ewidencji zmianokreślonych w art. 139 § 3 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodekspostępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296, z późn. zm.).
4. Decyzja o wpisie zawiera również dane, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 5-15, jeżeli wpis ich dotyczy.
5. Decyzja o wpisie do ewidencji podlega natychmiastowemu wykonaniu, z wyjątkiemdecyzji o wykreśleniu przedsiębiorcy z ewidencji.

Art. 30.
1. Wpisowi do ewidencji podlegają:
1) firma przedsiębiorcy;
2) numer identyfikacji podatkowej (NIP);
3) oznaczenie miejsca zamieszkania i adresu do doręczeń przedsiębiorcy, adres,pod którym jest wykonywana działalność gospodarcza, a jeżeli przedsiębiorcawykonuje działalność poza miejscem zamieszkania - adres głównegomiejsca wykonywania działalności i oddziału, jeżeli został utworzony;
4) określenie przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej, zgodnie zPolską Klasyfikacją Działalności (PKD);
5) informacje o istnieniu lub ustaniu małżeńskiej wspólności majątkowej;
6) informacje o ograniczeniu lub utracie zdolności do czynności prawnych;
7) informacje o ogłoszeniu upadłości z możliwością zawarcia układu, o ogłoszeniuupadłości obejmującej likwidację majątku dłużnika, zmianie postanowieniao ogłoszeniu upadłości z możliwością zawarcia układu na postanowienieo ogłoszeniu upadłości obejmującej likwidację majątku dłużnika,umorzeniu i zakończeniu tego postępowania;
8) informacje o wszczęciu postępowania naprawczego;
9) informacje o udzieleniu, zmianie i cofnięciu koncesji;
10) informacje o stwierdzeniu wygaśnięcia koncesji, jeżeli przepisy ustaw odrębnychprzewidują wydanie takiej decyzji;
11) informacje o wpisie do rejestru działalności regulowanej oraz o wykreśleniuz rejestru;
12) informacje o uzyskaniu zezwolenia lub licencji i ich cofnięciu;
13) informacje o umowie spółki cywilnej, jeżeli taka została zawarta;
14) dane stałego pełnomocnika, uprawnionego do prowadzenia spraw przedsiębiorcy,o ile przedsiębiorca udzielił takiego pełnomocnictwa;
15) informacja o ustanowieniu kuratora.
2. Dane, o których mowa w ust. 1 pkt 6, 7, 9-12 i 15, podlegają wpisowi z urzędu.

Art. 31.
1. Wpis do ewidencji polega na wprowadzeniu do systemu informatycznego danychzawartych w decyzji niezwłocznie po jej wydaniu. Wpis jest dokonany zchwilą zamieszczenia danych w ewidencji.
2. W przypadku wydania decyzji o wykreśleniu przedsiębiorcy z ewidencji, wpisnastępuje w chwili, gdy decyzja stanie się ostateczna.

Art. 32.Organ ewidencyjny wydaje decyzję o odmowie wpisu, gdy:
1) wniosek dotyczy działalności nieobjętej przepisami ustawy;
2) wniosek został złożony przez osobę nieuprawnioną;
3) prawomocnie orzeczono zakaz wykonywania określonej we wniosku działalnościgospodarczej przez przedsiębiorcę.

Art. 33.
1. Przedsiębiorca jest obowiązany złożyć wniosek o:
1) zmianę wpisu - w terminie 7 dni od dnia zmiany danych, o których mowa wart. 27 ust. 2, powstałej po dniu dokonania wpisu do ewidencji;
2) wykreślenie - w terminie 7 dni od dnia trwałego zaprzestania wykonywaniadziałalności gospodarczej.
2. Do wniosku w sprawie zmian i wykreślenia stosuje się odpowiednio przepisy art.27.
3. Zmiana miejsca zamieszkania przedsiębiorcy podlega wpisowi przez organ ewidencyjny,który był właściwy przed zmianą. Po dokonaniu zmiany wpisu organewidencyjny przekazuje niezwłocznie decyzję o wpisie do organu właściwegoze względu na nowe miejsce zamieszkania wraz z aktami ewidencyjnymi.
4. Przepisy ust. 3 stosuje się odpowiednio do zmiany głównego miejsca wykonywaniadziałalności gospodarczej w przypadku osób, o których mowa w art. 23ust. 2.

Art. 34.
Sąd rejonowy - sąd gospodarczy przesyła niezwłocznie właściwemu organowi ewidencyjnemuodpis postanowienia o ogłoszeniu upadłości z możliwością zawarciaukładu, o ogłoszeniu upadłości obejmującej likwidację majątku dłużnika, zmianiepostanowienia o ogłoszeniu upadłości z możliwością zawarcia układu na postanowienieo ogłoszeniu upadłości obejmującej likwidację majątku dłużnika, umorzeniupostępowania upadłościowego oraz o zakończeniu postępowania upadłościowego.

Art. 35.
1. Organ koncesyjny przesyła niezwłocznie właściwemu organowi ewidencyjnemuodpis ostatecznej decyzji o udzieleniu, zmianie i cofnięciu koncesji, a także decyzję o stwierdzeniu wygaśnięcia koncesji, jeżeli przepis szczególny przewidujewydanie takiej decyzji.
2. Przepisy ust. 1 stosuje się odpowiednio do zezwoleń i licencji, o których mowaw art. 75.

Art. 36.Organ prowadzący rejestr działalności regulowanej, po dokonaniu wpisu oraz powydaniu decyzji o wykreśleniu wpisu przedsiębiorcy, przesyła właściwemu organowiewidencyjnemu zaświadczenie o dokonaniu wpisu lub decyzję o wykreśleniu.

Art. 37.
1. Dane zawarte w ewidencji nie mogą być z niej usunięte, chyba że ustawa stanowiinaczej.
2. Wpis do ewidencji podlega wykreśleniu z urzędu w przypadku:
1) gdy prawomocnie orzeczono zakaz wykonywania określonej we wpisiedziałalności gospodarczej przez przedsiębiorcę;
2) wpisania do rejestru przedsiębiorców spółki handlowej powstałej z przekształceniaspółki cywilnej, w zakresie działalności wpisanej do rejestruprzedsiębiorców;
3) stwierdzenia trwałego zaprzestania wykonywania przez przedsiębiorcę działalnościgospodarczej.
3. Wpis do ewidencji podlega wykreśleniu, także w przypadku gdy organ ewidencyjnydokonał go z naruszeniem prawa. W tym przypadku stosuje się odpowiednioprzepisy o postępowaniu administracyjnym dotyczące wznowienia postępowaniaalbo stwierdzenia nieważności decyzji.
4. Wykreślenie w przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, następuje z chwiląotrzymania przez organ ewidencyjny informacji o wpisaniu przedsiębiorcy dorejestru przedsiębiorców, przekazanej przez Centralną Informację KrajowegoRejestru Sądowego, na podstawie przepisów o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Art. 38.
1. Organ ewidencyjny może wykreślić z urzędu wpis zawierający dane niezgodne zrzeczywistym stanem rzeczy, po uprzednim wezwaniu przedsiębiorcy do złożeniaoświadczenia w terminie 7 dni.
2. Organ ewidencyjny z urzędu sprostuje wpis zawierający oczywiste błędy lubniezgodności z treścią decyzji.

Art. 39.
Organ ewidencyjny jest obowiązany do przekazania drogą elektroniczną, w terminie7 dni od dnia wydania decyzji, informacji o wykreśleniu przedsiębiorcy z ewidencjiwłaściwemu ze względu na ostatnie miejsce zamieszkania przedsiębiorcy: urzędowistatystycznemu, naczelnikowi urzędu skarbowego oraz oddziałowi Zakładu UbezpieczeńSpołecznych.

Art. 40.
1. Wniosek o wpis do ewidencji może być złożony w formie elektronicznej. Wniosekskładany w formie elektronicznej powinien zawierać dane w ustalonym formacieelektronicznym, zawarte we wzorze urzędowym, o którym mowa w art.43 pkt 1, oraz powinien być opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznymznakowanym czasem, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanegocertyfikatu, przy zachowaniu zasad przewidzianych w przepisach o podpisieelektronicznym.
2. W sposób określony w ust. 1 może być wniesiony również wniosek, o którymmowa w art. 44.
3. Minister właściwy do spraw informatyzacji po zasięgnięciu opinii ministra właściwegodo spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia:
1) szczegółowe wymagania dla systemu teleinformatycznego,
2) warunki, jakim powinny odpowiadać elektroniczne nośniki informatyczneoraz środki komunikacji elektronicznej, na których wnioski mogą być wnoszone,
3) tryb odtwarzania danych zawartych we wnioskach oraz sposób ich przechowywaniai zabezpieczania- uwzględniając potrzebę zapewnienia integralności danych zawartych we wniosku,a także możliwości automatycznego przenoszenia ich do ewidencji.

Art. 41.
1. Tworzy się Centralną Informację o Działalności Gospodarczej, zwaną dalej"Centralną Informacją", z oddziałami przy organach ewidencyjnych.
2. Centralną Informację prowadzi minister właściwy do spraw gospodarki.
3. Zadaniem Centralnej Informacji jest:
1) prowadzenie zbioru informacji o danych zawartych w ewidencji;
2) udzielanie z ewidencji informacji o wpisie;
3) wydawanie zaświadczeń o treści wpisów w ewidencji.

Art. 42.
1. Każdy ma prawo otrzymać zaświadczenie o treści wpisu w ewidencji lub informacjęo wpisie.
2. Zaświadczenia wydają oraz udzielają pisemnych informacji oddziały, o którychmowa w art. 41 ust. 1.
3. Wydanie zaświadczenia oraz udzielenie pisemnej informacji podlega opłacie.
4. Opłata, o której mowa w ust. 3, stanowi dochód budżetu państwa.
5. Minister właściwy do spraw gospodarki w porozumieniu z ministrem właściwymdo spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wysokośćopłaty, o której mowa w ust. 3, biorąc pod uwagę uzasadnione koszty wydawaniazaświadczeń i udzielania pisemnych informacji.

Art. 43.
Minister właściwy do spraw gospodarki po zasięgnięciu opinii ministra właściwegodo spraw informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia:
1) wzór urzędowy, sposób i miejsce udostępniania formularzy wniosków owpis do ewidencji, uwzględniając warunki powszechnej dostępności formularzyoraz uwzględniając prowadzenie ewidencji w systemie informatycznym;
2) szczegółową treść wpisów, uwzględniając treść wniosku i zakres wpisówdokonywanych z urzędu;
3) organizację oraz szczegółowy sposób prowadzenia Centralnej Informacjioraz ewidencji, uwzględniając potrzebę zapewnienia sprawnego obiegu informacjioraz zakres danych objętych wpisem do ewidencji;
4) tryb przekazywania przez organy ewidencyjne danych ewidencyjnych doCentralnej Informacji, uwzględniając sposób wykorzystania systemów teleinformatycznych;
5) tryb wydawania zaświadczeń o treści wpisów i udzielania pisemnych informacjio wpisie przez oddziały, o których mowa w art. 41 ust. 1, uwzględniającjawność i powszechny dostęp do danych zawartych w ewidencji.

Art. 44.
Przedsiębiorca podejmujący działalność wraz z wnioskiem o wpis do rejestru przedsiębiorcówalbo do ewidencji może złożyć wniosek zawierający żądanie:
1) wpisu do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej(REGON);
2) zgłoszenia identyfikacyjnego albo aktualizacyjnego, o którym mowa wprzepisach o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników;
3) zgłoszenia płatnika składek lub zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych lubich zmiany w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych.


Art. 45.

1. Wniosek, o którym mowa w art. 44, organ prowadzący rejestr przedsiębiorcówalbo organ ewidencyjny przesyła, w tym za pośrednictwem systemu teleinformatycznego,niezwłocznie po dokonaniu wpisu, do właściwych organów urzędowychrejestrów wraz z odpisem postanowienia o dokonaniu wpisu do rejestruprzedsiębiorców albo decyzją o wpisie do ewidencji.
2. Ilekroć przepis szczególny nakazuje przedsiębiorcy złożenie dodatkowych dokumentówdo wniosku, o którym mowa w art. 44, organ prowadzący rejestrprzedsiębiorców lub organ ewidencyjny przesyła złożone przez przedsiębiorcędokumenty wraz z wnioskiem.
3. Na wniosek przedsiębiorcy upoważniony pracownik urzędu gminy poświadczazgodność przedstawionych odpisów tych dokumentów lub sporządza taki odpis.
4. Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia, sposóbprzekazywania wniosków i dokumentów do właściwych organów, uwzględniającmożliwość elektronicznego przetwarzania danych oraz zawartość danych.
powrót do spisu treści


Pobierz zaktualizowany dokument

Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI