Money.plFirmaAkty prawneSwoboda działalności gospodarczej

Swoboda działalności gospodarczej

Rozdział 4 Koncesje oraz regulowana działalność gospodarczaArt. 46.
1. Uzyskania koncesji wymaga wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie:
1) poszukiwania lub rozpoznawania złóż kopalin, wydobywania kopalin zezłóż, bezzbiornikowego magazynowania substancji oraz składowania odpadóww górotworze, w tym w podziemnych wyrobiskach górniczych;
2) wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją orazwyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym;
3) wytwarzania, przetwarzania, magazynowania, przesyłania, dystrybucji i obrotupaliwami i energią;
4) ochrony osób i mienia;
5) rozpowszechniania programów radiowych i telewizyjnych;
6) przewozów lotniczych.
2. Szczegółowy zakres i warunki wykonywania działalności gospodarczej podlegającejkoncesjonowaniu określają przepisy odrębnych ustaw.
3. Wprowadzenie innych koncesji w dziedzinach działalności gospodarczej mającychszczególne znaczenie ze względu na bezpieczeństwo państwa lub obywatelialbo inny ważny interes publiczny jest dopuszczalne tylko w przypadku, gdydziałalność ta nie może być wykonywana jako wolna lub po uzyskaniu wpisu dorejestru działalności regulowanej albo zezwolenia oraz wymaga zmiany niniejszejustawy.

Art. 47.
1. Jeżeli przepisy odrębnych ustaw nie stanowią inaczej, udzielenie, odmowaudzielenia, zmiana i cofnięcie koncesji lub ograniczenie jej zakresu należy doministra właściwego ze względu na przedmiot działalności gospodarczej wymagającejuzyskania koncesji.
2. Udzielenie, odmowa udzielenia, zmiana i cofnięcie koncesji lub ograniczenie jejzakresu w stosunku do wniosku następuje w drodze decyzji.
3. Koncesji udziela się na czas oznaczony, nie krótszy niż 5 lat i nie dłuższy niż 50lat, chyba że przedsiębiorca wnioskuje o udzielenie koncesji na czas krótszy.

Art. 48.
1. Organ koncesyjny może określić w koncesji, w granicach przepisów odrębnychustaw, szczególne warunki wykonywania działalności gospodarczej objętej koncesją.
2. Organ koncesyjny jest obowiązany przekazać każdemu zainteresowanemuprzedsiębiorcy szczegółową informację o warunkach, o których mowa w ust. 1,niezwłocznie po wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia koncesji.

Art. 49.
1. Wniosek o udzielenie lub o zmianę koncesji zawiera:
1) firmę przedsiębiorcy, oznaczenie jego siedziby i adresu albo miejsca zamieszkaniai adresu oraz adresu głównego miejsca wykonywania działalnościgospodarczej;
2) numer w rejestrze przedsiębiorców lub w ewidencji oraz numer identyfikacjipodatkowej (NIP);
3) określenie rodzaju i zakresu wykonywania działalności gospodarczej, naktórą ma być udzielona koncesja.
2. We wniosku, o którym mowa w ust. 1, należy podać także informacje oraz dołączyćdokumenty określone w przepisach regulujących działalność gospodarcząwymagającą uzyskania koncesji.

Art. 50.
Przed podjęciem decyzji w sprawie udzielenia koncesji lub jej zmiany organ koncesyjnymoże:
1) wezwać wnioskodawcę do uzupełnienia, w wyznaczonym terminie, brakującejdokumentacji poświadczającej, że spełnia on warunki określone przepisamiprawa, wymagane do wykonywania określonej działalności gospodarczej,pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia;
2) dokonać sprawdzenia faktów podanych we wniosku o udzielenie koncesji wcelu stwierdzenia, czy przedsiębiorca spełnia warunki wykonywania działalnościgospodarczej objętej koncesją oraz czy daje rękojmię prawidłowegowykonywania działalności objętej koncesją.

Art. 51.
1. W przypadku gdy organ koncesyjny przewiduje udzielenie ograniczonej liczbykoncesji, fakt ten ogłasza w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej"Monitor Polski".
2. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 1, zawiera:
1) określenie przedmiotu i zakresu działalności gospodarczej, na którą ma byćudzielona koncesja;
2) liczbę koncesji;
3) szczególne warunki wykonywania działalności gospodarczej, na którą mabyć udzielona koncesja, o ile organ koncesyjny, w granicach przepisów odrębnychustaw, przewiduje ich określenie;
4) termin i miejsce składania wniosków o udzielenie koncesji;
5) wymagane dokumenty i informacje dodatkowe;
6) czas, na jaki może być udzielona koncesja.
3. Przepisu art. 60 nie stosuje się.

Art. 52.
1. Jeżeli liczba przedsiębiorców, spełniających warunki do udzielenia koncesji i dającychrękojmię prawidłowego wykonywania działalności objętej koncesją, jestwiększa niż liczba koncesji przewidzianych do udzielenia, organ koncesyjny zarządzaprzetarg, którego przedmiotem jest udzielenie koncesji.
2. W postępowaniu o udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programów radiowychi telewizyjnych organ koncesyjny zarządza przetarg, o którym mowa wust. 1, jeżeli w wyniku dokonania oceny wniosków w trybie art. 36 ustawy zdnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz.U. z 2001 r. Nr 101, poz.1114, z późn. zm.) liczba przedsiębiorców pozostaje większa niż liczba koncesji.

Art. 53.
1. Organ koncesyjny ogłasza w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej"Monitor Polski" o konieczności przeprowadzenia przetargu wśród przedsiębiorców,o których mowa w art. 52 ust. 1.
2. W ogłoszeniu organ koncesyjny określa również:
1) minimalną opłatę, za którą może być udzielona koncesja - nie niższą niżopłata skarbowa albo inna opłata o charakterze publicznoprawnym, przewidzianaw odrębnych przepisach za udzielenie koncesji;
2) miejsce i termin składania ofert;
3) szczegółowe warunki, jakie powinna spełniać oferta;
4) wysokość, formę i termin wniesienia wadium;
5) termin rozstrzygnięcia przetargu.
3. Przetarg przeprowadza właściwy organ koncesyjny.
4. Ofertę sporządzoną w języku polskim składa się w terminie, miejscu i formie,określonych stosownie do ust. 1 i 2, w zapieczętowanych kopertach.
5. Oferta zawiera:
1) firmę przedsiębiorcy, oznaczenie jego siedziby i adresu albo miejsca zamieszkaniai adresu oraz adresu głównego miejsca wykonywania działalnościgospodarczej;
2) deklarowaną wysokość opłaty za udzielenie koncesji.
6. Oferty złożone nie podlegają wycofaniu.


Art. 54.

1. Organ koncesyjny dokonuje wyboru ofert w liczbie zgodnej z liczbą koncesji, októrej mowa w art. 51 ust. 2 pkt 2, kierując się wysokością zadeklarowanychopłat za udzielenie koncesji.
2. W przypadku gdy kilku przedsiębiorców zadeklarowało opłatę w takiej samejwysokości, organ koncesyjny wzywa tych przedsiębiorców do ponownego zadeklarowaniawysokości opłaty i wybiera ofertę przedsiębiorcy, który zadeklarowałwyższą opłatę.
3. Organ koncesyjny przekazuje przedsiębiorcom, którzy złożyli oferty, pisemnąinformację o wyniku przetargu, niezwłocznie po jego rozstrzygnięciu, oraz:
1) zwraca wadium przedsiębiorcom, których oferty nie zostały wybrane;
2) zalicza wadium na poczet opłaty przedsiębiorcom, których oferty zostaływybrane.
4. Organ koncesyjny udziela koncesji przedsiębiorcom, których oferty zostały wybrane.

Art. 55.
1. Przedsiębiorca przekazujący podczas postępowania o udzielenie koncesji informacjestanowiące tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniunieuczciwej konkurencji może zgłosić wniosek, aby informacjom tymbyła nadana klauzula poufności.
2. Informacjom nadaje się klauzulę poufności, pod warunkiem, że przedsiębiorca:
1) przekazując informacje, uzasadni swoje żądanie;
2) z przekazanych informacji sporządzi streszczenie, które może zostać udostępnioneinnym uczestnikom postępowania.
3. Informacje, którym nadano klauzulę poufności, nie mogą być udostępniane innymuczestnikom postępowania bez zgody przedsiębiorcy przekazującego informacje.

Art. 56.
1. Organ koncesyjny może odmówić udzielenia koncesji lub ograniczyć jej zakresw stosunku do wniosku o udzielenie koncesji albo odmówić zmiany koncesji:
1) gdy przedsiębiorca nie spełnia warunków wykonywania działalności gospodarczejobjętej koncesją określonych w ustawie lub warunków podanych dowiadomości przedsiębiorcom w trybie art. 48 ust. 2 lub art. 51 ust. 1;
2) ze względu na zagrożenie obronności i bezpieczeństwa państwa lub obywateli;
3) jeżeli w wyniku przeprowadzonego przetargu, o którym mowa w art. 52,udzielono koncesji innemu przedsiębiorcy lub przedsiębiorcom;
4) w przypadkach określonych w odrębnych przepisach.
2. Organ koncesyjny może czasowo wstrzymać udzielanie koncesji, ze względu naprzyczyny wymienione w ust. 1 pkt 2, ogłaszając o tym w Dzienniku UrzędowymRzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski".

Art. 57.
1. Organ koncesyjny jest uprawniony do kontroli działalności gospodarczej w zakresie:
1) zgodności wykonywanej działalności z udzieloną koncesją;
2) przestrzegania warunków wykonywania działalności gospodarczej;
3) obronności lub bezpieczeństwa państwa, ochrony bezpieczeństwa lub dóbrosobistych obywateli.
2. Osoby upoważnione przez organ koncesyjny do dokonywania kontroli są uprawnionew szczególności do:
1) wstępu na teren nieruchomości, obiektu, lokalu lub ich części, gdzie jestwykonywana działalność gospodarcza objęta koncesją, w dniach i w godzinach,w których ta działalność jest wykonywana lub powinna być wykonywana;
2) żądania ustnych lub pisemnych wyjaśnień, okazania dokumentów lub innychnośników informacji oraz udostępnienia danych mających związek zprzedmiotem kontroli.
3. Organ koncesyjny może wezwać przedsiębiorcę do usunięcia stwierdzonychuchybień w wyznaczonym terminie.

Art. 58.
1. Organ koncesyjny cofa koncesję, w przypadku gdy:
1) wydano prawomocne orzeczenie zakazujące przedsiębiorcy wykonywaniadziałalności gospodarczej objętej koncesją;
2) przedsiębiorca nie podjął w wyznaczonym terminie działalności objętejkoncesją, mimo wezwania organu koncesyjnego, lub trwale zaprzestał wykonywaniadziałalności gospodarczej objętej koncesją.
2. Organ koncesyjny cofa koncesję albo zmienia jej zakres, w przypadku gdyprzedsiębiorca:
1) rażąco narusza warunki określone w koncesji lub inne warunki wykonywaniakoncesjonowanej działalności gospodarczej, określone przepisami prawa;
2) w wyznaczonym terminie nie usunął stanu faktycznego lub prawnego niezgodnegoz warunkami określonymi w koncesji lub z przepisami regulującymidziałalność gospodarczą objętą koncesją.
3. Organ koncesyjny może cofnąć koncesję albo zmienić jej zakres ze względu nazagrożenie obronności i bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwa obywateli,a także w razie ogłoszenia upadłości przedsiębiorcy.

Art. 59.
Przedsiębiorca jest obowiązany zgłaszać organowi koncesyjnemu wszelkie zmianydanych, o których mowa w art. 49, w terminie 14 dni od dnia ich powstania.

Art. 60.
1. Przedsiębiorca, który zamierza podjąć działalność gospodarczą wymagającą uzyskaniakoncesji, może ubiegać się o przyrzeczenie wydania koncesji, zwane dalej"promesą". W promesie uzależnia się udzielenie koncesji od spełnienia warunków wykonywania działalności gospodarczej wymagającej uzyskania koncesji.
2. W postępowaniu o udzielenie promesy stosuje się przepisy dotyczące udzieleniakoncesji, z wyłączeniem art. 52-54.
3. W promesie ustala się okres jej ważności, z tym że nie może on być krótszy niż 6miesięcy.
4. W okresie ważności promesy nie można odmówić udzielenia koncesji na wykonywaniedziałalności gospodarczej określonej w promesie, chyba że:
1) uległy zmianie dane zawarte we wniosku o udzielenie promesy;
2) wnioskodawca nie spełnił wszystkich warunków określonych w promesie;
3) wystąpiły okoliczności, o których mowa w art. 56 ust. 1 pkt 1 i 2.

Art. 61.
Przedsiębiorca, któremu cofnięto koncesję z przyczyn, o których mowa w art. 58 ust.1 pkt 1 i ust. 2, może wystąpić z wnioskiem o ponowne udzielenie koncesji w takimsamym zakresie nie wcześniej niż po upływie 3 lat od dnia wydania decyzji o cofnięciukoncesji.

Art. 62.
1. Za udzielenie koncesji lub jej zmianę oraz za udzielenie promesy pobiera sięopłatę skarbową, chyba że przepisy odrębnych ustaw stanowią inaczej, z zastrzeżeniemust. 2.
2. Jeżeli koncesji udzielono w trybie przetargu, za udzielenie koncesji pobiera sięopłatę w wysokości, o której mowa w art. 54 ust. 1 lub ust. 2.
3. Opłatę, o której mowa w art. 54 ust. 1 lub ust. 2, wnosi się na rachunek organukoncesyjnego, chyba że przepisy odrębnych ustaw stanowią inaczej.

Art. 63.
W sprawach nieuregulowanych w przepisach art. 47-61 stosuje się przepisy odrębnychustaw regulujących działalność podlegającą koncesjonowaniu.

Art. 64.
1. Jeżeli przepis odrębnej ustawy stanowi, że dany rodzaj działalności jest działalnościąregulowaną w rozumieniu niniejszej ustawy, przedsiębiorca może wykonywaćtę działalność, jeżeli spełnia szczególne warunki określone przepisami tejodrębnej ustawy i po uzyskaniu wpisu w rejestrze działalności regulowanej, zzastrzeżeniem art. 75.
2. Wpis do rejestru działalności regulowanej podlega opłacie skarbowej, chyba żeprzepisy odrębne stanowią inaczej.

Art. 65.
1. Organ prowadzący, na podstawie przepisów regulujących daną działalność gospodarczą,rejestr działalności regulowanej dokonuje wpisu na wniosek przedsiębiorcy,po złożeniu przez przedsiębiorcę oświadczenia o spełnieniu warunkówwymaganych do wykonywania tej działalności.
2. Oświadczenie składa się na piśmie do organu prowadzącego rejestr działalnościregulowanej.
3. Przedsiębiorca podlegający wpisowi do ewidencji może złożyć wniosek wraz zoświadczeniem również we właściwym organie ewidencyjnym, wskazując organprowadzący rejestr działalności regulowanej.
4. Treść oświadczenia, sposób prowadzenia rejestru oraz dane podlegające wpisowido rejestru określają przepisy ustaw regulujących daną działalność.
5. Organ prowadzący rejestr działalności regulowanej wydaje z urzędu zaświadczenieo dokonaniu wpisu do rejestru.

Art. 66.
1. Rejestr działalności regulowanej jest jawny. Każdy ma prawo dostępu do zawartychw nim danych za pośrednictwem organu, który prowadzi rejestr.
2. Dla przedsiębiorcy wpisanego do rejestru prowadzi się akta rejestrowe, obejmującew szczególności dokumenty stanowiące podstawę wpisu oraz decyzje dotyczącewykreślenia wpisu.
3. Wpis do rejestru może być wykreślony wyłącznie w przypadkach przewidzianychprzez ustawę.
4. Organ prowadzący rejestr sprostuje z urzędu wpis do rejestru zawierający oczywistebłędy lub niezgodności ze stanem faktycznym.
5. Przedsiębiorca jest obowiązany zgłosić zmianę danych wpisanych do rejestru wterminie 14 dni od dnia zajścia zdarzenia, które spowodowało zmianę tych danych.

Art. 67.
1. Organ prowadzący rejestr działalności regulowanej jest obowiązany dokonaćwpisu przedsiębiorcy do tego rejestru w terminie 7 dni od dnia wpływu do tegoorganu wniosku o wpis wraz z oświadczeniem o spełnieniu warunków wymaganychdo wykonywania działalności gospodarczej, dla której rejestr jest prowadzony.
2. Jeżeli właściwy organ nie dokona wpisu w terminie, o którym mowa w ust. 1, aod dnia wpływu wniosku do tego organu upłynęło 14 dni, przedsiębiorca możerozpocząć działalność po uprzednim zawiadomieniu o tym na piśmie organu,który nie dokonał wpisu. Nie dotyczy to przypadku, gdy organ wezwał przedsiębiorcędo uzupełnienia wniosku o wpis nie później niż przed upływem 7 dniod dnia jego otrzymania. W takiej sytuacji termin, o którym mowa w zdaniupierwszym, biegnie odpowiednio od dnia wpływu uzupełnienia wniosku o wpis.

Art. 68.
Organ prowadzący rejestr działalności regulowanej, w drodze decyzji, odmawia wpisuprzedsiębiorcy do rejestru, w przypadku gdy:
1) wydano prawomocne orzeczenie zakazujące przedsiębiorcy wykonywaniadziałalności gospodarczej objętej wpisem;
2) przedsiębiorcę wykreślono z rejestru tej działalności regulowanej z przyczyn,o których mowa w art. 71 ust. 1, w okresie 3 lat poprzedzających złożeniewniosku.

Art. 69.
Przedsiębiorca jest obowiązany przechowywać wszystkie dokumenty niezbędne dowykazania spełniania warunków wymaganych do wykonywania działalności regulowanej.

Art. 70.
Spełnianie przez przedsiębiorcę warunków wymaganych do wykonywania działalnościregulowanej podlega kontroli, w szczególności przez organ prowadzący rejestrdanej działalności. Przepis art. 57 stosuje się odpowiednio.

Art. 71.
1. Organ prowadzący rejestr działalności regulowanej wydaje decyzję o zakaziewykonywania przez przedsiębiorcę działalności objętej wpisem, gdy:
1) przedsiębiorca złożył oświadczenie, o którym mowa w art. 65, niezgodne zestanem faktycznym;
2) przedsiębiorca nie usunął naruszeń warunków wymaganych do wykonywaniadziałalności regulowanej w wyznaczonym przez organ terminie;
3) stwierdzi rażące naruszenie warunków wymaganych do wykonywania działalnościregulowanej przez przedsiębiorcę.
2. Decyzja, o której mowa w ust. 1, podlega natychmiastowemu wykonaniu.
3. W przypadku wydania decyzji, o której mowa w ust. 1, organ z urzędu wykreślawpis przedsiębiorcy w rejestrze działalności regulowanej.

Art. 72.
1. Przedsiębiorca, którego wykreślono z rejestru działalności regulowanej, możeuzyskać ponowny wpis do tego rejestru nie wcześniej niż po upływie 3 lat oddnia wydania decyzji o wykreśleniu z rejestru działalności regulowanej z przyczyn,o których mowa w art. 71 ust. 1.
2. Przepis ust. 1 stosuje się do przedsiębiorcy, który wykonywał działalność gospodarcząbez wpisu do rejestru działalności regulowanej.

Art. 73.
Organ prowadzący rejestr działalności regulowanej wykreśla wpis przedsiębiorcy wrejestrze na jego wniosek.

Art. 74.
W sprawach nieuregulowanych w art. 64-73 stosuje się przepisy ustaw określającychwykonywanie działalności gospodarczej na podstawie wpisu do rejestru działalnościregulowanej.

Art. 75.
1. Uzyskania zezwolenia wymaga wykonywanie działalności gospodarczej w zakresieokreślonym w przepisach:
1) ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniualkoholizmowi (Dz.U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231, z późn.zm.);
2) ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych (Dz.U. z2004 r. Nr 4, poz. 27);
3) ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych(Dz.U. Nr 123, poz. 600, z późn. zm.);
4) ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku wgminach (Dz.U. Nr 132, poz. 622, z późn. zm.);
5) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr179, poz. 1485);
6) ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2003r. Nr 58, poz. 515, z późn. zm.) w zakresie produkcji tablic rejestracyjnych;
7) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U.Nr 183, poz. 1538);
7a) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzaniainstrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz ospółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539);
8) ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszyemerytalnych (Dz.U. z 2004 r. Nr 159, poz. 1667);
9) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe;
10) ustawy z dnia 21 lipca 2000 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. Nr 73,poz. 852, z późn. zm.);
11) ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych (Dz.U. Nr103, poz. 1099, z późn. zm.);
12) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. Nr 62, poz. 628, zpóźn. zm.);
13) ustawy z dnia 11 maja 2001 r. - Prawo o miarach (Dz.U. Nr 63, poz. 636, zpóźn. zm.);
14) ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowymodprowadzaniu ścieków (Dz.U. Nr 72, poz. 747, z 2002 r. Nr 113,poz. 984 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959);
15) ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o organizmach genetycznie zmodyfikowanych(Dz.U. Nr 76, poz. 811, z późn. zm.) w zakresie prowadzenia laboratoriumreferencyjnego;
16) (uchylony);
17) ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2004 r.Nr 53, poz. 533, z późn. zm.);
18) ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. Nr 125,poz. 1371, z późn. zm.);
19) ustawy z dnia 19 lutego 2004 r. o rybołówstwie (Dz.U. Nr 62, poz. 574);
20) ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz.U. Nr 130, poz. 1112, zpóźn. zm.);
21) ustawy z dnia 12 września 2002 r. o elektronicznych instrumentach płatniczych(Dz.U. Nr 169, poz. 1385 oraz z 2004 r. Nr 91, poz. 870 i Nr 96, poz.959);
22) ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz.U. Nr124, poz. 1151 oraz z 2004 r. Nr 91, poz. 870 i Nr 96, poz. 959);
23) ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym (Dz.U. Nr124, poz. 1154 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959);
24) ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. - Prawo pocztowe (Dz.U. Nr 130, poz.1188 oraz z 2004 r. Nr 69, poz. 627 i Nr 96, poz. 959);
25) ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym (Dz.U. Nr 29,poz. 257 i Nr 68, poz. 623);
26) ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz.U. Nr 146,poz. 1546);
27) ustawy z dnia 21 stycznia 2005 r. o doświadczeniach na zwierzętach (Dz.U.Nr 33, poz. 289).
28) w art. 19a ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2005 r. Nr45, poz. 435, Nr 157, poz. 1315, Nr 167, poz. 1399 i Nr 175, poz. 1460).
2. Uzyskania zezwolenia albo dokonania zgłoszenia wymaga wykonywanie działalnościzwiązanej z narażeniem na działanie promieniowania jonizującego,określonej w ustawie z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe (Dz.U. z2004 r. Nr 161, poz. 1689).
2a. Uzyskania zezwolenia wymaga prowadzenie warsztatu w zakresie określonym wprzepisach ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o systemie tachografów cyfrowych(Dz. U. Nr 180, poz. 1494).
3. Uzyskania licencji wymaga wykonywanie działalności gospodarczej w zakresieokreślonym w przepisach:
1) ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym;
2) ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz.U. Nr 86, poz.789, z późn. zm.).
4. Uzyskania zgody wymaga prowadzenie systemu płatności lub systemu rozrachunkupapierów wartościowych w zakresie określonym w przepisach ustawy zdnia 24 sierpnia 2001 r. o ostateczności rozrachunku w systemach płatności isystemach rozrachunku papierów wartościowych oraz zasadach nadzoru nadtymi systemami (Dz.U. Nr 123, poz. 1351, z późn. zm.).
5. Organy zezwalające, udzielające licencji i udzielające zgody oraz wszelkie warunkiwykonywania działalności objętej zezwoleniami, licencjami oraz zgodami,a także zasady i tryb wydawania decyzji w sprawie zezwoleń, licencji i zgódokreślają przepisy ustaw, o których mowa w ust. 1-4.

Art. 76.
Jeżeli przepisy regulujące daną działalność gospodarczą stanowią, że wydawanie,odmowa wydania, zmiana zakresu i cofanie koncesji i zezwoleń, a także prowadzenierejestrów działalności regulowanej należy do zadań organów jednostek samorząduterytorialnego, to zadania te są wykonywane jako zadania zlecone z zakresu administracjirządowej.
powrót do spisu treści


Pobierz zaktualizowany dokument

Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI