Money.plFirmaAkty prawneSwoboda działalności gospodarczej

Swoboda działalności gospodarczej

Rozdział 5 Kontrola przedsiębiorcyArt. 77.
1. Organy administracji publicznej kontrolują przedsiębiorców na zasadach określonychw niniejszej ustawie.
2. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym rozdziale stosuje się przepisy ustawszczególnych.
3. Zakres przedmiotowy kontroli działalności przedsiębiorcy oraz organy upoważnionedo jej przeprowadzenia określają odrębne ustawy.

Art. 78.
1. W razie powzięcia wiadomości o wykonywaniu działalności gospodarczej niezgodniez przepisami ustawy, a także w razie stwierdzenia: zagrożenia życia lubzdrowia, niebezpieczeństwa powstania szkód majątkowych w znacznych rozmiarachlub naruszenia środowiska w wyniku wykonywania tej działalności,wójt, burmistrz lub prezydent miasta niezwłocznie zawiadamia właściwe organyadministracji publicznej.
2. Zawiadomione organy niezwłocznie powiadamiają wójta, burmistrza lub prezydentamiasta o podjętych czynnościach.
3. W przypadku braku możliwości zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, wójt,burmistrz lub prezydent miasta może nakazać, w drodze decyzji, wstrzymaniewykonywania działalności gospodarczej na czas niezbędny, nie dłuższy niż 3dni.
4. Decyzji nakazującej wstrzymanie wykonywania działalności gospodarczej w raziestwierdzenia zagrożenia życia lub zdrowia, niebezpieczeństwa powstaniaszkód majątkowych w znacznych rozmiarach lub naruszenia środowiska w wynikuwykonywania tej działalności nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności.

Art. 79.
1. Czynności kontrolne mogą być wykonywane przez pracowników organów kontrolipo okazaniu legitymacji służbowej upoważniającej do wykonywania takichczynności oraz po doręczeniu upoważnienia do przeprowadzenia kontroli działalnościprzedsiębiorcy, chyba że przepisy szczególne przewidują możliwośćprzeprowadzenia kontroli po okazaniu legitymacji. W takim przypadku upoważnieniedoręcza się przedsiębiorcy w terminie określonym w tych przepisach.
2. Czynności kontrolne mogą być wykonywane przez osoby niebędące pracownikamiorganu kontroli, jeżeli przepisy odrębnych ustaw tak stanowią.
3. Zmiana osób upoważnionych do wykonania kontroli wymaga każdorazowo wydaniaodrębnego upoważnienia. Zmiana ta nie może prowadzić do wydłużeniaustalonego wcześniej terminu zakończenia kontroli.
4. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, zawiera co najmniej:
1) wskazanie podstawy prawnej;
2) oznaczenie organu kontroli;
3) datę i miejsce wystawienia;
4) imię i nazwisko pracownika organu kontroli uprawnionego do wykonaniakontroli oraz numer jego legitymacji służbowej;
5) firmę przedsiębiorcy objętego kontrolą;
6) określenie zakresu przedmiotowego kontroli;
7) wskazanie daty rozpoczęcia i przewidywanego terminu zakończenia kontroli;
8) podpis osoby udzielającej upoważnienia z podaniem zajmowanego stanowiskalub funkcji;
9) pouczenie o prawach i obowiązkach kontrolowanego przedsiębiorcy.
5. Zakres kontroli nie może wykraczać poza zakres wskazany w upoważnieniu.

Art. 80.
1. Czynności kontrolnych dokonuje się w obecności kontrolowanego lub osobyprzez niego upoważnionej.
2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się, w przypadkach gdy:
1) ratyfikowane umowy międzynarodowe stanowią inaczej;
2) przeprowadzenie kontroli jest niezbędne dla prowadzonego przeciwkoprzedsiębiorcy śledztwa lub dochodzenia;
3) odrębne przepisy przewidują możliwość przeprowadzenia kontroli w tokuprowadzonego postępowania dotyczącego przedsiębiorcy;
4) przeprowadzenie kontroli jest uzasadnione zagrożeniem życia, zdrowia lubśrodowiska naturalnego.
3. Kontrolowany jest obowiązany do pisemnego wskazania osoby upoważnionejdo reprezentowania go w trakcie kontroli, w szczególności w czasie jego nieobecności.

Art. 81.
1. Przedsiębiorca jest obowiązany prowadzić i przechowywać w swojej siedzibieksiążkę kontroli oraz upoważnienia i protokoły kontroli, a także udostępniać jena żądanie organu kontroli.
2. Książka kontroli zawiera wpisy dokonywane przez organ kontroli. Wpisy obejmują:
1) oznaczenie organu kontroli;
2) oznaczenie upoważnienia do kontroli;
3) zakres przedmiotowy przeprowadzonej kontroli;
4) daty podjęcia i zakończenia kontroli;
5) zalecenia pokontrolne oraz określenie zastosowanych środków pokontrolnych.
3. Przedsiębiorca jest obowiązany dokonywać w książce kontroli wpisu informującegoo wykonaniu zaleceń pokontrolnych bądź wpisu o ich uchyleniu przez organkontroli lub jego organ nadrzędny albo sąd administracyjny.

Art. 82.
1. Nie można równocześnie podejmować i prowadzić więcej niż jednej kontrolidziałalności przedsiębiorcy. Nie dotyczy to sytuacji, gdy:
1) ratyfikowane umowy międzynarodowe stanowią inaczej;
2) przeprowadzenie kontroli jest niezbędne dla prowadzonego przeciwkoprzedsiębiorcy śledztwa lub dochodzenia;
3) odrębne przepisy przewidują możliwość przeprowadzenia kontroli w tokuprowadzonego postępowania dotyczącego przedsiębiorcy;
4) przeprowadzenie kontroli jest uzasadnione zagrożeniem życia, zdrowia lubśrodowiska naturalnego;
5) kontrola dotyczy zasadności dokonania zwrotu podatku od towarów i usługprzed dokonaniem tego zwrotu;
6) przeprowadzenie kontroli jest realizacją obowiązków wynikającychz przepisów prawa wspólnotowego o ochronie konkurencji lub przepisówprawa wspólnotowego w zakresie ochrony interesów finansowychWspólnoty Europejskiej;
7) kontrola dotyczy zasadności dokonania zwrotu podatku od towarów i usługna podstawie przepisów o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatkówzwiązanych z budownictwem mieszkaniowym.
2. Organ kontroli odstąpi od podjęcia czynności kontrolnych oraz ustali z przedsiębiorcątermin przeprowadzenia kontroli, jeżeli działalność przedsiębiorcy jestjuż objęta kontrolą innego organu.

Art. 83.
1. Czas trwania wszystkich kontroli organu kontroli u przedsiębiorcy w jednym rokukalendarzowym nie może przekraczać:
1) w odniesieniu do przedsiębiorców, o których mowa w rozdziale 7 - 4 tygodni;
2) w odniesieniu do pozostałych przedsiębiorców - 8 tygodni.
2. Ograniczeń czasu kontroli nie stosuje się, w przypadkach gdy:
1) ratyfikowane umowy międzynarodowe stanowią inaczej;
2) przeprowadzenie kontroli jest niezbędne dla prowadzonego przeciwkoprzedsiębiorcy śledztwa lub dochodzenia;
3) odrębne przepisy przewidują możliwość przeprowadzenia kontroli w tokupostępowania prowadzonego przez organ;
4) przeprowadzenie kontroli jest uzasadnione zagrożeniem życia, zdrowia lubśrodowiska naturalnego;
5) kontrola dotyczy zasadności dokonania zwrotu podatku od towarów i usługprzed dokonaniem tego zwrotu;
6) przeprowadzenie kontroli jest realizacją obowiązków wynikających z przepisówprawa wspólnotowego o ochronie konkurencji lub przepisów prawawspólnotowego w zakresie ochrony interesów finansowych Wspólnoty Europejskiej;
7) kontrola dotyczy podmiotów, którym na mocy odrębnych przepisów właściwyorgan wydał decyzję o uznaniu prawidłowości wyboru i stosowaniametody ustalania ceny transakcyjnej między podmiotami powiązanymi - wzakresie związanym z wykonaniem tej decyzji;
8) kontrola dotyczy zasadności dokonania zwrotu podatku od towarów i usługna podstawie przepisów o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatkówzwiązanych z budownictwem mieszkaniowym.
3. Przedłużenie czasu trwania kontroli określonego w upoważnieniu wymaga uzasadnieniana piśmie. Uzasadnienie doręcza się przedsiębiorcy i wpisuje doksiążki kontroli przed podjęciem dalszych czynności kontrolnych.
4. Jeżeli wyniki kontroli wykazały rażące naruszenie przepisów prawa przez przedsiębiorcę,można przeprowadzić powtórną kontrolę w tym samym zakresieprzedmiotowym w danym roku kalendarzowym, a czasu jej trwania nie wliczasię do czasu, o którym mowa w ust. 1.

Art. 84.
Przepisów art. 82 i 83 nie stosuje się wobec działalności przedsiębiorców w zakresieobjętym:
1) szczególnym nadzorem podatkowym, na podstawie ustawy z dnia 24 lipca1999 r. o Służbie Celnej (Dz.U. z 2004 r. Nr 156, poz. 1641);
2) nadzorem nad rynkiem kapitałowym, na podstawie ustawy z dnia 29 lipca2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym (Dz. U. Nr 183, poz. 1537),ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, ustawyz dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzaniainstrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz ospółkach publicznych, ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych(Dz. U. Nr 146, poz. 1546 oraz z 2005 r. Nr 83, poz. 719 i Nr 183,poz. 1537 i 1538) oraz ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych;
3) nadzorem bankowym, na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawobankowe i ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim(Dz.U. Nr 140, poz. 938, z późn. zm.) oraz nadzorem nad instytucjamipieniądza elektronicznego, na podstawie ustawy z dnia 12 września2002 r. o elektronicznych instrumentach płatniczych;
4) nadzorem ubezpieczeniowym, na podstawie ustawy z dnia 22 maja 2003 r. odziałalności ubezpieczeniowej oraz ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o nadzorzeubezpieczeniowym i emerytalnym oraz Rzeczniku Ubezpieczonych(Dz.U. Nr 124, poz. 1153 i Nr 170, poz. 1651 oraz z 2004 r. Nr 93, poz. 891i Nr 96, poz. 959);
5) nadzorem emerytalnym, na podstawie ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. opracowniczych programach emerytalnych (Dz.U. z 2001 r. Nr 60, poz. 623oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253 i Nr 141, poz. 1178), ustawy z dnia 28 sierpnia1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz.U. z2004 r. Nr 159, poz. 1667) oraz ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o nadzorzeubezpieczeniowym i emerytalnym oraz Rzeczniku Ubezpieczonych;
6) nadzorem weterynaryjnym, na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. oochronie zwierząt (Dz.U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002, z późn. zm.), ustawyz dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2004 r. Nr53, poz. 533, z późn. zm.), ustawy z dnia 27 sierpnia 2003 r. o weterynaryjnejkontroli granicznej (Dz.U. Nr 165, poz. 1590, z 2004 r. Nr 69, poz.625 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 127), ustawy z dnia 10 grudnia 2003 r. o kontroliweterynaryjnej w handlu (Dz.U. z 2004 r. Nr 16, poz. 145 oraz z 2006r. Nr 17, poz. 127), ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej(Dz.U. Nr 33, poz. 287, z późn. zm.), ustawy z dnia 11 marca 2004r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt(Dz.U. Nr 69, poz. 625, z późn. zm.), ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. oproduktach pochodzenia zwierzęcego (Dz.U. z 2006 r. Nr 17, poz. 127) orazustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o paszach (Dz.U. Nr 144, poz. 1045).
7) nadzorem sanitarnym na podstawie ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o PaństwowejInspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2006 r. Nr 122, poz. 851, z późn,zm.) i ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności iżywienia (Dz.U. Nr 171, poz. 1225), w zakresie dotyczącym bezpieczeństważywności.
powrót do spisu treści


Pobierz zaktualizowany dokument

Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI