Money.plFirmaAkty prawneSwoboda działalności gospodarczej

Swoboda działalności gospodarczej

Rozdział 6 Oddziały i przedstawicielstwa przedsiębiorców zagranicznychArt. 85.
1. Dla wykonywania działalności gospodarczej na terytorium RzeczypospolitejPolskiej przedsiębiorcy zagraniczni mogą, na zasadzie wzajemności, o ile ratyfikowaneumowy międzynarodowe nie stanowią inaczej, tworzyć oddziałyz siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwane dalej "oddziałami".
2. Do tworzenia oddziałów przez przedsiębiorców zagranicznych z państw członkowskichUnii Europejskiej, państw Europejskiego Obszaru Gospodarczegonienależących do Unii Europejskiej oraz państw niebędących stronami umowy oEuropejskim Obszarze Gospodarczym, którzy mogą korzystać ze swobodyprzedsiębiorczości na podstawie umów zawartych przez te państwa ze WspólnotąEuropejską i jej państwami członkowskimi, przepis art. 13 ust. 1 stosuje sięodpowiednio.

Art. 86.
Przedsiębiorca zagraniczny tworzący oddział może wykonywać działalność gospodarcząwyłącznie w zakresie przedmiotu działalności przedsiębiorcy zagranicznego.

Art. 87.
Przedsiębiorca zagraniczny tworzący oddział jest obowiązany ustanowić osobę upoważnionąw oddziale do reprezentowania przedsiębiorcy zagranicznego.

Art. 88.
Przedsiębiorca zagraniczny może rozpocząć działalność w ramach oddziału po uzyskaniuwpisu oddziału do rejestru przedsiębiorców. Zasady wpisu do rejestru przedsiębiorcówokreślają przepisy odrębnej ustawy.

Art. 89.
Niezależnie od obowiązków określonych w przepisach o Krajowym Rejestrze Sądowymprzedsiębiorca zagraniczny jest obowiązany:
1) podać imię i nazwisko oraz adres na terytorium Rzeczypospolitej Polskiejosoby upoważnionej w oddziale do reprezentowania przedsiębiorcy zagranicznego;
2) dołączyć poświadczony notarialnie wzór podpisu osoby, o której mowa wpkt 1;
3) jeżeli działa na podstawie aktu założycielskiego, umowy lub statutu - złożyćich odpisy do akt rejestrowych oddziału wraz z uwierzytelnionym tłumaczeniemna język polski; w przypadku gdy przedsiębiorca zagranicznyutworzył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej więcej niż jeden oddział,złożenie tych dokumentów może nastąpić w aktach jednego z oddziałów, ztym że w aktach rejestrowych pozostałych oddziałów należy wskazać tenoddział, w którego aktach złożono wskazane dokumenty, wraz z oznaczeniemsądu, w którym znajdują się akta, i numeru oddziału w rejestrze;
4) jeżeli istnieje lub wykonuje działalność na podstawie wpisu do rejestru -złożyć do akt rejestrowych oddziału odpis z tego rejestru wraz z uwierzytelnionymtłumaczeniem na język polski; w przypadku gdy przedsiębiorca zagranicznyutworzył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej więcej niż jedenoddział, złożenie tych dokumentów może nastąpić w aktach jednego zoddziałów, z tym że w aktach rejestrowych pozostałych oddziałów należywskazać ten oddział, w którego aktach złożono wskazane dokumenty, wrazz oznaczeniem sądu, w którym znajdują się akta, i numeru oddziału w rejestrze.

Art. 90.
Przedsiębiorca zagraniczny, który utworzył oddział, jest obowiązany:
1) używać do oznaczenia oddziału oryginalnej nazwy przedsiębiorcy zagranicznegowraz z przetłumaczoną na język polski nazwą formy prawnejprzedsiębiorcy oraz dodaniem wyrazów "oddział w Polsce";
2) prowadzić dla oddziału oddzielną rachunkowość w języku polskim zgodniez przepisami o rachunkowości;
3) zgłaszać ministrowi właściwemu do spraw gospodarki wszelkie zmiany stanufaktycznego i prawnego w zakresie okoliczności, o których mowa w art.91 ust. 1 pkt 2, w terminie 14 dni od dnia ich wystąpienia.

Art. 91.
1. Minister właściwy do spraw gospodarki wydaje decyzję o zakazie wykonywaniadziałalności gospodarczej przez przedsiębiorcę zagranicznego w ramach oddziału,w przypadku gdy:
1) oddział rażąco narusza prawo polskie lub nie wykonuje obowiązku, o którymmowa w art. 90 pkt 3;
2) nastąpiło otwarcie likwidacji przedsiębiorcy zagranicznego, który utworzyłoddział, lub przedsiębiorca ten utracił prawo wykonywania działalności gospodarczej;
3) działalność przedsiębiorcy zagranicznego zagraża bezpieczeństwu i obronnościpaństwa, ochronie tajemnicy państwowej lub innemu ważnemu interesowipublicznemu.
2. W przypadku wydania decyzji, o której mowa w ust. 1, minister właściwy dospraw gospodarki zawiadamia osobę, o której mowa w art. 89 pkt 1, o obowiązkuwszczęcia postępowania likwidacyjnego oddziału w oznaczonym terminie,nie krótszym niż 30 dni. Odpis decyzji, o której mowa w ust. 1, minister przesyłado właściwego sądu rejestrowego.

Art. 92.
Do likwidacji oddziału stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu spółek handlowycho likwidacji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Art. 93.
Przedsiębiorcy zagraniczni mogą tworzyć przedstawicielstwa z siedzibą na terytoriumRzeczypospolitej Polskiej, zwane dalej "przedstawicielstwami".

Art. 94.
Zakres działania przedstawicielstwa może obejmować wyłącznie prowadzenie działalnościw zakresie reklamy i promocji przedsiębiorcy zagranicznego.

Art. 95.
1. Przedstawicielstwo mogą utworzyć również osoby zagraniczne powołane dopromocji gospodarki kraju ich siedziby, z tym że zakres działania takiego przedstawicielstwamoże obejmować wyłącznie promocję i reklamę gospodarki tegokraju.
2. Do przedstawicielstwa, o którym mowa w ust. 1, przepisy niniejszego rozdziałustosuje się odpowiednio.

Art. 96.
1. Utworzenie przedstawicielstwa wymaga wpisu do rejestru przedstawicielstwprzedsiębiorców zagranicznych, zwanego dalej "rejestrem przedstawicielstw",prowadzonego przez ministra właściwego do spraw gospodarki.
2. Wpisu do rejestru przedstawicielstw dokonuje się na podstawie złożonego wnioskui zgodnie z jego treścią.

Art. 97.
1. Wniosek, o którym mowa w art. 96 ust. 2, sporządzony w języku polskim, zawiera:
1) nazwę, siedzibę i formę prawną przedsiębiorcy zagranicznego;
2) przedmiot działalności gospodarczej przedsiębiorcy zagranicznego;
3) imię, nazwisko oraz adres na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej osobyupoważnionej w przedstawicielstwie do reprezentowania przedsiębiorcy zagranicznego;
4) adres przedstawicielstwa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Do wniosku należy dołączyć:
1) jeżeli przedsiębiorca zagraniczny działa na podstawie aktu założycielskiego,umowy lub statutu - odpis tego dokumentu;
2) jeżeli przedsiębiorca zagraniczny istnieje lub wykonuje działalność na podstawiewpisu do rejestru - odpis z tego rejestru;
3) oświadczenie przedsiębiorcy zagranicznego o ustanowieniu przedstawicielstwana terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
4) dokument potwierdzający tytuł prawny przedsiębiorcy zagranicznego do lokalu(nieruchomości), w którym działalność będzie wykonywana.
3. Dokumenty, o których mowa w ust. 2, sporządzone w języku obcym, należyprzedstawić wraz z uwierzytelnionym tłumaczeniem na język polski.

Art. 98.
1. O dokonaniu wpisu przedstawicielstwa do rejestru przedstawicielstw wydaje sięz urzędu zaświadczenie. Zaświadczenie zawiera dane, o których mowa w art. 97ust. 1, oraz numer wpisu do rejestru przedstawicielstw i datę wpisu.
2. Rejestr przedstawicielstw jest jawny.

Art. 99.
1. Minister właściwy do spraw gospodarki odmawia, w drodze decyzji, wpisu dorejestru przedstawicielstw, jeżeli:
1) utworzenie przedstawicielstwa zagrażałoby bezpieczeństwu i obronnościpaństwa lub ochronie tajemnicy państwowej albo innemu ważnemu interesowipublicznemu;
2) wniosek, o którym mowa w art. 96 ust. 2, dotyczy działalności wykraczającejpoza zakres określony w art. 94 i art. 95 ust. 1 albo zawiera braki, którenie zostały usunięte w wyznaczonym terminie, a także gdy do wniosku niezostały dołączone dokumenty wymienione w art. 97 ust. 2.
2. Odmowa wpisu z przyczyn, o których mowa w ust. 1 pkt 1, nie wymaga uzasadnieniafaktycznego.

Art. 100.
Przedsiębiorca zagraniczny, który utworzył przedstawicielstwo, jest obowiązany:
1) używać do oznaczenia przedstawicielstwa oryginalnej nazwy przedsiębiorcyzagranicznego wraz z przetłumaczoną na język polski nazwą formy prawnejprzedsiębiorcy oraz dodaniem wyrazów "przedstawicielstwo w Polsce";
2) prowadzić dla przedstawicielstwa oddzielną rachunkowość w języku polskimzgodnie z przepisami o rachunkowości;
3) zgłaszać ministrowi właściwemu do spraw gospodarki wszelkie zmiany stanufaktycznego i prawnego w zakresie danych, o których mowa w art. 97,oraz o rozpoczęciu likwidacji przedsiębiorcy zagranicznego i jej ukończeniu,a także o utracie przez przedsiębiorcę zagranicznego prawa wykonywaniadziałalności gospodarczej lub rozporządzania swoim majątkiem, w terminie14 dni od dnia wystąpienia tych zdarzeń; do zgłoszenia zmian stosujesię odpowiednio przepisy art. 97.

Art. 101.
1. Minister właściwy do spraw gospodarki wydaje decyzję o zakazie wykonywaniadziałalności przez przedsiębiorcę zagranicznego w ramach przedstawicielstwa,w przypadku gdy:
1) rażąco narusza prawo polskie lub nie wykonuje obowiązku, o którym mowaw art. 100 pkt 3;
2) nastąpiło otwarcie likwidacji przedsiębiorcy zagranicznego, który utworzyłprzedstawicielstwo, lub przedsiębiorca ten utracił prawo wykonywania działalnościgospodarczej;
3) działalność przedsiębiorcy zagranicznego zagraża bezpieczeństwu i obronnościpaństwa, ochronie tajemnicy państwowej lub innemu ważnemu interesowipublicznemu.
2. Do likwidacji przedstawicielstwa stosuje się odpowiednio przepis art. 91 ust. 2oraz przepisy Kodeksu spółek handlowych o likwidacji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Art. 102.
1. O zakończeniu likwidacji przedstawicielstwa przedsiębiorca zagraniczny jestobowiązany zawiadomić ministra właściwego do spraw gospodarki w terminie14 dni, licząc od dnia zakończenia likwidacji.
2. Po zakończeniu likwidacji przedstawicielstwa minister właściwy do spraw gospodarki,w drodze decyzji, wykreśla przedstawicielstwo z rejestru przedstawicielstw.
powrót do spisu treści


Pobierz zaktualizowany dokument

Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI