Money.plFirmaAkty prawneSwoboda działalności gospodarczej

Swoboda działalności gospodarczej

Rozdział 7 Mikroprzedsiębiorcy, mali i średni przedsiębiorcyArt. 103.
Państwo stwarza, z poszanowaniem zasad równości i konkurencji, korzystne warunkidla funkcjonowania i rozwoju mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców,w szczególności przez:
1) inicjowanie zmian stanu prawnego sprzyjających rozwojowi mikroprzedsiębiorców,małych i średnich przedsiębiorców, w tym dotyczących dostępu dośrodków finansowych pochodzących z kredytów i pożyczek oraz poręczeńkredytowych;
2) wspieranie instytucji umożliwiających finansowanie działalności gospodarczejna dogodnych warunkach w ramach realizowanych programów rządowych;
3) wyrównywanie warunków wykonywania działalności gospodarczej zewzględu na obciążenia publicznoprawne;
4) ułatwianie dostępu do informacji, szkoleń oraz doradztwa;
5) wspieranie instytucji i organizacji działających na rzecz przedsiębiorców;
6) promowanie współpracy mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorcówz innymi przedsiębiorcami polskimi i zagranicznymi.

Art. 104.
Za mikroprzedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym zdwóch ostatnich lat obrotowych:
1) zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz
2) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług orazoperacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionóweuro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednegoz tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro.

Art. 105.
Za małego przedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym zdwóch ostatnich lat obrotowych:
1) zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz
2) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług orazoperacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 10 milionóweuro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednegoz tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 10 milionów euro.

Art. 106.
Za średniego przedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym zdwóch ostatnich lat obrotowych:
1) zatrudniał średniorocznie mniej niż 250 pracowników oraz
2) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług orazoperacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 50 milionóweuro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednegoz tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 43 milionów euro.

Art. 107.
Wyrażone w euro wielkości, o których mowa w art. 104-106, przelicza się na złotewedług średniego kursu ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w ostatnim dniuroku obrotowego wybranego do określenia statusu przedsiębiorcy.

Art. 108. (uchylony).

Art. 109.
1. Średnioroczne zatrudnienie określa się w przeliczeniu na pełne etaty.
2. Przy obliczaniu średniorocznego zatrudnienia nie uwzględnia się pracownikówprzebywających na urlopach macierzyńskich i wychowawczych, a także zatrudnionychw celu przygotowania zawodowego.
3. W przypadku przedsiębiorcy działającego krócej niż rok, jego przewidywany obrótnetto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych, atakże średnioroczne zatrudnienie oszacowuje się na podstawie danych za ostatniokres, udokumentowany przez przedsiębiorcę.
4. (uchylony).

Art. 110.
1. Przedsiębiorca wnioskujący o udzielenie pomocy publicznej składa oświadczenieprzed organem udzielającym pomocy, że spełnia przesłanki określone w załącznikuI do rozporządzenia nr 70/2001/WE z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawiezastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwadla małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.Urz. WE L 10 z 13.01.2001), zmienionegorozporządzeniem nr 364/2004/WE z dnia 25 lutego 2004 r. (Dz.Urz.WE L 63 z 28.02.2004).
2. Oświadczenie ma formę pisemną, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej.
3. Przepisy ust. 1 i 2 nie uchybiają uprawnieniom organu udzielającego pomocy dokontroli stanu faktycznego u przedsiębiorcy.
4. Wyrażone w euro wielkości, o których mowa w załączniku I do rozporządzeniaokreślonego w ust. 1, przelicza się na złote według średniego kursu ogłaszanegoprzez Narodowy Bank Polski w ostatnim dniu roku obrotowego wybranego dookreślenia statusu przedsiębiorcy.
powrót do spisu treści


Pobierz zaktualizowany dokument

Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI