Money.plFirmaAkty prawneSwoboda działalności gospodarczej

Swoboda działalności gospodarczej

Przepisy pozostawione w mocy- Dz.U. z 2004 r. Nr 173, poz. 1808 (art. 66)


Ustawa z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej

Art. 7-7i tracą moc z dn. 1 lipca 2011 r.

Art. 7.
1. Przedsiębiorca może podjąć działalność gospodarczą po uzyskaniu wpisu do rejestruprzedsiębiorców, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3. Zasady wpisu do rejestruokreślają odrębne przepisy.
2. Przedsiębiorca będący osobą fizyczną może podjąć działalność gospodarczą pouzyskaniu wpisu do ewidencji działalności gospodarczej.
3. Spółka kapitałowa w organizacji może podjąć działalność gospodarczą przeduzyskaniem wpisu do rejestru przedsiębiorców.

Art. 7a.
1. Ewidencję działalności gospodarczej prowadzi gmina właściwa dla miejsca zamieszkaniaprzedsiębiorcy, jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.Miejscem zamieszkania jest miejscowość, w której przebywa przedsiębiorcaz zamiarem stałego pobytu.
1a. Dla zachowujących miejsce stałego pobytu poza terytorium RzeczypospolitejPolskiej:
1) obywateli polskich,
2) obywateli państw, o których mowa w art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1807, zpóźn. zm.), zwanej dalej "ustawą",
3) obywateli państw, z którymi Rzeczpospolita Polska zawarła umowy międzynarodowe,o których mowa w art. 13 ust. 3 ustawy- podejmujących działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,właściwość miejscową gminy dla celów ewidencyjnych określa się wedługgłównego miejsca wykonywania tej działalności na terytorium RzeczypospolitejPolskiej.
2. Ewidencja działalności gospodarczej jest jawna i dane osobowe w niej zawartenie podlegają przepisom ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danychosobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 i Nr 153, poz. 1271).
3. Zgłoszenie o dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej podlegaopłacie w kwocie 100 zł, a jeżeli zgłoszenie dotyczy zmiany wpisu opłata wynosi50 zł. Pobrane opłaty stanowią dochód budżetu gminy prowadzącej ewidencję.Rada gminy może wprowadzić zwolnienie od opłat.

Art. 7b.
1. Wójt, burmistrz albo prezydent miasta, zwany dalej "organem ewidencyjnym",dokonuje wpisu do ewidencji działalności gospodarczej.
2. Zgłoszenie o dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej powinnozawierać:
1) oznaczenie przedsiębiorcy oraz jego numer ewidencyjny PESEL, o ile takiposiada,
2) oznaczenie miejsca zamieszkania i adresu przedsiębiorcy, a jeżeli stale wykonujedziałalność poza miejscem zamieszkania - również wskazanie tegomiejsca i adresu zakładu głównego, oddziału lub innego miejsca, o którymmowa w art. 11 ust. 1,
3) określenie przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej zgodnie zPolską Klasyfikacją Działalności (PKD),
4) wskazanie daty rozpoczęcia działalności gospodarczej.
3. Organ ewidencyjny doręcza z urzędu przedsiębiorcy zaświadczenie o wpisie doewidencji działalności gospodarczej, nie później niż w terminie 14 dni od dniazgłoszenia.
4. W przypadku gdy przedsiębiorca wraz ze zgłoszeniem do ewidencji działalnościgospodarczej składa wniosek o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotówgospodarki narodowej (REGON) oraz zgłoszenie identyfikacyjne lub aktualizacyjne,o którym mowa w ustawie z dnia 13 października 1995 r. o zasadachewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz.U. Nr 142, poz. 702, z1997 r. Nr 88, poz. 554, z 1998 r. Nr 162, poz. 1118, z 1999 r. Nr 83, poz. 931, z2000 r. Nr 116, poz. 1216 i Nr 119, poz. 1249, z 2001 r. Nr 110, poz. 1189, z2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 126, poz. 1067 oraz z 2003 r. Nr 130, poz. 1188 i Nr137, poz. 1302), organ ewidencyjny niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dniod dnia dokonania wpisu, przesyła powyższy wniosek do urzędu statystycznegowojewództwa, na terenie którego przedsiębiorca ma miejsce zamieszkania, azgłoszenie identyfikacyjne lub aktualizacyjne do wskazanego przez przedsiębiorcęurzędu skarbowego wraz z zaświadczeniem o wpisie do ewidencji działalnościgospodarczej i numerem PESEL oraz innymi dokumentami dołączonymiprzez przedsiębiorcę.

Art. 7c.
Organ ewidencyjny wydaje decyzję o odmowie wpisu, jeżeli:
1) zgłoszenie dotyczy działalności gospodarczej nieobjętej przepisami ustawy,
2) zgłoszenie zawiera braki formalne, które mimo wezwania nie zostały usuniętew wyznaczonym terminie,
3) prawomocnie orzeczono zakaz wykonywania określonej w zgłoszeniu działalnościgospodarczej przez przedsiębiorcę.

Art. 7d.
1. Przedsiębiorca jest obowiązany zgłaszać organowi ewidencyjnemu zmiany stanufaktycznego i prawnego odnoszące się do przedsiębiorcy i wykonywanej przezniego działalności gospodarczej, w zakresie danych zawartych w zgłoszeniu, októrym mowa w art. 7b ust. 2, powstałe po dniu dokonania wpisu do ewidencjidziałalności gospodarczej, w terminie 14 dni od dnia powstania tych zmian, atakże informację o zaprzestaniu wykonywania działalności gospodarczej. Dozgłoszenia zmian stosuje się odpowiednio przepisy art. 7b ust. 1-3 oraz art. 7c.
2. Zmiana miejsca zamieszkania przedsiębiorcy podlega wpisowi przez organ ewidencyjny,który był właściwy przed zmianą. Po dokonaniu zmiany wpisu organewidencyjny dotychczas właściwy przesyła zaświadczenie o wpisie do organuwłaściwego ze względu na nowe miejsce zamieszkania przedsiębiorcy. Właściwyorgan ewidencyjny dokona z urzędu wpisu przedsiębiorcy do prowadzonejewidencji działalności gospodarczej.

Art. 7e.
1. Wpis do ewidencji działalności gospodarczej podlega wykreśleniu w przypadku:
1) zawiadomienia o zaprzestaniu wykonywania działalności gospodarczej,
2) jeżeli po dokonaniu wpisu wystąpią okoliczności, o których mowa w art. 7cpkt 1 i 3,
3) wpisania do rejestru przedsiębiorców spółki handlowej powstałej z przekształceniaspółki cywilnej, w zakresie działalności wpisanej do rejestruprzedsiębiorców,
4) zmiany miejsca zamieszkania przedsiębiorcy, o której mowa w art. 7d ust. 2.
2. Wpis do ewidencji działalności gospodarczej podlega wykreśleniu także w przypadkugdy organ ewidencyjny dokonał go z naruszeniem prawa lub dowody, napodstawie których ustalono istotne dla sprawy okoliczności faktyczne, okazałysię fałszywe. W tym przypadku stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu postępowaniaadministracyjnego dotyczące wznowienia postępowania i stwierdzenianieważności decyzji.
3. Wykreślenie w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, następuje z chwiląotrzymania przez organ ewidencyjny informacji o wpisaniu przedsiębiorcy dorejestru przedsiębiorców, w części objętej przedmiotem działalności przekształconejspółki cywilnej, przekazanej przez Centralną Informację Krajowego RejestruSądowego, na podstawie przepisów o Krajowym Rejestrze Sądowym.
4. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, wpis do ewidencji działalności gospodarczejpodlega wykreśleniu z ewidencji prowadzonej przez dotychczas właściwyorgan ewidencyjny.

Art. 7f.
Organ ewidencyjny może wykreślić z urzędu wpis zawierający dane niezgodne zrzeczywistym stanem rzeczy.

Art. 7g.
1. Wykreślenie z ewidencji działalności gospodarczej następuje w drodze decyzjiadministracyjnej.
2. Organ ewidencyjny jest obowiązany przekazać w terminie 14 dni od dnia, wktórym decyzja, o której mowa w ust. 1, stała się ostateczna, informację o wykreśleniuprzedsiębiorcy z ewidencji działalności gospodarczej urzędowi statystycznemuoraz urzędowi skarbowemu właściwym ze względu na ostatnie miejscezamieszkania przedsiębiorcy.

Art. 7h.
W sprawach nieuregulowanych w art. 7a-7g w postępowaniu ewidencyjnym stosujesię przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego.

Art. 7i.
Minister właściwy do spraw finansów publicznych zapewni sądom rejestrowym orazorganom ewidencyjnym urzędowe formularze zgłoszeń identyfikacyjnych i aktualizacyjnych.

powrót do spisu treści


Pobierz zaktualizowany dokument

Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI