Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Money.plFirmaAkty prawne

Dziennik Ustaw - rok 1996, nr 156, poz. 776

Wydany przez:Sejm
Tytuł aktu:Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o zasadach realizacji przedpłat na samochody osobowe.
Status aktu prawnego:Obowiązujący
Treść aktu prawnego:  pobierz treść dokumentu
Data wydania:1996-12-20
Data wejscia w życie:1997-01-01
Data obowiązywania:1997-01-01
Ujednolicona treść aktu prawnego: Dziennik Ustaw - rok 1996, nr 156, poz. 776
Pełna treść dokumentu: Dziennik Ustaw - rok 1996, nr 156, poz. 776

Art. 1. 1. Osoby, które w 1981 r. wniosły przedpłaty na zakup samochodów osobowych marki Fiat 126p lub FSO 1500 i dotychczas samochodu nie odebrały, mają prawo do zwrotu wniesionych wkładów wraz z oprocentowaniem oraz otrzymania rekompensaty w wysokości:
  1)  5.930,00 zł, jeżeli przedpłata została wniesiona na samochód marki Fiat 126p,
  2)  8.400,00 zł, jeżeli przedpłata została wniesiona na samochód marki FSO 1500.
2. Kwoty, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, ulegają co kwartał waloryzacji w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w minionym kwartale w stosunku do kwartału poprzedzającego miniony kwartał. Waloryzacja jest dokonywana począwszy od kwartału następującego po kwartale, w którym weszła w życie niniejsza ustawa.
3. Minister Finansów, w drodze obwieszczenia ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", określa, przed rozpoczęciem każdego kwartału, wysokość kwot, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, z uwzględnieniem ust. 2, zaokrąglając te kwoty do pełnych złotych.
4. Rekompensatę określoną w ust. 1 wypłaca bank prowadzący rachunek przedpłaty, w wysokości obowiązującej w dniu likwidacji rachunku.

Art. 2. Kwoty rekompensat, o których mowa w art. 1, stanowią dotację przedmiotową rozliczaną z budżetem państwa przez Powszechną Kasę Oszczędności - Bank Państwowy.

Art. 3. Wypłata rekompensat następuje w kolejności wynikającej z dotychczas przyjętych zasad oraz w ramach środków przeznaczonych w budżecie państwa na dotacje przedmiotowe do samochodów osobowych sprzedawanych w ramach przedpłat.

Art. 4. 1. Osoby, które zrezygnują z rekompensaty, o której mowa w art. 1, mogą nabyć, w ciągu roku od dnia likwidacji rachunku przedpłaty, nowy samochód produkcji krajowej lub nowy samochód importowany po cenie pomniejszonej o kwotę podatku od towarów i usług należną od sprzedaży samochodu, zwaną dalej "bonifikatą".
2. Bonifikata nie może przekroczyć kwot rekompensat określonych w art. 1.
3. Osoby, o których mowa w ust. 1, są obowiązane przedstawić sprzedawcy samochodu oryginał zaświadczenia wystawionego przez bank o rezygnacji z rekompensaty i o likwidacji rachunku przedpłaty z określeniem marki samochodu, na jaki przedpłata była wniesiona, zwanego dalej "zaświadczeniem banku". Od wydania zaświadczenia banku nie pobiera się prowizji bankowej.

Art. 5. Sprzedawca dokonujący sprzedaży samochodu z bonifikatą, o której mowa w art. 4, obowiązany jest do zastosowania przy sprzedaży samochodu stawki podatku od towarów i usług w wysokości 0%, z tym że wynikająca z odrębnych przepisów kwota zwrotu podatku naliczonego nie może być wyższa od kwoty bonifikaty określonej w art. 4.

Art. 6. 1. Osoby, które zrezygnują z rekompensaty, o której mowa w art. 1, w ciągu roku od dnia likwidacji rachunku przedpłaty, mogą sprowadzić z zagranicy nowy samochód, który jest wolny od podatku od towarów i usług, z tym że kwota ulgi nie może być wyższa od kwoty bonifikaty określonej w art. 4.
2. Za nowy samochód, o którym mowa w ust. 1, uważa się samochód wyprodukowany w roku kalendarzowym, w którym dokonywana jest odprawa celna lub w roku poprzedzającym tę odprawę.
3. Osoby, o których mowa w ust. 1, są obowiązane przedstawić organowi celnemu oryginał zaświadczenia banku.

Art. 7. Przepisów art. 4-6 nie stosuje się do samochodów, od których na podstawie odrębnych przepisów nie pobrano cła.

Art. 8. W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 1993 r. Nr 90, poz. 416 i Nr 134, poz. 646, z 1994 r. Nr 43, poz. 163, Nr 90, poz. 419, Nr 113, poz. 547, Nr 123, poz. 602 i Nr 126, poz. 626, z 1995 r. Nr 5, poz. 25 i Nr 133, poz. 654 oraz z 1996 r. Nr 25, poz. 113, Nr 87, poz. 395, Nr 137, poz. 638 i Nr 147, poz. 686) w art. 21 w ust. 1 w pkt 51 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje pkt 52 w brzmieniu:
"52) kwoty rekompensat otrzymanych na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o zasadach realizacji przedpłat na samochody osobowe (Dz. U. Nr 156, poz. 776).".

Art. 9. Traci moc ustawa z dnia 21 stycznia 1994 r. o zasadach realizacji przedpłat na samochody osobowe (Dz. U. Nr 36, poz. 132).

Art. 10. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1997 r.

Publikowane akty nie są źródłem prawa. Jedyne źródło prawa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanowią, na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. "O ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych" (Dz.U. 2000 r. Nr 62, poz. 718) akty prawne ogłaszane i wydawane w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim. Money.pl nie ponosi odpowiedzialności za skutki działań podjętych w oparciu o udostępnione publikacje.

Dziennik Ustaw nr 156 z 1996 roku - pozostałe dokumenty:

UOKiK coraz surowiej karze firmy. Prawie ćwierć miliarda złotych kar w 2017 r. UOKiK coraz surowiej karze firmy. Prawie ćwierć miliarda złotych kar w 2017 r.
900 decyzji i kary na łączną kwotę 223 mln zł. Takie są efekty działań UOKiK w zakresie ochrony konkurencji i konsumentów w 2017 roku. Eksperci wskazują na tendencję do zaostrzenia polityki karania przedsiębiorców.

Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI

Strajk w LOT w czwartek o 5:00. Nie wylecą samoloty z Warszawy Strajk w LOT w czwartek o 5:00. Nie wylecą samoloty z Warszawy
Związkowcy z PLL LOT potwierdzają money.pl - strajkujemy w czwartek. Początek strajku zaplanowano na 5 rano. Piloci i członkowie załóg uziemią samoloty na lotnisku Chopina, po porcie będą chodzić z transparentami.