Money.plFirmaAkty prawneUstawa o rachunkowości

Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (1)Rozdział 3 Inwentaryzacja

Art. 26.

1. Jednostki przeprowadzają na ostatni dzień każdego roku obrotowego inwentaryzację:

1) aktywów pieniężnych (z wyjątkiem zgromadzonych na rachunkach bankowych),papierów wartościowych, rzeczowych składników aktywów obrotowych,środków trwałych, z zastrzeżeniem pkt 3, oraz maszyn i urządzeńwchodzących w skład środków trwałych w budowie - drogą spisu ich ilościz natury, wyceny tych ilości, porównania wartości z danymi ksiąg rachunkowychoraz wyjaśnienia i rozliczenia ewentualnych różnic,

2) aktywów finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych lub przechowywanychprzez inne jednostki, należności, w tym udzielonych pożyczek,z zastrzeżeniem pkt 3, oraz powierzonych kontrahentom własnychskładników aktywów - drogą otrzymania od banków i uzyskania od kontrahentówpotwierdzeń prawidłowości wykazanego w księgach rachunkowychjednostki stanu tych aktywów oraz wyjaśnienia i rozliczenia ewentualnychróżnic,

3) środków trwałych, do których dostęp jest znacznie utrudniony, gruntów, należnościspornych i wątpliwych, a w bankach również należności zagrożonych,należności i zobowiązań wobec osób nieprowadzących ksiąg rachunkowych,z tytułów publicznoprawnych, a także aktywów i pasywów niewymienionychw pkt 1 i 2 oraz wymienionych w pkt 1 i 2, jeżeli przeprowadzenieich spisu z natury lub uzgodnienie z przyczyn uzasadnionych niebyło możliwe - drogą porównania danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimidokumentami i weryfikacji realnej wartości tych składników.

2. Inwentaryzacją drogą spisu z natury obejmuje się również znajdujące się w jednostceskładniki aktywów, będące własnością innych jednostek, powierzone jejdo sprzedaży, przechowania, przetwarzania lub używania, powiadamiając tejednostki o wynikach spisu. Obowiązek ten nie dotyczy jednostek świadczącychusługi pocztowe, transportowe, spedycyjne i składowania.

3. Termin i częstotliwość inwentaryzacji, określone w ust. 1, uważa się za dotrzymane,jeżeli inwentaryzację:

1) składników aktywów - z wyłączeniem aktywów pieniężnych, papierów wartościowych,produktów w toku produkcji oraz materiałów, towarów i produktówgotowych, określonych w art. 17 ust. 2 pkt 4 - rozpoczęto nie wcześniejniż 3 miesiące przed końcem roku obrotowego, a zakończono do 15dnia następnego roku, ustalenie zaś stanu nastąpiło przez dopisanie lub odpisanieod stanu stwierdzonego drogą spisu z natury lub potwierdzenia salda

- przychodów i rozchodów (zwiększeń i zmniejszeń), jakie nastąpiły międzydatą spisu lub potwierdzenia a dniem ustalenia stanu wynikającego z ksiągrachunkowych, przy czym stan wynikający z ksiąg rachunkowych nie możebyć ustalony po dniu bilansowym,

2) zapasów materiałów, towarów, produktów gotowych i półproduktów znajdującychsię w strzeżonych składowiskach i objętych ewidencją ilościowowartościową

- przeprowadzono raz w ciągu 2 lat,

3) środków trwałych oraz maszyn i urządzeń wchodzących w skład środkówtrwałych w budowie, znajdujących się na terenie strzeżonym - przeprowadzonoraz w ciągu 4 lat,

4) zapasów towarów i materiałów (opakowań) objętych ewidencją wartościowąw punktach obrotu detalicznego jednostki – przeprowadzono raz w roku,

5) zapasów drewna w jednostkach prowadzących gospodarkę leśną - przeprowadzonoraz w roku.

4. Inwentaryzację, o której mowa w ust. 1, przeprowadza się również na dzień zakończeniadziałalności przez jednostkę oraz na dzień poprzedzający postawieniejej w stan likwidacji lub upadłości. W przypadku połączenia lub podziału jednostek,z wyjątkiem spółek kapitałowych, strony mogą w drodze umowy pisemnejodstąpić od inwentaryzacji.

Art. 27.

1. Przeprowadzenie i wyniki inwentaryzacji należy odpowiednio udokumentować ipowiązać z zapisami ksiąg rachunkowych.

2. Ujawnione w toku inwentaryzacji różnice między stanem rzeczywistym a stanemwykazanym w księgach rachunkowych należy wyjaśnić i rozliczyć w księgachrachunkowych tego roku obrotowego, na który przypadał termin inwentaryzacji. 

powrót do spisu treści

1 Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:

1) dyrektywy 2001/65/WE z dnia 27 września 2001 r. zmieniającej dyrektywy 78/660/EWG,

83/349/EWG oraz 86/635/EWG w zakresie zasad oceny rocznych i skonsolidowanych sprawozdańfinansowych niektórych rodzajów spółek a także banków oraz innych instytucji finansowych(Dz.Urz. WE L 283 z 27.10.2001),

2) dyrektywy 2003/38/WE z dnia 13 maja 2003 r. zmieniającej dyrektywę 78/660/EWG w sprawierocznych sprawozdań finansowych niektórych rodzajów spółek w odniesieniu do kwot wyrażonychw euro (Dz.Urz. WE L 120 z 15.05.2003),

3) dyrektywy 2003/51/WE z dnia 18 czerwca 2003 r. zmieniającej dyrektywy 78/660/EWG,

83/349/EWG, 86/635/EWG oraz 91/674/EWG w sprawie rocznych i skonsolidowanych sprawozdańfinansowych niektórych rodzajów spółek, banków i innych instytucji finansowych orazzakładów ubezpieczeń (Dz.Urz. WE L 178 z 17.07.2003).Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie - zdniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej - dotyczą ogłoszeniatych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne.


Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI