Money.plFirmaAkty prawneUstawa o rachunkowości

Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (1)Rozdział 6 Sprawozdania finansowe jednostek powiązanych

Art. 55.

1. Jednostka dominująca, mająca siedzibę lub miejsce sprawowania zarządu na terytoriumRzeczypospolitej Polskiej, sporządza roczne skonsolidowane sprawozdaniefinansowe grupy kapitałowej, obejmujące dane jednostki dominującej ijednostek od niej zależnych wszystkich szczebli, bez względu na to, w jakimpaństwie znajduje się ich siedziba, zestawione w taki sposób, jakby grupa kapitałowastanowiła jedną jednostkę.

2. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe składa się z:

1) skonsolidowanego bilansu,

2) skonsolidowanego rachunku zysków i strat,

3) skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych,

4) zestawienia zmian w skonsolidowanym kapitale własnym,

5) informacji dodatkowej, obejmującej wprowadzenie do skonsolidowanegosprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.Do rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowejdołącza się sprawozdanie z jej działalności sporządzone odpowiednio wedługwymogów, o których mowa w art. 49 ust. 2 i 3, z tym że w zakresie informacjiokreślonych w art. 49 ust. 2 pkt 5 należy podać informacje o udziałach (akcjach)własnych posiadanych przez jednostkę dominującą, jednostki wchodzące wskład grupy kapitałowej oraz osoby działające w ich imieniu.

3. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządza się również na inny dzieńbilansowy, jeżeli obowiązek taki wynika z odrębnych przepisów.

4. Jeżeli jednostki grupy kapitałowej są także znaczącymi inwestorami, to w odrębnychpozycjach skonsolidowanego sprawozdania finansowego wykazuje sięudziały w jednostkach stowarzyszonych, zgodnie z zasadami określonymi w niniejszymrozdziale.

5. Jeżeli jednostki grupy kapitałowej, objęte konsolidacją, posiadają udziały w jednostkachwspółzależnych, to dane tych jednostek będących spółkami handlowymiwykazuje się w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym według zasadokreślonych w art. 62, o ile dane te nie są już zawarte w sprawozdaniach finansowychjednostek grupy kapitałowej, zaś dane pozostałych jednostek współzależnych

- według zasad określonych w art. 61.

6. Jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej, to do sporządzaniaskonsolidowanego sprawozdania finansowego stosuje się odpowiednio przepisyrozdziałów 4 i 5.

6a. Skonsolidowane sprawozdania finansowe emitentów papierów wartościowych, októrych mowa w art. 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UniiEuropejskiej z dnia 19 lipca 2002 r. nr 1606/2002/WE w sprawie stosowaniamiędzynarodowych standardów rachunkowości (Dz. Urz. WE L 243 z

11.09.2002, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 29, str.

609), oraz banków sporządza się zgodnie z MSR.

6b. Skonsolidowane sprawozdania finansowe emitentów papierów wartościowychzamierzających ubiegać się lub ubiegających się o ich dopuszczenie do obrotuna jednym z rynków regulowanych krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczegomogą być sporządzane zgodnie z MSR.

6c. Skonsolidowane sprawozdania finansowe jednostek wchodzących w skład grupykapitałowej, w której jednostka dominująca wyższego szczebla sporządza skonsolidowanesprawozdanie finansowe zgodnie z MSR, mogą być sporządzanezgodnie z MSR.

6d. Decyzję w sprawie sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowychzgodnie z MSR, przez jednostki, o których mowa w ust. 6b i 6c, podejmuje organzatwierdzający jednostki dominującej.

7. Jeżeli znaczący inwestor, niebędący jednostką dominującą, wycenia i wykazujew sprawozdaniu finansowym udziały w jednostkach stowarzyszonych oraz będącychspółkami handlowymi jednostkach współzależnych metodą praw własności,to stosuje zasady określone w art. 63. W przypadku niestosowania wycenymetodą praw własności, skutki, jakie spowodowałoby jej stosowanie orazwpływ na wynik finansowy podaje się w informacji dodatkowej sprawozdaniafinansowego.

Art. 56.

1. Jednostka dominująca może nie sporządzać skonsolidowanego sprawozdania finansowego,jeżeli na dzień bilansowy roku obrotowego oraz na dzień bilansowy roku poprzedzającego rok obrotowy łączne dane jednostki dominującej orazwszystkich jednostek zależnych każdego szczebla, bez dokonywania wyłączeńkonsolidacyjnych, o których mowa w art. 60 ust. 2 i 6, z uwzględnieniem danychjednostek współzależnych niebędących spółkami handlowymi, spełniają conajmniej dwa z następujących warunków:

1) łączne średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosłonie więcej niż 250 osób,

2) łączna suma bilansowa w walucie polskiej nie przekroczyła równowartości

7 500 000 euro,

3) łączne przychody netto ze sprzedaży produktów i towarów oraz operacji finansowychw walucie polskiej nie przekroczyły równowartości 15 000 000euro.

2. Jednostka dominująca, zależna od innej jednostki, mającej siedzibę lub miejscesprawowania zarządu na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego,może nie sporządzać skonsolidowanego sprawozdania finansowego, jeżeli:

1) jednostka dominująca wyższego szczebla posiada co najmniej 90% udziałówtej jednostki, a wszyscy pozostali udziałowcy tej jednostki wyrazilizgodę,

2) jednostka dominująca wyższego szczebla obejmie konsolidacją zarówno zależnąod niej jednostkę dominującą, jak i wszystkie jednostki zależne odjednostki dominującej zwolnionej ze sporządzenia skonsolidowanego sprawozdaniafinansowego.

3. Jednostka dominująca może nie sporządzać skonsolidowanego sprawozdania finansowegotakże wtedy, gdy wszystkie jednostki od niej zależne wyłącza się zobowiązku objęcia ich konsolidacją na podstawie art. 57 lub art. 58.

4. Jeżeli jednostka dominująca lub jednostka jej podporządkowana jest emitentempapierów wartościowych dopuszczonych do obrotu, zamierza ubiegać się lububiega się o dopuszczenie papierów wartościowych do obrotu na jednymz rynków regulowanych krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego, nie stosujesię zwolnień, o których mowa w ust. 1 i 2.

Art. 57.

1. Konsolidacją nie obejmuje się jednostki zależnej oraz niebędącej spółką handlowąjednostki współzależnej, jeżeli:

1) udziały tej jednostki zostały nabyte, zakupione lub pozyskane w innej formie,z wyłącznym ich przeznaczeniem do późniejszej odprzedaży, w terminiejednego roku od dnia ich nabycia, zakupu lub pozyskania w innej formie,

2) (uchylony),

3) występują ograniczenia w sprawowaniu kontroli lub współkontroli nad jednostką,które wyłączają swobodne dysponowanie jej aktywami, w tym wypracowanymprzez tę jednostkę zyskiem netto, lub które wyłączają sprawowaniekontroli nad organami kierującymi tą jednostką.

2. (uchylony).

Art. 58.

1. Konsolidacją można nie obejmować jednostki zależnej lub współzależnej niebędącejspółką handlową, jeżeli:

1) dane finansowe tej jednostki są nieistotne dla realizacji obowiązku określonegow art. 4 ust. 1,

2) (uchylony),

3) pozyskanie informacji, niezbędnych do prawidłowego i rzetelnego objęciajednostki konsolidacją, wiązać się może z poniesieniem niewspółmierniewysokich kosztów, uniemożliwiających spełnienie wymaganych ustawąobowiązków, związanych ze sporządzeniem, zbadaniem, zatwierdzeniem iopublikowaniem skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Przepis tenma zastosowanie wyłącznie do jednostek, których siedziba lub miejscesprawowania zarządu znajduje się poza terytorium Europejskiego ObszaruGospodarczego.

2. Jeżeli dwie lub więcej jednostek zależnych lub współzależnych spełnia kryterium,o którym mowa w ust. 1, ale ich łączne dane są istotne z punktu widzeniarealizacji obowiązku, o którym mowa w art. 4 ust. 1, to jednostki te należy objąćkonsolidacją.

Art. 59.

1. Dane jednostki zależnej konsoliduje się metodą konsolidacji pełnej, o którejmowa w art. 60 ust. 1, zaś dane jednostek współzależnych niebędących spółkamihandlowymi konsoliduje się metodą konsolidacji proporcjonalnej, o którejmowa w art. 61 ust. 1, z zastrzeżeniem art. 55 ust. 5.

2. Jeżeli zostały spełnione warunki, o których mowa w art. 57 ust. 1 pkt 3, a jednostkazależna lub współzależna była wcześniej objęta konsolidacją lub jednostkadominująca wstąpiła w prawa znaczącego inwestora, to dane tych jednostekwykazuje się metodą praw własności, o której mowa w art. 62 ust. 1.

3. Udziały w jednostce stowarzyszonej oraz udziały w jednostkach współzależnychbędących spółkami handlowymi wykazuje się w skonsolidowanym sprawozdaniufinansowym grupy kapitałowej metodą praw własności, o której mowa w art.

62 ust. 1.

Art. 60.

1. Metoda konsolidacji pełnej polega na sumowaniu, w pełnej wartości, poszczególnychpozycji odpowiednich sprawozdań finansowych jednostki dominującej ijednostek zależnych, dokonaniu wyłączeń, o których mowa w ust. 2 i 6, oraz innychkorekt, o których mowa w ust. 8-9.

2. Wyłączeniu podlega wyrażona w cenie nabycia wartość udziałów posiadanychprzez jednostkę dominującą i inne jednostki objęte konsolidacją w jednostkachzależnych z tą częścią, wycenionych według wartości godziwej aktywów nettojednostek zależnych, która odpowiada udziałowi jednostki dominującej i innychjednostek grupy kapitałowej objętych konsolidacją w jednostkach zależnych, nadzień rozpoczęcia sprawowania nad nimi kontroli. Jeżeli wartość posiadanychudziałów i odpowiadająca im część aktywów netto jednostek zależnych, wycenionychwedług ich wartości godziwych, różnią się, to, z zastrzeżeniem ust. 3 i

4:

1) nadwyżkę wartości udziałów nad odpowiadającą im częścią aktywów nettowycenionych według ich wartości godziwych - wartość firmy, wykazuje sięw aktywach skonsolidowanego bilansu w odrębnej pozycji aktywów trwałychjako "Wartość firmy jednostek podporządkowanych",

2) nadwyżkę odpowiedniej części aktywów netto wycenionych według ichwartości godziwych nad wartością udziałów - ujemną wartość firmy, wykazujesię w pasywach skonsolidowanego bilansu w odrębnej pozycji jako"Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych".

3. Jeżeli sprawowanie kontroli nad jednostką zależną powstaje lub zostaje wzmocnionew wyniku kilku znaczących transakcji lub transakcje te następują wznacznych odstępach czasu, to różnice, o których mowa w ust. 2, ustala się nakażdy dzień nabycia poszczególnych części udziałów, przy czym po raz pierwszyustala się je na dzień powstania stosunku podporządkowania.

4. W przypadku zmian procentowego udziału jednostki dominującej lub grupy kapitałowejw aktywach netto jednostki zależnej w wyniku wydania (emisji)udziałów, powstałą z tego tytułu różnicę, o której mowa w ust. 2, zalicza się wcałości do przychodów lub kosztów finansowych.

5. Dla ustalania podstaw wyceny aktywów netto w wartościach godziwych orazrozliczania wartości firmy lub ujemnej wartości firmy stosuje się odpowiedniozasady określone w art. 28 ust. 5 i w art. 44b ust. 4, 11 i 12.

6. Wyłączeniu podlegają również w całości:

1) wzajemne należności i zobowiązania oraz inne rozrachunki o podobnymcharakterze jednostek objętych konsolidacją,

2) przychody i koszty operacji gospodarczych dokonanych między jednostkamiobjętymi konsolidacją,

3) zyski lub straty powstałe w wyniku operacji gospodarczych dokonanychmiędzy jednostkami objętymi konsolidacją, zawarte w wartości aktywówpodlegających konsolidacji,

4) dywidendy naliczone lub wypłacone przez jednostki zależne jednostce dominująceji innym jednostkom, objętym konsolidacją.

7. Można nie dokonywać wyłączeń, o których mowa w ust. 6, jeżeli nie są oneistotne dla realizacji obowiązku określonego w art. 4 ust. 1.

8. Jeżeli w ciągu roku obrotowego zbyto udziały w jednostce zależnej, to w skonsolidowanymrachunku zysków i strat wykazuje się:

1) wyniki działalności osiągnięte przez tę jednostkę zależną do dnia zbyciaudziałów przez jednostkę dominującą lub inną jednostkę objętą konsolidacją,

2) wynik ze zbycia udziałów jednostki zależnej, ustalony jako różnica międzyprzychodem ze zbycia udziałów a odpowiadającą im częścią aktywów nettojednostki zależnej, skorygowana o nieodpisaną część wartości firmy lubujemnej wartości firmy, dotyczącą zbytych udziałów.

9. Udziały w kapitale własnym jednostek zależnych, należące do osób lub jednostekinnych niż objęte konsolidacją, wykazuje się w odrębnej pozycji pasywówskonsolidowanego bilansu, po kapitałach własnych jako "Kapitały mniejszości".Wartość początkową tych kapitałów ustala się w wysokości odpowiadającej imwartości godziwej aktywów netto, ustalonej na dzień rozpoczęcia sprawowaniakontroli. Wartość tę zwiększa się lub zmniejsza odpowiednio o zmiany w aktywachnetto jednostek zależnych. Przypadające na inne osoby lub jednostki nie objęte konsolidacją zyski lub straty wykazuje się w skonsolidowanym rachunkuzysków i strat po pozycji "Wynik finansowy netto" jako "Zyski (straty) mniejszości",z uwzględnieniem korekty wyniku z tytułu określonego w ust. 6 pkt 4.Jeżeli straty jednostek zależnych przypadające na kapitały mniejszości przekraczająkwoty gwarantujące ich pokrycie, to ich nadwyżka podlega rozliczeniu zkapitałem własnym grupy kapitałowej.

Art. 61.

1. Metoda konsolidacji proporcjonalnej polega na sumowaniu poszczególnych pozycjisprawozdań finansowych jednostki dominującej, w pełnej wartości, z częściąwartości poszczególnych pozycji sprawozdań finansowych, jednostekwspółzależnych niebędących spółkami handlowymi, proporcjonalną do posiadanychprzez jednostki grupy kapitałowej objęte konsolidacją udziałów oraz dokonaniuwyłączeń.

2. Wyłączeniu podlega wyrażona w cenie nabycia wartość udziałów posiadanychprzez jednostkę dominującą i inne jednostki objęte konsolidacją w jednostkachwspółzależnych z tą częścią, wycenionych według wartości godziwej aktywównetto jednostek współzależnych, która odpowiada udziałowi jednostki dominująceji innych jednostek grupy kapitałowej, objętych konsolidacją w jednostkachwspółzależnych na dzień rozpoczęcia współkontroli. Jeżeli wartość posiadanychudziałów i odpowiadająca im część wycenionych, według ich wartości godziwych,aktywów netto jednostek współzależnych różnią się, to, z zastrzeżeniemust. 3 i 4:

1) wartość firmy wykazuje się w aktywach skonsolidowanego bilansu, w odrębnejpozycji aktywów trwałych, jako "Wartość firmy jednostek podporządkowanych",

2) ujemną wartość firmy wykazuje się w pasywach skonsolidowanego bilansu,w odrębnej pozycji, jako "Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych".

3. Jeżeli sprawowanie współkontroli nad jednostką współzależną powstaje lub zostajewzmocnione w wyniku kilku znaczących transakcji lub transakcje te następująw znacznych odstępach czasu, to różnice, o których mowa w ust. 2, ustalasię na każdy dzień nabycia poszczególnych części udziałów, przy czym po razpierwszy ustala się je na dzień powstania stosunku podporządkowania.

4. W przypadku zmian procentowego udziału jednostki dominującej lub grupy kapitałowejw aktywach netto jednostki współzależnej, w wyniku wydania (emisji)udziałów, powstałą z tego tytułu różnicę, o której mowa w ust. 2, zalicza się wcałości do przychodów lub kosztów finansowych.

5. Dla ustalania podstaw wyceny aktywów netto w wartościach godziwych orazrozliczania wartości firmy lub ujemnej wartości firmy stosuje się odpowiedniozasady określone w art. 28 ust. 5 i w art. 44b ust. 4, 11 i 12.

6. Wyłączeniu, przed zsumowaniem odpowiednich pozycji sprawozdań finansowych,podlegają również:

1) wzajemne należności i zobowiązania oraz inne rozrachunki o podobnymcharakterze jednostek objętych konsolidacją - w pełnych kwotach,

2) przychody i koszty operacji gospodarczych dokonanych między jednostkamiobjętymi konsolidacją - w pełnych kwotach,

3) zyski lub straty powstałe w wyniku operacji dokonanych między jednostkamiobjętymi konsolidacją, zawarte w wartości aktywów podlegającychkonsolidacji - w proporcji do posiadanych udziałów,

4) dywidendy naliczone lub wypłacone przez jednostki współzależne jednostcedominującej i innym jednostkom objętym konsolidacją - w pełnych kwotach.

7. Można nie dokonywać wyłączeń, o których mowa w ust. 6, jeżeli nie są oneistotne dla realizacji obowiązku określonego w art. 4 ust. 1.

8. Jeżeli w ciągu roku obrotowego zbyto udziały w jednostce współzależnej, to wskonsolidowanym rachunku zysków i strat wykazuje się:

1) wynik działalności osiągnięty przez tę jednostkę współzależną do dnia zbyciaudziałów przez jednostkę dominującą lub inną jednostkę objętą skonsolidowanymsprawozdaniem finansowym, o ile jednostka ta dalej objęta jestkonsolidacją,

2) wynik ze zbycia udziałów jednostki współzależnej, ustalony jako różnicamiędzy przychodem ze zbycia udziałów a odpowiadającą im częścią aktywównetto jednostki współzależnej, skorygowana o nieodpisaną część wartościfirmy lub ujemnej wartości firmy, dotyczącą zbytych udziałów.

9. Nie wykazuje się udziałów w kapitale własnym jednostek współzależnych, wtym zysków (strat) netto, należących do osób lub jednostek innych niż wchodzącew skład grupy kapitałowej i objęte konsolidacją.

Art. 62.

1. Przy stosowaniu metody praw własności w aktywach trwałych skonsolidowanegobilansu wyodrębnia się pozycję "Udziały w jednostkach podporządkowanychwyceniane metodą praw własności", wykazując udziały w cenach ich nabyciaskorygowanych o różnicę między cenami nabycia udziałów a wartością udziałóww kapitale własnym tych jednostek. Różnicę tę ustala się i wykazuje w odrębnejpozycji skonsolidowanego bilansu oraz odnosi się na skonsolidowany rachunekzysków i strat, stosując zasady, o których mowa w art. 60 ust. 2 i 5.

2. Skorygowaną cenę nabycia, o której mowa w ust. 1, ustaloną na dzień uzyskaniaznaczącego wpływu albo na dzień rozpoczęcia kontroli lub współkontroli, powiększasię lub pomniejsza o przypadające na rzecz jednostki dominującej lubinnej jednostki grupy kapitałowej objętej konsolidacją zwiększenia lub zmniejszeniakapitału własnego tej jednostki podporządkowanej, jakie nastąpiły oddnia uzyskania znaczącego wpływu albo od dnia rozpoczęcia kontroli lubwspółkontroli do dnia bilansowego, w tym zmniejszenia z tytułu rozliczeń z jejwłaścicielami.

3. Przy stosowaniu metody praw własności w skonsolidowanym rachunku zyskówi strat wykazuje się, w oddzielnej pozycji, udział znaczącego inwestora lub jednostkidominującej, lub innej jednostki grupy kapitałowej objętej konsolidacją wwyniku finansowym jednostki podporządkowanej. Z wyniku jednostki podporządkowanejwyłącza się zawarte w aktywach zyski lub straty z tytułu transakcjidokonanych między jednostkami objętymi skonsolidowanym sprawozdaniem finansowyma daną jednostką podporządkowaną.

4. Jeżeli jednostka podporządkowana zobowiązana jest sporządzić skonsolidowanesprawozdanie finansowe, to dane tej jednostki włącza się do skonsolidowanegosprawozdania finansowego grupy kapitałowej na podstawie danych finansowych, uwzględniających dane finansowe jej grupy kapitałowej. Dotyczy to takżesposobu ustalania różnicy, o której mowa w ust. 1.

5. W przypadku trwałego ograniczenia wywierania znaczącego wpływu na jednostkęstowarzyszoną, wartość udziałów w tej jednostce wykazuje się metodąpraw własności, w wysokości określonej na dzień tego ograniczenia. Zasada tadotyczy także innych jednostek podporządkowanych, o których mowa w art. 58ust. 1 pkt 3.

6. W przypadku trwałej utraty wartości udziałów w jednostkach podporządkowanych,ustalona na dzień nabycia udziałów wartość firmy lub ujemna wartośćfirmy podlega odpisaniu na wynik finansowy w kwocie równej różnicy pomiędzydotychczasową wartością udziałów a ich wartością skorygowaną.

Art. 63.

1. Jeżeli jednostka dominująca lub znaczący inwestor wycenia zaliczane do aktywówtrwałych posiadane przez nią udziały w jednostce podporządkowanej metodąpraw własności - zgodnie z art. 28 ust. 1 pkt 4, to wartość aktywów nettooraz wartość firmy lub ujemną wartość firmy ustala się, stosując zasady określonew art. 60 ust. 2 i 5.

2. Cenę nabycia udziałów powiększa się lub pomniejsza o, przypadające na rzeczjednostki dominującej lub znaczącego inwestora, zwiększenia lub zmniejszeniakapitału własnego jednostki podporządkowanej, jakie nastąpiły od dnia uzyskaniaznaczącego wpływu lub od dnia objęcia kontroli lub współkontroli do dniabilansowego, w tym zmniejszenia z tytułu rozliczeń z jej właścicielami, z tym żeudział w zysku (stracie) netto jednostki podporządkowanej koryguje się o odpiswartości firmy lub ujemnej wartości firmy, z zachowaniem zasad, o którychmowa w art. 44b ust. 11 i 12, oraz odpis różnicy w wycenie aktywów netto wedługich wartości godziwych i wartości księgowych, przypadający na dany okressprawozdawczy.

3. Zasady określone w art. 62 ust. 3-6 stosuje się odpowiednio.

Art. 63a.Metody praw własności, o której mowa w art. 62 i 63, nie stosuje się odpowiednio wprzypadkach określonych w art. 57 ust. 1 oraz można nie stosować odpowiednio wprzypadkach określonych w art. 58.

Art. 63b.

1. Jednostki, których dane objęte są skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym,a w szczególności jednostki zależne i współzależne, powinny stosowaćjednakowe metody wyceny aktywów i pasywów oraz sporządzania sprawozdańfinansowych, zgodne z przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości jednostkidominującej, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Jeżeli nie jest możliwe z ważnych przyczyn stosowanie jednakowych metod wycenyi sporządzania sprawozdań finansowych lub jeżeli jednostka dominującasporządza sprawozdania finansowe zgodnie z MSR, a jednostki, których daneobjęte są skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym, nie sporządzają sprawozdańfinansowych oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych zgodniez MSR, to należy dokonać odpowiednich przekształceń sprawozdań finansowych tych jednostek, których dane finansowe są istotne dla realizacji obowiązkuokreślonego w art. 4 ust. 1.

3. Zasady określone w art. 51 ust. 2 stosuje się odpowiednio.

Art. 63c.

1. Sprawozdanie finansowe, o którym mowa w art. 55 ust. 1 i 7, sporządza się naten sam dzień bilansowy i za ten sam rok obrotowy, co sprawozdanie finansowejednostki dominującej. Jeżeli ten sam dzień bilansowy nie może być przyjętyprzez poszczególne jednostki grupy kapitałowej, to konsolidacją można objąćsprawozdanie finansowe sporządzone za inny okres roczny niż rok obrotowy,pod warunkiem że dzień bilansowy tych sprawozdań finansowych przypada niewcześniej niż na 3 miesiące przed dniem bilansowym przyjętym dla grupy kapitałowej.Dotyczy to również sprawozdań finansowych jednostek, dla którychstosuje się metodę praw własności.

2. Jednostka dominująca sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe, niepóźniej niż w ciągu 2 miesięcy od daty obowiązującej dla sporządzenia sprawozdaniafinansowego jednostki dominującej. Jeżeli konsolidacja następuje takżena szczeblu jednostek podporządkowanych, termin ten przedłuża się o kolejnymiesiąc.

3. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe podpisuje kierownik jednostki dominującejoraz inne osoby odpowiedzialne za sporządzenie tego sprawozdania.Przepis art. 52 ust. 2 stosuje się odpowiednio.

4. Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe podlega zatwierdzeniu przezorgan zatwierdzający jednostki dominującej, nie później niż 8 miesięcy od dniabilansowego, na który należy sporządzić roczne sprawozdanie finansowe jednostkidominującej.

Art. 63d.

Sprawozdania finansowe jednostek powiązanych oraz sprawozdania z ich działalności,w przypadku gdy jednostkami dominującymi lub znaczącymi inwestorami sąemitenci papierów wartościowych dopuszczonych, emitenci zamierzający ubiegaćsię lub ubiegający się o ich dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym jednego zkrajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego, sporządza się na podstawie przepisówustawy, z uwzględnieniem przepisów o obrocie papierami wartościowymi. 


powrót do spisu treści

1 Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:

1) dyrektywy 2001/65/WE z dnia 27 września 2001 r. zmieniającej dyrektywy 78/660/EWG,

83/349/EWG oraz 86/635/EWG w zakresie zasad oceny rocznych i skonsolidowanych sprawozdańfinansowych niektórych rodzajów spółek a także banków oraz innych instytucji finansowych(Dz.Urz. WE L 283 z 27.10.2001),

2) dyrektywy 2003/38/WE z dnia 13 maja 2003 r. zmieniającej dyrektywę 78/660/EWG w sprawierocznych sprawozdań finansowych niektórych rodzajów spółek w odniesieniu do kwot wyrażonychw euro (Dz.Urz. WE L 120 z 15.05.2003),

3) dyrektywy 2003/51/WE z dnia 18 czerwca 2003 r. zmieniającej dyrektywy 78/660/EWG,

83/349/EWG, 86/635/EWG oraz 91/674/EWG w sprawie rocznych i skonsolidowanych sprawozdańfinansowych niektórych rodzajów spółek, banków i innych instytucji finansowych orazzakładów ubezpieczeń (Dz.Urz. WE L 178 z 17.07.2003).Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie - zdniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej - dotyczą ogłoszeniatych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne.


Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI