Money.plFirmaAkty prawneUstawa o rachunkowości

Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (1)Rozdział 7 Badanie i ogłaszanie sprawozdań finansowych

Art. 64.

1. Badaniu i ogłaszaniu, z zastrzeżeniem art. 64b, podlegają roczne sprawozdaniafinansowe jednostek powiązanych, w tym roczne skonsolidowane sprawozdaniafinansowe grup kapitałowych, a także roczne sprawozdania finansowe - kontynuującychdziałalność:

1) banków oraz zakładów ubezpieczeń,

2) jednostek działających na podstawie przepisów o obrocie papierami wartościowymioraz przepisów o funduszach inwestycyjnych,

2a) jednostek działających na podstawie przepisów o organizacji i funkcjonowaniufunduszy emerytalnych,

3) spółek akcyjnych, z wyjątkiem spółek będących na dzień bilansowy w organizacji,

4) pozostałych jednostek, które w poprzedzającym roku obrotowym, za którysporządzono sprawozdania finansowe, spełniły co najmniej dwa z następującychwarunków:a) średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło conajmniej 50 osób,b) suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego stanowiła równowartośćw walucie polskiej co najmniej 2 500 000 EURO,c) przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów oraz operacji finansowychza rok obrotowy stanowiły równowartość w walucie polskiej conajmniej 5 000 000 EURO.

2. W jednostkach sporządzających łączne sprawozdania finansowe, o których mowaw art. 51 ust. 1, warunki określone w ust. 1 stosuje się do łącznego rocznegosprawozdania finansowego.

3. Badaniu podlegają sprawozdania finansowe spółek przejmujących i spółek nowozawiązanych, sporządzone za rok obrotowy, w którym nastąpiło połączenie wedługzasad, o których mowa w rozdziale 4a.

4. Badaniu i ogłaszaniu podlegają również roczne połączone sprawozdania finansowefunduszy inwestycyjnych z wydzielonymi subfunduszami oraz rocznesprawozdania jednostkowe subfunduszy.

5. (skreślony).

6. (uchylony).

Art. 64a.

1. Oddział, mających siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

1) zakładu ubezpieczeń oraz

2) banku zagranicznego, instytucji kredytowej lub instytucji finansowej, w rozumieniuprzepisów Prawa bankowego

- zwanych dalej "instytucją kredytową lub finansową", ogłasza, sporządzone izbadane zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w państwie siedzibyinstytucji kredytowej lub finansowej, roczne sprawozdanie finansowe tej instytucjiwraz ze sprawozdaniem z działalności oraz opinią biegłego rewidenta.

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do skonsolidowanego sprawozdania finansowegowraz ze skonsolidowanym sprawozdaniem z działalności oraz opiniąbiegłego rewidenta.

Art. 64b.

1. Ogłaszaniu nie podlega roczne sprawozdanie finansowe oddziału instytucji kredytowejlub finansowej, chyba że występują przesłanki określone w ust. 2.

2. Oddział instytucji kredytowej lub finansowej mającej siedzibę w państwie spozaEuropejskiego Obszaru Gospodarczego, oprócz dokumentów wymienionych w art. 64a ogłasza również, podlegające obowiązkowi badania, roczne sprawozdaniefinansowe oddziału wraz z opinią biegłego rewidenta, jeżeli:

1) roczne sprawozdanie finansowe tej instytucji kredytowej lub finansowej niejest sporządzane według zasad przyjętych bądź równoważnychz przyjętymi w Europejskim Obszarze Gospodarczym lub

2) w państwie siedziby tej instytucji kredytowej lub finansowej nie jest spełnionywarunek wzajemności w odniesieniu do instytucji kredytowych lubfinansowych mających siedzibę w państwie z Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Art. 65.

1. Celem badania sprawozdania finansowego jest wyrażenie przez biegłego rewidentapisemnej opinii wraz z raportem o tym, czy sprawozdanie finansowe jestprawidłowe oraz rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową,jak też wynik finansowy badanej jednostki.

2. Opinia, o której mowa w ust. 1, powinna w szczególności stwierdzać, czy badanesprawozdanie finansowe:

1) zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych,

2) zostało sporządzone zgodnie z określonymi ustawą zasadami rachunkowości,

3) jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi jednostkę przepisamiprawa, statutem lub umową,

4) przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie istotne dla oceny jednostki informacje,a w odniesieniu do sprawozdania z działalności jednostki, czy informacjezawarte w tym sprawozdaniu uwzględniają postanowienia art. 49 ust. 2 izgodne są z informacjami zawartymi w rocznym sprawozdaniu finansowym.

3. W opinii należy również:

1) poinformować o niedopełnieniu, do dnia wyrażenia opinii, określonych wart. 69 i 70 obowiązków złożenia we właściwym rejestrze sądowym oraz doogłoszenia sprawozdania finansowego za rok lub lata poprzedzające rok obrotowy,

2) wskazać na stwierdzone podczas badania poważne zagrożenia dla kontynuacjidziałalności przez jednostkę.

4. Opinia powinna w sposób jednoznaczny wskazywać powody wyrażenia zastrzeżeńdo sprawozdania finansowego, wyrażenia opinii negatywnej lub odmowywyrażenia opinii, z uwagi na zaistnienie okoliczności uniemożliwiających jejsformułowanie. Zastrzeżenia należy wyrazić w sposób wskazujący na ich zasięg.

5. Raport, o którym mowa w ust. 1, powinien przedstawiać w szczególności:

1) ogólną charakterystykę jednostki (dane identyfikujące jednostkę),

2) stwierdzenie uzyskania od jednostki żądanych informacji, wyjaśnień ioświadczeń,

3) ocenę prawidłowości stosowanego systemu rachunkowości,

4) charakterystykę pozycji lub grupy pozycji sprawozdania finansowego, jeżelizdaniem biegłego rewidenta wymagają one omówienia,

5) stwierdzenie stosowania się przez bank do obowiązujących zasad w zakresieostrożności, określonych w odrębnych przepisach, oraz stwierdzenie prawidłowościustalenia współczynnika wypłacalności,

6) stwierdzenie utworzenia przez zakład ubezpieczeń rezerw technicznoubezpieczeniowychw wysokości zapewniającej pełne wywiązanie się z bieżącychi przyszłych zobowiązań, wynikających z zawartych umów ubezpieczenia,oraz zabezpieczenie tych rezerw lokatami, zgodnie z przepisami odziałalności ubezpieczeniowej, a także prawidłowości wyliczenia marginesuwypłacalności i posiadania finansowego pokrycia tego marginesu,

7) przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowegojednostki, ze wskazaniem na zjawiska, które w porównaniu z poprzednimiokresami sprawozdawczymi w istotny sposób wpływają negatywnie na tęsytuację, a zwłaszcza zagrażają kontynuowaniu działalności przez jednostkę.Jeżeli w toku badania jednostki biegły rewident stwierdzi istotne, mającewpływ na sprawozdanie finansowe, naruszenie prawa, statutu lub umowyspółki, to powinien o tym poinformować w raporcie, a w razie potrzebyrównież w opinii.

6. Opinia i raport powinny wynikać z zebranej i opracowanej w toku badania dokumentacjirewizyjnej. Powinny one umożliwić biegłemu rewidentowi, niebiorącemuudziału w badaniu, prześledzenie jego przebiegu i znalezienie uzasadnieniadla opinii wyrażonej o badanym sprawozdaniu finansowym.

Art. 66.

1. Badanie sprawozdania finansowego przeprowadza biegły rewident spełniającywarunki do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o tym sprawozdaniu.

2. Bezstronność i niezależność nie jest zachowana, jeżeli biegły rewident:

1) posiada udziały, akcje lub inne tytuły własności w jednostce lub w jednostcez nią stowarzyszonej, dominującej, zależnej lub współzależnej, z wyłączeniemudziału w spółdzielni mieszkaniowej,

2) jest lub był w ostatnich 3 latach przedstawicielem prawnym (pełnomocnikiem),członkiem organów nadzorczych bądź zarządzających lub pracownikiemjednostki albo jednostki z nią stowarzyszonej, dominującej, zależnejlub współzależnej,

3) w ostatnich 3 latach uczestniczył w prowadzeniu ksiąg rachunkowych, sporządzaniusprawozdania finansowego, stanowiącego przedmiot badania,

4) osiągnął chociażby w jednym roku w ciągu ostatnich 5 lat co najmniej 50%przychodu rocznego z tytułu świadczenia usług na rzecz danej jednostki,jednostki wobec niej dominującej lub jednostek z nią stowarzyszonych, jednostekod niej zależnych lub współzależnych. Nie dotyczy to pierwszegoroku działalności biegłego rewidenta,

5) jest małżonkiem, krewnym lub powinowatym w linii prostej do drugiegostopnia lub jest związany z tytułu opieki, przysposobienia lub kurateli zosobą zarządzającą lub będącą w organach nadzorczych jednostki albo zatrudniaprzy prowadzeniu badania takie osoby,

6) z innych powodów nie może sporządzić bezstronnej i niezależnej opinii.

3. Zasady bezstronności i niezależności określone w ust. 2 stosuje się odpowiedniodo podmiotów, o których mowa w art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 października

1994 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie (Dz.U. z 2001 r. Nr 31, poz. 359) oraz do członków zarządu i organów nadzorczych tych podmiotów lub innychosób uczestniczących w badaniu tych sprawozdań.

4. Wyboru podmiotu, o którym mowa w ust. 3, dokonuje organ zatwierdzającysprawozdanie finansowe jednostki, chyba że statut, umowa lub inne wiążącejednostkę przepisy prawa stanowią inaczej.

5. Kierownik jednostki zawiera z podmiotem, o którym mowa w ust. 3, umowę obadanie w terminie umożliwiającym mu udział w inwentaryzacji znaczącychskładników majątkowych. Koszty badania sprawozdania finansowego ponosibadana jednostka.

6. Badanie przeprowadzone z naruszeniem przepisu ust. 1-4 jest nieważne z mocyprawa.

Art. 67.

1. Kierownik badanej jednostki zapewnia udostępnienie biegłemu rewidentowi,przeprowadzającemu badanie sprawozdania finansowego, ksiąg rachunkowychoraz dokumentów stanowiących podstawę dokonanych w nich zapisów orazwszelkich innych dokumentów, jak również udziela wyczerpujących informacji,wyjaśnień i oświadczeń - niezbędnych do wydania opinii biegłego rewidenta obadanym sprawozdaniu finansowym jednostki.

2. Biegły rewident jest uprawniony do uzyskania informacji związanych z przebiegiembadania od kontrahentów badanej jednostki, w tym także od banków i jejdoradców prawnych - z upoważnienia kierownika badanej jednostki.

3. Jeżeli przedmiotem badania jest sprawozdanie finansowe jednostki dominującej,to uprawnienia biegłego rewidenta, o których mowa w ust. 1 i 2, przysługujątakże wobec jednostek zależnych, współzależnych i stowarzyszonych.

4. Biegli rewidenci, którzy przeprowadzili badanie sprawozdania finansowego:

1) jednostki, jednostek zależnych, współzależnych lub stowarzyszonych - zaokresy sprawozdawcze poprzedzające rok obrotowy,

2) jednostek zależnych, współzależnych lub stowarzyszonych - za rok obrotowy

- są obowiązani do udzielenia odpowiednich informacji i wyjaśnień biegłemurewidentowi, badającemu za rok obrotowy sprawozdanie finansowe jednostki, wtym jednostki dominującej.

Art. 67a.Przepisy art. 65, art. 66 ust. 1, 2, 4 i 5 oraz art. 67 stosuje się odpowiednio do badaniasprawozdań finansowych innych niż określone w art. 64.

Art. 68.Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych,spółki akcyjne oraz spółdzielnie są obowiązane do udostępnienia wspólnikom, akcjonariuszomlub członkom rocznego sprawozdania finansowego i sprawozdania zdziałalności jednostki, a jeżeli sprawozdanie finansowe podlega obowiązkowi badania

- także opinii wraz z raportem biegłego rewidenta - najpóźniej na 15 dni przedzgromadzeniem wspólników, walnym zgromadzeniem akcjonariuszy lub walnymzgromadzeniem członków albo przedstawicieli członków spółdzielni. Spółka akcyjnaudostępnia ponadto akcjonariuszom sprawozdanie rady nadzorczej i komisji rewizyjnej.

Art. 69.

1. Kierownik jednostki składa we właściwym rejestrze sądowym roczne sprawozdaniefinansowe, opinię biegłego rewidenta, jeżeli podlegało ono badaniu, z zastrzeżeniemust. 1a, odpis uchwały bądź postanowienia organu zatwierdzającegoo zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego i podziale zysku lub pokryciustraty, a w przypadku jednostek, o których mowa w art. 49 ust. 1 - takżesprawozdanie z działalności - w ciągu 15 dni od dnia zatwierdzenia rocznegosprawozdania finansowego.

1a. Kierownik jednostki sporządzającej uproszczone sprawozdanie finansowezgodnie z art. 50 ust. 2, w miejsce opinii biegłego rewidenta, składa do rejestrusądowego informację o rodzaju tej opinii wraz ze wskazaniem czy zawiera onadodatkowe objaśnienia.

2. Jeżeli sprawozdanie finansowe nie zostało zatwierdzone w terminie określonymw art. 53 ust. 1, to należy je złożyć w rejestrze sądowym w ciągu 15 dni po tymterminie.

3. Przepis ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do jednostki dominującej sporządzającejroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej.

4. Kierownik jednostki dominującej niesporządzającej skonsolidowanego sprawozdaniafinansowego zgodnie z art. 56 ust. 2 składa we właściwym rejestrzesądowym przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego skonsolidowanesprawozdanie finansowe wraz ze skonsolidowanym sprawozdaniem zdziałalności jednostki dominującej wyższego szczebla oraz opinią biegłego rewidentaz badania tego skonsolidowanego sprawozdania finansowego - w ciągu

30 dni od dnia jego zatwierdzenia.

Art. 70.

1. Kierownik jednostki, o której mowa w art. 64 ust. 1, obowiązany jest złożyćwprowadzenie do sprawozdania finansowego stanowiące część informacji dodatkowej,bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale własnymoraz rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy, do ogłoszenia wciągu 15 dni od dnia ich zatwierdzenia, wraz z opinią biegłego rewidenta, z zastrzeżeniem ust. 1c, oraz odpisem uchwały bądź postanowienia organu zatwierdzającegoo zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i podziale zysku lub pokryciustraty. Zakres rocznego i półrocznego sprawozdania finansowego funduszyinwestycyjnych, w tym połączonego sprawozdania finansowego funduszyinwestycyjnych z wydzielonymi subfunduszami oraz sprawozdań jednostkowychsubfunduszy oraz termin złożenia do ogłoszenia rocznego sprawozdaniafinansowego, w tym połączonego sprawozdania finansowego funduszy inwestycyjnychz wydzielonymi subfunduszami oraz sprawozdań jednostkowych subfunduszyokreślają odrębne przepisy.

1a. Kierownik oddziału instytucji kredytowej lub finansowej jest obowiązany złożyćw celu ogłoszenia przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłegodokumenty, o których mowa w art. 64a, w ciągu 30 dni od dnia zatwierdzeniarocznego sprawozdania finansowego tej instytucji.

1b. Kierownik jednostki dominującej niesporządzającej skonsolidowanego sprawozdaniafinansowego zgodnie z art. 56 ust. 2 obowiązany jest złożyć, w celuogłoszenia, przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego dokumenty,o których mowa w art. 69 ust. 4, w ciągu 30 dni od dnia zatwierdzeniaskonsolidowanego sprawozdania finansowego jednostki dominującej wyższegoszczebla.

1c. Kierownik jednostki sporządzającej uproszczone sprawozdanie finansowe zgodniez art. 50 ust. 2, w miejsce opinii biegłego rewidenta, składa do ogłoszenia informacjęo rodzaju tej opinii wraz ze wskazaniem czy zawiera ona dodatkoweobjaśnienia.

2. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 1, 1a-1c oraz art. 64 ust. 4, następuje wDzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski B", a w odniesieniudo spółdzielni - w "Monitorze Spółdzielczym".

3. Przepis ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do jednostki dominującej sporządzającejroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej. 


powrót do spisu treści

1 Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:

1) dyrektywy 2001/65/WE z dnia 27 września 2001 r. zmieniającej dyrektywy 78/660/EWG,

83/349/EWG oraz 86/635/EWG w zakresie zasad oceny rocznych i skonsolidowanych sprawozdańfinansowych niektórych rodzajów spółek a także banków oraz innych instytucji finansowych(Dz.Urz. WE L 283 z 27.10.2001),

2) dyrektywy 2003/38/WE z dnia 13 maja 2003 r. zmieniającej dyrektywę 78/660/EWG w sprawierocznych sprawozdań finansowych niektórych rodzajów spółek w odniesieniu do kwot wyrażonychw euro (Dz.Urz. WE L 120 z 15.05.2003),

3) dyrektywy 2003/51/WE z dnia 18 czerwca 2003 r. zmieniającej dyrektywy 78/660/EWG,

83/349/EWG, 86/635/EWG oraz 91/674/EWG w sprawie rocznych i skonsolidowanych sprawozdańfinansowych niektórych rodzajów spółek, banków i innych instytucji finansowych orazzakładów ubezpieczeń (Dz.Urz. WE L 178 z 17.07.2003).Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie - zdniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej - dotyczą ogłoszeniatych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne.


Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI