Money.plFirmaAkty prawneUstawa o rachunkowości

Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (1)Rozdział 9 Odpowiedzialność karna

Art. 77.

Kto wbrew przepisom ustawy dopuszcza do:

1) nieprowadzenia ksiąg rachunkowych, prowadzenia ich wbrew przepisomustawy lub podawania w tych księgach nierzetelnych danych,

2) niesporządzenia sprawozdania finansowego, sporządzenia go niezgodnie zprzepisami ustawy lub zawarcia w tym sprawozdaniu nierzetelnych danych

- podlega grzywnie lub karze pozbawienia wolności do lat 2, albo obu tym karomłącznie.

Art. 78.

1. Biegły rewident, który sporządza niezgodną ze stanem faktycznym opinię osprawozdaniu finansowym i stanowiących podstawę jego sporządzenia księgachrachunkowych jednostki lub sytuacji finansowo-majątkowej tej jednostki,podlega grzywnie lub karze pozbawienia wolności do lat 2 albo obu tymkarom łącznie.

2. Jeżeli sprawca czynu określonego w ust. 1 działa nieumyślnie,podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności.

Art. 79.

Kto wbrew przepisom ustawy:

1) nie poddaje sprawozdania finansowego badaniu przez biegłego rewidenta,

2) nie udziela lub udziela niezgodnych ze stanem faktycznym informacji,wyjaśnień, oświadczeń biegłemu rewidentowi albo nie dopuszcza go dopełnienia obowiązków,

3) nie składa sprawozdania finansowego do ogłoszenia,

4) nie składa sprawozdania finansowego lub sprawozdania z działalnościwe właściwym rejestrze sądowym,

5) nie udostępnia sprawozdania finansowego i innych dokumentów, o którychmowa w art. 68,

6) prowadzi działalność usługową w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowychbez wymaganych uprawnień,

7) prowadzi działalność usługową w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowychlub wykonywania czynności doradztwa podatkowego, do wykonywaniaktórych jest uprawniony zgodnie z odrębnymi przepisami -bez spełnienia obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia, o której mowaw art. 80a ust. 1- podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności.


powrót do spisu treści

1 Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:

1) dyrektywy 2001/65/WE z dnia 27 września 2001 r. zmieniającej dyrektywy 78/660/EWG,

83/349/EWG oraz 86/635/EWG w zakresie zasad oceny rocznych i skonsolidowanych sprawozdańfinansowych niektórych rodzajów spółek a także banków oraz innych instytucji finansowych(Dz.Urz. WE L 283 z 27.10.2001),

2) dyrektywy 2003/38/WE z dnia 13 maja 2003 r. zmieniającej dyrektywę 78/660/EWG w sprawierocznych sprawozdań finansowych niektórych rodzajów spółek w odniesieniu do kwot wyrażonychw euro (Dz.Urz. WE L 120 z 15.05.2003),

3) dyrektywy 2003/51/WE z dnia 18 czerwca 2003 r. zmieniającej dyrektywy 78/660/EWG,

83/349/EWG, 86/635/EWG oraz 91/674/EWG w sprawie rocznych i skonsolidowanych sprawozdańfinansowych niektórych rodzajów spółek, banków i innych instytucji finansowych orazzakładów ubezpieczeń (Dz.Urz. WE L 178 z 17.07.2003).Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie - zdniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej - dotyczą ogłoszeniatych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne.


Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI