Money.plFirmaAkty prawneUstawa o rachunkowości

Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (1)Rozdział 10 Przepisy szczególne i przejściowe

Art. 80.

1. Do jednostek, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 4, nie stosuje się przepisówrozdziałów 5, 6 i 7 ustawy.

2. Minister właściwy do spraw finansów publicznych może, w drodze rozporządzenia,wprowadzić obowiązek badania sprawozdań finansowych jednostek, októrych mowa w art. 2 ust. 1 pkt 4.

3. Do jednostek nie będących spółkami handlowymi, jeżeli nie prowadzą działalnościgospodarczej, nie stosuje się przepisów rozdziałów 6 i 7 ustawy.

Art. 80a.

1. Podmioty, o których mowa w art. 11 ust. 3, są obowiązane do zawarcia umowyubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku zprowadzoną działalnością obejmującą swym zakresem:

1) prowadzenie ksiąg rachunkowych,

2) wykonywanie czynności doradztwa podatkowego, do wykonywania którychsą uprawnione zgodnie z odrębnymi przepisami.

2. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych, po zasięgnięciu opinii PolskiejIzby Ubezpieczeń, określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakresubezpieczenia obowiązkowego, o którym mowa w ust. 1, termin powstaniaobowiązku ubezpieczenia oraz minimalną sumę gwarancyjną, biorąc w szczególnościpod uwagę specyfikę wykonywanego zawodu oraz zakres realizowanychzadań.

Art. 81.

1. (uchylony).

2. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi w drodze rozporządzenia:

1) po zasięgnięciu opinii Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowegoszczególne zasady rachunkowości funduszy inwestycyjnych, w tym:a) zakres informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym, połączonymsprawozdaniu finansowym funduszu inwestycyjnego z wydzielonymisubfunduszami oraz sprawozdaniach jednostkowych subfunduszy,b) zasady sporządzania sprawozdania finansowego, połączonego sprawozdaniafinansowego funduszu inwestycyjnego z wydzielonymi subfunduszamioraz sprawozdań jednostkowych subfunduszy,c) terminy sporządzenia i zło¿enia do ogłoszenia rocznego sprawozdaniafinansowego oraz rocznego połączonego sprawozdania finansowegofunduszu inwestycyjnego oraz rocznych sprawozdań jednostkowychsubfunduszy,d) terminy sporządzenia i przeglądu półrocznego sprawozdania finansowegooraz półrocznego połączonego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego oraz półrocznych sprawozdań jednostkowych subfunduszy,e) terminy zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego, rocznegopołączonego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zwydzielonymi subfunduszami oraz rocznych sprawozdań jednostkowychsubfunduszy,

2) po zasięgnięciu opinii Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego, aw przypadku jednostek organizacyjnych banków, w ramach których prowadzonajest działalność maklerska, dodatkowo po zasięgnięciu opinii KomisjiNadzoru Bankowego, szczególne zasady rachunkowości domów maklerskichi jednostek organizacyjnych banków, w ramach których prowadzonajest działalność maklerska, w tym zakres informacji wykazywanych wsprawozdaniu finansowym oraz odpowiednio w sprawozdaniu finansowymjednostek powiązanych oraz w sprawozdaniach z działalności,

3) szczegółowe zasady sporządzania przez jednostki inne niż banki i zakładyubezpieczeń sprawozdania finansowego jednostek powiązanych, w tym zakresinformacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym jednostek powiązanychoraz w sprawozdaniu z działalności,

4) szczegółowe zasady uznawania, metody wyceny, zakres ujawniania i sposóbprezentacji instrumentów finansowych,

5) warunki uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wtym:a) kwalifikacje i wymagania, których spełnienie uprawnia do usługowegoprowadzenia ksiąg rachunkowych - biorąc pod uwagę koniecznośćzróżnicowania wymagań w odniesieniu do osób fizycznych, w tym wzakresie obowiązku sprawdzenia kwalifikacji w drodze egzaminu, zewzględu na poziom i kierunek wykształcenia oraz zakres praktyki wksięgowości,b) wykaz dokumentów składanych przez osoby fizyczne ubiegające się owydanie certyfikatu księgowego, potwierdzającego kwalifikacje uprawniającedo usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, oraz wzórcertyfikatu księgowego,c) tryb działania i organizację Komisji Egzaminacyjnej powoływanejprzez ministra właściwego do spraw finansów publicznych dla sprawdzeniaw drodze egzaminu kwalifikacji osób ubiegających się o wydaniecertyfikatu księgowego, w tym sposób wynagradzania członkówKomisji Egzaminacyjnej oraz tryb przeprowadzania egzaminu, wysokośći sposób wnoszenia opłaty egzaminacyjnej,d) sposób prowadzenia wykazu osób posiadających certyfikat księgowy -biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia dostępności danych osobowychtych osób, w zakresie niezbędnym do ich identyfikacji,

6) po zasięgnięciu opinii Komisji Nadzoru Finansowego:a) szczególne zasady rachunkowości zakładów ubezpieczeń, w tym równieżtworzenia rezerw techniczno-ubezpieczeniowych oraz zakres informacjiwykazywanych w informacji dodatkowej, zasady sporządzaniasprawozdania finansowego jednostek powiązanych, w tym zakres informacjiwykazywanych w sprawozdaniu finansowym jednostek powiązanychoraz w sprawozdaniach z działalności,b) szczególne zasady rachunkowości funduszy emerytalnych, w tym zakresinformacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym, terminysporządzenia i złożenia do ogłoszenia rocznego sprawozdania finansowego,zakres ogłaszania rocznego sprawozdania finansowego oraz terminzatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego,

7) (skreślony),

8) po zasięgnięciu opinii [Komisji Nadzoru Bankowego] Komisji Nadzoru Finansowego (zmiana wchodzi w życie 1.01.2008r.):a) szczególne zasady rachunkowości banków, w tym zakres informacjiwykazywanych w informacji dodatkowej sprawozdania finansowego,b) zasady sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych dlapotrzeb wykonywania nadzoru skonsolidowanego, w tym skonsolidowanychsprawozdań finansowych banków oraz skonsolidowanychsprawozdań finansowych holdingu finansowego w rozumieniu ustawy -Prawo bankowe oraz zakres informacji wykazanych w tych sprawozdaniachfinansowych,c) zasady tworzenia rezerw na ryzyko związane z działalnością banków,

9) zakres działania, liczbę członków i podmioty uprawnione do ich zgłoszeniaoraz sposób organizacji Komitetu Standardów Rachunkowości, o którymmowa w art. 10 ust. 3,

10) po zasięgnięciu opinii Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej, szczególne zasady rachunkowości spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, w tym zakres informacji wykazywanych w informacjidodatkowej sprawozdania finansowego.

Art. 82.Minister właściwy do spraw finansów publicznych może w drodze rozporządzenia:

1) określić dla niektórych jednostek, o których mowa w art. 80 ust. 3, szczególnezasady rachunkowości,

2) po zasięgnięciu opinii Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego,określić szczególne zasady rachunkowości Krajowego Depozytu PapierówWartościowych oraz funduszu rozliczeniowego, o którym mowa w przepisacho obrocie papierami wartościowymi, w tym zakres informacji wykazywanychw sprawozdaniu finansowym oraz odpowiednio w sprawozdaniufinansowym jednostek powiązanych, a także w sprawozdaniach z działalności,

3) po zasięgnięciu opinii Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego,określić szczególne zasady rachunkowości funduszu gwarancyjnego, o którymmowa w przepisach o obrocie papierami wartościowymi, w tym zakresinformacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym,

4) po zasięgnięciu opinii Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego,określić szczególne zasady rachunkowości spółek prowadzących giełdyoraz rynek pozagiełdowy, w tym zakres informacji wykazywanych w sprawozdaniufinansowym, odpowiednio w sprawozdaniu finansowym jednostekpowiązanych oraz sprawozdaniach z działalności.

Art. 83.

1. W celu ujednolicenia zasad grupowania operacji gospodarczych i ograniczenianakładu pracy związanego z ustaleniem zakładowych planów kont mogą byćstosowane wzorcowe plany kont.

2. Minister właściwy do spraw finansów publicznych może określić, w drodze rozporządzenia,wzorcowe plany kont:

1) po zasięgnięciu opinii [Komisji Nadzoru Bankowego]Komisji NadzoruFinansowego (zmiana wchodzi w życie 1.01.2008r.) - dla banków,

2) po zasięgnięciu opinii Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego -dla jednostek działających na podstawie przepisów o obrocie papieramiwartościowymi,

3) po zasięgnięciu opinii Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego -dla funduszy inwestycyjnych,

4) po zasięgnięciu opinii Komisji Nadzoru Finansowego - dla zakładów ubezpieczeńlub funduszy emerytalnych,

5) (skreślony),

6) dla pozostałych jednostek,

7) po zasięgnięciu opinii Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej - dla spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych. 


powrót do spisu treści

1 Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:

1) dyrektywy 2001/65/WE z dnia 27 września 2001 r. zmieniającej dyrektywy 78/660/EWG,

83/349/EWG oraz 86/635/EWG w zakresie zasad oceny rocznych i skonsolidowanych sprawozdańfinansowych niektórych rodzajów spółek a także banków oraz innych instytucji finansowych(Dz.Urz. WE L 283 z 27.10.2001),

2) dyrektywy 2003/38/WE z dnia 13 maja 2003 r. zmieniającej dyrektywę 78/660/EWG w sprawierocznych sprawozdań finansowych niektórych rodzajów spółek w odniesieniu do kwot wyrażonychw euro (Dz.Urz. WE L 120 z 15.05.2003),

3) dyrektywy 2003/51/WE z dnia 18 czerwca 2003 r. zmieniającej dyrektywy 78/660/EWG,

83/349/EWG, 86/635/EWG oraz 91/674/EWG w sprawie rocznych i skonsolidowanych sprawozdańfinansowych niektórych rodzajów spółek, banków i innych instytucji finansowych orazzakładów ubezpieczeń (Dz.Urz. WE L 178 z 17.07.2003).Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie - zdniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej - dotyczą ogłoszeniatych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne.


Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI