Money.plFirmaAkty prawneUstawa o rachunkowości

Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (1)Załącznik nr 1

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIUFINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA INNYCHJEDNOSTEK NIŻ BANKI I ZAKŁADY UBEZPIECZEŃ

W p r o w a d z e n i e  d o  s p r a w o z d a n i a  f i n a n s o w e g o
obejmuje w szczególności:

1) nazwę (firmę) i siedzibę, podstawowy przedmiot działalności jednostki oraz wskazaniewłaściwego sądu lub innego organu prowadzącego rejestr,

2) wskazanie czasu trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony,

3) wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym,

4) wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostkiwchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdaniafinansowe,

5) wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowaniadziałalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłościoraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez niądziałalności,

6) w przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiłopołączenie, wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniuspółek, oraz wskazanie zastosowanej metody rozliczenia połączenia (nabycia,łączenia udziałów),

7) omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów ipasywów (także amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzeniasprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawowyboru.

B i l a n s 
Aktywa

A. A k t y w a t r w a ł e

I. Wartości niematerialne i prawne

1. Koszty zakończonych prac rozwojowych

2. Wartość firmy

3. Inne wartości niematerialne i prawne

4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne

II. Rzeczowe aktywa trwałe

1. Środki trwałea) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnejc) urządzenia techniczne i maszynyd) środki transportue) inne środki trwałe

2. Środki trwałe w budowie

3. Zaliczki na środki trwałe w budowie

III. Należności długoterminowe

1. Od jednostek powiązanych

2. Od pozostałych jednostek

IV. Inwestycje długoterminowe

1. Nieruchomości

2. Wartości niematerialne i prawne

3. Długoterminowe aktywa finansowea) w jednostkach powiązanych

- udziały lub akcje

- inne papiery wartościowe

- udzielone pożyczki

- inne długoterminowe aktywa finansoweb) w pozostałych jednostkach

- udziały lub akcje

- inne papiery wartościowe

- udzielone pożyczki

- inne długoterminowe aktywa finansowe

4. Inne inwestycje długoterminowe

V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

2. Inne rozliczenia międzyokresowe

B. A k t y w a  o b r o t o w e

I. Zapasy

1. Materiały

2. Półprodukty i produkty w toku

3. Produkty gotowe

4. Towary

5. Zaliczki na dostawy

II. Należności krótkoterminowe

1. Należności od jednostek powiązanycha) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:

- do 12 miesięcy

- powyżej 12 miesięcyb) inne

2. Należności od pozostałych jednosteka) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:

- do 12 miesięcy

- powyżej 12 miesięcyb) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych orazinnych świadczeńc) inned) dochodzone na drodze sądowej

III. Inwestycje krótkoterminowe

1. Krótkoterminowe aktywa finansowea) w jednostkach powiązanych

- udziały lub akcje

- inne papiery wartościowe

- udzielone pożyczki

- inne krótkoterminowe aktywa finansoweb) w pozostałych jednostkach

- udziały lub akcje

- inne papiery wartościowe

- udzielone pożyczki

- inne krótkoterminowe aktywa finansowec) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne

- środki pieniężne w kasie i na rachunkach

- inne środki pieniężne

- inne aktywa pieniężne

2. Inne inwestycje krótkoterminowe

IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresoweA k t y w a r a z e mPasywaA. K a p i t a ł (f u n d u sz) w ł a s n y

I. Kapitał (fundusz) podstawowy

II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)

III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)

IV. Kapitał (fundusz) zapasowy

V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny

VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe

VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych

VIII. Zysk (strata) netto

IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)B. Z o b o w i ą z a n i a i r e z er w y n a z o b o w i ą z a n i a

I. Rezerwy na zobowiązania

1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne

- długoterminowa

- krótkoterminowa

3. Pozostałe rezerwy

- długoterminowe

- krótkoterminowe

II. Zobowiązania długoterminowe

1. Wobec jednostek powiązanych

2. Wobec pozostałych jednosteka) kredyty i pożyczkib) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowychc) inne zobowiązania finansowed) inne

III. Zobowiązania krótkoterminowe

1. Wobec jednostek powiązanycha) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:

- do 12 miesięcy

- powyżej 12 miesięcyb) inne

2. Wobec pozostałych jednosteka) kredyty i pożyczkib) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowychc) inne zobowiązania finansowed) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:

- do 12 miesięcy

- powyżej 12 miesięcye) zaliczki otrzymane na dostawyf) zobowiązania weksloweg) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeńh) z tytułu wynagrodzeńi) inne

3. Fundusze specjalne

IV. Rozliczenia międzyokresowe

1. Ujemna wartość firmy

2. Inne rozliczenia międzyokresowe

- długoterminowe

- krótkoterminoweP a s y w a  r a z e mR a c h u n e k  z y s k ó w  i  s t r a t(wariant kalkulacyjny)A. P r z y c h o d y n e t t o z e s p r z e d a ż y p r o d u k t ó w, t o w a r ó w im a t e r i a ł ów, w t y m:

- od jednostek powiązanych

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów

II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałówB. K o s z t y s p r z e d a n y c h p r o d u k t ó w, t o w a r ó w i m a t e r i a ł ó w, w t y m:

- jednostkom powiązanym

I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów

II. Wartość sprzedanych towarów i materiałówC. Z y s k (s t r a t a) b r u t t o ze s p r z e d a ż y (A-B)D. K o s z t y s p r z e d a ż yE. K o s z t y o g ó l n e g o z a r z ą d uF. Z y s k (s t r a t a) z e s p r z e d a ż y (C-D-E)G. P o z o s t a ł e p r z y c h o d y o p e r a c y j n e

I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych

II. Dotacje

III. Inne przychody operacyjneH. P o z o s t a ł e  k o s z t y  o p e r a c y j n e

I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych

II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych

III. Inne koszty operacyjne

I. Z y s k (s t r a t a) z  d z i a ł a l n o ś c i  o p e r a c y j n e j (F+G-H)J. P r z y c h o d y f i n a n s o w e

I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:

- od jednostek powiązanych

II. Odsetki, w tym:

- od jednostek powiązanych

III. Zysk ze zbycia inwestycji

IV. Aktualizacja wartości inwestycji

V. InneK. K o s z t y f i n a n s o w e

I. Odsetki, w tym:

- dla jednostek powiązanych

II. Strata ze zbycia inwestycji

III. Aktualizacja wartości inwestycji

IV. InneL. Z y s k (s t r a t a) z d z i a ł a l n o ś c i g o s p o d a r c z e j (I+J-K)M. W y n i k z d a r z e ń n a d z w y c z a j n y c h (M.I. - M.II.)

I. Zyski nadzwyczajne

II. Straty nadzwyczajneN. Z y s k (s t r a t a) b r u t t o (L + M)O. P o d a t e k d o c h o d o w yP. P o z o s t a ł e o b o w i ą z k o w e z m n i e j s z e n i a z y s k u (z w i ę k s z e n i as t r a t y)R. Z y s k (s t r a t a) n e t t o (N-O-P)(wariant porównawczy)A. P r z y c h o d y n e t t o z e s p r z e d a ż y i z r ó w n a n e z n i m i, w t y m:

- od jednostek powiązanych

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów

II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartośćujemna)

III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki

IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałówB. K o s z t y d z i a ł a l n o ś c i o p e r a c y j n e j

I. Amortyzacja

II. Zużycie materiałów i energii

III. Usługi obce

IV. Podatki i opłaty, w tym:

- podatek akcyzowy

V. Wynagrodzenia

VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

VII. Pozostałe koszty rodzajowe

VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałówC. Z y s k (s t r a t a) z e s p r z e d a ż y (A-B)D. P o z o s t a ł e p r z y c h o d y o p e r a c y j n e

I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych

II. Dotacje

III. Inne przychody operacyjneE. P o z o s t a ł e k o s z t y o p e r a c y j n e

I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych

II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych

III. Inne koszty operacyjneF. Z y s k (s t r a t a) z d z i a ł a l n o ś c i o p e r a c y j n e j (C +D - E)G. P r z y c h o d y f i n a n s o w e

I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:

- od jednostek powiązanych

II. Odsetki, w tym:

- od jednostek powiązanych

III. Zysk ze zbycia inwestycji

IV. Aktualizacja wartości inwestycji

V. InneH. K o s z t y f i n a n s o w e

I. Odsetki, w tym:

- dla jednostek powiązanych

II. Strata ze zbycia inwestycji

III. Aktualizacja wartości inwestycji

IV. Inne

I. Z y s k (s t r a t a) z d z i a ł a l n o ś c i g o s p o d a r c z e j (F+G-H)J. W y n i k z d a r z e ń n a d z w y c z a j n y c h (J.I. - J.II.)

I. Zyski nadzwyczajne

II. Straty nadzwyczajneK. Z y s k (s t r a t a) b r u t t o (I+/-J)L. P o d a t e k d o c h o d o w yM. P o z o s t a ł e o b o w i ą z k o w e z m n i e j s z e n i a z y s k u (z w i ę k s z e n i as t r a t y)N. Z y s k (s t r a t a) n e t t o (K-L-M)Z e s t a w i e n i e z m i a n w k a p i t a l e (f u n d u s z u) w ł a s n y m

I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)

- korekty błędów podstawowych

I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach

1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu

1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowegoa) zwiększenie (z tytułu)

- wydania udziałów (emisji akcji)...b) zmniejszenie (z tytułu)

- umorzenia udziałów (akcji)...

1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu

2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu

2.1. Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowya) zwiększenie (z tytułu)...b) zmniejszenie (z tytułu)...

2.2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu

3. Udziały (akcje) własne na początek okresua) zwiększenieb) zmniejszenie

3.1. Udziały (akcje) własne na koniec okresu

4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu

4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowegoa) zwiększenie (z tytułu)

- emisji akcji powyżej wartości nominalnej

- z podziału zysku (ustawowo)

- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)...b) zmniejszenie (z tytułu)

- pokrycia straty...

4.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu

5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu

5.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wycenya) zwiększenie (z tytułu)...b) zmniejszenie (z tytułu)

- zbycia środków trwałych...

5.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu

6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu

6.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowycha) zwiększenie (z tytułu)...b) zmniejszenie (z tytułu)...

6.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu

7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu

7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu

- korekty błędów podstawowych

7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektacha) zwiększenie (z tytułu)

- podziału zysku z lat ubiegłych...b) zmniejszenie (z tytułu)...

7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu

7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu

- korekty błędów podstawowych

7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektacha) zwiększenie (z tytułu)

- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia...b) zmniejszenie (z tytułu)...

7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu

7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu

8. Wynik nettoa) zysk nettob) strata nettoc) odpisy z zysku

II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)

III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokryciastraty)R a c h u n e k p r z e p ł y w ó w p i e n i ę ż n y c h(metoda bezpośrednia)A. P r z e p ł y w y ś r o d k ó w p i e n i ę ż n y c h z d z i a ł a l n o ś c i o p e r a c y j n e j

I. Wpływy

1. Sprzedaż

2. Inne wpływy z działalności operacyjnej

II. Wydatki

1. Dostawy i usługi

2. Wynagrodzenia netto

3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia

4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym

5. Inne wydatki operacyjne

III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II)B. P r z e p ł y w y ś r o d k ó w p i e n i ę ż n y c h z d z i a ł a l n o ś c i i n w e s t y c y j ne j

I. Wpływy

1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

3. Z aktywów finansowych, w tym:a) w jednostkach powiązanychb) w pozostałych jednostkach

- zbycie aktywów finansowych

- dywidendy i udziały w zyskach

- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

- odsetki

- inne wpływy z aktywów finansowych

4. Inne wpływy inwestycyjne

II. Wydatki

1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

3. Na aktywa finansowe, w tym:a) w jednostkach powiązanychb) w pozostałych jednostkach

- nabycie aktywów finansowych

- udzielone pożyczki długoterminowe

4. Inne wydatki inwestycyjne

III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)C. P r z e p ł y w y ś r o d k ó w p i e n i ę ż n y c h z d z i a ł a l n o ś c i f i n a n s o w e j

I. Wpływy

1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowychoraz dopłat do kapitału

2. Kredyty i pożyczki

3. Emisja dłużnych papierów wartościowych

4. Inne wpływy finansowe

II. Wydatki

1. Nabycie udziałów (akcji) własnych

2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli

3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku

4. Spłaty kredytów i pożyczek

5. Wykup dłużnych papierów wartościowych

6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych

7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego

8. Odsetki

9. Inne wydatki finansowe

III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)D. P r z e p ł y w y p i e n i ę ż n e n e t t o, r a z e m (A.III + B.III + C.III)E. B i l a n s o w a z m i a n a s t a n u ś r o d k ó w p i e n i ę ż n y c h, w tym:

- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowychF. Ś r o d k i p i e n i ę ż n e n a p o c z ą t e k o k r e s uG. Ś r o d k i p i e n i ę ż n e n a k o n i e c o k r e s u (F + D), w tym:

- o ograniczonej możliwości dysponowania(metoda pośrednia)A. P r z e p ł y w y ś r o d k ó w p i e n i ę ż n y c h z d z i a ł a l n o ś c i o p e r a c y j n e j

I. Zysk (strata) netto

II. Korekty razem

1. Amortyzacja

2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych

3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)

4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej

5. Zmiana stanu rezerw

6. Zmiana stanu zapasów

7. Zmiana stanu należności

8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów

9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych

10. Inne korekty

III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I + II)B. P r z e p ł y w y ś r o d k ó w p i e n i ę ż n y c h z d z i a ł a l n o ś c i i n w e s t y c y j ne j

I. Wpływy

1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

3. Z aktywów finansowych, w tym:a) w jednostkach powiązanychb) w pozostałych jednostkach

- zbycie aktywów finansowych

- dywidendy i udziały w zyskach

- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

- odsetki

- inne wpływy z aktywów finansowych

4. Inne wpływy inwestycyjne

II. Wydatki

1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

3. Na aktywa finansowe, w tym:a) w jednostkach powiązanychb) w pozostałych jednostkach

- nabycie aktywów finansowych

- udzielone pożyczki długoterminowe

4. Inne wydatki inwestycyjne

III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)C. P r z e p ł y w y ś r o d k ó w p i e n i ę ż n y c h z d z i a ł a l n o ś c i f i n a n s o w e j

I. Wpływy

1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowychoraz dopłat do kapitału

2. Kredyty i pożyczki

3. Emisja dłużnych papierów wartościowych

4. Inne wpływy finansowe

II. Wydatki

1. Nabycie udziałów (akcji) własnych

2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli

3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku

4. Spłaty kredytów i pożyczek

5. Wykup dłużnych papierów wartościowych

6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych

7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego

8. Odsetki

9. Inne wydatki finansowe

III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)D. P r z e p ł y w y p i e n i ę ż n e n e t t o r a z e m (A.III + B.III + C.III)E. B i l a n s o w a z m i a n a s t a n u ś r o d k ó w p i e n i ę ż n y c h, w tym

- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowychF. Ś r o d k i p i e n i ę ż n e n a p o c z ą t e k o k r e s uG. Ś r o d k i p i e n i ę ż n e n a k o n i e c o k r e s u (F + D), w tym

- o ograniczonej możliwości dysponowaniaD o d a t k o w e i n f o r m a c j e i o b j a ś n i e n i aobejmują w szczególności:

1.

1) szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartościniematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierający stantych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu:aktualizacji wartości, nabycia, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy,a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmiandotychczasowej amortyzacji lub umorzenia,

2) wartość gruntów użytkowanych wieczyście,

3) wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych,używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułuumów leasingu,

4) zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułuuzyskania prawa własności budynków i budowli,

5) dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości nominalnejsubskrybowanych akcji, w tym uprzywilejowanych,

6) stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowykapitałów (funduszy) zapasowych i rezerwowych, o ile jednostka nie sporządza zestawieniazmian w kapitale (funduszu) własnym,

7) propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy,

8) dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego,zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym,

9) dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początekroku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie nakoniec roku obrotowego,

10) podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym oddnia bilansowego, przewidywanym umową, okresie spłaty:a) do 1 roku,b) powyżej 1 roku do 3 lat,c) powyżej 3 do 5 lat,d) powyżej 5 lat,

11) wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych,

12) wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki (ze wskazaniem jegorodzaju),

13) zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancjei poręczenia, także wekslowe; odrębnie należy wykazać informacjedotyczące gwarancji i poręczeń wobec jednostek powiązanych.

2.

1) strukturę rzeczową (rodzaje działalności) i terytorialną (kraj, eksport) przychodównetto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów,

2) wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe,

3) wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów,

4) informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w rokuobrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym,

5) rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowymod wyniku finansowego (zysku, straty) brutto,

6) w przypadku jednostek, które sporządzają rachunek zysków i strat w wariancie kalkulacyjnym,dane o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby oraz okosztach rodzajowych:a) amortyzacji,b) zużycia materiałów i energii,c) usług obcych,d) podatków i opłat,e) wynagrodzeń,f) ubezpieczeń i innych świadczeń,g) pozostałych kosztów rodzajowych,

7) koszt wytworzenia środków trwałych w budowie; w tym odsetki oraz skapitalizowaneróżnice kursowe od zobowiązań zaciągniętych w celu ich sfinansowania,

8) poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansoweaktywa trwałe; odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady naochronę środowiska,

9) informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych, z podziałem na losowe i pozostałe,

10) podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych;

2a. Dla pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat, wyrażonych w walutach obcych - kursyprzyjęte do ich wyceny;

3. Objaśnienie struktury środków pieniężnych przyjętych do rachunku przepływów pieniężnych,a w przypadku gdy rachunek przepływów pieniężnych sporządzony jest metodąbezpośrednią, dodatkowo należy przedstawić uzgodnienie przepływów pieniężnychnetto z działalności operacyjnej, sporządzone metodą pośrednią; w przypadkuróżnic pomiędzy zmianami stanu niektórych pozycji w bilansie oraz zmianami tych samych pozycji wykazanymi w rachunku przepływów pieniężnych, należy wyjaśnić ichprzyczyny;

4. Informacje o:

1) przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe,

2) wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych lub należnychosobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących spółekhandlowych (dla każdej grupy osobno),

3) pożyczkach i świadczeniach o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącymw skład organów zarządzających i nadzorujących spółek handlowych (dlakażdej grupy osobno), ze wskazaniem warunków oprocentowania i terminów spłaty;

5.

1) informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniufinansowym roku obrotowego,

2) informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionychw sprawozdaniu finansowym,

3) przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości,w tym metod wyceny oraz zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego,jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansowąi wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wynikufinansowego oraz zmian w kapitale (funduszu) własnym,

4) informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowegoza rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy;

6.

1) informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji, wtym:a) nazwie, zakresie działalności wspólnego przedsięwzięcia,b) procentowym udziale,c) części wspólnie kontrolowanych rzeczowych składników aktywów trwałychoraz wartości niematerialnych i prawnych,d) zobowiązaniach zaciągniętych na potrzeby przedsięwzięcia lub zakupu używanychrzeczowych składników aktywów trwałych,e) części zobowiązań wspólnie zaciągniętych,f) przychodach uzyskanych ze wspólnego przedsięwzięcia i kosztach z nimizwiązanych,g) zobowiązaniach warunkowych i inwestycyjnych dotyczących wspólnegoprzedsięwzięcia,

2) informacje o transakcjach z jednostkami powiązanymi,

3) wykaz spółek (nazwa, siedziba), w których jednostka posiada co najmniej 20%udziałów w kapitale lub ogólnej liczbie głosów w organie stanowiącym spółki;wykaz ten powinien zawierać także informacje o procencie udziałów i stopniuudziału w zarządzaniu oraz o zysku lub stracie netto tych spółek za ostatni rok obrotowy,

4) jeżeli jednostka nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego, korzystającze zwolnienia lub wyłączeń, informacje o:a) podstawie prawnej wraz z danymi uzasadniającymi odstąpienie od konsolidacji,b) nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowena wyższym szczeblu grupy kapitałowej oraz miejscu jego publikacji,c) podstawowych wskaźnikach ekonomiczno - finansowych, charakteryzującychdziałalność jednostek powiązanych w danym i ubiegłym roku obrotowym, takichjak:

- wartość przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałóworaz przychodów finansowych,

- wynik finansowy netto oraz wartość kapitału własnego, z podziałem nagrupy,

- wartość aktywów trwałych,

- przeciętne roczne zatrudnienie;

5) informacje o:a) nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowena najwyższym szczeblu grupy kapitałowej, w której skład wchodzispółka jako jednostka zależna,b) nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowena najniższym szczeblu grupy kapitałowej, w skład której wchodzispółka jako jednostka zależna, należącej jednocześnie do grupy kapitałowej,o której mowa w lit. a);

7. W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiłopołączenie:

1) jeżeli połączenie zostało rozliczone metodą nabycia:a) nazwę (firmę) i opis przedmiotu działalności spółki przejętej,b) liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celupołączenia,c) cenę przejęcia, wartość aktywów netto według wartości godziwej spółki przejętejna dzień połączenia, wartość firmy lub ujemnej wartości firmy i opis zasadjej amortyzacji,

2) jeżeli połączenie zostało rozliczone metodą łączenia udziałów:a) nazwy (firmy) i opis przedmiotu działalności spółek, które w wyniku połączeniazostały wykreślone z rejestru,b) liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celupołączenia,c) przychody i koszty, zyski i straty oraz zmiany w kapitałach własnych połączonychspółek za okres od początku roku obrotowego, w ciągu którego nastąpiłopołączenie, do dnia połączenia;

8. W przypadku występowania niepewności co do możliwości kontynuowania działalności,opis tych niepewności oraz stwierdzenie, że taka niepewność występuje, oraz wskazanie,czy sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym związane; informacja powinnazawierać również opis podejmowanych bądź planowanych przez jednostkę działańmających na celu eliminację niepewności;

9. W przypadku gdy inne informacje niż wymienione powyżej mogłyby w istotny sposóbwpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy jednostki, należyujawnić te informacje.


powrót do spisu treści

1 Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:

1) dyrektywy 2001/65/WE z dnia 27 września 2001 r. zmieniającej dyrektywy 78/660/EWG,

83/349/EWG oraz 86/635/EWG w zakresie zasad oceny rocznych i skonsolidowanych sprawozdańfinansowych niektórych rodzajów spółek a także banków oraz innych instytucji finansowych(Dz.Urz. WE L 283 z 27.10.2001),

2) dyrektywy 2003/38/WE z dnia 13 maja 2003 r. zmieniającej dyrektywę 78/660/EWG w sprawierocznych sprawozdań finansowych niektórych rodzajów spółek w odniesieniu do kwot wyrażonychw euro (Dz.Urz. WE L 120 z 15.05.2003),

3) dyrektywy 2003/51/WE z dnia 18 czerwca 2003 r. zmieniającej dyrektywy 78/660/EWG,

83/349/EWG, 86/635/EWG oraz 91/674/EWG w sprawie rocznych i skonsolidowanych sprawozdańfinansowych niektórych rodzajów spółek, banków i innych instytucji finansowych orazzakładów ubezpieczeń (Dz.Urz. WE L 178 z 17.07.2003).Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie - zdniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej - dotyczą ogłoszeniatych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne.


Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI