Money.plFirmaAkty prawneUstawa o rachunkowości

Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (1)Załącznik nr 2

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, OKTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW

W p r o w a d z e n i e  d o  s p r a w o z d a n i a  f i n a n s o w e g o
obejmuje zakres informacji określony w przepisach wydanych na podstawie art. 81 ust. 2 pkt

8 lit. a) ustawy

B i l a n s Aktywa

I. Kasa, operacje z Bankiem Centralnym

1. W rachunku bieżącym

2. Rezerwa obowiązkowa

3. Inne środki

II. Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w Banku Centralnym

III. Należności od sektora finansowego

1. W rachunku bieżącym

2. Terminowe

IV. Należności od sektora niefinansowego

1. W rachunku bieżącym

2. Terminowe

V. Należności od sektora budżetowego

1. W rachunku bieżącym

2. Terminowe

VI. Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniemodkupu

VII. Dłużne papiery wartościowe

1. Banków

2. Budżetu Państwa i budżetów terenowych

3. Pozostałe

VIII. Udziały lub akcje w jednostkach zależnych

1. W instytucjach finansowych

2. W pozostałych jednostkach

IX. Udziały lub akcje w jednostkach współzależnych

1. W instytucjach finansowych

2. W pozostałych jednostkachX. Udziały lub akcje w jednostkach stowarzyszonych

1. W instytucjach finansowych

2. W pozostałych jednostkach

XI. Udziały lub akcje w innych jednostkach

1. W instytucjach finansowych

2. W pozostałych jednostkach

XII. Pozostałe papiery wartościowe i inne aktywa finansowe

XIII. Wartości niematerialne i prawne, w tym:

- wartość firmy

XIV. Rzeczowe aktywa trwałe

XV. Inne aktywa

1. Przejęte aktywa - do zbycia

2. Pozostałe

XVI. Rozliczenia międzyokresowe

1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

2. Pozostałe rozliczenia międzyokresoweA k t y w a r a z e mPasywa

I. Zobowiązania wobec Banku Centralnego

II. Zobowiązania wobec sektora finansowego

1. W rachunku bieżącym

2. Terminowe

III. Zobowiązania wobec sektora niefinansowego

1. Rachunki oszczędnościowe, w tym:a) bieżąceb) terminowe

2. Pozostałe, w tym:a) bieżąceb) terminowe

IV. Zobowiązania wobec sektora budżetowego

1. Bieżące

2. Terminowe

V. Zobowiązania z tytułu sprzedanych papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniemodkupu

VI. Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

VII. Inne zobowiązania z tytułu instrumentów finansowych

VIII. Fundusze specjalne i inne zobowiązania

IX. Koszty i przychody rozliczane w czasie oraz zastrzeżone

1. Rozliczenia międzyokresowe kosztów

2. Ujemna wartość firmy

3. Pozostałe przychody przyszłych okresów oraz zastrzeżoneX. Rezerwy

1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

2. Pozostałe rezerwy

XI. Zobowiązania podporządkowane

XII. Kapitał (fundusz) podstawowy

XIII. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)

XIV. Akcje własne (wielkość ujemna)

XV. Kapitał (fundusz) zapasowy

XVI. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny

XVII. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe

1. Fundusz ogólnego ryzyka bankowego

2. Pozostałe

XVIII. Zysk (strata) z lat ubiegłych

XIX. Zysk (strata) nettoP a s y w a r a z e mWspółczynnik wypłacalnościPozycje pozabilansowe

I. Zobowiązania warunkowe udzielone i otrzymane

1. Zobowiązania udzielone:a) finansoweb) gwarancyjne

2. Zobowiązania otrzymane:a) finansoweb) gwarancyjne

II. Zobowiązania związane z realizacją operacji kupna/sprzedaży

III. PozostałeR a c h u n e k z y s k ó w i s t r a t

I. Przychody z tytułu odsetek

1. Od sektora finansowego

2. Od sektora niefinansowego

3. Od sektora budżetowego

4. Z papierów wartościowych o stałej kwocie dochodu

II. Koszty odsetek

1. Od sektora finansowego

2. Od sektora niefinansowego

3. Od sektora budżetowego

III. Wynik z tytułu odsetek (I-II)

IV. Przychody z tytułu prowizji

V. Koszty prowizji

VI. Wynik z tytułu prowizji (IV-V)

VII. Przychody z udziałów lub akcji, pozostałych papierów wartościowych i innych instrumentówfinansowych, o zmiennej kwocie dochodu

1. Od jednostek zależnych

2. Od jednostek współzależnych

3. Od jednostek stowarzyszonych

4. Od pozostałych jednostek

VIII. Wynik operacji finansowych

1. Papierami wartościowymi i innymi instrumentami finansowymi

2. Pozostałych

IX. Wynik z pozycji wymianyX. Wynik działalności bankowej

XI. Pozostałe przychody operacyjne

XII. Pozostałe koszty operacyjne

XIII. Koszty działania banku

1. Wynagrodzenia

2. Ubezpieczenia i inne świadczenia

3. Inne

XIV. Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

XV. Odpisy na rezerwy i aktualizacja wartości

1. Odpisy na rezerwy celowe i na ogólne ryzyko bankowe

2. Aktualizacja wartości aktywów finansowych

XVI. Rozwiązanie rezerw i aktualizacja wartości

1. Rozwiązanie rezerw celowych i rezerw na ogólne ryzyko bankowe

2. Aktualizacja wartości aktywów finansowych

XVII. Różnica wartości rezerw i aktualizacji (XV- XVI)

XVIII. Wynik działalności operacyjnej

XIX. Wynik operacji nadzwyczajnych

1. Zyski nadzwyczajne

2. Straty nadzwyczajne

XX. Zysk (strata) brutto

XXI. Podatek dochodowy

XXII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)

XXIII. Zysk (strata) nettoZ e s t a w i e n i e z m i a n w k a p i t a l e w ł a s n y m

I. K a p i t a ł w ł a s n y n a p o c z ą t e k o k r e s u (BO)

- korekty błędów podstawowych

I. a. K a p i t a ł w ł a s n y n a p o c z ą t e k o k r e s u (BO), p o k o r e k t a c h

1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu

1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowegoa) zwiększenia (z tytułu)

- emisji akcji...b) zmniejszenia (z tytułu)

- umorzenia akcji...

1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu

2. Należne wpłaty na poczet kapitału podstawowego na początek okresu

2.1. Zmiana należnych wpłat na poczet kapitału podstawowegoa) zwiększenie (z tytułu)...b) zmniejszenie (z tytułu)...

2.2. Należne wpłaty na poczet kapitału podstawowego na koniec okresu

3. Akcje własne na początek okresua) zwiększenieb) zmniejszenie

3.1. Akcje własne na koniec okresu

4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu

4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowegoa) zwiększenia (z tytułu)

- emisji akcji powyżej wartości nominalnej

- podziału zysku (ustawowo)

- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)...b) zmniejszenia (z tytułu)

- pokrycia straty...

4.2. Kapitał (fundusz) zapasowy na koniec okresu

5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu

5.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wycenya) zwiększenie (z tytułu)...b) zmniejszenie (z tytułu)

- zbycia lub likwidacji środków trwałych...

5.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu

6. Fundusz ogólnego ryzyka bankowego na początek okresu

6.1. Zmiany funduszu ogólnego ryzyka bankowegoa) zwiększenie (z tytułu)...b) zmniejszenie (z tytułu)...

6.2. Fundusz ogólnego ryzyka bankowego na koniec okresu

7. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu

7.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowycha) zwiększenia (z tytułu)...b) zmniejszenia (z tytułu)...

7.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu

8. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu

8.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu

- korekty błędów podstawowych

8.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach

8.3. Zmiana zysku z lat ubiegłycha) zwiększenie (z tytułu)

- podziału zysku z lat ubiegłych...b) zmniejszenie (z tytułu)...

8.4. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu

8.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu

- korekty błędów podstawowych

8.6. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach

8.7. Zmiana straty z lat ubiegłycha) zwiększenie (z tytułu)

- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia...b) zmniejszenie (z tytułu)...

8.8. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu

8.9. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu

9. Wynik nettoa) zysk nettob) strata netto

II. K a p i t a ł w ł a s n y n a k o n i e c o k r e s u (BZ)

III. K a p i t a ł w ł a s n y p o u w z g l ę d n i e n i u p r o p o n o w a n e g o p o d z i a ł uz y s k u (p o k r y c i a s t r a t y)R a c h u n e k p r z e p ł y w ó w p i e n i ę ż n y c h(metoda bezpośrednia)A. P r z e p ł y w y ś r o d k ó w p i e n i ę ż n y c h z d z i a ł a l n o ś c i o p e r a c y j n e j

I. Wpływy

1. Odsetki

2. Prowizje

3. Inne wpływy operacyjne

II. Wydatki

1. Odsetki

2. Prowizje

3. Wynagrodzenia

4. Ubezpieczenia i inne świadczenia

5. Inne koszty działania banku

6. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym

7. Inne wydatki operacyjne

III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II)B. P r z e p ł y w y ś r o d k ó w p i e n i ę ż n y c h z d z i a ł a l n o ś c i i n w e s t y c y j n ej

I. Wpływy

1. Zbycie udziałów lub akcji w jednostkach zależnych

2. Zbycie udziałów lub akcji w jednostkach współzależnych

3. Zbycie udziałów lub akcji w jednostkach stowarzyszonych

4. Zbycie udziałów lub akcji w innych jednostkach, pozostałych papierów wartościowych(w tym również handlowych) i innych aktywów finansowych

5. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

6. Inne wpływy inwestycyjne

II. Wydatki

1. Nabycie udziałów lub akcji w jednostkach zależnych

2. Nabycie udziałów lub akcji w jednostkach współzależnych

3. Nabycie udziałów lub akcji w jednostkach stowarzyszonych

4. Nabycie udziałów lub akcji w innych jednostkach, pozostałych papierów wartościowychi innych aktywów finansowych (lokacyjnych)

5. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

6. Inne wydatki inwestycyjne

III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)C. P r z e p ł y w y ś r o d k ó w p i e n i ę ż n y c h z d z i a ł a l n o ś c i f i n a n s o w e j

I. Wpływy

1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów od innych banków

2. Zaciągnięcie długoterminowych pożyczek od innych niż banki instytucji finansowych

3. Emisja dłużnych papierów wartościowych dla innych instytucji finansowych

4. Zwiększenie stanu zobowiązań podporządkowanych

5. Wpływy netto z emisji akcji i dopłat do kapitału

6. Inne wpływy finansowe

II. Wydatki

1. Spłaty długoterminowych kredytów na rzecz innych banków

2. Spłaty długoterminowych pożyczek na rzecz innych niż banki instytucji finansowych

3. Wykup dłużnych papierów wartościowych od innych instytucji finansowych

4. Z tytułu innych zobowiązań finansowych

5. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego

6. Zmniejszenie stanu zobowiązań podporządkowanych

7. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli

8. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku

9. Nabycie akcji własnych

10. Inne wydatki finansowe

III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)D. P r z e p ł y w y p i e n i ę ż n e n e t t o, r a z e m (A.III + B.III + C.III)E. B i l a n s o w a z m i a n a s t a n u ś r o d k ó w p i e n i ę ż n y c h, w tym

- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowychF. Ś r o d k i p i e n i ę ż n e n a p o c z ą t e k o k r e s uG. Ś r o d k i p i e n i ę ż n e n a k o n i e c o k r e s u (F + D), w tym

- o ograniczonej możliwości dysponowania(metoda pośrednia)A. P r z e p ł y w y ś r o d k ó w p i e n i ę ż n y c h z d z i a ł a l n o ś c i o p e r a c y j n e j

I. Zysk (strata) netto

II. Korekty razem:

1. Amortyzacja

2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych

3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)

4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej

5. Zmiana stanu rezerw

6. Zmiana stanu dłużnych papierów wartościowych

7. Zmiana stanu należności od sektora finansowego

8. Zmiana stanu należności od sektora niefinansowego i sektora budżetowego

9. Zmiana stanu należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanymprzyrzeczeniem odkupu

10. Zmiana stanu udziałów lub akcji, pozostałych papierów wartościowych i innych aktywówfinansowych (handlowych)

11. Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora finansowego

12. Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora niefinansowego i sektora budżetowego

13. Zmiana stanu zobowiązań z tytułu sprzedanych papierów wartościowych z udzielonymprzyrzeczeniem odkupu

14. Zmiana stanu zobowiązań z tytułu papierów wartościowych

15. Zmiana stanu innych zobowiązań

16. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych

17. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów i zastrzeżonych

18. Inne korekty

III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I + II)B. P r z e p ł y w y ś r o d k ó w p i e n i ę ż n y c h z d z i a ł a l n o ś c i i n w e s t y c y j ne j

I. Wpływy

1. Zbycie udziałów lub akcji w jednostkach zależnych

2. Zbycie udziałów lub akcji w jednostkach współzależnych

3. Zbycie udziałów lub akcji w jednostkach stowarzyszonych

4. Zbycie udziałów lub akcji w innych jednostkach, pozostałych papierów wartościowychi innych aktywów finansowych (lokacyjnych)

5. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

6. Inne wpływy inwestycyjne

II. Wydatki

1. Nabycie udziałów lub akcji w jednostkach zależnych

2. Nabycie udziałów lub akcji w jednostkach współzależnych

3. Nabycie udziałów lub akcji w jednostkach stowarzyszonych

4. Nabycie udziałów lub akcji w innych jednostkach, pozostałych papierów wartościowychi innych aktywów finansowych (lokacyjnych)

5. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

6. Inne wydatki inwestycyjne

III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)C. P r z e p ł y w y ś r o d k ó w p i e n i ę ż n y c h z d z i a ł a l n o ś c i f i n a n s o w e j

I. Wpływy

1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów od innych banków

2. Zaciągnięcie długoterminowych pożyczek od innych niż banki instytucji finansowych

3. Emisja dłużnych papierów wartościowych dla innych instytucji finansowych

4. Zwiększenie stanu zobowiązań podporządkowanych

5. Wpływy netto z emisji akcji i dopłat do kapitału

6. Inne wpływy finansowe

II. Wydatki

1. Spłaty długoterminowych kredytów na rzecz innych banków

2. Spłaty długoterminowych pożyczek na rzecz innych niż banki instytucji finansowych

3. Wykup dłużnych papierów wartościowych od innych instytucji finansowych

4. Z tytułu innych zobowiązań finansowych

5. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego

6. Zmniejszenie stanu zobowiązań podporządkowanych

7. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli

8. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku

9. Nabycie akcji własnych

10. Inne wydatki finansowe

III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)D. P r z e p ł y w y p i e n i ę ż n e n e t t o, r a z e m (A.III + B.III + C.III)E. B i l a n s o w a z m i a n a s t a n u ś r o d k ó w p i e n i ę ż n y c h, w tym

- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowychF. Ś r o d k i p i e n i ę ż n e na p o c z ą t e k o k r e s uG. Ś r o d k i p i e n i ę ż n e na k o n i e c o k r e s u (F + D), w tym

- o ograniczonej możliwości dysponowania

D o d a t k o w e i n f o r m a c j e i o b j a ś n i e n i a
obejmują zakres informacji określony w przepisach wydanych na podstawie art. 81 ust. 2 pkt

8 lit. a) ustawy.


powrót do spisu treści

1 Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:

1) dyrektywy 2001/65/WE z dnia 27 września 2001 r. zmieniającej dyrektywy 78/660/EWG,

83/349/EWG oraz 86/635/EWG w zakresie zasad oceny rocznych i skonsolidowanych sprawozdańfinansowych niektórych rodzajów spółek a także banków oraz innych instytucji finansowych(Dz.Urz. WE L 283 z 27.10.2001),

2) dyrektywy 2003/38/WE z dnia 13 maja 2003 r. zmieniającej dyrektywę 78/660/EWG w sprawierocznych sprawozdań finansowych niektórych rodzajów spółek w odniesieniu do kwot wyrażonychw euro (Dz.Urz. WE L 120 z 15.05.2003),

3) dyrektywy 2003/51/WE z dnia 18 czerwca 2003 r. zmieniającej dyrektywy 78/660/EWG,

83/349/EWG, 86/635/EWG oraz 91/674/EWG w sprawie rocznych i skonsolidowanych sprawozdańfinansowych niektórych rodzajów spółek, banków i innych instytucji finansowych orazzakładów ubezpieczeń (Dz.Urz. WE L 178 z 17.07.2003).Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie - zdniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej - dotyczą ogłoszeniatych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne.


Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI