Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Money.plFirmaAkty prawne

Monitor Polski - rok 1994, nr 18, poz. 137

Wydany przez:Minister Finansów
Tytuł aktu:Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 4 marca 1994 r. w sprawie częściowego zaniechania poboru niektórych podatków i innych należności, do których stosuje się przepisy o zobowiązaniach podatkowych, oraz warunków tego zaniechania.
Status aktu prawnego:Uchylony
Treść aktu prawnego:  pobierz treść dokumentu
Data wydania:1994-03-04
Data wejscia w życie:1994-03-17
Data obowiązywania:1994-03-17
Pełna treść dokumentu: Monitor Polski - rok 1994, nr 18, poz. 137
Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 19 grudnia 1980 r. o zobowiązaniach podatkowych (Dz. U. z 1993 r. Nr 108, poz. 486 i Nr 134, poz. 646) zarządza się, co następuje:


§ 1. 1. Zarządza się zaniechanie poboru podatków i innych należności określonych w § 2, w których obowiązek podatkowy powstał:
  1)  w wymienionych w § 2 pkt 1, 3 i 4 lit. b) i c) oraz pkt 5 i 6 - do dnia 31 grudnia 1992 r.,
  2)  w wymienionych w § 2 pkt 7 i 8 - do dnia 30 czerwca 1993 r.,
  3)  w wymienionych w § 2 pkt 2 i 4 lit. a) - do dnia 4 lipca 1993 r.,
-     od podatników, którzy spełniają warunki określone w § 3 oraz wpłacą najpóźniej do dnia 30 listopada 1994 r. kwotę nie mniejszą niż wynikająca z ust. 2, bez odsetek na dzień wpłaty (minimalna wysokość wpłaty).
2. Minimalna wysokość wpłaty powodującej zaniechanie poboru zależy, z zastrzeżeniem ust. 3, od ilorazu kwoty łącznego zadłużenia, o którym mowa w ust. 1, i przychodu za 1993 r. w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym i wynosi:
  1)  10% kwoty zadłużenia, jeżeli iloraz ten jest mniejszy lub równy jedności,
  2)  5% kwoty zadłużenia, jeżeli iloraz ten jest większy od jedności.
3. W przypadku podatników prowadzących działalność w zakresie przetwórstwa rolno-spożywczego, przez co rozumie się działalność polegającą na produkcji wyrobów przemysłu rolno-spożywczego, sklasyfikowanego w gałęziach 23-25 Systematycznego wykazu wyrobów (SWW) Głównego Urzędu Statystycznego, z wyłączeniem podatników wytwarzających wyroby akcyzowe, minimalna wysokość wpłaty wynosi 5% kwoty zadłużenia, o której mowa w ust. 1, jeżeli z działalności tej podatnik osiągnął w 1993 r. co najmniej 50% ogólnego przychodu.
4. Jeżeli podatnik dokona wpłaty określonej w ust. 2 lub 3:
  1)  do dnia 30 czerwca 1994 r. - kwota podlegająca zaniechaniu wynosi 200% wpłaconej kwoty,
  2)  do dnia 31 sierpnia 1994 r. - kwota podlegająca zaniechaniu wynosi 150% wpłaconej kwoty,
  3)  do dnia 31 października 1994 r. - kwota podlegająca zaniechaniu wynosi 125% wpłaconej kwoty,
  4)  do dnia 30 listopada 1994 r. - kwota podlegająca zaniechaniu wynosi 100% wpłaconej kwoty.

§ 2. Zaniechanie poboru, o którym mowa w § 1, dotyczy:
  1)  podatku od wynagrodzeń należnego na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1949 r. o podatku od wynagrodzeń (Dz. U. Nr 7, poz. 41, z 1956 r. Nr 44, poz. 201, z 1959 r. Nr 11, poz. 60 i z 1963 r. Nr 57, poz. 309),
  2)  podatku obrotowego należnego na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 grudnia 1972 r. o podatku obrotowym (Dz. U. z 1983 r. Nr 43, poz. 191, z 1985 r. Nr 12, poz. 50, z 1989 r. Nr 3, poz. 12 i Nr 74, poz. 443, z 1991 r. Nr 9, poz. 30 i Nr 35, poz. 155, z 1992 r. Nr 21, poz. 86 i Nr 68, poz. 341 oraz z 1993 r. Nr 28, poz. 127), z wyjątkiem podatku od obrotu towarami, co do których po dniu 4 lipca 1993 r. określono obowiązek oznaczania ich znakami opłaty skarbowej akcyzy,
  3)  podatku dochodowego należnego na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 grudnia 1972 r. o podatku dochodowym (Dz. U. z 1989 r. Nr 27, poz. 147, Nr 74, poz. 443 oraz z 1991 r. Nr 9, poz. 30, Nr 35, poz. 155, Nr 60, poz. 253),
  4)  należnych na podstawie przepisów ustawy z dnia 26 lutego 1982 r. o opodatkowaniu jednostek gospodarki uspołecznionej (Dz. U. z 1987 r. Nr 12, poz. 77, z 1989 r. Nr 3, poz. 12, Nr 35, poz. 192 i Nr 74, poz. 443, z 1990 r. Nr 21, poz. 126, z 1991 r. Nr 9, poz. 30 i Nr 80, poz. 350, z 1992 r. Nr 21, poz. 86 i Nr 68, poz. 341 oraz z 1993 r. Nr 28, poz. 127) podatków:
a)    obrotowego - z wyjątkiem, o którym mowa w pkt 2,
b)    dochodowego,
c)    od płac,
  5)  podatku dochodowego od osób prawnych należnego na podstawie przepisów ustawy z dnia 31 stycznia 1989 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 1991 r. Nr 49, poz. 216, Nr 80, poz. 350 i Nr 101, poz. 444),
  6)  podatku od wzrostu wynagrodzeń należnego na podstawie przepisów:
a)    ustawy z dnia 27 grudnia 1989 r. o opodatkowaniu wzrostu wynagrodzeń w 1990 r. (Dz. U. Nr 74, poz. 438 oraz z 1990 r. Nr 13, poz. 82 i Nr 56, poz. 324),
b)    ustawy z dnia 22 grudnia 1990 r. o opodatkowaniu wzrostu wynagrodzeń (Dz. U. z 1991 r. Nr 1, poz. 1, z 1992 r. Nr 21, poz. 85, Nr 73, poz. 361, Nr 100, poz. 498 i z 1993 r. Nr 28, poz. 127),
  7)  należności z tytułu dywidendy obligatoryjnej od przedsiębiorstw państwowych, należnej na podstawie przepisów ustawy z dnia 31 stycznia 1989 r. o gospodarce finansowej przedsiębiorstw państwowych (Dz. U. z 1992 r. Nr 6, poz. 27 i z 1993 r. Nr 18, poz. 82),
  8)  należności z tytułu oprocentowania kapitału w jednoosobowych spółkach Skarbu Państwa, należnego na podstawie ustawy z dnia 19 lipca 1991 r. o oprocentowaniu kapitału w jednoosobowych spółkach Skarbu Państwa (Dz. U. Nr 75, poz. 330 i z 1992 r. Nr 45, poz. 200).

§ 3. 1. Przepisy zarządzenia, z zastrzeżeniem § 6, stosuje się do podatników, którzy:
  1)  uregulują do dnia wpłaty określonej w § 1 wymagalne na dzień dokonania tej wpłaty zobowiązania wobec budżetu państwa za 1993 r., a w przypadku zobowiązań wymienionych w § 2 pkt 7 i 8 oraz w § 2 pkt 2 i 4 lit. a) - powstałe odpowiednio po dniu 30 czerwca 1993 r. albo 4 lipca 1993 r., oraz podatek dochodowy od osób fizycznych lub osób prawnych za 1992 r.,
  2)  nie zalegają w podatkach wobec budżetu państwa lub innych należnościach wobec budżetu państwa, do których stosuje się przepisy o zobowiązaniach podatkowych, oraz wpłatach na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych i Fundusz Pracy, jeżeli zobowiązania z tych tytułów powstały w 1994 r., lub do dnia wpłaty określonej w § 1 uregulują te zobowiązania,
  3)  nie zalegają jako płatnicy zaliczek podatku dochodowego od osób fizycznych; przepis pkt 2 stosuje się odpowiednio.
2. W przypadku gdy podatnik nie spełnia warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, w stosunku do zobowiązań wymienionych w § 2 pkt 6 lit. b) lub pkt 7, lub pkt 8, urząd skarbowy na wniosek podatnika może w decyzji określonej w § 5 ust. 2 określić również terminy płatności z tytułu tych zobowiązań.

§ 4. 1. Podatnik spełniający warunki zarządzenia składa odpowiedni wniosek we właściwym urzędzie skarbowym.
2. Wniosek powinien zawierać:
  1)  określenie kwoty objętej zaniechaniem,
  2)  niezbędne informacje dotyczące spełnienia warunków zarządzenia.
3. Do wniosku powinien być dołączony program spłaty pozostałej kwoty zadłużenia wraz z odsetkami.

§ 5. 1. Urząd skarbowy, po rozpatrzeniu wniosku, o którym mowa w § 4:
  1)  wydaje decyzję stwierdzającą spełnienie warunków zarządzenia, o których mowa w § 1 oraz § 3, i określającą kwotę objętą zaniechaniem poboru - jeżeli wniosek jest zasadny,
  2)  wydaje decyzję odmowną - jeżeli podatnik nie spełnia warunków określonych zarządzeniem.
2. W przypadku wydania decyzji, o której mowa w ust. 1 pkt 1, urząd skarbowy wydaje odrębną decyzję, rozkładającą spłatę pozostałych zaległości na raty. W decyzji tej może być również zawarte przyrzeczenie, że zostanie wydana decyzja o umorzeniu odsetek. Warunkiem wydania decyzji o umorzeniu odsetek jest terminowa wpłata kwoty stanowiącej równowartość pozostałej kwoty zadłużenia.
3. W przypadku, gdy zobowiązania, o których mowa w § 2 należą do właściwości więcej niż jednego urzędu skarbowego, zaniechanie dokonywane jest przez każdy z tych urzędów po dostarczeniu przez podatnika wydanych przez pozostałe, właściwe w zakresie tych zobowiązań, urzędy skarbowe zaświadczeń o kwotach zaległości wraz z odsetkami oraz wysokości dokonanych wpłat tych zaległości, lub o ich braku.

§ 6. 1. Przepisów zarządzenia, z zastrzeżeniem ust. 2, nie stosuje się do podatników, w stosunku do których:
  1)  wszczęto bankowe postępowanie ugodowe lub zawarto ugodę, o której mowa w ustawie z dnia 3 lutego 1993 r. o restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw i banków oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 18, poz. 82),
  2)  otwarto likwidację,
  3)  ogłoszono upadłość,
  4)  wszczęto postępowanie układowe.
2. Przepisy zarządzenia mają jednak zastosowanie do podatników, w stosunku do których wszczęte postępowanie określone w ust. 1 pkt 1 i 4 nie doprowadziło do zawarcia ugody lub układu.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Publikowane akty nie są źródłem prawa. Jedyne źródło prawa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanowią, na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. "O ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych" (Dz.U. 2000 r. Nr 62, poz. 718) akty prawne ogłaszane i wydawane w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim. Money.pl nie ponosi odpowiedzialności za skutki działań podjętych w oparciu o udostępnione publikacje.

Monitor Polski nr 18 z 1994 roku - pozostałe dokumenty:

UOKiK coraz surowiej karze firmy. Prawie ćwierć miliarda złotych kar w 2017 r. UOKiK coraz surowiej karze firmy. Prawie ćwierć miliarda złotych kar w 2017 r.
900 decyzji i kary na łączną kwotę 223 mln zł. Takie są efekty działań UOKiK w zakresie ochrony konkurencji i konsumentów w 2017 roku. Eksperci wskazują na tendencję do zaostrzenia polityki karania przedsiębiorców.

Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI

Money.pl dotarł do korespondencji, która miała nie ujrzeć światła dziennego Money.pl dotarł do korespondencji, która miała nie ujrzeć światła dziennego
Ta korespondencja miała nie ujrzeć światła dziennego. Money.pl zagląda za kulisy jednej z największych afer finansowych III RP, w wyniku której oszczędności życia straciło blisko 10 tysięcy Polaków.