Money.plFirmaArchiwumArchiwum roczne
ZAPISZ SIĘ NA BEZPŁATNY NEWSLETTERArchiwum roczne

Artykuły z dnia 2004-02-18
 • Rosną składki na ZUS i ubezpieczenia zdrowotne
  Opłaty wzrosną już od marca. Przedsiębiorcy, którzy płacą za siebie ZUS oraz ubezpieczenie zdrowotne mogą naliczać swoje składki od tzw. minimalnej podstawy wymiaru składek.
 • Większe diety i ryczałty na podróże
  Już od marca pracodawcy i ich podróżujący pracownicy do swoich rozliczeń z tytułu podróży służbowych oraz jazd lokalnych stosować będą wyższe stawki ryczałtów i diet.
 • Urlop wypoczynkowy - zasady udzielania
  Zasady udzielania urlopów w przypadku konieczności przeliczenia dni na godziny urlopu oraz odpowiadające im powinności w zakresie ewidencjonowania okresów przebywania na urlopie wypoczynkowym.
 • Urlop na żądanie
  Wykładnia instytucji urlopu na żądanie w aspekcie celowościowym tej instytucji przy uwzględnieniu elementów równego traktowania w zatrudnieniu.
 • Niespójność pojęcia dnia urlopu wypoczynkowego
  Wyjaśnienie charakteru znaczeniowego dnia urlopu wypoczynkowego w aspekcie jego wymiaru oraz okresu czasu wolnego przeznaczonego na wypoczynek.
 • Końcówka urlopu
  Omówienie zasad udzielania końcowej części godzinowej urlopu wypoczynkowego w rozmiarze mniejszym niż dobowy wymiar czasu pracy pracownika.
 • Godziny nadliczbowe a zatrudnienie niepełnowymiarowe
  Wyjaśnienie wprowadzonej przez ustawodawcę instytucji dopuszczającej ustalenie przez strony stosunku pracy liczby godzin powyżej których zatrudnienie pracownika niepełnoetatowego uprawniać będzie do wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych.
 • Urlop zaległy dla niepełnozatrudnionego
  Wyjaśnienie zasad udzielania urlopów zaległych do których prawo powstało przed dniem 1 stycznia 2004 r. w stosunku do pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy.
 • Wymiar urlopu na niepełnym etacie
  Wykładnia przepisów urlopowych dotyczących przeliczania dni urlopu na godziny urlopowe w stosunku do pracowników zatrudnionych na niepełnym etacie.
 • Prawo do pierwszego urlopu
  Wyjaśnienie likwidacji dotychczasowej zasady nabywania prawa do urlopu z upływem roku pracy oraz interpretacja obecnych zasad nabywania prawa do pierwszego urlopu wypoczynkowego.
 • Godziny nadliczbowe - definicja
  Omówienie definicji pracy w godzinach nadliczbowych pracowników pełno i niepełnoetatowych.
 • Pojęcie dnia wolnego od pracy
  Wyjaśnienie pojęcia dnia wolnego od pracy w aspekcie zasady średnio pięciodniowego tygodnia pracy oraz dnia wolnego w zamian za pracę w niedzielę lub święto.
 • Niespójność definicyjna doby i tygodnia
  Analiza porównawcza definicji doby pracowniczej i tygodnia a tym samym okresu rozliczeniowego czasu pracy.
 • Czas pracy a wynagrodzenie za godziny nadliczbowe
  Krytyczna ocena orzecznictwa sądowego dotycząca podziału czasu pracy na czas faktycznej pracy i czas pozostawania w gotowości do pracy - w aspekcie prawa do wynagrodzenia za godziny nadliczbowe.