Money.plFirmaWszystko o leasinguPodstawy leasinguZalety leasingu

WYGODA

W większości przypadków Leasingodawcy biorą na siebie wiele obowiązków związanych z zakupem, ubezpieczeniem i konserwacją sprzętu oraz likwidacją szkód.

BOGATA OFERTA USŁUG DODATKOWYCH

Dobrze rozwinięte firmy leasingowe oferują oprócz usług podstawowych dodatkowe atrakcyjne opcje usprawniające prowadzenie działalności np. zainstalowanie systemu zarządzania flotą samochodową.

UPROSZCZONA PROCEDURA

Dotyczy to wymogów w odniesieniu do potencjalnego Leasingobiorcy, jak również przejęcie na siebie przez Leasingodawcę wszelkich czynności związanych z zakupem danego przedmiotu leasingu, jak i przekazaniem go Leasingobiorcy.

ELASTYCANOŚĆ FINANSOWANIA INWESTYCJI

Możliwość dopasowania opłat leasingowych do sytuacji finansowej Leasingobiorcy i założeń danego projektu inwestycyjnego.

Firmy leasingowe wykazują dużą elastyczność w dopasowaniu wysokości rat leasingowych do sezonowości działalności leasingobiorcy. Umożliwiają również naliczanie kosztów finansowania od daty ich faktycznego wydatkowania (w przypadku opóźnienia ,,dostawy" inwestycji) w wyniku czego obniżają się koszty finansowania inwestycji leasingobiorcy.

MOŻLIWOŚĆ OBNIŻENIA ZOBOWIĄZAŃ PODATKOWYCH

Poprzez fakt, iż płatności leasingowe stanowią koszt uzyskania przychodu (zmniejszając tym samym podstawę opodatkowania) - o ile strony umowy leasingu postanowią, że odpisów amortyzacyjnych dokonuje Leasingodawca

POPRAWA PŁYNNOŚCI FINANSOWEJ FIRMY

Spłata rat leasingowych dokonywana jest z bieżących przychodów, wynikających z eksploatacji danego przedmiotu leasingu, w przypadku opóźnienia dostawy przedmiotu termin rat leasingowanych jest z reguły dostosowywany do momentu podpisania protokołu odbioru przedmiotu i przyjęcia go do eksploatacji.

ZABEZPIECZENIE PŁATNOŚCI

Tytuł własności jaki ma Leasingodawca do danego przedmiotu stanowi element zabezpieczenia umowy leasingu.

Zachowanie prawa własności po stronie Leasingodawcy zamiast stosowanych przez banki umów przewłaszczenia, bądź zastawu zmniejsza ryzyko transakcji co bezpośrednio wpływa na koszty finansowe. Przy zachowaniu prawa własności, w przypadku konieczności wypowiedzenia umowy z tytułu wystąpienia braku płatności rat, rozliczenie wartości przedmiotu leasingu nie jest obciążone koniecznością rozliczania podatku od towarów i usług jak w przypadku umów przewłaszczenia, bądź zastawu.

Z powyższych powodów Banki preferują finansowanie dóbr inwestycyjnych poprzez własne spółki leasingowe, niż poprzez kredyt inwestycyjny, ze względu na mniejsze ryzyko transakcji .

UNIKANIE FINANSOWANIA PODATKU VAT

Podstawą kalkulacji rat leasingowych jest wartość netto przedmiotu leasingu. Podatek VAT od zakupu przedmiotu jest finansowany przez Leasingodawcę. W przypadku finansowania inwestycji przez kredyt występuje konieczność angażowania przez Korzystającego w początkowym okresie inwestycji znacznych środków finansowych koniecznych do sfinansowania podatku od towarów i usług na okres paru miesięcy.

DOSTĘP DO NOWOCZESNEJ TECHNOLOGII

Leasing umożliwia prowadzenie polityki szybkiej ekspansji rozwojowej i szybkiego reagowania na rozwój techniki i zmiany rynku, bez naruszania struktur finansowych.

BEZPIECZEŃSTWO HANDLOWE

Współdziałanie Leasingodawcy i Leasingobiorcy przy negocjowaniu z dostawcą warunków umowy sprzedaży oraz jej realizacji, zapewnienie większej kontroli płatności, z zasady możliwość wynegocjowania korzystniejszych warunków płatności (firma leasingowa jest bardziej wiarygodnym kontrahentem finansowym niż przyszły leasingobiorca )

MOŻLIWOŚĆ DOSTOSOWANIA FINANSOWANIA

Możliwość finansowania w złotych lub walutach zgodnych ze strukturą walutową przychodów Leasingobiorcy, możliwość zastosowania finansowania opartego o stały oraz o zmienny koszt pieniądza, umożliwienie przewalutowania umowy w jej trakcie. Firmy leasingowe są bardziej elastyczne w powyższym zakresie niż banki.

Firmy leasingowe umożliwiają również podział korzyści wynikających z różnic kursowych (ze względu na znaczne obroty posiadają większa zdolność do negocjowania kursów)

oferta, leasing, leasingobiorca, leasingodawca, zalety leazingu, plusy leasingu, cechy leasingu
Money.pl

Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI