Money.plFirma
Odśwież stronę
Spółka cywilna

Jest to umowa zawarta przez co najmniej dwie osoby, na mocy której wspólnicy zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego. Prosta forma organizacji działalności gospodarczej oparta na wzajemnym zaufaniu wspólników.

Zalety Wady
Każdy ze wspólników ma wpływ na podejmowanie decyzji, prowadzenie i reprezentowanie spółki
Wspólnicy odpowiadają solidarnie całym swoim majątkiem za zobowiązania spółki
Swoboda w formułowaniu treści umowy spółki Działalność raczej małych rozmiarów
Możliwe wszystkie formy opodatkowania Każdy ze wspólników musi rejestrować się osobno

Przepisy

Umowę spółki regulują przepisy art. 860-875 kodeksu cywilnego

Definicje

Spółka cywilna jest umową, na mocy której wspólnicy zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego przez działanie w sposób oznaczony, w szczególności przez wniesienie wkładów. Umowa spółki powinna być stwierdzona pismem.

Przydatne: umowa spółki cywilnej

Wkład

Wkład wspólnika może polegać na wniesieniu do spółki własności lub innych praw albo na świadczeniu usług.
Domniemywa się, że wkłady wspólników mają jednakową wartość.

Wysokość kapitału

Nie ma wymagań

Odpowiedzialność

Za zobowiązania spółki wspólnicy odpowiedzialni są solidarnie.

Oznacza to, że za zobowiązania zaciągnięte przez spółkę odpowiadają wszyscy wspólnicy swym majątkiem wspólnym (majątkiem spółki) oraz każdy ze wspólników z osobna majątkiem osobistym - bez żadnych ograniczeń.

Wierzyciel ma prawo wyboru, czy dla zaspokojenia swojej wierzytelności sięgnie do majątku spółki, czy też do indywidualnego majątku wspólnika. Może on także sięgnąć jednocześnie do majątku spółki i indywidualnych majątków wspólników.

Prowadzenie spraw i reprezentacja spółki

Każdy wspólnik jest uprawniony i zobowiązany do prowadzenia spraw spółki.

Każdy wspólnik może bez uprzedniej uchwały wspólników prowadzić sprawy, które nie przekraczają zakresu zwykłych czynności spółki. Jeżeli jednak przed zakończeniem takiej sprawy chociażby jeden z pozostałych wspólników sprzeciwi się jej prowadzeniu, potrzebna jest uchwała wspólników.

Każdy wspólnik może bez uprzedniej uchwały wspólników wykonać czynność nagłą, której zaniechanie mogłoby narazić spółkę na niepowetowane straty.

W braku odmiennej umowy lub uchwały wspólników każdy wspólnik jest umocowany do reprezentowania spółki w takich granicach, w jakich jest uprawomocniony do prowadzenia jej spraw.

Księgowość

Powrót