Money.plFirma
Odśwież stronę
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Popularna spółka kapitałowa, która może być utworzona przez jedną albo więcej osób w każdym celu prawnie dopuszczalnym (chyba że ustawa stanowi inaczej)

Zalety Wady
Wyłączenie odpowiedzialności wspólnika za zobowiązania spółki Wysoki minimalny kapitał zakładowy
Możliwość pozyskania kapitału poprzez pozyskanie nowego wspólnika Kosztowna procedura rejestracyjna

Przepisy

Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. nr 94 poz. 1037 z 2000 r.)
Zobacz: Kodeks Spółek Handlowych

Definicje


Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może być utworzona przez jedną albo więcej osób w każdym celu prawnie dopuszczalnym, chyba że ustawa stanowi inaczej.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie może być zawiązana wyłącznie przez inną jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością

Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością powinna być zawarta w formie aktu notarialnego.

Wysokość kapitału

Kapitał zakładowy spółki powinien wynosić co najmniej 50.000 złotych.

Wartość nominalna udziału nie może być niższa niż 50 złotych.

Udziały nie mogą być obejmowane poniżej ich wartości nominalnej. Jeżeli udział jest obejmowany po cenie wyższej od wartości nominalnej, nadwyżkę przelewa się do kapitału zapasowego.

Nazwa

Firma spółki może być obrana dowolnie; powinna jednak zawierać dodatkowe oznaczenie "spółka z ograniczoną odpowiedzialnością".

Dopuszczalne jest używanie w obrocie skrótu "spółka z o.o." lub "sp. z o.o.".

Rejestracja

Krajowy Rejestr Sądowy

Wraz z zarejestrowaniem spółka nabywa ona osobowość prawną.

Przydatne: Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców

Odpowiedzialność

Za zobowiązania spółki z o.o. odpowiada spółka całym swoim majątkiem.

Wspólnicy nie odpowiadają za zobowiązania spółki, choć w określonych przepisami sytuacjach obejmowani są odpowiedzialnością,

I tak np. wspólnicy odpowiadają osobiście, całym majątkiem za zobowiązania podatkowe, w takiej części, w jakiej mają prawo uczestniczyć w podziale zysku.

Za zobowiązania spółki odpowiadać może również Zarząd.

Jeżeli egzekucja przeciwko spółce okazała się bezskuteczna, członkowie zarządu odpowiadają solidarnie za jej zobowiązania.

Członek zarządu może się uwolnić od odpowiedzialności, jeżeli wykaże, że we właściwym czasie zgłoszono wniosek o ogłoszenie upadłości lub wszczęto postępowanie układowe, albo że niezgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości oraz niewszczęcie postępowania układowego nastąpiło nie z jego winy, albo że pomimo niezgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości oraz niewszczęcia postępowania układowego wierzyciel nie poniósł szkody.

Prowadzenie spraw i reprezentacja spółki

Spółkę reprezentuje oraz prowadzi jej sprawy Zarząd.

Zarząd składa się z jednego albo większej liczby członków. Do zarządu mogą być powołane osoby spośród wspólników lub spoza ich grona.

Członek zarządu jest powoływany i odwoływany uchwałą wspólników, chyba że umowa spółki stanowi inaczej.

Księgowość


Powrót