Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

W przedmiotowym wniosku, przedstawiając stan faktyczny poinformowano, iż w 2001 r. wnioskodawca odziedziczył działkę rolną (1,409 ha.) - jako współwłaściciel. Na przedmiotowym gruncie dokonano częściowego podziału i w 2003 i 2005 roku dokonano sprzedaży części nieruchomości (wydzielonych działek) - 2 po ok. 30 arów. Zgodnie z aktem notarialnym z kwietnia 2006 r. dokonano kolejnej sprzedaży dwóch działek (nr i nr) z odziedziczonego gruntu. Działki te zostały sklasyfikowane jako pastwiska trwałe (Klasa Ps VI), a zgodnie z opinia urbanistyczna z.03.2006 r. działka Nr jest przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową. Zdaniem wnioskodawcy wymienione transakcje nie są opodatkowane podatkiem od towarów i usług.

sygnatura: PP II 443/840/2006

autor: Izba Skarbowa we Wrocławiu

data: 2006-08-11

słowa kluczowe:działki, grunty, grunty rolne, sprzedaż

Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna, po przeanalizowaniu wniosku pana, postanowieniem z czerwca 2006 r. stwierdził, iż stanowisko pytającego jest nieprawidłowe.
W uzasadnieniu przedmiotowego postanowienia organ podatkowy wskazał, iż zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1, art. 2 pkt 6 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem VAT podlega odpłatna dostawa towarów (w tym za towary ustawodawca uznaje także grunty) i odpłatne świadczenie usług, a za podatników podatku VAT (art. 15 ust. 1 ustawy o VAT) należy uznać osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą - wskazując na jej definicję na potrzeby podatku zawartą w art. 15 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług - za którą to działalność może być uznana także czynność wykonana jednorazowo jeśli z okoliczności wynika zamiar wykonywania jej w sposób częstotliwy. Powołując art. 7 pkt 6 ustawy o VAT sprecyzowano, iż przez dostawę towarów należy rozumieć przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. W opinii Naczelnika Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna dla wystąpienia częstotliwości nie jest konieczne zakreślanie ram czasowych w których powinna ona wystąpić, nie jest ważna także ilość transakcji lecz ich powtarzalność, która może być nieregularna. Ważnym jest w jakich okolicznościach podmiot dokonuje danej czynności - sprzedaży.
Uwzględniając powyższe oraz biorąc pod uwagę fakt, iż w rozpatrywanym przypadku brak jest możliwości do zastosowania art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku od towarów i usług - zwolnienie od podatku od towarów i usług dotyczące dostawy towarów niezabudowanych, innych niż tereny budowlane oraz przeznaczone pod zabudowę - Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna stwierdził, iż w rozpatrywanym stanie faktycznym, podanym przez wnioskodawcę, sprzedaż działek o których mowa we wniosku podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
Na wydane przez Naczelnika Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna postanowienie Nr PP/443 z czerwca 2006 r., pismem z 21 czerwca 2006 r. złożono zażalenie. W zażaleniu wskazano, iż:
- sprzedaż odziedziczonej ziemi należy traktować jako wyzbywanie się własnego majątku,
- organ podatkowy niezasadnie powołał się w treści postanowienia Nr PP/443/na plan zagospodarowania przestrzennego gminy, podczas gdy planu takiego, który by obejmował sprzedawane przez podatnika działki, nie ma,
- częstotliwość, ilość, wielkość sprzedawanych działek nie zależy od chęci dzielenia
lecz z popytu - potrzeb nabywców
- wnioskodawca nie prowadzi działalności gospodarczej a sprzedaż działek ma na celu unormowanie sytuacji finansowej rodziny.
Wobec powyższego podatnik uznał stanowisko zawarte w postanowieniu Naczelnika Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna Nr PP/443 z.06.2006 r. za krzywdzące i wniósł o jego zmianę na korzyść wnioskodawcy.
W dniu 26 lipca 2006 r. wpłynęło pismo pana z 21.07.2006 r. w którym stwierdzono, iż sprzedane działki nr, Nr i Nr jako rolne nie podlegały opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Do pisma dołączono zaświadczenia Urzędu Gminy z 10 lipca 2006 r., zgodnie z którymi:
- dla działki Nr brak aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego,
- działka Nr nie posiada zgody na wyłączenie z produkcji rolniczej i jest położona na obszarze gruntów rolnych,
- na dzień 19.01.2005 r. dla ww. działek brak jest ważnej decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
- dla działki Nr brak aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego,
- na dzień 30.12.2002 r. dla działki Nr brak jest ważnej decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
Rozpatrując sprawę w II instancji Dyrektor Izby Skarbowej we Wrocławiu stwierdza, iż zgodnie ze stanem faktycznym przedstawionym przez pana przedmiotem sprzedaży są dwie działki o Nr i Nr Działki zostały wydzielone z gruntu nabytego (współwłasność) przez Wnioskodawcę w drodze spadkobrania. Podział i sprzedaż wydzielonych (innych) działek miał już miejsce w 2003 i 2005 r. Wydzielone działki nie są obecnie objęte aktualnym planem zagospodarowania przestrzennego, choć jak wynika z opinii urbanistycznej powołującej oprócz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Czernica, także plan ogólnego zagospodarowania Gminy zatwierdzony uchwałą Rady Gminy Nr III/15/94 oraz art. 87 ust. 3 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717) do 31 grudnia 2003 r., teren działki znajdował się w obszarze użytków zielonych kl. IV - nie wymagających zgody na wyłączenie z produkcji rolnej. Zgodnie z tą samą opinią urbanistyczną urzędu Gminy z 27 marca 2006 r., na podstawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego teren działki Nr jest przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową. Zarówno działka Nr jak i Nr zostały opisane w wypisie z rejestru gruntów jako grunty klasy PsVI - Pastwiska trwałe.
Rozpatrując powyższy stan faktyczny nie można zgodzić się ze stanowiskiem zaprezentowanym w zaskarżonym postanowieniu Naczelnika Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna Nr PP/443/ z czerwca 2006 r.
Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.), ustalenie przeznaczenia terenu, rozmieszczenie inwestycji celu publicznego oraz określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu następuje w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Kolejny ustęp cytowanego art. 4 ustawy stanowi, iż w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy następuje w drodze decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, opodatkowaniu tym podatkiem podlega m. in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Przez pojęcie towaru rozumie się rzeczy ruchome, jak również wszelkie postacie energii, budynki i budowle lub ich części, będące przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, które są wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, a także grunty (art. 2 pkt 6 ustawy o podatku VAT). Z powyższego wynika, że zakres przedmiotowy ustawy o podatku od towarów i usług obejmuje generalnie również odpłatną dostawę gruntów. Z kolei ustanowiony przez ustawodawcę w art. 43 ustawy o podatku od towarów i usług katalog czynności, zwolnionych z opodatkowania podatkiem VAT, w ust. 1 pkt 9 zawiera zwolnienie od podatku dostawy terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane oraz przeznaczone pod zabudowę. Prawidłowo organ I instancji w zaskarżonym postanowieniu wyraził pogląd, iż, opodatkowaniu podlegają dostawy, których przedmiotem są nieruchomości gruntowe, zabudowane i niezabudowane, przy czym w przypadku gruntów niezabudowanych - tylko te, których przedmiotem są tereny budowlane oraz przeznaczone pod zabudowę. Dostawy gruntów niezabudowanych i równocześnie nie przeznaczonych pod zabudowę np. rolne, leśne, są zwolnione od opodatkowania podatkiem VAT. Jednakże należy zauważyć, iż ustawodawca zwalniając z podatku od towarów i usług (art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT), dostawę terenów niezabudowanych oraz nie przeznaczonych pod zabudowę nie sprecyzował w ustawie, jakimi kryteriami należy się kierować, aby ustalić przedmiotowy rodzaj gruntu. Zdaniem Dyrektora Izby Skarbowej we Wrocławiu w takim przypadku o rodzaju gruntu rozstrzyga odpowiedni zapis w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, który jako dokument prawa miejscowego rozstrzyga o kwalifikacji gruntu. Jeśli w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego grunt jest terenem budowlanym lub przeznaczonym pod zabudowę i taka klasyfikacja wynika z prowadzonych ewidencji lub ksiąg wieczystych wtedy sprzedaż takiego gruntu podlega opodatkowaniu podatkiem VAT z zastosowaniem stawki podstawowej (22%). W przypadku innego przeznaczenia określonego w planie dla gruntu będącego przedmiotem transakcji dostawa tego gruntu będzie zwolniona z opodatkowania podatkiem VAT.
W tym miejscu zauważyć jednakże należy, że na mocy art. 87 ust. 3 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dniem 01.01.2004 r. utraciły moc miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego obowiązujące w dniu 11 lipca 2003 r., a uchwalone przed dniem 01.01.1995 r. W wielu przypadkach (również w rozpatrywanym), nie można wskazać dokumentu prawa miejscowego, który kwalifikowałby ten grunt jako budowlany. Zdaniem Dyrektora tut. Izby Skarbowej, w przypadku braku planu zagospodarowania przestrzennego, należy odwołać się do przepisów Prawa Geodezyjnego i Kartograficznego, i wynikającej z tych przepisów ewidencji gruntów. Jeśli w stanie faktycznym przedstawionym przez wnioskodawcę obydwie działki Nr i Nr nie są objęte aktualnym planem zagospodarowania przestrzennego, a z ewidencji gruntów wynika, iż grunty będące przedmiotem dostawy został zakwalifikowany do grupy: Ps VI 0,0178 i 0.6926 - Pastwiska trwałe, to aby zastosować prawidłową stawkę podatku VAT dla danej dostawy gruntu należy uwzględnić charakter danego gruntu w dacie dokonania jego dostawy.
W przypadku, gdy pan dokona dostawy gruntu nie objętego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a jego przeznaczenie wynikające z ewidencji gruntów to Pastwiska trwałe, dostawa taka podlega zwolnieniu z opodatkowania podatkiem VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku od towarów i usług. O zasadności tego stanowiska dowodzi także to, iż sprzedający nie podjęli działań zmiany (odrolnienia) charakteru sprzedawanego gruntu. W tym zakresie należy stwierdzić, iż stanowisko wnioskodawcy jest prawidłowe, a zarzut zawarty w zażaleniu - dotyczący niemożności powoływania się na nieistniejący plan zagospodarowania przestrzennego - zasadny.
Mając powyższe na uwadze orzeczono jak w sentencji.
Na niniejszą decyzję służy prawo wniesienia skargi (wraz z odpisem) do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu ul. Św. Mikołaja 78/79 w terminie 30 dni od dnia jego doręczenia, za pośrednictwem Dyrektora Izby Skarbowej we Wrocławiu.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY