Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Spółka dokonuje zakupu na rzecz pracowników biletów do kina, teatru, na koncerty, itp. oraz opłaca uczestnictwo w zajęciach sportowych, takich jak aerobik, basen i inne. Wydatki te finansowane są w 50% ze środków ZFŚS, a w pozostałej części przez pracowników korzystających z przedmiotowych usług. Zapytanie Podatnika dotyczy kwestii opodatkowania opisanych czynności oraz momentu powstania obowiązku podatkowego w podatku VAT.

sygnatura: L.IS.II/2-4430/285/05

autor: Izba Skarbowa w Rzeszowie

data: 2006-05-08

słowa kluczowe:fundusz świadczeń socjalnych, obniżenie podatku należnego, obowiązek podatkowy, podatek należny, świadczenia na rzecz pracowników

Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. ? Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 5 ust. 1 pkt 1, art. 8 ust. 1, art. 19 ust. 1 i ust. 11, art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), z urzędu zmienia postanowienie Naczelnika Podkarpackiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie z dnia 19.08.2005 r. znak: PUS.II/443/128/2005/MM i uznaje stanowisko Strony przestawione we wniosku z dnia 17.06.2005 r. znak: GK/74/2005 za prawidłowe, jeżeli należności od pracowników pobrane zostaną przed dniem wykonania usługi.

Pismem z dnia 17.06.2005 r. Spółka zwróciła się do Naczelnika Podkarpackiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) ? zwanej dalej ustawą VAT, w trybie art. 14 a § 1 Ordynacji podatkowej.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Spółka dokonuje zakupu na rzecz pracowników biletów do kina, teatru, na koncerty, itp. oraz opłaca uczestnictwo w zajęciach sportowych, takich jak aerobik, basen i inne. Wydatki te fi-nansowane są w 50% ze środków ZFŚS, a w pozostałej części przez pracowników korzystających z przedmiotowych usług.

Zapytanie Podatnika dotyczyło kwestii opodatkowania opisanych czynności oraz momentu powstania obowiązku podatkowego w podatku VAT. Zdaniem Wnioskodawcy odpłatne świadczenie usług, w świetle przepisów art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy VAT, stanowi czynność podlegającą opodatkowaniu tym podatkiem. Podstawą opodatkowania jest kwota jaką winien uiścić pracownik, pomniejszona o należny podatek. Natomiast obowiązek podatkowy powstanie z dniem otrzymania wpłaty od pracownika.

Zgodnie z art. 5 ust 1 pkt 1 ustawy VAT opodatkowaniu podatkiem VAT podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. W myśl art. 8 ust. 1 powołanej ustawy przez świadczenie usług podlegających opodatkowaniu rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 ustawy. Należy jednocześnie zaznaczyć, iż w przypadku ?przekazania? zakupionych usług obcych, ?przekazującego? traktuje się jako usługodawcę.

Mając na uwadze powołane regulacje, tut. organ stwierdza, iż świadczenie usług, za odpłatnością, na rzecz pracowników Spółki będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem VAT.

Zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy VAT podstawą opodatkowania jest obrót, z zastrzeżeniem ust. 2-22, art. 30-32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5 tej ustawy, rozumiany jako kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabyw-cy. Obowiązek podatkowy, w myśl art. 19 ust. 1 ustawy VAT, powstaje z chwilą wydania towaru lub wykonania usługi, z zastrzeżeniem ust. 2-21, art. 14 ust. 6, art. 20 i art. 21 ust. 1 tej ustawy. Jeżeli przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi otrzymano część należności, w szczególności: przedpłatę, zaliczkę, zadatek, ratę, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą jej otrzymania w tej części (ust. 11 tego artykułu).

W przedstawionej przez Podatnika sytuacji, podstawę opodatkowania stanowi zatem kwota, jaką winien uiścić pracownik, pomniejszona o należny podatek. Natomiast obowiązek podatkowy powstaje na zasadach określonych art. 19 ustawy VAT. Jeżeli pracownik, przed otrzymaniem od pracodawcy wymienionych świadczeń, uiści należność wówczas obowiązek podatkowy powstanie z chwilą otrzymania wpłaty. W sytuacji takiej stanowisko Spółki należy uznać za prawidłowe.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY