Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Przedstawiając stan faktyczny poinformowano, iż w 1992 r. wnioskodawcy odziedziczyli grunt (ponad 2 ha.), którego część (0,5 ha.) została w 2005 r. przekwalifikowana na działki budowlane i podzielona (4 działki). Wnioskodawcy oświadczyli również, iż żadne z nich nie prowadzi działalności gospodarczej, nie są podatnikami podatku od towarów i usług, zbycie działek nastąpi na rzecz maksymalnie czterech nabywców. Składając wspomniany wniosek zwrócono się o potwierdzenie stanowiska pytających, iż sprzedaż wspomnianych działek budowlanych nie może zostać uznana za działalność gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) i nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

sygnatura: PP II 443/348/2006

autor: Izba Skarbowa we Wrocławiu

data: 2006-05-15

słowa kluczowe:działka pod budowę, podział gruntu, spadek, sprzedaż

Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna, po przeanalizowaniu wniosku K, K oraz S, postanowieniem z lutego 2006 r. stwierdził, iż stanowisko pytających jest nieprawidłowe.
W uzasadnieniu przedmiotowego postanowienia organ podatkowy wskazał, iż zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1, art. 2 pkt 6 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem VAT podlega odpłatna dostawa towarów (w tym za towary ustawodawca uznaje także grunty) i odpłatne świadczenie usług, a za podatników podatku VAT (art. 15 ust. 1 ustawy o VAT) należy uznać osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą - wskazując na jej definicję na potrzeby podatku zawartą w art. 15 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług - za którą to działalność może być uznana także czynność wykonana jednorazowo jeśli z okoliczności wynika zamiar wykonywania jej w sposób częstotliwy. W opinii Naczelnika Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna dla wystąpienia częstotliwości nie jest konieczne zakreślanie ram czasowych w których powinna ona wystąpić, nie jest ważna także ilość transakcji lecz ich powtarzalność, która może być nieregularna. Ważnym jest zamiar podmiotu dokonującego danej czynności, jego świadomość, a w rozpatrywanym przypadku, wnioskodawcy sprzedając pierwszą działkę pod zabudowę mieli zamiar sprzedać kolejne - podjęli działania które do tego zmierzały (przekwalifikowanie gruntu i jego podział).
Uwzględniając powyższe oraz definicję pojęcia częstotliwości zawartą w Słowniku Języka Polskiego Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna stwierdził, iż w rozpatrywanym stanie faktycznym, podanym przez wnioskodawców, sprzedaż pierwszej działki przeznaczonej pod zabudowę będzie następowała z zamiarem sprzedaży działek kolejnych i podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług według stawki 22%, a sprzedający uzyska status podatnika podatku od towarów i usług już przy pierwszej dostawie gruntu budowlanego
Na wydane przez Naczelnika Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna postanowienie z lutego 2006 r., pismem z 28 lutego 2006 r. złożono zażalenie. W zażaleniu jeszcze raz przedstawiono stan faktyczny:
- pani K, pan K, pan S nie prowadzili działalności gospodarczej,
- ziemia pierwotnie zakupiona w 1989 r. bez zabudowań o pow. 2,01ha, została nabyta w drodze spadkobrania w 1992 r. po zmarłym A (mąż, ojciec) jako wspólność spadkowa wymienionych,
- grunty stanowią IVA i V klasę nie nadają się do upraw, wnioskujący nigdy nie otrzymywali żadnych dopłat,
- część gruntu (0,5ha) została przekwalifikowana w drodze planu zagospodarowania przestrzennego na budowlany,
- przekwalifikowana część gruntu została podzielona przez geodetę na 4 równe działki.
Wnioskujący zmodyfikowali swój zamiar sprzedaży do 3 działek - po jednaj dla każdego właściciela (początkowo zakładano sprzedaż max. 4 działek). Poinformowano również o braku nabywców.
Wobec powyższego uznano stanowisko zawarte w postanowieniu Naczelnika Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna z.02.2006 r. za niesprawiedliwe i krzywdzące, gdyż zdaniem żalących się sprzedaż wspomnianych działek nie powinna zostać uznana za działalność gospodarczą i nie powinna zostać opodatkowana podatkiem VAT.
Dokonując analizy przedstawionego przez Podatnika stanu faktycznego, mających zastosowanie w sprawie przepisów prawa podatkowego, odpowiedzi udzielonej przez Naczelnika Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna oraz argumentów zawartych w zażaleniu, Dyrektor Izby Skarbowej we Wrocławiu stwierdził, iż zażalenie nie może zostać uwzględnione.
W rozpatrywanej sprawie zgodnie ze stanem faktycznym część nabytego w drodze spadkobrania przez K, K i S gruntu rolnego została przekwalifikowana zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego na grunt budowlany (pod zabudowę). Owa część stanowiąca 0,5 ha została podzielona przez geodetę na 4 równe działki, a wnioskodawcy noszą się z zamiarem sprzedaży minimum 3 działek.
Rozpatrując powyższy stan faktyczny należy zgodzić się z argumentacją prawną zaprezentowaną w zaskarżonym postanowieniu Naczelnika Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna z lutego 2006 r.
Zgodnie z brzmieniem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Według art. 2 ust. 6 ustawy o podatku od towarów i usług za towary należy uznać także grunty. Przytoczone przepisy wskazują na opodatkowanie podatkiem od towarów i usług dostawy gruntów.
Definicję podatnika podatku VAT ustawodawca zawarł w art. 15 ust. 1 wspominanej wyżej ustawy, zgodnie z którą podatnikami są m. in. osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Natomiast przez działalność gospodarczą na potrzeby podatku od towarów i usług należy rozumieć wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, a także osób wykonujących wolne zawody, również wówczas gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych (art. 15 ust. 2 ustawy o podatku VAT).
Przytoczone wyżej przepisy nie pozostawiają wątpliwości, iż osoba(by) fizyczna(e) nie prowadząca(e) działalności gospodarczej jest(są) obowiązana(e) do opodatkowania podatkiem od towarów i usług dokonanej dostawy gruntu budowlanego, jeżeli okoliczności wskazują na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Pojecie częstotliwości nie zostało zdefiniowane w przepisach dotyczących podatku od towarów i usług jednakże przez zamiar częstotliwości prowadzenia działalności gospodarczej należy rozumieć chęć powtarzalnego, a nie jednorazowego wykonywania określonych czynności, składających się na istotę prowadzonej działalności. O kwestii częstotliwości nie decyduje czasokres wykonywania czynności (rok, dwa czy pięć lat), ani też ilość dokonywanych transakcji - sprzedanych działek. Decydującym kryterium jest fakt powtarzalności czynności. Powtarzalność ta może odbywać się w sposób nieregularny - czyli niekoniecznie w tych samych odstępach czasowych, zaś za każdym razem można dokonać dostawy zarówno jednej lub większej ilości działek.
Wyjaśnienia pojęcia "częstotliwy" należy szukać w Słowniku Języka Polskiego (wydanie internetowe: http://sjp.pwn.pl/ Copyright Š 1997-2006 Wydawnictwo Naukowe PWN SA) według którego częstotliwy to "następujący raz po raz, jeden po drugim, często; wielokrotny (...) Czasownik częstotliwy Ťczasownik oznaczający czynność lub stan, które się powtarzają; czasownik wielokrotnyť"
Tak więc w sytuacji, gdy osoba w chwili dokonywania dostawy pierwszej działki budowlanej miała świadomość, iż będzie dokonywała kolejnych dostaw działek - będziemy mieli do czynienia z częstotliwością wykonywanych czynności.
W ocenie organu II instancji wnioskodawcy mają świadomość, iż będą dokonywali kilku (3 lub 4) dostaw działek wyodrębnionych z przekształconego gruntu rolnego - będzie to zatem częstotliwe wykonywanie czynności.
Uwzględniając powołane przepisy prawa, przedstawiony stan faktyczny, rozstrzygniecie organu I instancji oraz argumenty zawarte w odwołaniu Dyrektor Izby Skarbowej we Wrocławiu stwierdza, iż czynność dostawy przedmiotowych działek wyczerpuje znamiona częstotliwości, przez co spełniona jest definicja działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług, a dostawy działek budowlanych będą podlegały opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług według stawki 22% (art. 41 ust. 1 ustawy o podatku VAT).
Wobec powyższego orzeczono jak w sentencji.
Na decyzję służy prawo wniesienia skargi (wraz z odpisem) do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu ul. Św. Mikołaja 78/79 w terminie 30 dni od dnia jego doręczenia, za pośrednictwem Dyrektora Izby Skarbowej we Wrocławiu.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY