Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy przychód uzyskiwany z tytułu świadczenia usługi udostępniania rynku w celu pośrednictwa ubezpieczeniowego podlega opodatkowaniu podatkiem VAT?

sygnatura: PP2/4407-78/06/I

autor: Izba Skarbowa w Lublinie

data: 2006-05-22

słowa kluczowe:spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa, usługi pośrednictwa, usługi ubezpieczeniowe

DECYZJA

Na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997  r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) ? po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 06.03.2006r. na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Puławach z dnia 23.02.2006r. Nr US.IV-406/04/2006/VAT zawierającego pisemną interpretację w sprawie utraty zwolnienia podmiotowego w podatku od towarów i usług:

- odmawiam zmiany postanowienia organu pierwszej instancji.

UZASADNIENIE

Wnioskiem z dnia 22.12.2005r. uzupełnionym pismem z dnia 24.01.2006r. Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Rozliczeniowa XXX w YYY zwróciła się do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Puławach o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie utraty zwolnienia podmiotowego w podatku od towarów i usług.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Puławach postanowieniem z dnia 23.02.2006r. Nr US.IV-406/04/2006/VAT uznał za nieprawidłowe stanowisko zawarte we wniosku Strony z dnia 22.12.2005r. i przedstawił przepisy ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 8 stycznia 1993r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 z późn. zm.) mające zastosowanie do wyrażonego we wniosku stanu faktycznego sprawy.

Na powyższe postanowienie Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Rozliczeniowa ?XXX? w YYY złożyła w dniu 06.03.2006r. zażalenie, w którym nie zgadzając się z w/w stanowiskiem zarzuciła organowi podatkowemu pierwszej instancji niedostateczne i nieobiektywne wyjaśnienie sprawy oraz niepodjęcie wszelkich działań niezbędnych do dokładnego wyjaśnienia stanu zobowiązania podatkowego wiążącego SKOK ?XXX?.

Po analizie materiału dowodowego oraz rozważeniu argumentów zażalenia, Dyrektor Izby Skarbowej w Lublinie stwierdza, co następuje.

Ze złożonego przez Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo-Rozliczeniową ?XXX? w YYY wniosku z dnia 22.12.2005r. uzupełnionego pismem z dnia 24.01.2006r. wynika, że Kasa jest spółdzielnią, do której w zakresie nie uregulowanym odmiennie ustawą stosuje się przepisy ustawy z dnia 16 września 1982 r. - Prawo Spółdzielcze (Dz. U. z 1995 r. Nr 54, póz. 288 z późn. zm.). Celem Kasy jest gromadzenie środków pieniężnych wyłącznie swoich członków, udzielanie im pożyczek i kredytów, przeprowadzanie na ich zlecenie rozliczeń finansowych oraz pośredniczenie przy zawieraniu umów ubezpieczeniowych na zasadach określonych w ustawie z dnia 28 lipca 1990 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. Nr 59, póz. 344 z późn. zm.). Kasa prowadzi działalność niezarobkową. Nadwyżka bilansowa zostaje przeznaczona na zwiększenie funduszu zasobowego. Kasa osiąga od 2004r. przychody z tytułu usług udostępniania rynku, która nie mieści się w katalogu usług zwolnionych od VAT. Jednakże, Kasa zwolniona jest od VAT, bowiem przychód uzyskany z tytułu ww. usługi nie przekroczył łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty wyrażonej w złotych odpowiadającej równowartości 10.000 euro (art. 113 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług).

Kasa jest zdania, że na podstawie art. 113 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług od uzyskanego przychodu z tytułu usługi udostępniania rynku w celu pośrednictwa ubezpieczeniowego nie należy odprowadzać podatku VAT. Dokumentem dla wskazanych czynności jest rachunek, a nie faktura VAT.

W tak przedstawionym stanie faktycznym sprawy w ocenie Dyrektora Izby Skarbowej w Lublinie, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Puławach słusznie uznał stanowisko podatnika za nieprawidłowe.

Do stanu faktycznego, którego dotyczyło zapytanie podatnika odniesienie mają art. 113 ust. 1, 2, 5 i 11, art. 168 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) oraz art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 z późn. zm.). Zastosowanie wyżej powołanych przepisów skutkuję dokonaniem następującej oceny prawnej.

Zgodnie z art. 113 ust. l i 2 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535z późn. zm.) zwalnia się od podatku podatników, u których wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty wyrażonej w zł odpowiadającej równowartości 10.000 euro. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku. Do wartości sprzedaży, o której mowa wyżej, nie wlicza się również odpłatnej dostawy towarów oraz odpłatnego świadczenia usług zwolnionych od podatku, a także towarów, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji. Zgodnie z ust. 5 tego artykułu, jeżeli wartość sprzedaży u podatników zwolnionych od podatku na podstawie ust. l przekroczy kwotę, o której mowa w ust. l, zwolnienie traci moc w momencie przekroczenia tej kwoty. Obowiązek podatkowy powstaje z momentem przekroczenia tej kwoty, a opodatkowaniu podlega nadwyżka sprzedaży ponad tę kwotę. Ponadto stosownie do postanowień art. 113 ust. 11 Podatnik, który utracił prawo do zwolnienia od podatku lub zrezygnował z tego zwolnienia, może dopiero po upływie 3 lat, licząc od końca miesiąca, w którym utracił prawo do zwolnienia lub zrezygnował z tego zwolnienia, ponownie skorzystać ze zwolnienia określonego w ust. 1.

Zgodnie z treścią art. 168 ust. 3 cyt. wyżej ustawy do obliczania wartości sprzedaży opodatkowanej, o której mowa w art. 113 za rok 2003 oraz za okres od dnia 01.01.2004 do 30.04.2004 r. przyjmuje się wartość sprzedaży towarów w rozumieniu art. 14 ust. l ustawy wymienionej w art. 175, tj. ustawy z dnia 08.01.1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.). W myśl art. 14 ust. l cyt. ustawy z dnia 08.01.1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym zwalnia się od podatku podatników, u których wartość sprzedaży towarów w rozumieniu art. 2 ust. l i 3, a także wartość eksportu towarów i usług nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty wyrażonej w złotych, odpowiadającej kwocie 10.000 euro. Końcowo z treści art. 168 ust. 2 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) wynika, że do podatników, którzy utracili prawo do zwolnienia od podatku lub zrezygnowali z tego zwolnienia, zgodnie z art. 14 ustawy wymienionej w art. 175, przed dniem 1 maja 2004 r., stosuje się odpowiednio przepisy art. 113 ust. 11.

W świetle tych przepisów w odniesieniu do stanu faktycznego przedstawionego w zapytaniu SKOK ?XXX? należy stwierdzić, iż z analizy zeznań rocznych dla podatku dochodowego od osób prawnych wynika, że Kasa już przed 2004 r. utraciła zwolnienie podmiotowe od podatku od towarów i usług, ponieważ w ostatnich latach jej przychód z tytułu czynności, o których mowa w art. 14 ust. l pkt l ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r., znacznie przekraczał kwotę wymienioną w tym przepisie. Zatem wówczas już utraciła prawo do korzystania ze zwolnienia podmiotowego w podatku od towarów i usług. Jednakże wykonując wówczas wyłącznie czynności zwolnione z opodatkowania podatkiem od towarów i usług nie była obowiązana do rozliczania się z VAT.

Z uwagi na to, że w 2004 r. od stycznia do kwietnia przychód Kasy z tytułu czynności, o których mowa w art. 14 ust. l pkt l ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. oraz od maja do grudnia z tytułu czynności wynikających z art. 113 ust. l i 2 ww. ustawy z 11 marca 2004r. łącznie znacznie przekroczył kwotę odpowiadającą równowartości 10 000 euro oraz wobec faktu, że wykonywane w 2004r. usługi udostępniania rynku podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT, to Kasa na podstawie art. 113 ust. l, art. 168 ust. 3 ww. ustawy z dnia 11 marca 2004 r. od stycznia 2005 r. winna rozliczać się samodzielnie z podatku od towarów i usług, opodatkowywać tym podatkiem czynności podlegające opodatkowaniu i na ogólnych zasadach wystawiać faktury VAT, a nie rachunki.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY