Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

czy wykonywane przez Stronę na podstawie zawartej umowy zlecenia usługi podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

sygnatura: 1401/VR/4407/14 - 15/06/WD

autor: Izba Skarbowa w Warszawie

data: 2006-04-05

słowa kluczowe:prawa autorskie, przeniesienie praw majątkowych, umowa zlecenia

Decyzja


Na podstawie art. 14a § 5, w związku z 233 § 1 pkt 1 oraz art. 239 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. 2005 r. Nr 8, poz. 60), art. 15 ust.1 i ust.3 pkt 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535 ze zm.), po rozpatrzeniu zażalenia na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego Warszawa - Wawer z dnia 10.01.2006 r. nr US 39/ZV/P/Pr/3/2006 uznające za nieprawidłowe stanowisko wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 18.10.2005 r., w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie


postanawia


odmówić zmiany zaskarżonego postanowienia.


Uzasadnienie


Ze stanu faktycznego przedstawionego w postanowieniu Naczelnika Urzędu Skarbowego Warszawa - Wawer z dnia 10.01.2006 r. nr US 39/ZV/P/Pr/3/2006 wynika, że Strona zwróciła się z wnioskiem o udzielenie informacji w zakresie stosowania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług dotyczących opodatkowania podatkiem od towarów i usług umowy zlecenia zawartej w dniu 27.04.2004 r. pomiędzy Stroną a C- członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Producentów AGD, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Włodarzewskiej 76D. Umowa powyższa dotyczyła wykonania przez Stronę na rzecz C szeregu czynności w zakresie wdrażania w Polsce dyrektywy WEEE 2002/96 oraz uzyskania akceptacji stanowiska Stowarzyszenia przez właściwe urzędy. W zakresie realizacji postanowień zawartej umowy, Strona zobowiązała się do przeniesienia na rzecz C majątkowych praw autorskich do utworów (przedmiotów ochrony prawa autorskiego).

Zdaniem Strony, z racji obowiązujących w 2004 roku przepisów, oraz z uwagi na fakt, iż umowa pomiędzy Stroną a C została zawarta w dniu 27.04.2004 roku, kwota wynagrodzenia otrzymana przez Stronę nie powinna podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Rozpatrując wniosek Strony, Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa - Wawer postanowił uznać stanowisko wnioskodawcy za nieprawidłowe.

W uzasadnieniu postanowienia organ I instancji stwierdził, iż wykonywane przez Stronę na podstawie zawartej umowy zlecenia usługi podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Organ I instancji podkreślił, iż zawarta przez Stronę umowa z C nie spełnia warunków wyłączających tego rodzaju umowy spod opodatkowania podatkiem od towarów i usług, gdyż nie określa warunków odpowiedzialności zleceniodawcy (C) za wykonywane przez zleceniobiorcę (Strona) czynności. Zgodnie bowiem z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług, przy osobistej realizacji czynności wymienionych w art. 13 ust. 2 - 9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie stanowią one samodzielnej działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług tylko wtedy, gdy pomiędzy zlecającym wykonanie czynności a zleceniobiorcą istnieje stosunek prawny określający: warunki wykonywania tych czynności, wynagrodzenia zleceniobiorcy oraz odpowiedzialności zleceniodawcy za wykonywanie tych czynności wobec osób trzecich, co wskazuje jednocześnie, że to zleceniodawca ponosi ryzyko działalności zleceniobiorcy, którego brak po stronie tego ostatniego wyłącza go - właśnie z tego powodu - z grona podatników prowadzących samodzielną działalność gospodarczą. Zawarta pomiędzy Stroną a C umowa nie spełniała powyższego warunku, w związku z czym Strona powinna zostać uznana za podatnika podatku od towarów i usług w zakresie czynności wykonywanych na podstawie umowy zawartej z C.

Organ I instancji stwierdził ponadto, iż zawarta umowa przewidywała, że może nastąpić przeniesienie praw autorskich do utworów opracowanych przez zleceniobiorcę (Stronę). Co do zasady przeniesienie praw autorskich do utworu jest ściśle połączone z uprzednim wykonaniem danego utworu. Zgodnie z art. 41 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904 ze zm.), w braku innych postanowień ustawy, autorskie prawa majątkowe mogą przejść na inne osoby w drodze dziedziczenia lub na podstawie umowy, z zastrzeżeniem, że nieważna jest umowa w części dotyczącej wszystkich utworów lub wszystkich utworów ustalonego rodzaju tego samego twórcy mających powstać w przyszłości. Jednakże dopuszczalne jest zawarcie umowy o przeniesienie autorskich praw majątkowych do utworów mających powstać w przyszłości, jeżeli nie obejmuje ona całego przyszłego twórczego dorobku autora. Możliwość sprzedaży autorskich praw majątkowych do dzieła w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych na podstawie zawartej przez Stronę z C umowy jest zatem uwarunkowana powstaniem dzieła w ramach świadczonych na podstawie tej umowy przez Stronę usług, w odniesieniu do tej części usług, w wyniku których powstanie to dzieło.

Na powyższe postanowienie Strona złożyła zażalenie w ustawowym terminie (wpływ do Urzędu dnia 26.01.2006 r.), w którym nie zgadza się ze stanowiskiem organu I instancji, uzasadniając swoje stanowisko tym, że organ I instancji bezzasadnie powołał ustawę z roku 2005 do stanu faktycznego (a w szczególności praw nabytych przez Stronę) mającego miejsce w roku 2004. Dalej Strona wyjaśnia, że nie prowadziła, ani nie prowadzi w chwili obecnej działalności gospodarczej, natomiast od marca 2003 roku jest rolnikiem, a rolnicy zwolnieni są podatku od towarów i usług.


Rozpatrując zażalenie Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie stwierdza co następuje:

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Przez świadczenie usług, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 ustawy o podatku od towarów i usług, w tym również przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano tej czynności prawnej (art. 8 ust. 1 pkt 1). Opodatkowanie czynności wynikających z zawartych umów zlecenia oraz umów o dzieło wiąże się zaś bezpośrednio z definicją działalności gospodarczej określonej dla potrzeb podatku od towarów i usług w art. 15 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług. Zgodnie z tą definicją działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania jej w sposób częstotliwy. Osoby fizyczne samodzielnie wykonujące tak zdefiniowaną działalność gospodarczą, stają się podatnikami podatku od towarów i usług, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Nie wszystkie jednak czynności wykonywane przez osoby fizyczne na podstawie umów zlecenia i umów o dzieło traktuje się jako wykonywaną samodzielnie działalność gospodarczą. W ustawie z dnia 11 marca 2004r. przewidziane zostały sytuacje, w których przy spełnieniu określonych warunków nie uznaje się za podatników podatku od towarów i usług osób fizycznych. Przepis art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy wyłącza z opodatkowania podatkiem od towarów i usług czynności, z tytułu których przychody zostały wymienione w art. 13 pkt 2-9 (w okresie od 1 maja 2004r. do 31 maja 2005r. były to przychody wymienione w art. 13 pkt 2-8) ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli z tytułu wykonania tych czynności osoby te są związane ze zlecającym wykonanie tych czynności prawnymi więzami tworzącymi stosunek prawny pomiędzy zlecającym wykonanie czynności i wykonującym zlecane czynności, co do:

  • warunków wykonywania tych czynności,
  • wynagrodzenia i
  • odpowiedzialności zlecającego wykonanie tych czynności wobec osób trzecich.

Z przedstawionego przez Stronę stanu faktycznego wynika, że zawarta przez nią umowa z C nie zawiera wszystkich ww. elementów niezbędnych do uznania, iż wykonywana w ramach tej umowy działalność Strony nie jest samodzielną działalnością gospodarczą (gdyż nie określa zasad odpowiedzialności Strony za wykonywane przez nią czynności wobec osób trzecich), a co za tym idzie Strona jest podatnikiem w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług. Nie ma przy tym znaczenia fakt, iż Strona jest rolnikiem, gdyż posiadanie statusu rolnika przez osobę fizyczną nie wyklucza uznania tej osoby za podatnika podatku od towarów i usług w zakresie usług świadczonych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Odnosząc się do stanowiska Strony w zakresie ustalenia czy nabycie przez nią praw nastąpiło w roku 2004 czy 2005, Dyrektor Izby Skarbowej stwierdza, iż błąd pisarski zawarty w postanowieniu organu I instancji, który omyłkowo stwierdził, iż ustawa o podatku od towarów i usług została uchwalona w dniu 11 marca 2005 roku a nie w dniu 11 marca 2004r nie ma wpływu na treść rozstrzygnięcia.

Obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług powstaje zgodnie z art. 19 ust.1, z chwilą wydania towaru lub wykonania usługi. Jeżeli dostawa towaru lub wykonania usługi powinny być potwierdzone fakturą, to zgodnie z ust. 4 art.19 ustawy, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury, nie później niż w 7 dniu, licząc od wydania towaru lub wykonania usługi.

Dyrektor Izby Skarbowej przypomina ponadto, że zgodnie z § 20 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 95, poz. 798), za faktury uznaje się również rachunki, o których mowa w art. 87 - 90 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.). Powyższe oznacza, że w rozpatrywanej sprawie obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług powstał z chwilą wystawienia przez Stronę rachunku, tj. w dniu 21 września 2005 r.

Dodatkowo, organ I instancji słusznie wskazał, iż Strona nie była uprawniona do skorzystania ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, o którym mowa w art. 113 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, z uwagi na fakt, iż osiągnęła wartość obrotu przekraczającą limit uprawniający do zwolnienia. Wartość obrotu z tytułu zawarcia umowy z C osiągniętego przez Stronę wynosiła 134.200, 00 PLN, podczas, gdy limit uprawniający do zwolnienia od podatku od towarów i usług stanowił równowartość kwoty 10.000 EUR i wynosił 43.800,00 PLN. W związku z powyższym Strona stała się podatnikiem podatku od towarów i usług, w związku z zawartą w dniu 27 kwietnia umową z C.

Biorąc powyższe pod uwagę Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie postanowił jak w sentencji decyzji.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY