Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy odsetki od pożyczki udzielonej z ZFŚS stanowią obrót podlegający opodatkowaniu podatkiem VAT?

sygnatura: PP-3/4407/36/06

autor: Izba Skarbowa w Krakowie

data: 2006-04-14

słowa kluczowe:fundusz świadczeń socjalnych, pożyczka

DECYZJA

Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie po rozpoznaniu zażalenia Starostwa z dnia 02.02.2006 r. na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Oświęcimiu z dnia 29.01.2006 r. nr PP/443/100/05 w sprawie interpretacji dotyczącej zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług, działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.) odmawia zmiany przedmiotowego postanowienia uznając, iż zawarta w nim ocena prawna stanu faktycznego przedstawionego w zapytaniu jest prawidłowa.

UZASADNIENIE

Działając na podstawie art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej wnioskiem z dnia 24.10.2005 r., (wpływ do Urzędu Skarbowego - w dniu 25.10.2005 r.) Starostwo zwróciło się do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Oświęcimiu o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego zgodnie z przepisem art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej.
Starostwo zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (t.j. Dz. U. z 1996 r., Nr 70, poz. 335 ze zm.) udziela na rzecz prawników, emerytów, rencistów, byłych pracowników zwrotnej, jak i bezzwrotnej pomocy na cele mieszkaniowe.

Zadaniem Starostwa udzielenie pożyczki mieszkaniowej ze środków funduszu nie jest czynnością podlegająca opodatkowaniu na podstawie art. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.).

Naczelnik Urzędu Skarbowego w postanowieniu z dnia 29.01.2006 r., nr PP/443-100/05 uznał stanowisko Starostwa za nieprawidłowe. Kwota odsetek stanowi bowiem obrót, o którym mowa w art. 29 ust. 1 ustawy o VAT, z tytułu świadczenia usług pośrednictwa finansowego. Ponadto Naczelnik Urzędu Skarbowego poinformował, iż zgodnie z art. 90 ust. 6 ustawy o VAT obrotu tego nie należy uwzględniać przy ustalaniu proporcji, o której mowa w art. 90 ust. 3 tej ustawy.
Na powyższe postanowienie Starostwo zażaliło sie pismem z dnia 02.02.2006 r. podnosząc, iż nie zgadza się z oceną dokonaną przez Naczelnika Urzędu Skarbowego. Według Starostwa udzielanie pożyczek z środków ZFŚS nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT, gdyż nie jest świadczeniem usługi finansowej z środków własnych pracodawcy, ale wyłącznie wykonywaniem czynności administrowania środkami funduszu, z ustawowym obowiązkiem przekazania uzyskanych odsetek na rachunek bankowy ZFŚS.

Po zapoznaniu się z aktami sprawy Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie stwierdza:
Udzielanie pożyczek, jako usługa pośrednictwa finansowego wymieniona w poz. 3 załącznika nr 4 ustawy o VAT, jest zwolniona z opodatkowania zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 1 w/w ustawy.
Kwota odsetek od udzielonej pożyczki stanowi obrót, o którym mowa w art. 29 ust. 1 ustawy o VAT.
Zgodnie z art. 90 ust. 6 ustawy o VAT do obrotu, o którym mowa w ust. 3, nie wlicza się obrotu uzyskanego z tytułu transakcji dotyczących nieruchomości lub usług wymienionych w załączniku nr 4 w poz. 3 (tj. usług pośrednictwa finansowego), w zakresie w jakim czynności te są dokonywane sporadycznie. Ocena prawna dokonana przez Naczelnika Urzędu Skarbowego - według której przepis art. 90 ust. 6 ustawy o VAT ma zastosowanie do sytuacji opisanej w zapytaniu - jest prawidłowa, jako iż udzielanie w/w pożyczek nie stanowi stałego i koniecznego uzupełnienia prowadzonej działalności.
Dyrektor tut. Izby Skarbowej nie zgadza się z argumentem Starostwa, iż udzielanie pożyczek ze środków ZFŚS nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT, gdyż nie jest świadczeniem usługi finansowej z środków własnych pracodawcy, ale wyłącznie wykonywaniem czynności administrowania środkami funduszu.
Zgodnie z art. 2 pkt 1 ustawy 04.03.1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (t. j. Dz. U. Z 1996 r. Nr 70, poz. 335 ze zm.) przez działalność socjalną rozumie się usługi świadczone przez pracodawców na rzecz różnych form krajowego wypoczynku, działalności kulturowo - oświatowej, sportowo - rekreacyjnej, udzielanie pomocy materialnej (rzeczowej i finansowej), a także zwrotnej i bezzwrotnej pomocy na cele mieszkaniowe na warunkach określonych umową.
Ustawa o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych wyraźnie definiuje funkcję pracodawcy jako podmiotu świadczącego usługę. Na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych składają się pieniądze pracowników. Jednak pracodawca obracający tymi pieniędzmi i pobierając odsetki od udzielonych pożyczek staje się podmiotem świadczącym usługi, o których mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług.
Z w/wymienionych względów Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie orzekł jak w sentencji.

Decyzja niniejsza jest ostateczna.
W przypadku jej niezgodności z prawem służy prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Topolowa 5.
Skargę wnosi się w dwóch egzemplarzach za pośrednictwem Dyrektora Izby Skarbowej w Krakowie w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY