Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Jak opodatkować opłatę pobieraną od mieszkańców gminy z tytułu udziału w budowie sieci wodociągowej?

sygnatura: PP-3/449/6/06

autor: Izba Skarbowa w Krakowie

data: 2006-04-19

słowa kluczowe:gmina, inwestycje, wodociągi

DECYZJA

Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie po zapoznaniu się z postanowieniem Naczelnika Urzędu Skarbowego w Wieliczce z dnia 21.10.2005 r., nr PR 443/24/05/PP w sprawie interpretacji dotyczącej zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług, działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r., nr 8, poz. 60 ze zm.) zmienia z urzędu przedmiotowe postanowienie.

UZASADNIENIE

Działając na podstawie art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej wnioskiem z dnia 7.09.2005 r. (wpływ do Urzędu Skarbowego - w dniu 9.09.2005 r.) Gmina zwróciła się do Naczelnika Urzędu Skarbowego o udzielenie pisemnej interpretacji w sprawie dotyczącej zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług.
Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Gmina realizuje inwestycję polegającą na budowie sieci wodociągowej. Mieszkańcy Gminy, którzy zadeklarowali przystąpienie do budowy przedmiotowego wodociągu, współfinansują budowę sieci. Z mieszkańcami tymi zawarte zostały umowy uczestnictwa w inicjatywie społecznej budowy wodociągu. Po dokonaniu wpłaty oraz po oddaniu do użytkowania inwestycji budynki mieszkalne tych osób zostaną przyłączone do gminnej sieci wodociągowej.

Gmina traktowała te wpłaty jako zaliczki na poczet usługi i opodatkowywała je 7% stawką podatku VAT na podstawie art. 146 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 11 marca o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54, poz. 535 ze zm.). Jednakże w otrzymanej opinii GUS z dnia 29.07.2005 r. Gmina została poinformowana, iż pobieranie opłaty wynikającej z udziału mieszkańców w kosztach budowy gminnej sieci wodociągowej mieści się w grupowaniu PKWiU 75.12.13-00.20 "Usługi administracji publicznej w zakresie działalności komunalnej oprócz mieszkalnictwa".
W związku z powyższym Gmina zwróciła się z następującymi pytaniami:
- czy wpłaty mieszkańców na budowę gminnego wodociągu podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług;
- jeżeli tak, to jaką stawką należy opodatkować ww. wpłaty;
- kiedy powstaje z tego tytułu obowiązek podatkowy;
- na jaki przepis, czy symbol PKWiU należy się powoływać stosując obniżoną stawkę podatku VAT.

Zdaniem Gminy wpłaty mieszkańców na budowę sieci wodociągowej, w związku z otrzymaną opinią GUS, są usługą zwolnioną z opodatkowania podatkiem VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 1 w związku z poz. 6 załącznika nr 4 do ustawy o VAT.
Naczelnik Urzędu Skarbowego w postanowieniu z dnia 21.10.2005 r. stwierdził, iż powyższe opłaty korzystać będą ze zwolnienia z opodatkowania, ale na innej podstawie niż ta, którą wskazała Gmina, a mianowicie na podstawie § 8 ust. 1 pkt 13 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonywania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 970 ze zm.).

Po zapoznaniu się z aktami sprawy Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie stwierdza:
Z postanowień § 8 ust. 1 pkt 13 rozporządzenia Ministra Finansów wynika, iż zwalnia się od podatku czynności związane z wykonywaniem zadań publicznych nałożonych odrębnymi przepisami, wykonywane w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność przez jednostki samorządu terytorialnego, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.
Zatem w przypadku gdy Gmina pobiera wpłaty na podstawie umowy cywilnoprawnej, to stanowią one dla Niej obrót, o którym mowa w art. 29 ust. 1 w/w ustawy o VAT, podlegający opodatkowaniu według stawki właściwej dla dostawy towaru lub świadczenia usługi dokonywanych przez Gminę na rzecz wnoszącego opłatę.
W analizowanym stanie faktycznym wpłaty pobierane przez Gminę od mieszkańców na podstawie umowy o współfinansowaniu budowy sieci wodociągowej stanowią przedpłatę należności za wykonywane przez Gminę na rzecz wpłacających roboty budowlane polegające na wykonaniu przyłącza do sieci. Roboty te jako związane z infrastrukturą towarzyszącą budownictwu mieszkaniowemu Gmina powinna opodatkować według 7% stawki podatku, zgodnie z art. 146 ust. 1 pkt 2 lit. a w/w ustawy o VAT. Ten artykuł należy wpisać na fakturze dokumentującej otrzymanie wpłaty, jako uzasadniający zastosowanie obniżonej stawki podatku.
Obowiązek podatkowy z tytułu otrzymanej przedpłaty powstaje zgodnie z art. 19 ust. 11 ustawy o VAT z chwilą otrzymania wpłaty. W świetle powyższego ocena prawna Naczelnika Urzędu Skarbowego, w myśl której wpłaty wniesione przez mieszkańców na poczet budowy sieci wodociągowej przez Gminę są zwolnione z opodatkowania narusza postanowienia art. 146 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy o VAT.
Z w/wymienionych względów, kierując się postanowieniami art. 14b § 5 pkt 2 ustawy Ordynacja podatkowa, Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie orzekł jak w sentencji.

Powyższa interpretacja:
- dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę; traci swoją moc z chwilą zmiany przepisów jej dotyczących,
- nie jest wiążąca dla podatnika, następcy prawnego podatnika/osoby trzeciej odpowiedzialnej za zaległości podatkowe, wiąże natomiast właściwe dla wnioskodawcy organy podatkowe i organy kontroli skarbowej.
Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Dyrektora Izby Skarbowej w Krakowie. Odwołanie wnosi się w terminie 14 od dnia doręczenia decyzji.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY