Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy w związku z wykreśleniem małżonki z ewidencji działalności gospodarczej, do której została wpisana pod wspólnym numerem z mężem, na gruncie przepisów dot. podatku od towarów i usług, małżonkowie zobowiązani są do sporządzenia remanentu likwidacyjnego, ewentualnie opodatkowania remanentu likwidacyjnego podatkiem od towarów i usług oraz zapłaty innego podatku?

sygnatura: IS.II/1/4430-11/06

autor: Izba Skarbowa w Rzeszowie

data: 2006-03-16

słowa kluczowe:ewidencja działalności gospodarczej, remanent likwidacyjny, wspólność majątkowa, wykreślenie z ewidencji działalności gospodarczej, zgłoszenie rejestracyjne

Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, działając na podstawie przepisu art. 14b § 5 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 3.01.2006 r., wniesionego przez Adama i Jolantę H. - reprezentowanych przez pełnomocnika Sławomira P. - na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Kolbuszowej z dnia 21.12.2005 r., nr US.I.2/443-38/2005, w sprawie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego, w którym uznał stanowisko przedstawione przez Stronę za prawidłowe - odmawia zmiany zaskarżonego postanowienia.

Podaniem z dnia 3.10.2005 r. Strona wystąpiła do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Kolbuszowej z wnioskiem o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług. Z przedstawionego przez Stronę stanu faktycznego wynika, iż małżonkowie Adam i Jolanta H. prowadzą wspólną działalność gospodarczą pod nazwą Firma "K." w K. Małżonkowie wpisani są do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Burmistrza Miasta i Gminy pod wspólnym numerem. Małżonków obowiązuje ustrój majątkowej wspólności małżeńskiej (wspólność ustawowa). Dla celów podatku od towarów i usług podatnikiem jest Adam H., który złożył zgłoszenie rejestracyjne dla celów podatku od towarów i usług, posiada NIP i składa comiesięczne deklaracje dla podatku od towarów i usług VAT-7 pod własnym imieniem i nazwiskiem. Jolanta H. deklaracji takich nie składa.

Stosownie do przepisu art. 68 ustawy z dnia 2.07.2004 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1808), małżonkowie zobowiązani byli do dnia 31.12.2005 r. złożyć w organie ewidencyjnym wniosek o dokonanie zmian w ewidencji działalności gospodarczej i określić, który z małżonków będzie kontynuował działalność pod dotychczasowym numerem wpisu, a który zostanie wykreślony. Małżonkowie Adam i Jolanta H. zdecydowali, że działalność pod nr wpisu będzie nadal prowadzona przez Adama H., zaś Jolanta H. z ewidencji zostanie wykreślona i złoży wniosek o wpisanie swojej działalności w ewidencji działalności gospodarczej pod nowym numerem, pod którym będzie kontynuowała działalność gospodarczą w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, którą prowadziła dotychczas wraz z mężem pod wspólnym wpisem.

W związku z zarejestrowaniem odrębnej działalności gospodarczej Jolanta H. przejmie (przeniesie do odrębnej, własnej ewidencji księgowej) składniki majątkowe, które wykorzystywała w dotychczasowej działalności (zestaw komputerowy, samochód, meble biurowe, itp.). Strona zapytuje, czy w związku z wykreśleniem Jolanty H. z ewidencji działalności gospodarczej, do której została wpisana pod wspólnym numerem z mężem Adamem H., na gruncie przepisów dot. podatku od towarów i usług, małżonkowie zobowiązani są do sporządzenia remanentu likwidacyjnego, ewentualnie opodatkowania remanentu likwidacyjnego podatkiem od towarów i usług oraz zapłaty innego podatku (poza zryczałtowanym podatkiem dochodowym, którego kwestia została rozstrzygnięta w postanowieniu Naczelnika Urzędu Skarbowego w Kolbuszowej z dnia 7.12.2005r. nr US.I-1.415/13/2005.

Zdaniem Strony, małżonkowie nie muszą sporządzać odrębnego remanentu likwidacyjnego. Wykreślenie wpisu z ewidencji działalności gospodarczej Jolanty H. nie będzie stanowić likwidacji działalności w rozumieniu przepisów podatkowych ani w stosunku do Adama H., ani w stosunku do Jolanty H., która faktycznie nadal będzie prowadziła działalność gospodarczą, tylko pod innym numerem wpisu i nie utraci statusu przedsiębiorcy. Strona twierdzi, iż w związku ze zmianami organizacyjnymi nie powstanie obowiązek podatkowy w podatku VAT ani w jakimkolwiek podatku. Stwierdza również, że "brak jest podstaw do przyjęcia, że "przesunięcia" majątkowe pomiędzy małżonkami mogą skutkować powstaniem obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług lub podatku od czynności cywilnoprawnych. Z prawnego punktu widzenia stosunki własnościowe co do przedmiotów majątkowych wykorzystywanych przez podatników do prowadzenia działalności gospodarczej nie ulegają zmianie i nadal są one przedmiotem ustawowej wspólności małżeńskiej. Nie można też przyjąć, że przedmioty te zostały wyłączone (wycofane) z działalności na potrzeby własne podatników gdyż nadal będą wykorzystywane w związku z działalnością gospodarczą prowadzoną przez Jolantę H.".

Postanowieniem z dnia 21.12.2005 r., nr US.I.2/443-38/2005, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kolbuszowej uznał za prawidłowe stanowisko Strony przedstawione we wniosku z dnia 3.10.2005 r., w zakresie objętym zapytaniem Strony.

Strona, reprezentowana przez pełnomocnika, nie godząc się z rozstrzygnięciem organu I instancji, pismem z dnia 3.01.2006 r., wniosła zażalenie na postanowienie jw., domagając się jego zmiany "w części dotyczącej stanowiska Naczelnika US w kwestii opodatkowania podatkiem od towarów i usług przekazania majątku trwałego ze wspólnego przedsiębiorstwa Adama i Jolanty H. na rzecz Jolanty H., która zarejestruje nową działalność gospodarczą w związku z wypełnieniem obowiązku płynącego z art. 68 ustawy z dnia 2.07.2004 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 137, poz. 1808)".

Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie dokonując oceny zgodności z prawem wydanego przez Naczelnika US w Kolbuszowej postanowienia z dnia 21.06.2005 r., nr US.I.2/443/38/2005, zważył co następuje:

Na wstępie stwierdzić należy, iż zakres żądania Strony przedstawiony we wniosku z dnia 3.10.2005 r. obejmował dwa zapytania dot. kwestii obowiązku sporządzenia przez małżonków remanentu likwidacyjnego w świetle przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz ewentualnego opodatkowania remanentu likwidacyjnego podatkiem od towarów i usług i zapłaty innego podatku (poza zryczałtowanym podatkiem dochodowym, którego kwestia została rozstrzygnięta w postanowieniu Naczelnika Urzędu Skarbowego w Kolbuszowej z dnia 7.12.2005 r. nr US.I-1.415/13/2005), w związku z wykreśleniem Jolanty H. z ewidencji działalności gospodarczej, do której została wpisana pod wspólnym numerem z mężem Adamem H.

Zgodnie z przepisem art. 14a § 2 Ordynacji podatkowej Wnioskodawca przedstawił stan faktyczny oraz własne stanowisko w sprawie.

W tym miejscu, stwierdzić należy, iż bezspornym w sprawie jest, iż Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kolbuszowej, w drodze postanowienia, udzielił pisemnej interpretacji co do zakresu stosowania prawa podatkowego, precyzyjnie odpowiadając na zadane przez Stronę zapytania. Organ I instancji, stosując się do przepisu art. 14a § 4 Ordynacji podatkowej, dokonał oceny prawnej stanowiska pytającego z przytoczeniem stosownych przepisów prawa i uznał je za prawidłowe.

Strona nie wnosi zastrzeżeń co do zajętego w tej kwestii stanowiska. Za podstawę wniesienia zażalenia przyjmuje natomiast fakt, iż organ I instancji w "komparycji tego postanowienia nie odniósł się do istotnej kwestii opodatkowania podatkiem VAT przekazania środków majątkowych w związku z "rozdzieleniem" ich wspólnej działalności gospodarczej." Odpowiedź w tym zakresie podatnicy znaleźli w końcowej części uzasadnienia zaskarżonego postanowienia. Jest ona jednakże dla podatników niekorzystna i sprowadza się do stwierdzenia, że w świetle art. 7 ust. 1 i 2 ustawy o podatku od towarów i usług przekazanie majątku trwałego i obrotowego do nowo utworzonego przedsiębiorstwa stanowi dostawę towarów i podlega opodatkowaniu podatkiem VAT." Zdaniem Strony, "środki majątkowe, które niejako zostaną "zabrane" przez Jolantę H. w związku z odejściem ze wspólnie z mężem prowadzonego przedsiębiorstwa i stanowiły będą substrat działalności gospodarczej kontynuowanej (a nie prowadzonej od nowa) przez Jolantę H. pod nowym numerem wpisu w ewidencji działalności gospodarczej, to należy stwierdzić, iż brak jest podstaw do objęcia ich podatkiem VAT".

W ocenie organu odwoławczego, za nietrafny uznać należy, podniesiony przez Stronę zarzut, że organ I instancji w "komparycji tego postanowienia nie odniósł się do istotnej kwestii opodatkowania podatkiem VAT przekazania środków majątkowych w związku z "rozdzieleniem" ich wspólnej działalności gospodarczej", wobec jednoznacznie zadanych we wniosku z dnia 3.10.2005 r. zapytań dot. jedynie obowiązku sporządzenia przez małżonków remanentu likwidacyjnego w świetle przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz ewentualnego opodatkowania remanentu likwidacyjnego podatkiem od towarów i usług i zapłaty innego podatku.

Jak wyżej wskazano, organ I instancji udzielił w formie postanowienia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego, precyzyjnie w zakresie żądania. W osnowie postanowienia Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kolbuszowej rozstrzygnął wprost o prawidłowości zajętego przez Stronę stanowiska w kwestii podniesionej w zapytaniach, a więc dotyczącej obowiązku sporządzenia przez małżonków remanentu likwidacyjnego w świetle przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz ewentualnego opodatkowania remanentu likwidacyjnego podatkiem od towarów i usług, i zapłaty innego podatku.

W ocenie organu odwoławczego, zajęte przez organ I instancji stanowisko w tej kwestii nie budzi wątpliwości, co do zgodności z przepisami prawa.

Organ II instancji podziela także zajęte przez organ I instancji stanowisko odnośnie wyjaśnienia kwestii dotyczącej ewentualnego opodatkowania "przekazania środków majątkowych w związku z "rozdzieleniem" wspólnej działalności gospodarczej małżonków" w uzasadnieniu postanowienia, traktując je jako dodatkową informację dla Strony.

W tym miejscu wskazać należy, iż Jolanta H. rozpoczynając samodzielną działalność gospodarczą opodatkowaną podatkiem od towarów i usług, obowiązana jest zgodnie z przepisem art. 96 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), przed dniem wykonania pierwszej czynności określonej w art. 5 tej ustawy złożyć naczelnikowi właściwego urzędu skarbowego, zgłoszenie rejestracyjne, z zastrzeżeniem ust. 3 powołanego artykułu ustawy.

Natomiast zamiar przekazania w formie, np. protokołu zdawczo - odbiorczego, majątku trwałego i obrotowego do nowo utworzonego przedsiębiorstwa żony (osoby fizycznej prowadzącej odrębna działalność gospodarczą), w myśl art. 7 ust. 1 i 2 ustawy o podatku od towarów i usług stanowić będzie dostawę towarów. Przez dostawę towarów rozumie się również przekazanie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa na inne cele niż związane z prowadzonym przez niego przedsiębiorstwem, w tym także wszelkie przekazania towarów bez wynagrodzenia, a w szczególności darowizny, jeżeli podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od tych czynności, w całości lub w części.

W takim przypadku "przekazanie" skutkować będzie powstaniem obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług.

Przedstawiony pogląd organ II instancji uznaje za trafny.

W tym miejscu dodać należy, iż w przedmiotowej sprawie Strona, zajmując stanowisko w sprawie, nie wypowiedziała się, czy od nabycia towarów, które następnie ma zamiar przekazać do nowo utworzonego przedsiębiorstwa żony, przysługiwało jej prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od tych czynności, w całości lub w części. Wobec tego stanowi to kolejny argument uzasadniający potraktowanie tego zagadnienia przez organ I instancji jako dodatkowej informacji dla Strony.

W tym stanie rzeczy tut. organ rozstrzyga jak na wstępie.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY