Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

opodatkowanie usług suszenia drewnaoraz sprzedaży suszarni

sygnatura: 1401/VO/4407/14-111/05/MC

autor: Izba Skarbowa w Warszawie

data: 2005-12-15

słowa kluczowe:sprzedaż towarów, towar używany

Decyzja


Na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 w związku z art. 233 §1 pkt 1 ustawy z dnia 29sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm. ), porozpatrzeniu zażalenia wniesionego przez Stronę napostanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Pruszkowie z dnia 04.08.2005 r. Nr1421/AY/443-2312/KW/05, wydane w trybie art.14a § 1 Ordynacji podatkowej, DyrektorIzby Skarbowej w Warszawie,


postanawia

odmówić zmiany postanowienia organu pierwszej instancji.


Uzasadnienie

Wnioskiem z dnia 18.05.2005 r. uzupełnionym pismem z dnia 13.06.2005 r. oraz zdnia 14.07.2005 r. Strona wystąpiła o dokonanie interpretacji co do zakresu i sposobuzastosowania prawa podatkowego w zakresie opodatkowania usług suszenia drewnaoraz sprzedaży suszarni. Podatnik prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą ijest zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług.W okresie od października 2004 r. do grudnia 2004 r. Strona świadczyła usługęsuszenia drewna własna suszarnią, nie wykorzystywaną do celów związanych zdziałalnością gospodarczą. Suszarnia nie była majątkiem firmy. Nabywcy usługi Stronawystawiła fakturę VAT, a podatek należny odprowadziła łącznie z podatkiem zdziałalności na podstawie deklaracji VAT-7 za poszczególne miesiące.W grudniu 2004 r. Strona sprzedała używaną suszarnię, wystawiając nabywcyfakturę VAT.

Zdaniem strony, ponieważ suszarnia nie stanowiła majątku firmy i nie byławykorzystywana do celów związanych z działalnością gospodarczą to nabywcy suszarninależało wystawić rachunek i uznać jako przychody z działalności wykonywanejosobiście na podstawie umowy zlecenia lub o dzieło. Strona uważa, że odnośniesprzedaży suszarni powinna mieć zastosowanie ustawa od czynności cywilno-prawnych i dlatego należy wystawić fakturę VAT korekta i skorygować deklarację zamiesiąc grudzień.

Postanowieniem z dnia 04.08.2005 r. nr 1421/AY/443-2312/KW/05 NaczelnikUrzędu Skarbowego w Pruszkowie uznał stanowisko wnioskodawcy za nieprawidłowe.Na niniejsze postanowienie Strona wniosła zażalenie pismem z dnia31.08.2005 r.W zażaleniu Strona podnosi, że suszarnię kupiła w 1992 r. już używaną. Nigdy niemiała związku z prowadzona działalnością gospodarczą. W 2004 r. Strona postanowiłasprzedać suszarnię. Z uwagi na fakt, iż kupujący postawił jako warunek uruchomienieurządzenia i sprawdzenie jego sprawności technicznej strona podpisała umowę naświadczenie usługi przez okres trzech miesięcy za odpłatnością w ramach testowania.Jednocześnie Strona zaznacza, że ponieważ czynności suszenia drewna mieszczą sięw zakresie działalności gospodarczej strony jako osoby fizycznej, to aby nie narazić sięna sankcje po konsultacji z urzędem wystawiła fakturę. Z tego też powodu Stronawystawiła fakturę VAT od sprzedaży suszarni. W przekonaniu Strony do transakcjisprzedaży suszarni powinny mieć zastosowanie przepisy o podatku od czynnościcywilnoprawnych.

Mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny i obowiązujący stan prawnyDyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, zauważa:

Zgodnie z art. 5 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarówi usług opodatkowaniu tym podatkiem podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatneświadczenie usług na terytorium kraju.Na podstawie art. 2 ust. 6 ww. ustawy towarem w rozumieniu tej ustawy są rzeczyruchome, jak również wszelkie postacie energii, budynki i budowle lub ich części,będące przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów iusług, które są wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów ostatystyce publicznej, a także grunty.

W świetle obowiązujących przepisów aby dostawa towarów podlegałaopodatkowaniu musi być dokonana przez podatnika podatku od towarów i usług.W myśl art. 15 ust. 1 ww. ustawy podatnikami podatku od towarów i usług sąosoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osobyfizyczne wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bezwzględu na cel lub rezultat tej działalności . Z kolei, stosownie do ust. 2 tego artykułu,działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lubusługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, atakże działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynnośćzostała wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiarwykonywania czynności w sposób częstotliwy. Działalność gospodarcza obejmujerównież czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartościniematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowychNiezbędnym dla uznania dostawy towarów za działalność gospodarcza jest, abytowary, nabyte zostały w celu ich dalszego zbycia.Z akt sprawy wynika, że w 1992 r. nabył Pan suszarnię kontenerową,wielogabarytową, o kubaturze 865m3, automatycznie sterowaną.W okresie od października do grudnia 2004 r. świadczył Pan usługę suszeniadrewna przy wykorzystaniu przedmiotowej suszarni. Nabywcy usługi wystawił Panfakturę VAT. Tym samym wykonując czynność suszenia drewna, która przybieracharakter działalności usługodawczej wypełnił Pan przesłankę z art.8 ust.1 ustawy -świadczył Pan usługę. Wystawił Pan z tego tytułu fakturę i otrzymał wynagrodzenie cospełnia znamiona działalności gospodarczej.W związku z powyższym uznać należy, że suszarnia była wykorzystywana docelów związanych z działalnością gospodarczą.W grudniu 2004 r. sprzedał Pan używaną suszarnię wycenioną na kwotę 650 000zł, również wystawiając nabywcy fakturę VAT. Mając na względzie wartość orazwielkość urządzenia należy przypuszczać, że przedmiotową suszarnię nabył Pan bądźw celu prowadzenia działalności gospodarczej przy jej użyciu bądź w celu dalszejodsprzedaży.

Ponadto należy zauważyć, że decyzją z dnia 23.09.2005 r. nr 1401/FA/4117-14/19/05/JC w sprawie udzielenia pisemnej informacji co do zakresu stosowaniaprzepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych Dyrektor Izby Skarbowejutrzymał w mocy postanowienie organu pierwszej instancji w części dotyczącej sposobuopodatkowania przychodu uzyskanego w 2004r. zaliczające czynności suszenia drewnado zadań mieszczących się w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej jakozgodne z prawem i jednolitym w tej kwestii orzecznictwem sądów.Suszarnia wykorzystana była zatem do celów związanych z prowadzonądziałalnością gospodarczą.

Biorąc pod uwagę powyższe oraz przedstawiony przez Stronę stan faktycznystwierdzić należy, iż przedmiotowa sprzedaż suszarni (urządzenia wykorzystywanego wdziałalności gospodarczej - suszenie drewna) podlega w myśl art. 5 ust. 1 pkt. 1 , art. 7ust. 1 oraz art. 15 ww. ustawy opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, jakodostawa towarów, dokonana przez podatnika podatku od towarów i usług wykonującegosamodzielną działalność gospodarczą.W świetle powyższych rozważań prawidłowe jest zatem przyjęcie przez organpodatkowy pierwszej instancji, że usługi suszenia drewna wykonywane były w ramachprowadzonej samodzielnie działalności gospodarczej i podlegały opodatkowaniu VAT.Zatem słusznie jako podatnik podatku od towarów i usług wystawił Pan fakturę VAT ztytułu usług suszenia drewna oraz sprzedaży suszarni i na tę okoliczność nie powinienPan wystawiać faktur VAT korygujących.W związku z powyższym nie są zasadne zarzuty zażalenia.

Decyzja niniejsza jest ostateczna w administracyjnym toku instancji.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY