Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy darowizna nieruchomości dla osoby fizycznej będzie wymagała wystawienia faktury VAT oraz ujęcia w deklaracji VAT-7?

sygnatura: PP-3/i/4407/291/05

autor: Izba Skarbowa w Krakowie

data: 2005-11-28

słowa kluczowe:czynności nieopodatkowane podatkiem od towarów i usług, darowizna, nieruchomości, wystawienie faktury

DECYZJA

Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie po zapoznaniu się z postanowieniem Naczelnika Urzędu Skarbowego Kraków-Nowa Huta z dnia 02.08.2005 r., nr PP-2/443-60/05/DD/1, w sprawie interpretacji dotyczącej zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług, działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) zmienia z urzędu przedmiotowe postanowienie w części dotyczącej obowiązku wystawienia faktury VAT.

UZASADNIENIE

Pismem z dnia 24.06.2005 r. (wpływ do Urzędu Skarbowego w dniu 24.06.2005 r.) Spółka zwróciła się do Naczelnika Urzędu Skarbowego Kraków-Nowa Huta z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, zgodnie z przepisem art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż Spółka zamierza podarować osobie fizycznej nieruchomość, którą wniesiono do jej majątku aportem w lutym 2004 r. Spółce nie przysługiwało więc prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony przy nabyciu przedmiotowej nieruchomości.

Zdaniem Spółki darowizna ta nie wymaga udokumentowania fakturą VAT, ani ujęcia w deklaracji VAT-7.

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Nowa Huta w postanowieniu z dnia 02.08.2005 r., nr PP-2/443-60/05/DD/1, nie potwierdził stanowiska Spółki odnośnie obowiązku wystawienia faktury VAT. Uznał, iż skoro przedmiotowa darowizna nie będzie, jak wynika z przepisu art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), podlegała opodatkowaniu tym podatkiem, to nie należy jej wykazywać w deklaracji VAT-7. Natomiast Spółka będzie miała obowiązek wystawienia faktury VAT wynikający z przepisu § 8 i § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie rnają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 95, poz. 798).

Po rozpoznaniu akt sprawy Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie stwierdza:

Zgodnie z art. 106 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży (...). Przez sprzedaż rozumie się odpłatną dostawę i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów (art. 2 pkt 22 w/w ustawy).

W związku z powyższym, w stosunku do czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, a taką czynnością była przedmiotowa darowizna, obowiązek wystawienia faktury VAT nie ma zastosowania.

Przepis § 9 ust. 1 pkt 11 powyżej powołanego rozporządzenia wskazujący, iż faktura powinna zawierać m.in. wartość sprzedaży towarów lub wykonanych usług wraz z kwotą podatku (wartość sprzedaży brutto), z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku lub zwolnionych z podatku, lub niepodlegających opodatkowaniu nie ma w tym przypadku zastosowania. Czynności niepodlegające opodatkowaniu, o których mowa w tym przepisie, to czynności sprzedaży towarów lub świadczenia usług, dla których miejscem opodatkowania jest terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju lub terytorium państwa trzeciego, jeżeli dla tych czynności podatnicy wystawiający fakturę nie są zidentyfikowani dla podatku od wartości dodanej lub - w przypadku terytorium państwa trzeciego - podatku o podobnym charakterze.

W świetle powyższego Dyrektor tutejszej Izby uznał, iż dokonana przez organ pierwszej instancji ocena prawna, według której Spółka zobowiązana jest udokumentować przedmiotową darowiznę fakturą VAT - rażąco narusza postanowienia art. 106 ust. 1 w/w ustawy o podatku od towarów i usług.

Z w/w wymienionych wzglądów Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie postanowił jak w sentencji.

Powyższa interpretacja:
- dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia; traci swoją moc z chwilą zmiany przepisów jej dotyczących,
- nie jest wiążąca dla podatnika, następcy prawnego podatnika, osoby trzeciej odpowiedzialnej za zaległości podatkowe, wiąże natomiast właściwe dla wnioskodawcy organy podatkowe i organy kontroli skarbowej.

Na niniejszą decyzję służy prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Izby Skarbowej w Krakowie w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY