Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy kwota nabycia, o której mowa w art. 7 ust. 4 ustawy o VAT jest kwotą netto czy brutto?

sygnatura: PP-3/i/4407/133/05

autor: Izba Skarbowa w Krakowie

data: 2005-10-11

słowa kluczowe:cena nabycia, limit, materiały reklamowe, przekazanie towarów

D E C Y Z J A

Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie, po rozpoznaniu zażalenia Spółki z dnia 29.07.2005 r. na postanowienie Naczelnika Małopolskiego Urzędu Skarbowego z dnia 18.07.2005 r. nr DP1/443-11/05/MS/50466 w sprawie interpretacji dotyczącej zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług, działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.) odmawia zmiany przedmiotowego postanowienia uznając, iż zawarta w nim ocena prawna stanu faktycznego przedstawionego w zapytaniu jest prawidłowa.

U Z A S A D N I E N I E

Pismem z dnia 1.06.2005 r. (wpływ do Urzędu Skarbowego ? w dniu 6.06.2005 r.) Spółka zwróciła się do Naczelnika Małopolskiego Urzędu Skarbowego z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego zgodnie z przepisem art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej.
Zapytanie Spółki dotyczyło sposobu, w jaki należy ustalić, w związku ze zmodyfikowaniem z dniem 1.06. 2005 r. definicji prezentu o małej wartości, wartość takich prezentów, aby nie podlegały one opodatkowaniu w 2005 r.
Zdaniem Spółki:
1) w okresie od dnia 1.01.2005 r. do dnia 31.05.2005 r. nieopodatkowana wartość prezentów o małej wartości przekazanych jednej osobie nie mogła przekroczyć kwoty 50 zł netto, a jednocześnie wartość prezentów w tym okresie nie mogła być wyższa niż 0,125% wartości sprzedaży opodatkowanej Spółki osiągniętej w poprzednim roku podatkowym. Przekazanie prezentów przekraczających tak ustalona kwotę podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT.
2) w okresie od dnia 1.06.2005 r. do dnia 31.12.2005 r. nie podlegają opodatkowaniu przekazywane jednej osobie prezenty o wartości nieprzekraczającej w roku podatkowym 100 zł netto, o ile podatnik prowadzi ewidencję pozwalającą na ustalenie tożsamości osób, którym te prezenty przekazano. Brak takiej ewidencji powoduje, że jedynie prezenty o wartości do 5 zł netto nie są opodatkowane. Wszystkie prezenty o wartości wyższej podlegają opodatkowaniu według zasad ogólnych.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w postanowieniu z dnia 18.07.2005 r. nr DP1/443-11/05/MS/50466 nie potwierdził w całości stanowiska Spółki. Nie zgodził się ze stwierdzeniem Spółki, iż przez cenę nabycia, o której mowa w obowiązującym od dnia 1.06.2005 r. art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) należy rozumieć cenę netto, czyli bez podatku VAT. Zdaniem Naczelnika Urzędu Skarbowego określone w ustawie wartości towarów dotyczą wartości brutto. Przy określeniu wartości towaru należy uwzględnić cenę i ilość. Cena ? zgodnie z definicją zawarta w art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. Nr 97, poz. 1050 ze zm.) oznacza wartość wyrażoną w jednostkach pieniężnych, którą kupujący jest zobowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar czy usługę. W cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu tymi podatkami. Uwzględniając zatem ww. limity wartości należy brać pod uwagę wartości z podatkiem VAT.

Na powyższe postanowienie Spółka zażaliła się pismem z dnia 29.07.2005 r. podnosząc, iż Naczelnik Urzędu Skarbowego dokonał nieprawidłowej wykładni treści przepisu art. 7 ust. 4 ustawy o VAT. Zdaniem Spółki odwołanie się do definicji pojęcia ?cena? zawartej w wyżej powołanej ustawie o cenach jest nieuzasadnione, gdyż precyzyjna i jednoznaczna wykładnia słów ?cena nabycia? znajduje się w ustawie o VAT (art. 29 ust. 10) oraz w art. 16g ustawy z dnia 12 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. z 654 ze zm.) dotyczącym definicji wartości początkowej środków trwałych.
Ponadto przyjęcie stanowiska zawartego w zaskarżonym postanowieniu prowadziłoby do innego sposobu określania limitu uprawniającego do wyłączenia z opodatkowania podatkiem VAT w przypadku nieodpłatnego przekazania towarów nabytych przez podatnika (brana pod uwagę jest wartość brutto) oraz w przypadku nieodpłatnego przekazania towaru wytworzonego przez podatnika (nie bierze się pod uwagę podatku VAT).

Po rozpoznaniu złożonego zażalenia oraz akt sprawy Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie stwierdza.
Od dnia 1 czerwca 2005 r. rozszerzono zakres nieodpłatnego wydawania towarów bez konieczności rozliczenia podatku należnego. Istotna zmiana, w stosunku do wcześniej obowiązujących w tym zakresie przepisów, dotyczy definicji prezentów o małej wartości.
Zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy o VAT, obowiązującym do dnia 31.05.2005 r. przez prezenty o małej wartości rozumie się przekazywane (wręczane) przez podatnika jednej osobie towary o łącznej wartości nieprzekraczającej w roku podatkowym 50 zł, przy czym łączna wartość prezentów w roku podatkowym nie może być wyższa niż 0,125% wartości sprzedaży opodatkowanej podatnika w poprzednim roku podatkowym, z zastrzeżeniem ust. 5 i 6.
Od dnia 1.06.2005 r. przez prezenty o małej wartości rozumie się przekazywane przez podatnika jednej osobie towary:
1) o łącznej wartości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty, o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), jeżeli podatnik prowadzi ewidencję pozwalającą na ustalenie tożsamości tych osób;
2) których przekazania nie ujęto w ewidencji, o której mowa w pkt 1, jeżeli jednostkowa cena nabycia lub jednostkowy koszt wytworzenia przekazanego towaru nie przekracza 5 zł.
W ustawie o podatku od towarów i usług nie zdefiniowano pojęcia ? jednostkowej ceny nabycia?, tj. ceny nabycia przypadającej na jednostkę towaru. Zasadnym zatem jest odwołanie się do definicji ceny zawartej w wyżej powołanej ustawie o cenach, zgodnie z którą zawiera ona w sobie podatek od towarów i usług.
Powołane przez Spółkę przepis ustawy o VAT dotyczący ustalenia podstawy opodatkowania w przypadku czynności, o których mowa w art. 7 ust. 2 tej ustawy, jak też przepis ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych dotyczący ustalania ceny nabycia środków trwałych odnoszą się do innych sytuacji i niezasadne jest ich powoływanie dla celów ustalania limitu, o którym mowa w art. 7 ust. 4 ww. ustawy.
Zatem cena nabycia, o której mowa w art. 7 ust. 4 ustawy o VAT jest kwotą brutto.
Z w/wymienionych względów Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie orzekł jak w sentencji.

Powyższa interpretacja:
- dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę, traci swoją moc z chwilą zmiany przepisów jej dotyczących,
- nie jest wiążąca dla podatnika (płatnika/inkasenta) następcy prawnego podatnika/ osoby trzeciej odpowiedzialnej za zaległości podatkowe, wiąże natomiast właściwe dla wnioskodawcy organy podatkowe i organy kontroli skarbowej.

Decyzja niniejsza jest ostateczna.
Na decyzję służy prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Topolowa 5 z powodu jej niezgodności z prawem.
Skargę wnosi się w dwóch egzemplarzach za pośrednictwem Dyrektora Izby Skarbowej w Krakowie w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY