Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy przekazanie przez wydawnictwo egzemplarzy autorskich, wydanych książek na rzecz tłumaczy, autorów książek oraz agencji zagranicznych - właścicieli praw w świetle ustawy z dnia 11 marca 2004r. podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?

sygnatura: PP-B/406-186/05/EM

autor: Izba Skarbowa w Poznaniu

data: 2005-09-30

słowa kluczowe:sprzedaż, wydawnictwo

D E C Y Z J A

Na podstawie:- art.14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz.60 ze zm.) z urzędu uchylam postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego Poznań-Grunwald z dnia 14 kwietnia 2005r., Nr BP/443-20/05 dotyczące zakresu opodatkowania podatkiem od towarów i usług przekazywanych przez wydawcę nieodpłatnie egzemplarzy autorskich i uznaję stanowisko podatnika za prawidłowe.

UZASADNIENIE

Wydawnictwo, zgodnie z zawartymi umowami, ma obowiązek nieodpłatnie przekazywać twórcom określoną liczbę (1-10) egzemplarzy autorskich wydanych książek. Zdaniem podatnika czynność ta nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT, ponieważ jest związana z działalnością przedsiębiorstwa i ma charakter dowodowy a nie handlowy. Jest dla właściciela praw potwierdzeniem, że dzieło zostało wykonane zgodnie z umową i zawiera w części informacyjnej prawidłowe dane dotyczące autora i tłumacza, dane o właścicielu praw oraz o prawie do wydania książki na terytorium Polski. Stanowiska podatnika nie podzielił organ podatkowy pierwszej instancji i wymienionym w sentencji postanowieniem stwierdził, iż jest ono nieprawidłowe. Podniesiono, iż zgodnie z art.5 ust.1 pkt 1 oraz art.7 ust.2 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) opodatkowaniu tym podatkiem podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju oraz czynności zrównane z dostawą, m.in. wszelkie inne przekazania towarów bez wynagrodzenia, jeżeli podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od tych czynności, w całości lub części. Podatnik natomiast, jako wydawca wydawnictw dziełowych korzysta z prawa do odliczenia podatku naliczonego przy ich wytworzeniu. Zwrócono również uwagę, że w przedmiotowej sprawie nie mają zastosowania przepisy art.7 ust.3 i ust.4 ustawy o p.t.u.. Podatnik przekazując twórcom egzemplarze autorskie wypełnia postanowienia zawartej umowy cywilno-prawnej, a więc przekazania te nie mają charakteru prezentu.

Prawo twórcy do otrzymania egzemplarzy autorskich wynika z art.63 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2000r. Nr 80, poz.904 ze zm.). Są to egzemplarze nieodpłatne, dostarczane na koszt wydawcy, nie są wliczane do nakładu i nie mogą być brane pod uwagę przy obliczaniu wynagrodzenia autorskiego w tych przypadkach, gdy jest ono związane z liczbą egzemplarzy dzieła. Otrzymane przez autora na podstawie tegoodpłatne świadczenie usług na terytorium kraju (por. art.5 ust.1 cyt. ustawy o p.t.u.). Przez dostawę towarów należy przy tym rozumieć przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel jak również przekazanie przez przedsiębiorcę bez wynagrodzenia towarów należących do jego przedsiębiorstwa na cele inne niż związane z prowadzonym przedsiębiorstwem ( por. art.7 ust.1 i 2 tej ustawy). Nieodpłatne przekazanie twórcom egzemplarzy autorskich wydawanych książek, ze swego charakteru nieodpłatne, nie wypełnia zatem treści art.5 ust.1 ustawy o p.t.u. , ani też art.7 ust.2 tej ustawy, gdyż przekazanie to niewątpliwie jest związane z prowadzonym przedsiębiorstwem, tym samym nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT. Stanowisko podatnika jest zatem prawidłowe. przepisu książki należy traktować jako egzemplarze stanowiące dowód wykonania umowy, pomocnicze przy weryfikacji i korektach kolejnych wydań, niezbędne autorowi do nadzoru nad przestrzeganiem jego autorskich praw osobistych. Wykonanie i dostarczenie twórcy tych egzemplarzy jest wykonaniem przez wydawcę zobowiązania wynikającego z umowy autorskiej zawartej z twórcą, dotyczącej wykonania określonego nakładu książki i stanowi jeden z elementów kosztu wydania tego nakładu.

Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega natomiast odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju (por. art.5 ust.1 cyt. ustawy o p.t.u.). Przez dostawę towarów należy przy tym rozumieć przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel jak również przekazanie przez przedsiębiorcę bez wynagrodzenia towarów należących do jego przedsiębiorstwa na cele inne niż związane z prowadzonym przedsiębiorstwem ( por. art.7 ust.1 i 2 tej ustawy). Nieodpłatne przekazanie twórcom egzemplarzy autorskich wydawanych książek, ze swego charakteru nieodpłatne, nie wypełnia zatem treści art.5 ust.1 ustawy o p.t.u. , ani też art.7 ust.2 tej ustawy, gdyż przekazanie to niewątpliwie jest związane z prowadzonym przedsiębiorstwem, tym samym nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT. Stanowisko podatnika jest zatem prawidłowe.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY