Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

W przedmiotowym wniosku przedstawiono hipotetyczną sytuację dotyczącą ewentualnej likwidacji działalności gospodarczej lub przekazania środka trwałego na potrzeby osobiste. W ocenie Strony nalicza się 10% podatek dochodowy od wartości składników objętych reamanentem likwidacyjnym. Spisem nie obejmuje się rzeczowych składników wyposażenia o wartości poniżej 1000 zł. W momencie likwidacji działalności nie powstaje obowiązek podatkowy dotyczący środków trwałych. Opodatkowanie wystąpi, jeżeli środki trwałe zostaną sprzedane przed upływem 6 lat od zakończenia działalności gospodarczej. Likwidacja działaloności nie powoduje opodatkowania VAT.

sygnatura: VR/4407/14-21/05/KT

autor: Izba Skarbowa w Warszawie

data: 2005-08-05

słowa kluczowe:przekazanie towarów

Decyzja


Na podstawie art. 233 § 1 pkt 1 w związku z art. 14b § 5 pkt 1, art. 68 § 1 i art. 70 § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. 2005 Nr 8, poz. 60), art.7 ust.2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535 ze zm.), po rozpatrzeniu zażalenia na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Otwocku z dnia 02 marca 2005 r. nr 1417/415/10/2005, uznające za nieprawidłowe stanowisko wnioskodawcy Pana Kazimierza L. przedstawione we wniosku złożonym w dniu 02 lutego 2005 r., w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie


postanawia


- utrzymać w mocy zaskarżone postanowienie


Uzasadnienie


Ze stanu faktycznego wynika, że Strona zwróciła się z wnioskiem z dnia 02. 02. 2005 r. o udzielenie informacji w zakresie interpretacji prawa podatkowego (przepisów ustawy o podatku od towarów i usług);

W przedmiotowym wniosku przedstawiono hipotetyczną sytuację dotyczącą ewentualnej likwidacji działalności gospodarczej lub przekazania środka trwałego na potrzeby osobiste. W ocenie Strony nalicza się 10% podatek dochodowy od wartości składników objętych reamanentem likwidacyjnym. Spisem nie obejmuje się rzeczowych składników wyposażenia o wartości poniżej 1000 zł. W momencie likwidacji działalności nie powstaje obowiązek podatkowy dotyczący środków trwałych. Opodatkowanie wystąpi, jeżeli środki trwałe zostaną sprzedane przed upływem 6 lat od zakończenia działalności gospodarczej. Likwidacja działaloności nie powoduje opodatkowania VAT.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Otwocku uznał stanowisko podatnika za nieprawidłowe (za wyjątkiem stanowiska dotyczącego opodatkowania środków trwałych podatkiem dochodowym), i uznał, iż w momencie przekazania środka trwałego na potrzeby osobiste powstanie obowiązek w podatku VAT na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535 ze zm.), jak również zgodnie z art. 14 ustawy o podatku od towarów i usług, zakończenie działalności gospodarczej nie pozostaje bez wpływu na wysokość zobowiązań z tytułu tego podatku.

W odpowiedzi na przedmiotowe postanowienie z dnia 02. 03. 2005r. Strona wniosła w dniu 25. 03. 2005r zażalenie, w którym podnosi następujace zarzuty:

    1)niewłaściwej interpretacji przepisów ustawy o podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług przekazania na potrzeby osobiste podatnika środka trwałego w pełni zamortyzowanego od którego nabycia i odliczenia podatku naliczonego mineło 5 lat,
    2)sprzeczność interpretacji z postanowieniami art. 68 par 1 i art. 70 par 1 ustawy Ordynacja podatkowa,
    3)brak określenia sposobu obliczania wartości środka trwałego i przedmiotów wyposażenia, w szczególnosci brak określenia czy ustala ją sam podatnik czy też organ podatkowy.

W związku z powyższym, Strona wnosi o zmianę postanowienia Naczelnika Urzędu Skarbowego w Otwocku.


Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie rozpatrując przedmiotowe zażalenie, stwierdza, co następuje:


- w odpowiedzi na zarzut niewłaściwej interpretacji przepisów ustawy o podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług przekazania na potrzeby osobiste podatnika środka trwałego w pełni zamortyzowanego od którego nabycia i odliczenia podatku naliczonego minęło 5 lat, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie stwierdza, iż przekazanie na potrzeby osobiste podatnika środka trwałego powoduje powstanie obowiązku w podatku VAT. W myśl bowiem art.7 ust.2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535 ze zm.) przez dostawę towarów rozumie się również przekazanie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa na cele inne niż związane z prowadzonym przez niego przedsiębiorstwem, w szczególności: przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników - jeżeli podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony.

O opodatkowaniu podatkiem VAT przesądza więc w myśl przepisów ustawy o VAT to, czy zostały one przekazane na cele osobiste podatnika i czy przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego przy zakupie towaru. Opodatkowanie nie ogranicza się do towarów handlowych (środków obrotowych) lecz dotyczy również wszelkich innych towarów, jeżeli w związku z ich zakupem przysługiwało prawo odliczenia podatku naliczonego od podatku należnego.Oba warunki w przedstawionej sytuacji zostały spełnione.

W odpowiedzi na zarzut sprzeczności interpretacji z regulacją zawartą w art. 68 § 1 i art. 70 § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. 2005 Nr 8, poz. 60), Dyrektor Izby Skarbowej stwierdza, że przepisy art.68 § 1 i 70 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa nie mogą mieć w omawianej sytuacji zastosowania.

Przepis art. 68 § 1 Ordynacji podatkowej określa termin przedawnienia zobowiązań podatkowych powstałych na mocy doręczenia decyzji ustalajacej to zobowiązanie. Przepis ten nie ma zastosowania w przedstawionej przez Stronę we wniosku sytuacji gdzie nie powstało w drodze decyzji żadne zobowiązanie. Norma art.70 § 1 określa termin przedawnienia zobowiązania podatkowego, powstałego na mocy ustawy ( 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynał termin płatności podatku), w omawianej sytuacji, która jest sytuacją hipotetyczną zobowiązanie nie powstało, a zatem nie przedawniło się, a w przedstawionym stanie faktycznym 5 lat upłynęło jedynie od odliczenia podatku naliczonego przy zakupie amortyzowanego środka, co z przepisem art 70 § 1 nie ma żadnego związku.

Biorąc powyższe pod uwagę Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie postanowił jak w sentencji decyzji.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY