Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

sygnatura: 1401/VO/4407-14-20/05/PP

autor: Izba Skarbowa w Warszawie

data: 2005-07-04

słowa kluczowe:garaż, opłata eksploatacyjna, spółdzielnie mieszkaniowe, stawki podatku


DECYZJA


Na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 i art. 233 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r., Nr 8, poz. 60) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie po rozpatrzeniu zażalenia Spółdzielni Mieszkaniowej "P" z dnia 02.03.2005 r., L. dz. 72/2005 na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego Warszawa - Mokotów z dnia 21.02.2005 r., US33/NG/GV/I/443-31/2005/RW uznające stanowisko przedstawione przez Stronę - we wniosku z dnia 17.01.2005 r. w sprawie udzielenia interpretacji w zakresie podatku od towarów i usług - za nieprawidłowe


postanawia

utrzymać w mocy zaskarżone postanowienie.


UZASADNIENIE

Wnioskiem z dnia 17.01.2005 r., L. dz. 24/2005 Spółdzielnia Mieszkaniowa "p" zwróciła się do Naczelnika Urzędu Skarbowego Warszawa - Mokotów z pytaniem dotyczącym ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 554, poz. 535, z późn. zm.). Jak wynika z przedstawionego stanu faktycznego opłaty eksploatacyjne pobierane od użytkowania garażu - od członków spółdzielni będących właścicielami lokali mieszkalnych -Strona traktuje jako zwolnione od podatku od towarów i usług, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 11 ustawy.

Organ podatkowy postanowieniem z dnia 21.05.2005 r., nr US33/NG/GV/I/443-31/2005/RW uznał stanowisko prezentowane przez Stronę za nieprawidłowe. Zdaniem Naczelnika Urzędu Skarbowego zwolnienie od podatku od towarów i usług, o którym mowa w art. 43 ust 1 pkt 11 ustawy nie dotyczy opłat związanych z lokalami użytkowymi, garażami oraz miejscami postojowymi na parkingu czynności, za które pobierane są opłaty eksploatacyjne.

Strona - korzystając z przysługującego jej na podstawie art. 14a § 4 Ordynacji podatkowej - wniosła pismem z dnia 02.03.2005 r. zażalenie na postanowienie organu podatkowego. W ocenie Podatnika w związku z tym, że art. 4 ust. 1, 2, 4 i 5 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 4, poz. 27, z późn. zm.).

Dyrektor Izby Skarbowej po wnikliwym rozpatrzeniu argumentów podnoszonych przez Stronę w zażaleniu zauważa co następuje.

W myśl art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów oraz odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Zauważyć należy, że przedmiotowe czynności stanowią świadczenie usługi, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy. Z kolei stosownie do postanowień art. 43 ust. 1 pkt 11 ustawy czynności wykonywane na rzecz członków spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze prawa do lokali mieszkalnych, członków spółdzielni będących właścicielami lokali mieszkalnych lub na rzecz właścicieli lokali mieszkalnych niebędących członkami spółdzielni, za które są pobierane opłaty, zgodnie z art. 4 ust. 1, 2, 4 i 5 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych. Lokalem zgodnie z art. 2 wymienionej ustawy jest samodzielny lokal mieszkalny, a także lokal o innym przeznaczeniu, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 80, z późn. zm.), czyli wydzielona trwałymi ścianami izba lub zespół izb przeznaczonych na stały pobyt ludzi, które wraz z pomieszczeniami pomocniczymi służą zaspokajaniu ich potrzeb mieszkaniowych. Garaże nie są przeznaczone na stały pobyt ludzi i nie służą zaspokajaniu ich potrzeb mieszkaniowych. Zwolnienie, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 11 ustawy dotyczy wyłącznie czynności związanych z lokalami służącymi zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, nie dotyczy natomiast czynności związanych z eksploatacją innych lokali. Takie czynności - w ocenie Dyrektora Izby Skarbowej - podlegają opodatkowaniu podstawową stawką podatku w wysokości 22%.

Nie jest także zasadny argument Strony, że interpretacja udzielona przez organ podatkowy powoduje nierówność opodatkowania. Takie same zasady opodatkowania dotyczą czynności, za które pobierane są opłaty eksploatacyjne od garaży, które są "pomieszczeniami przynależnymi" oraz garaży będących przedmiotem spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego.

W związku z powyższym Dyrektor Izby Skarbowej nie podzielił argumentów podniesionych w zażaleniu i postanowił jak na wstępie.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY