Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Ze stanu faktycznego, opisanego w w/cyt. piśmie wynika, iż X jest uprawniony do pobierania opłat dodatkowych od osób korzystających z przewozu bez biletu lub ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do bezpłatnego lub ulgowego przejazdu. Wskazano, iż opłaty dodatkowe maja charakter opłat sankcyjnych i w związku z tym Zakład stoi na stanowisku, że nie są one obrotem w rozumieniu art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), gdyż kwoty tych opłat nie są należne z tytułu sprzedaży usług.

sygnatura: PP-I-44081/13/AK/05

autor: Izba Skarbowa w Opolu

data: 2005-07-20

słowa kluczowe:kara, podatek od towarów i usług

DECYZJA

Działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz.60) Dyrektor Izby Skarbowej w Opolu zmienia interpretację co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego, udzielona postanowieniem Naczelnika Urzędu Skarbowego w Kędzierzynie - Koźlu z dnia 29 kwietnia 2005 r., nr PP-406/28/KR/05 w przedmiocie podatku od towarów i usług.

UZASADNIENIE

Pismem z dnia 16 lutego 2004 r., znak Ldz GK I 3322/5 X zwrócił się do Urzędu Skarbowego w Kędzierzynie - Koźlu z wnioskiem o udzielenie pisemnej informacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w swojej indywidualnej sprawie, stosownie do art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej.

Ze stanu faktycznego, opisanego w w/cyt. piśmie wynika, iż X jest uprawniony do pobierania opłat dodatkowych od osób korzystających z przewozu bez biletu lub ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do bezpłatnego lub ulgowego przejazdu. Wskazano, iż opłaty dodatkowe maja charakter opłat sankcyjnych i w związku z tym Zakład stoi na stanowisku, że nie są one obrotem w rozumieniu art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), gdyż kwoty tych opłat nie są należne z tytułu sprzedaży usług.

Postanowieniem z 29 kwietnia 2005 r., nr PP-406/28/KR/05 Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kędzierzynie - Koźlu uznał stanowisko Spółki za nieprawidłowe. Zdaniem organu podatkowego karne opłaty dodatkowe pobierane od osób korzystających z przewozu bez biletu lub ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienia do bezpłatnego lub ulgowego przejazdu stanowią wynagrodzenie za wykonanie usługi przewozu w warunkach, kiedy podmiot zawierający umowę przewozu poprzez samo zajęcie miejsca w środku transportowym, korzysta z niej w sposób niezgodny z obowiązującymi standardami. Nabywca jest wówczas zobowiązany do uiszczenia oprócz normalnej opłaty za bilet, dodatkowej opłaty za przejazd, która w dalszym ciągu stanowi zapłatę za korzystanie z usługi. Wskazano, że za powyższym stanowiskiem przemawia fakt, iż opłaty te nie są nakładane z mocy prawa, ale wynikają z taryfy opłat za przejazdy środkami miejskiej komunikacji masowej na terenie miasta Kędzierzyna - Koźla stanowiącej załącznik uchwały Rady Miejskiej z dnia 29.11.2001 r.

Na powyższe postanowienie X złożył zażalenie, wnosząc o jego uchylenie i uznanie stanowiska odwołującego za prawidłowe. W uzasadnieniu wskazał, że uchwała Rady Miejskiej określa tylko wysokość opłat i sposób ich ustalania w oparciu o przepis art. 34a ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1986r. Prawo przewozowe (Dz. U. z 2000r. Nr 50 , poz. 601 ze zm.). Natomiast podstawę pobierania tych opłat stanowi wprost art. 33a ust.3 i 3a powołanej ustawy.

Rozpatrując sprawę na skutek zażalenia, Dyrektor Izby Skarbowej w Opolu zważył, co następuje:

W myśl art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) opodatkowaniu tym podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Ponadto, zgodnie z art. 8 ust. 1 tej ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:
1) przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej,
2) zobowiązanie do powstrzymywania się od dokonania czynności lub sytuacji,
3) świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Odnosząc to do przedmiotowej sprawy należy stwierdzić, że pobieranie opłat dodatkowych tytułem kary administracyjnej za brak biletu - stanowiącego umowę za odpłatne świadczenie usługi transportu, zgodnie z art 33a ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. Prawo przewozowe (Dz. U. Nr 50, poz. 601 z 2001 r. ze zm.) - jest czynnością niemieszczącą się w cyt. definicji odpłatnej dostawy towarów lub odpłatnego świadczenia usług. Opłaty te mają charakter opłat sankcyjnych i nie mogą być traktowane jak opłaty za sprzedaż biletów, w związku z tym opłaty te nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Powyższej interpretacji udzielono w oparciu o stan faktyczny przedstawiony w zapytaniu oraz obowiązujące przepisy prawa podatkowego.

Decyzja jest ostateczna w administracyjnym toku instancji.

Na podstawie art. 53 § 1 oraz art. 54 § 1 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sadami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) na decyzję przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego w Opolu, która wnosi się za pośrednictwem Dyrektora Izby Skarbowej w Opolu w terminie 30 dni od dnia otrzymania niniejszej decyzji.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY