Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy podlega opodtkowaniu podatkiem od towarów i usług czynność otrzymania premii pieniężnej przez kontahenta niemieckiego?

sygnatura: II-1/443/Z-7/05

autor: Izba Skarbowa w Zielonej Górze

data: 2005-07-21

słowa kluczowe:bonus, dokumentowanie, faktura VAT, fakturowanie, podatek naliczony, premia pieniężna, rabaty premiowe

Decyzja

Na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. z 2005r. Dz. U. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 12 maja 2005r. P.P.H. "M." sp. z o.o. na postanowienie Naczelnika Lubuskiego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze z dnia 29 kwietnia 2005r., nr I-2/443/37/05/KW, Dyrektor Izby Skarbowej w Zielonej Górze odmawia zmiany ww. postanowienia.

Uzasadnienie

W dniu 14 lutego 2005r. do Lubuskiego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze wpłynął wniosek z dnia 4 lutego 2005r. "M." sp. z o.o. dotyczący udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie miejsca opodatkowania podatkiem od towarów i usług świadczenia usług polegających na otrzymywaniu premii. W przedmiotowym wniosku Strona, przytaczając wyjaśnienie Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 2004r., nr PP3-812-1222/2004/AP/4026 w sprawie opodatkowania podatkiem od towarów i usług premii pieniężnych, stwierdziła iż przyznawaną przez nią premię należy traktować jako quasi wynagrodzenie za realizowane przez kontrahenta usługi. W świetle powyższego zawarła pytanie, czy miejsce opodatkowania takich usług należy ustalać w oparciu o zasadę ogólną wynikającą z art. 27 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, tj. miejsce gdzie świadczący usługę posiada siedzibę, czy też miejsce opodatkowania takich usług powinno się ustalać w oparciu o zasady szczególne wymienione w art. 27 ust. 4 pkt 1 lub 3 ustawy o podatku od towarów i usług. Jednocześnie Podatnik przedstawił własne stanowisko w sprawie, stwierdzając że miejsce opodatkowania należy ustalać w oparciu o zasady ogólne.

Mając na uwadze powyższe Naczelnik Lubuskiego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze w dniu 29 kwietnia 2005r., wydał postanowienie nr I-2/443/37/05/KW, w którym uznał stanowisko Podatnika za nieprawidłowe. Od ww. postanowienia spółka "M." złożyła zażalenie z dnia 12 maja 2005r., w którym podniosła, iż "(...) zgadzamy się z ustaleniami i interpretacją wskazaną w postanowieniu nr I-2/443/37/05/KW (...), że opisane w zapytaniu bonusy wypłacane zagranicznym związkom meblarskim należy uznać na postawie ustawy o VAT za usługę, która podlega reżimowi niemieckiej ustawy o VAT (...)." Jednak - jak podnosi Strona - ze względu na treść wniosku z dnia 4 lutego 2005r. - niezrozumiałe jest podsumowanie zaskarżonego postanowienia, w którym Naczelnik Lubuskiego Urzędu Skarbowego stwierdza że stanowisko Podatnika jest nieprawidłowe.

W świetle powyższego Dyrektor Izby Skarbowej w Zielonej Górze stwierdza, co następuje.Zgodnie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

  1. przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;
  2. zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;
  3. świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu, działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Z uwagi na różnorodny charakter wykonywanych czynności lub zachowań oraz sytuacji gospodarczych dających podstawę do wypłaty premii pieniężnych skutki podatkowe w zakresie podatku od towarów i usług dotyczące wypłacanych nabywcom premii muszą być ustalone w odniesieniu do indywidualnych stanów faktycznych występujących u podatnika. Zgodnie z powyższym, skutki podatkowe w zakresie udzielenia premii pieniężnych kontrahentom uzależnione są od wielu czynników, tj. m.in. od ustalenia za co faktycznie premia została wypłacona. W przypadku gdy jej wypłacenie można przyporządkować konkretnej transakcji, wtedy bonus taki stanowi formę rabatu obniżającego kwotę należną z tytułu sprzedaży towarów i wówczas znajduje zastosowanie art. 29 ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług zgodnie z którym obrót zmniejsza się o kwoty udokumentowanych prawnie dopuszczalnych i obowiązkowych rabatów (...).

W przypadku gdy podatnicy ułożą relacje pomiędzy sobą tak, że premie pieniężne wypłacane są z tytułu dokonywania przez nabywcę np. nabyć określonej wartości czy ilości towarów, w określonym czasie lub dokonywania terminowych płatności za zrealizowane dostawy w pewnym okresie i w określony sposób, a premie te nie są związane z żadną konkretną transakcją, w tych przypadkach uznać należy, że premia związana jest z określonym zachowaniem nabywcy, co w świetle przytoczonego wyżej brzmienia art. 8 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, stanowi świadczenie usług przez otrzymującego taką premię. Zdaniem Podatnika - wniosek z dnia 4 lutego 2005r. - "w analizowanym przypadku miejsce opodatkowania należy ustalać w oparciu o zasady ogólne, ze względu na fakt, iż czynność w związku z którą pozostaje wypłacana premia pieniężna stanowi osiągnięcie określonego poziomu obrotów, a nie jakaś konkretna usługa wymieniona w katalogu art. 27 ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług". Podatnik twierdzi ponadto, iż wnioski takie można wywieść z pisma Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 2004r., nr PP3-812-1222/2004/AP/4026, w którym Minister Finansów posługując się wyrażeniem "na zasadach ogólnych". Ponieważ zasady ogólne, o których mowa w ww. piśmie Ministra Finansów, odnoszą się jedynie do zasad opodatkowania premii na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a które zdaniem Podatnika będą miały zastosowanie wobec otrzymującego premię, a więc kontrahenta niemieckiego, sentencja zaskarżonego postanowienia uznająca stanowisko Podatnika za nieprawidłowe, jest - w opinii Dyrektora Izby Skarbowej w Zielonej Górze prawidłowa.

Zgodnie z zasadą ogólną wyrażoną w art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) w przypadku świadczenia usług miejscem świadczenia jest miejsce, gdzie świadczący usługę posiada siedzibę, a w przypadku posiadania stałego miejsca prowadzenia działalności, z którego świadczy usługi - miejsce, gdzie świadczący usługę posiada stałe miejsce prowadzenia działalności; w przypadku braku takiej siedziby lub stałego miejsca prowadzenia działalności - miejsce stałego zamieszkania, z zastrzeżeniem ust. 2-6 i art. 28. Ponieważ - jak wynika ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku z dnia 4 lutego 2005r. świadczącym usługi jest podmiot nie mający siedziby, stałego miejsca prowadzenia działalności na terytorium Polski, miejscem świadczenia nie będzie terytorium Polski. Tym samym, usługi nie będą podlegały opodatkowaniu na terytorium Polski. Kwestie opodatkowania ww. usługi spoczywają bezpośrednio na otrzymującym premię pieniężną tj. kontrahencie niemieckim, zgodnie z zasadami przewidzianymi w niemieckich przepisach, a nie zgodnie z zasadami ogólnymi, przewidzianymi przez ustawę z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów usług), o których mowa w ww. piśmie Ministra Finansów, jak wnioskuje Podatnik. Kwestia ustalenia miejsca opodatkowania spoczywa zatem nie na Podatniku, lecz na otrzymującym premię.

Wobec powyższego należało orzec jak w sentencji.Decyzja niniejsza jest ostateczna

Stronie przysługuje prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp., za pośrednictwem organu który wydał decyzję, w terminie 30 dni od dnia doręczenia niniejszej decyzji.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY