Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

interpretacja indywidualna

Wnioskodawca na wystawionej fakturze VAT nie powinien wykazywać stawki i kwoty podatku oraz kwoty należności wraz z podatkiem, bowiem jak wskazano powyżej transakcja ta nie podlega opodatkowaniu w kraju.

sygnatura: IPPP1/443-2023/08-4/AW

autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

data: 2009-01-14

słowa kluczowe:czynności podlegające opodatkowaniu, faktura VAT, miejsce świadczenia usług, nieruchomości, świadczenie usług, usługi związane z nieruchomościami

Wniosek ORD-IN: [ 281 kB]

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 31 października 2008r. (data wpływu 5 listopada 2008r.), uzupełnionym pismem z dnia 8 stycznia 2009r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie określenia czy wystawiona faktura powinna zawierać podatek od towarów i usług - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 5 listopada 2008r wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie określenia czy wystawiona faktura powinna zawierać podatek od towarów i usług.

Wniosek powyższy uzupełniono pismem z dnia 8 stycznia 2009r.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca jest właścicielem firmy: XXXX. Firma Wnioskodawcy w miesiącu sierpniu 2008r. wykonywała prace polegające na: montażu pieca lakierniczego wraz z konstrukcją wsporczą w zakładzie YYY w Hiszpanii. Zleceniodawcą była firma mająca swą siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, która posiadała podpisany kontrakt z YYY w Hiszpanii.

Ponadto Wnioskodawca wskazał, iż montaż pieca wraz z konstrukcją wsporczą w zakładzie YYY w Hiszpanii wykonany został w części hali produkcyjnej zwanej lakiernią.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

Czy w związku z realizacją prac określonych powyżej wystawiona przez Wnioskodawcę faktura powinna zawierać naliczony podatek od towarów i usług (VAT)...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Wystawiona faktura nie powinna zawierać podatku od towarów i usług (VAT).

Jednocześnie Wnioskodawca powołał się na interpretację indywidualną wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 19 czerwca 2008r. Nr IBPP3/443-198/08/KO (KAN-2970/03/08, KAN-5429/05/08), opublikowaną w wydawnictwie podatkowym ,,GOFIN" Poradnik VAT Nr 17(233) z dnia 10 września 2008r.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Na wstępie należy zaznaczyć, że niniejszą interpretację wydano w oparciu o stan prawny obowiązujący do dnia 30 listopada 2008r., gdyż Wnioskodawca wskazał we wniosku z dnia 31 października 2008r., że sprawa dotyczy zaistniałego stanu faktycznego.

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem, podlegają:

  1. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;
  2. eksport towarów;
  3. import towarów;
  4. wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;
  5. wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

W myśl art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

W przypadku świadczenia usług, bardzo istotnym dla prawidłowego rozliczenia podatku od towarów i usług jest określenie miejsca świadczenia danej usługi. Od poprawności określenia miejsca świadczenia zależeć będzie, czy dane świadczenie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w Polsce, czy też nie.

Ogólna reguła wyrażona w art. 27 ust. 1 ustawy o VAT stanowi, iż w przypadku świadczenia usług miejscem świadczenia jest miejsce, gdzie świadczący usługę posiada siedzibę, a w przypadku posiadania stałego miejsca prowadzenia działalności, z którego świadczy usługi - miejsce, gdzie świadczący usługę posiada stałe miejsce prowadzenia działalności; w przypadku braku takiej siedziby lub stałego miejsca prowadzenia działalności - miejsce stałego zamieszkania, z zastrzeżeniem ust. 2-6 i art. 28.

W przypadku świadczenia usług związanych z nieruchomościami, w tym usług świadczonych przez rzeczoznawców majątkowych i pośredników w obrocie nieruchomościami oraz usług przygotowywania i koordynowania prac budowlanych, takich jak usługi architektów i nadzoru budowlanego - miejscem świadczenia usług jest miejsce położenia nieruchomości (art. 27 ust. 2 pkt 1 ustawy).

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż Wnioskodawca w sierpniu 2008r. wykonywał prace polegające na montażu pieca lakierniczego wraz z konstrukcją wsporczą w zakładzie YYY w Hiszpanii. Zleceniodawcą była firma mająca swą siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, która posiadała podpisany kontrakt z YYY w Hiszpanii. Ponadto Wnioskodawca wskazał, iż montaż pieca wraz z konstrukcją wsporczą w zakładzie YYY w Hiszpanii wykonany został w części hali produkcyjnej zwanej lakiernią.

Odnosząc przedstawiony stan faktyczny do wskazanych przepisów prawa podatkowego należy stwierdzić, że: jeżeli usługa montażu pieca lakierniczego wraz z konstrukcją wsporczą dokonywana była na nieruchomości trwale z gruntem związanej i po zamontowaniu piec lakierniczy stał się częścią tej nieruchomości (zakładu YYY), a ponadto nieruchomość ta położona jest na terytorium Hiszpanii, powyższa usługa montażu będzie podlegała opodatkowaniu w kraju, w którym ta nieruchomość się znajduje tj. w Hiszpanii.

O sposobie rozliczania podatku od wartości dodanej i jego wysokości, oraz o podmiocie zobowiązanym do jego rozliczenia przesądzają w takim przypadku przepisy kraju, w którym znajduje się miejsce świadczenia usługi.

W myśl art. 106 ust. 1 ustawy, podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 2, 4 i 5 oraz art. 119 ust. 10 i art. 120 ust. 16.

Ponadto, na mocy § 27 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 95, poz. 798 ze zm.), przepisy § 9, 11-23 i 26 stosuje się odpowiednio do faktur stwierdzających dokonanie dostawy towarów lub świadczenia usług, dla których miejscem opodatkowania jest terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju lub terytorium państwa trzeciego, jeżeli dla tych czynności podatnicy wystawiający fakturę nie są zidentyfikowani dla podatku od wartości dodanej lub - w przypadku terytorium państwa trzeciego - podatku o podobnym charakterze.

Stosownie do § 27 ust. 2 ww. rozporządzenia, faktury, o których mowa w ust. 1, powinny zawierać dane określone w § 9, z wyjątkiem stawki i kwoty podatku oraz kwoty należności wraz z podatkiem.

W świetle powyższego, Wnioskodawca na wystawionej fakturze VAT nie powinien wykazywać stawki i kwoty podatku oraz kwoty należności wraz z podatkiem, bowiem jak wskazano powyżej transakcja ta nie podlega opodatkowaniu w kraju.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Należy jednocześnie zaznaczyć, że niniejsza interpretacja traci swoją ważność w przypadku zmiany stanu prawnego lub zmiany któregokolwiek z przedstawionych elementów stanu faktycznego (w szczególności jeśli montowany piec nie stanowiłby po zamontowaniu części nieruchomości).

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem.

Jednocześnie Organ podatkowy zauważa, że złożony wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczy jednego stanu faktycznego, stąd też Podatnik winien wnieść opłatę w wysokości 40 zł (od dnia 20.09.2008r. opłata za wydanie interpretacji indywidualne wynosi 40 zł - art. 14f § 1 Ordynacji podatkowej). Podatnik dokonał wpłaty w wysokości 75 zł za wydanie interpretacji indywidualnej w dniu 03.11.2008r. Zatem kwota 35 zł zgodnie z § 18 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29.06.2006r. w sprawie gospodarki finansowej jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych oraz trybu postępowania przy przekształceniu w inną formę organizacyjno - prawną (Dz. U. z 2006r. Nr 116 poz. 783) zostanie zwrócona na numer konta bankowego widniejący na dowodzie wpłaty.

Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi, ul. Piotrkowska 135, 90-434 Łódź po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.).

Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY