Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

interpretacja indywidualna

Jeżeli Jednostka świadczy usługi, w tym usługi w zakresie sportu i rekreacji zaklasyfikowane do grupowania PKWiU 92, na rzecz innej jednostki budżetowej lub zakładu budżetowego (np. szkoły), to usługi te podlegają zwolnieniu od podatku na podstawie powołanego przepisu § 8 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia Ministra Finansów (obecnie § 13 ust. 1 pkt 12). W pozostałych przypadkach świadczone przez Wnioskodawcę usługi, sklasyfikowane w grupowaniu PKWiU 92 będą podlegały zwolnieniu na podstawie poz. 11 zał. nr 4 lub opodatkowaniu według właściwej dla danej usługi stawki podatku VAT, o ile nastąpi utrata zwolnienia podmiotowego na podstawie art. 113 ustawy.

sygnatura: IPPP1-443-2194/08-4/BS

autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

data: 2009-03-12

słowa kluczowe:czynności podlegające opodatkowaniu, limit, stawki podatku, usługi, zwolnienia z podatku od towarów i usług

Wniosek ORD-IN: [ 320 kB]

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Jednostki przedstawione we wniosku z dnia 12 grudnia 2008 r. (data wpływu 15 grudnia 2008 r.) uzupełnionym pismem z dnia 23 lutego 2009 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku VAT usług świadczonych na rzecz jednostek budżetowych i innych podmiotów - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 15 grudnia 2008 r. został złożony ww. wniosek uzupełniony pismem z dnia 23 lutego 2009 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku VAT usług świadczonych na rzecz jednostek budżetowych i innych podmiotów.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca jako jednostka budżetowa powołana Uchwałą Rady Miasta z dnia 27 maja 2004 r. - zgodnie ze statutem przyjętym ww. uchwałą - wykonuje zadania gminy w zakresie kultury fizycznej i turystyki, nie posiada statusu podatnika podatku od towarów i usług, jest zarejestrowany jedynie jako podatnik odprowadzający podatek dochodowy od osób fizycznych.

W związku z uruchomieniem lodowiska miejskiego Wnioskodawca prowadzi sprzedaż biletów wstępu, ponadto pobiera opłaty za wypożyczenie i ostrzenie łyżew, wypożyczenie kasków. Wynajmuje także szkołom szatnie i siłownie, pobierając opłaty. Wskazano, iż ceny za korzystanie z obiektów i urządzeń sportowych ustalone są Zarządzeniem Prezydenta Miasta. Ponadto Wnioskodawca był organizatorem (na zlecenie P) międzypaństwowych meczy piłki nożnej reprezentacji kobiet, na które wstęp był bezpłatny (zwrot poniesionych kosztów odbywał się na podstawie umowy ryczałtowej) oraz imprez sportowych (lig halowych, mityngów lekkoatletycznych itp.), gdzie pobierano od drużyn i zawodników za potwierdzeniem ,,w kwitariuszu ...." wpisowe i startowe. Niektóre imprezy są wspierane przez sponsorów w postaci środków finansowych bądź rzeczowych. W zamian za udzielone wsparcie Wnioskodawca podpisuje umowę na reklamę (wywieszenie baneru) na terenie Jednostki w określonym terminie.

W uzupełnieniu wniosku wskazano, iż usługi których dotyczy wniosek świadczone są na rzecz jednostek budżetowych (szkół), organizacja imprez sportowych odbywa się też na zlecenie podmiotów posiadających osobowość prawną, pozostałe usługi w postaci sprzedaży biletów wstępu na lodowisko, wypożyczania łyżew, kasków są świadczone na rzecz osób fizycznych. Celem działania Jednostki nie jest dążenie do osiągnięcia zysku, zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, według których prowadzi gospodarkę finansową, wszelkie pobrane dochody są odprowadzane na rachunek budżetu miasta i Jednostka nie decyduje o ich przeznaczeniu. Ponadto wszelkie wydatki (także związane ze świadczeniem usług będących przedmiotem wniosku) są pokrywane z budżetu miasta zgodnie z zatwierdzonym planem finansowym.

W ocenie Wnioskodawcy świadczone usługi należy sklasyfikować według PKWiU następująco:

 • sprzedaż biletów wstępu na lodowisko - 92.62.13 Usługi związane ze sportem pozostałe, gdzie indziej nie sklasyfikowane
 • wypożyczenie łyżew, kasku - 71.40.14 Usługi dzierżawy lub wypożyczenia sprzętu rekreacyjnego, rozrywkowego, sportowego
 • ostrzeżenie łyżew - 95.29.14 Usługi naprawy konserwacji sprzętu
 • wynajmowanie szatni, siłowni - 92.61.10 Usługi związane z działalnością stadionów i innych obiektów sportowych
 • odpłatne udostępnianie obiektów i urządzeń sportowych- 92.61.10 Usługi związane z działalnością stadionów i innych obiektów sportowych
 • organizowanie imprez sportowych (mecze piłki nożnej) - 92.62.12 Usługi związane z organizowaniem imprez sportowych
 • pobieranie od zawodników opłat wpisowych i startowych - 92.62.12 Usługi związane z organizowaniem imprez sportowych.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawca z tytułu świadczonych usług ma obowiązek odprowadzania podatku od towarów i usług i w jakiej wysokości (jaka stawka)...

Czy od otrzymanej kwoty ryczałtowej należy odprowadzić podatek i w jakiej wysokości...

Czy od pobieranych wpłat (wpisowe, startowe) należy odprowadzić podatek i w jakiej wysokości...

Czy środki otrzymane od sponsorów objęte są opodatkowaniem i według jakiej stawki...

Zdaniem Wnioskodawcy, który jest jednostką budżetową powołaną do realizacji zadań Miasta K. nałożonych przepisami prawa, zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy o podatku od towarów i usług z tytułu świadczonych usług opisanych we wniosku nie ma obowiązku odprowadzania podatku VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), podlega między innymi odpłatne świadczenie usług. Przez świadczenie usług, stosownie do treści art. 8 ust. 1 powołanej ustawy, należy rozumieć każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej; zobowiązanie do powstrzymania się od dokonanej czynności lub tolerowania czynności lub sytuacji; świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa. Zaś z zapisu art. 8 ust. 3 wynika, iż usługi wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, z zastrzeżeniem ust. 4, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, z wyjątkiem usług elektronicznych i usług turystyki, o których mowa w art. 119.

Podmiotowy zakres opodatkowania normuje art. 15 ust. 1 ustawy, zgodnie z którym, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Natomiast na podstawie art. 15 ust. 6 cyt. ustawy nie uznaje za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

W myśl art. 113 ust. 1 i ust. 2 zwalnia się od podatku podatników, u których wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 50.000 zł. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku.

Do wartości sprzedaży, o której mowa w ust. 1, nie wlicza się odpłatnej dostawy towarów oraz odpłatnego świadczenia usług zwolnionych od podatku, a także towarów, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji.

Natomiast z art. 113 ust. 5 ustawy wynika, że jeżeli wartość sprzedaży u podatników zwolnionych od podatku na podstawie ust. 1 przekroczy kwotę, o której mowa w ust. 1, zwolnienie traci moc w momencie przekroczenia tej kwoty. Obowiązek podatkowy powstaje z momentem przekroczenia tej kwoty, a opodatkowaniu podlega nadwyżka sprzedaży ponad tę kwotę.

Z powyższych przepisów wynika, iż dopóki wartość sprzedaży opodatkowanej u Wnioskodawcy nie przekroczy kwoty 50.000 zł do tego momentu korzysta on ze zwolnienia podmiotowego. W momencie przekroczenia tej kwoty zwolnienie traci moc a obowiązek podatkowy powstaje z momentem przekroczenia tej kwoty, a opodatkowaniu podlega nadwyżka sprzedaży ponad tę kwotę.

Co do zasady stawka podatku - na podstawie art. 41 ust. 1 cyt. ustawy - wynosi 22%, jednakże zarówno w treści wskazanej ustawy, jak i przepisów wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi.

I tak, stosownie do zapisu art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług, zwalnia się od podatku usługi wymienione w załączniku nr 4 do ustawy. W ww. załączniku, zwolnieniem od podatku od towarów i usług objęto wymienione w poz. 11 usługi sklasyfikowane w grupowaniu PKWiU ex 92 usługi związane z kulturą, w tym również usługi twórców i artystów wykonawców, w rozumieniu przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wynagradzane w formie honorariów za przekazanie lub udzielenie licencji do praw autorskich lub praw do artystycznego wykonania, usługi związane z rekreacją i sportem - z wyłączeniem:

 1. usług związanych z taśmami wideo oraz z wszelkimi filmami reklamowymi i promocyjnymi,
 2. usług związanych z wyświetlaniem filmów i taśm wideo, wyświetlaniem filmów na innych nośnikach oraz filmów reklamowych i promocyjnych,
 3. usług w zakresie działalności stadionów i innych obiektów sportowych (PKWiU 92.61),
 4. wstępu na spektakle koncerty, przedstawienia i imprezy w zakresie twórczości wykonawstwa artystycznego i literackiego (PKWiU 92.31.2) związane z funkcjonowaniem obiektów kulturalnych (PKWiU 92.32.10), świadczone przez wesołe miasteczka, parki rozrywki i cyrki (PKWiU 92.33. i 92.34.11) oraz wstępu na imprezy sportowe,
 5. wstępu oraz wypożyczania wydawnictw (PKWiU 22.11 , 22.12 , 22.13) w zakresie usług świadczonych przez biblioteki, archiwa, muzea i innych usług związanych z kulturą (PKWiU 92.5)

5a) usług związanych z produkcją filmów i nagrań wideo (PKWiU 92.11), usług związanych z dystrybucją filmów i nagrań wideo (PKWiU 92.12), usług związanych z produkcją filmów i nagrań na innych nośnikach, usług związanych z dystrybucją filmów i nagrań na innych nośnikach,

5b) wstępu do parków rekreacyjnych, plaż i innych miejsc o charakterze kulturalnym (PKWiU ex 92.72),

6) działalności agencji informacyjnych,

7) usług wydawniczych,

8) usług radia i telewizji (PKWiU 92.2), z zastrzeżeniem poz.12.

Z objaśnień do powyższego załącznika wynika, że zwolnienie dotyczy wyłącznie usług świadczonych przez podmioty, które nie mają jako celu systematycznego dążenia do osiągnięcia zysków, zaś wszelkie zyski, które mimo wszystko osiągną, przeznaczają na utrzymanie lub poprawę świadczonych usług.

Jednocześnie należy wskazać, że usługi w zakresie działalności stadionów i innych obiektów sportowych (PKWiU 92.61) oraz wstęp na imprezy sportowe podlegają opodatkowaniu według stawki 7%, zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy na podstawie załącznika nr 3 do ustawy (poz.158 i odpowiednio poz.159).

Natomiast stosownie do treści § 8 ust. pkt 14 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r., w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, obowiązującego do dnia 30 listopada 2008 r., zwalnia się od podatku usługi świadczone pomiędzy gospodarstwami pomocniczymi jednostek budżetowych, jednostkami budżetowymi i zakładami budżetowymi, z wyjątkiem usług wymienionych w poz. 138 i 153 załącznika nr 3 do ustawy oraz usług komunikacji miejskiej. Od 1 grudnia 2008 r. w tym zakresie obowiązuje przepis § 13 ust. 1 pkt 12 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 212, poz. 1336).

W przestawionym stanie faktycznym świadczącym przedmiotowe usługi opisane we wniosku jest powołana przez Radę Miasta - jednostka budżetowa, której celem działania nie jest dążenie do osiągnięcia zysku, a wszelkie pobrane dochody są odprowadzane na rachunek budżetu miasta i Jednostka nie decyduje o ich przeznaczeniu. Realizując zadania gminy w zakresie kultury fizycznej i turystyki, wykonuje w odniesieniu do świadczonych usług działalność gospodarczą, w sposób samodzielny, we własnym imieniu, na własną rzecz, w sposób stały, niezależnie od celu lub rezultatu. Tym samym, skoro czynności będące przedmiotem zapytania dokonywane są w formie czynności cywilnoprawnych, tj. na podstawie umów cywilnoprawnych, zleceń lub na rzecz osób fizycznych, nie znajduje zastosowania art. 15 ust. 6 ustawy o wyłączeniu z zakresu opodatkowania podatkiem od towarów i usług.

Zatem jeżeli Jednostka świadczy usługi, w tym usługi w zakresie sportu i rekreacji zaklasyfikowane do grupowania PKWiU 92, na rzecz innej jednostki budżetowej lub zakładu budżetowego (np. szkoły), to usługi te podlegają zwolnieniu od podatku na podstawie powołanego przepisu § 8 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia Ministra Finansów (obecnie § 13 ust. 1 pkt 12).

W pozostałych przypadkach świadczone przez Wnioskodawcę usługi, sklasyfikowane w grupowaniu PKWiU 92 będą podlegały zwolnieniu na podstawie poz. 11 zał. nr 4 lub opodatkowaniu według właściwej dla danej usługi stawki podatku VAT, o ile nastąpi utrata zwolnienia podmiotowego na podstawie art. 113 ustawy.

I tak w przypadku świadczenia usług polegających na wynajmowaniu dla szkół, będących jednostkami budżetowymi, szatni i siłowni oraz w przypadku organizowania imprez sportowych (meczy piłki nożnej, mityngów lekkoatletycznych) i pobieranych od zawodników opłat wpisowych i startowych, o ile zostały prawidłowo sklasyfikowane według grupowania PKWiU 92.62.12 jako usługi związane z organizowaniem imprez sportowych, znajdzie zastosowanie zwolnienie od opodatkowania podatkiem od towarów i usług.

Natomiast odpłatne udostępnianie obiektów i urządzeń sportowych, które zaliczono do grupowania PKWiU 92.61.10 jako usługi związane z działalnością stadionów i innych obiektów sportowych podlega opodatkowaniu według stawki 7% na podstawie poz. 158 załącznika nr 3 do ustawy.

Odnośnie sprzedaży biletów wstępu na lodowisko miejskie, dla której Wnioskodawca podał klasyfikację PKWiU 92.62.13 jako usługi związane ze sportem pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane, stwierdzić należy, iż dla czynności tych można zastosować zwolnienie na podstawie poz. 11 zał. nr 4 ustawy, pod warunkiem, że wskazane grupowanie jest prawidłowe. Należy jednak zaznaczyć, iż dla usług w zakresie działalności stadionów i innych obiektów sportowych ustawodawca przewidział stawką podatku VAT 7% - zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy na podstawie poz. 158 załącznika nr 3 do ustawy.

Natomiast usługi wypożyczania sprzętu sportowego (łyżew i kasków) sklasyfikowane według PKWiU 71.40.14 oraz ostrzenia łyżew (PKWiU 95.29.14) dotyczą odpłatnego świadczenia usług na rzecz osób trzecich, zatem zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 i art. 8 ust. 1 usługi te podlegają opodatkowaniu na zasadach ogólnych.

Odnosząc się z kolei do kwestii przekazania przez sponsora środków finansowych bądź rzeczowych wskazać należy, iż czynności wykonywane na rzecz tego sponsora, wynikające z zawartej umowy i polegające na reklamowaniu (wywieszaniu baneru) w określonym terminie na terenie Jednostki ,,w zamian za udzielone wsparcie" podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług według stawki podstawowej na podstawie art. 41 ust.1 cyt. ustawy, tj. w wysokości 22%.

Należy ponadto wskazać, że Minister Finansów nie jest uprawniony do zajmowania stanowiska w zakresie prawidłowości przyporządkowania formalnego towarów lub usług do grupowania klasyfikacyjnego, w związku z tym niniejszej odpowiedzi udzielono wyłącznie w oparciu o grupowanie wskazane przez Jednostkę w stanie faktycznym. Za prawidłową klasyfikację wyrobu lub usługi jest bowiem odpowiedzialny producent lub dokonujący dostawy towaru bądź świadczący usługę. W przypadku zaistnienia wątpliwości w tym zakresie, należy zwrócić się o wydanie opinii do Ośrodka Interpretacji Standardów Klasyfikacyjnych, Urzędu Statystycznego

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi, ul. Piotrkowska 135, 90-430 Łódź, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY