Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

interpretacja indywidualna

wniosek dotyczy podatku od towarów i usług w zakresie dokumentowania otrzymanych premii wystawianych przez kontrahentów

sygnatura: IPPP2/443-1767/08-4/ASi

autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

data: 2009-03-05

słowa kluczowe:dokumentowanie, faktura VAT, premia pieniężna

Wniosek ORD-IN: [ 413 kB]

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 27 listopada 2008r. (data wpływu 01 grudnia 2008r.) uzupełniony pismem z dnia 26 lutego 2009 roku (data wpływu 3 marca 2009 roku), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie dokumentowania otrzymanych premii wystawianych przez kontrahentów - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 01 grudnia 2008r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie dokumentowania otrzymanych premii wystawianych przez kontrahentów.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny oraz zdarzenie przyszłe

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie handlu sprzętem AGD RTV na terenie kraju przy pomocy sieci Internet. Spółka jest zarejestrowana od 24.08.2007r. jako czynny podatnik VAT. Mając na celu zapewnienie ciągłości dostaw i sprostanie konkurencji na rynku spółka zawiera długoterminowe umowy handlowe z polskimi dostawcami towarów popularnych marek. Działając zaledwie 1 rok na rynku handlu sprzętem AGD jesteśmy na etapie weryfikacji solidności dostawców i nawiązywania nowych kontaktów handlowych.

Stan faktyczny:

W dniu 1 luty 2008r. spółka podpisała umowę z M Sp. z o. o. w Z. dotyczącą sprzedaży towarów AGD do zabudowy. W ramach tej umowy dostawca towarów udziela spółce premii pieniężnej miesięcznej (bonusu), określonej procentowo do całości zakupów w danym okresie i uzależnionej jedynie od przekroczenia pewnego progu zakupów. Spółka traktuje uzyskaną premię jako przychód nie podlegający podatkowi VAT i wystawia sprzedającemu notę obciążeniową.

Zdarzenie przyszłe:

W ramach umowy o współpracy handlowej z P.H.U. ,,A." Sp. z o. o. z R. z dnia 24.09.2008r.,sprzedawca udzieli spółce premii rocznej za wykonanie określonego planu obrotu w 2008r. w wysokości zależnej od przekroczenia ustalonych progów. Spółka zamierza traktować otrzymany bonus jako przychód nie podlegający podatkowi VAT i wystawić sprzedającemu notę obciążeniową na koniec 2008r.

Dnia 17 lutego 2009 roku z powołaniem na przepis art. 169 w związku z art. 14h Ordynacji podatkowej skierowano wezwanie nr IPPP2/443-1767/08-2/ASi do uzupełnienia opisu zdarzeń prezentowanych we wniosku.

W uzupełnieniu podano iż:

  • zawarte umowy dotyczące premii pieniężnych, przyjęto dokumentować do celów ewidencji rachunkowej za pomocą not księgowych. Zdaniem Spółki, w sytuacji gdy do otrzymanych premii pieniężnych nie maja zastosowania przepisy ustawy o VAT i inne przepisy nie przewidują używania określonych formularzy, dokumentem zwyczajowo stosowanym i uniwersalnym jest nota księgowa. Noty księgowe wystawiane przez Spółkę zawierają wszystkie elementy wymagane w ustawie o rachunkowości dla dokumentu księgowego. W podobny sposób (nota), dokumentowane są transakcje uzyskania odsetek od kontrahenta z tytułu nieterminowych płatności, czy też kary umowne za niedotrzymanie warunków umowy.
  • wskazane we wniosku umowy, zawarte przez spółkę nie ograniczają przyznania premii do konkretnych dostaw. Elementami warunkującymi przyznanie premii jest jedynie próg obrotów i okres (czas) w jakim rozliczany jest bonus.

W umowie M. Sp. z o.o. z 01 lutego 2008 r. sprecyzowano jedynie, że premia rozliczana w okresach miesięcznych dotyczy sprzętu AGD do zabudowy. Na podstawie przyjętych zasad rachunkowości i zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 23 ustawy o rachunkowości uzyskane premie pieniężne są zaliczane do pozostałych przychodów operacyjnych spółki. Otrzymane bonusy nie pomniejszają ceny zakupu (cena ewidencyjna) i nie jest dokonywana korekta kosztu własnego zakupu sprzedanych towarów handlowych.

  • otrzymanie bonusu pieniężnego wynikającego z umowy, nie jest warunkowane spełnieniem jakichkolwiek dodatkowych czynności, poza przedstawieniem kalkulacji wyliczenia premii kontrahentowi. Oczywiście samo podpisanie umowy o premię, następuje po pozytywnej weryfikacji rzetelności odbiorcy, a w szczególności poprzedzone jest analizą terminowego regulowania płatności dla kontrahentów, bieżącego regulowania zobowiązań publiczno-prawnych, wielkości obrotów, itp.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Spółka postępuje słusznie uznając otrzymaną premię (bonus) w związku wykonaniem planu zakupów u dostawcy jako przychód nie podlegający podatkowi należnemu VAT i dokumentując operację notą księgową obciążającą dostawcę...

Mając na uwadze różne stanowiska organów skarbowych w sposobie opodatkowania VAT podobnych umów, Wnioskodawca decydując się na dokumentowanie w/w zdarzeń notą księgową uważa, że otrzymane i planowane do uzyskania premie pieniężne nie mają charakteru umów o wynagrodzenie za świadczenie usługi, o której mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o VAT i tym samym nie podlegają temu podatkowi. Zdaniem spółki niezasadne jest traktowanie dostawy towarów, która jest podstawą do wyliczenia premii jednocześnie jako usługi. Prowadzi to ostatecznie do podwójnego opodatkowania VAT czynności dotyczących jednej transakcji. Takie stanowisko zajął też nasz kontrahent (odbiorca noty), który udostępnił Spółce postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego z dnia 20.07.2007r. wydane na jego indywidualny wniosek w sprawie otrzymywanych i przyznawanych przez niego premii. W postanowieniu tym organ skarbowy powołując się na unormowania unijne będące podstawą systemu podatku od wartości dodanej wskazuje, że przepisy krajowe są z tym prawem spójne i jednoznacznie określają w art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, iż ,,świadczenie usługi" nie może jednocześnie stanowić dostawy towarów. W uzasadnieniu stanowiska powołano też wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 06-02-2007r (syg. akt I FSK 94/06). Spółka zdaje sobie sprawę z różnorodności umów funkcjonujących na rynku i konieczności indywidualnego rozpatrywania każdej sytuacji, ale po zebraniu informacji o podobnych umowach innych firm Strona doszła do wniosku, że tego typu umowy różnią się w zasadzie stawką premii i limitem obrotów warunkujących uzyskanie bonusu. Spółka występuje o interpretację przepisów sugerując się pismem Ministerstwa Finansów z dnia 28-12-2007r. (nr PT3/0602/34/599/LBE/07/MB716001), zawierającym odpowiedź na interpelację Posła RP, a także stanowiskiem zaprezentowanym przez Dyrektora Izby Skarbowej w Rzeszowie w decyzji z dnia 12-03-2008r. (nr ISII/2-443/219/07), jak też decyzją Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 28-04-2008r (nr 1401/PV-I/4407/14-17/07/EN), które odnoszą się do tego zagadnienia. Zdaniem Spółki nie powinna mieć miejsca taka sytuacja kiedy to premie pieniężne (bonusy) udzielane lub otrzymywane przez podatnika będą dokumentowane i opodatkowane w różny sposób (noty księgowe lub faktury VAT) nie ze względu na treść i rodzaj transakcji, ale na miejsce położenia kontrahentów i uzyskane przez nich indywidualne interpretacje przepisów prawa podatkowego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ww. ustawy o podatku od towarów i usług przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Przy czym zgodnie z art. 2 pkt 6 ww. ustawy o podatku od towarów i usług przez towary rozumie się rzeczy ruchome, jak również wszelkie postacie energii, budynki i budowle lub ich części, będące przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, które są wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, a także grunty.

Natomiast art. 8 ust. 1 ww. ustawy o podatku od towarów i usług stanowi, iż świadczeniem usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, jest każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

  • przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;
  • zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;
  • świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Powołany przepis wskazuje, iż pojęcie świadczenia usług ma bardzo szeroki zakres, gdyż nie obejmuje wyłącznie działań podatnika, lecz również zobowiązanie do powstrzymania się od dokonywania czynności lub do tolerowania czynności bądź sytuacji. Pojęcie usługi według ustawy o podatku od towarów i usług jest bowiem szersze od definicji usługi w rozumieniu klasyfikacji statystycznych. Oznacza to, że w definicji tej mieszczą się również określone zachowania, które nie zostały sklasyfikowane w PKWiU jako klasyfikacji, o której mowa w art. 8 ust. 3 powoływanej ustawy o VAT. Przez świadczenie należy zatem rozumieć każde zachowanie się na rzecz innego podmiotu. Aby uznać dane świadczenie za odpłatne świadczenie, musi istnieć stosunek prawny pomiędzy świadczącym usługę a odbiorcą, a w zamian za wykonanie usługi powinno zostać wypłacone wynagrodzenie. Musi istnieć bezpośredni związek pomiędzy świadczoną usługą i przekazanym za nią wynagrodzeniem. Oznacza to, że z danego stosunku prawnego, na podstawie którego wykonywana jest usługa, musi wynikać wyraźna, bezpośrednia korzyść na rzecz świadczącego usługę.

Stosownie natomiast do postanowień art. 29 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług podstawą opodatkowania jest obrót, z zastrzeżeniem ust. 2-22, art. 30-32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i ust. 5. Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży pomniejszona o kwotę należnego podatku. Na podstawie art. 29 ust. 4 ustawy obrót zmniejsza się o kwoty udokumentowanych, prawnie dopuszczalnych i obowiązkowych rabatów (bonifikat, opustów, uznanych reklamacji i skont) i o wartość zwróconych towarów, zwróconych kwot nienależnych w rozumieniu przepisów o cenach oraz zwróconych kwot dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze, a także kwot wynikających z dokonanych korekt faktur.

Przedsiębiorcy podejmują różnorodne działania w zakresie intensyfikacji sprzedaży towarów, w efekcie których wypłacane są tzw. premie pieniężne nabywcom. Dotyczy to także przypadków, kiedy sprzedawca z różnych przyczyn (np. dokonania u niego zakupów w dużych ilościach w określonym czasie) po dokonaniu dostawy udziela nabywcy tzw. premii pieniężnej polegającej na wypłacaniu określonych kwot pieniężnych. Różnorodność działań i sytuacji gospodarczych będących podstawą do ich wypłacenia sprawia, że skutki podatkowe w podatku od towarów i usług dotyczące wypłacanych nabywcom premii pieniężnych powinny być ustalane w odniesieniu do konkretnego stanu faktycznego występującego u podatnika, przy uwzględnieniu wszystkich okoliczności wiążących się z dokonaniem tych wypłat.

Skutki podatkowe dotyczące wypłacania premii pieniężnych nabywcom uzależnione są od wielu czynników, tj. m.in. od ustalenia za co faktycznie premie zostały wypłacone, tzn. czy dotyczą konkretnych dostaw, czy też odnoszą się do wszystkich dostaw w określonym czasie itp.

W sytuacjach, w których podatnicy kształtują wzajemne relacje pomiędzy sobą w ten sposób, że premie pieniężne wypłacane są z tytułu dokonywania przez nabywcę np. nabyć określonej wartości czy ilości towarów w określonym czasie, - w powstałej sytuacji faktycznej (zdarzeniu przyszłym) dotyczy to osiągnięcia przez kupującego określonego poziomu obrotów z kontrahentem przyznającym wynagrodzenie z tego tytułu - dokonywania terminowych płatności za zrealizowane dostawy w pewnym okresie i w określony sposób, uznać, w opinii organu wydającego interpretacje należy, że wypłacona premia pieniężna związana jest z określonymi zachowaniami nabywcy, a zatem ze świadczeniem usług przez nabywcę otrzymującego taką premię, które to usługi podlegają opodatkowaniu na ogólnych zasadach. Zasadność takiego twierdzenia podkreślona jest ponadto finansowym aspektem przyjętego przez podmiot osiągający wynagrodzenie - wystawianie not księgowych obciążeniowych, w istocie rzeczy potwierdzających iż za określone zachowanie w zakresie prowadzenia obrotu gospodarczego z kontrahentem Wnioskodawca obciąża kontrahenta stosownym wynagrodzeniem.

Świadczeniem usług jest każde zachowanie się podmiotu w wykonaniu stosunku zależności, które niekoniecznie polega na fizycznym wykonaniu jakiejkolwiek czynności lub podjęciu działania.

W sytuacji takiej, jak w opisanym stanie faktycznym (zdarzeniu przyszłym), gdy podejmowane są działania w zakresie zrealizowania określonych obrotów, mamy do czynienia ze świadczeniem usług na rzecz zbywcy towarów.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego (zdarzeniu przyszłym) wynika, iż Wnioskodawca na mocy zawartych długoterminowych umów handlowych otrzymuje od dostawców towarów premie pieniężne, określone procentowo od całości zakupów w danym okresie, które są uzależnione od przekroczenia pewnego progu zakupów.

Należy zauważyć, że w rzeczywistości w takiej sytuacji występują dwie transakcje: dostawa towarów oraz świadczenie usług. Na rzecz takiego wniosku przemawia w szczególności okoliczność, że jak określono w opisie stanu faktycznego wypłaty przedmiotowych premii nie są związana z ceną zakupionych towarów. Poza tym czynności te będą odrębnie wynagradzane (z tytułu dostawy towarów wynagrodzenie płacone będzie przez nabywcę, natomiast w przypadku premii pieniężnej wynagrodzenie wypłacane będzie przez dostawcę, zazwyczaj po zakończeniu okresu rozliczeniowego). Jak określono w opisie zdarzeń: otrzymane bonusy nie pomniejszają ceny zakupu (cena ewidencyjna) i nie jest dokonywana korekta kosztu własnego zakupu sprzedanych towarów handlowych.

W przypadku dostawy towarów podstawą opodatkowania jest kwota należna z tytułu sprzedaży towarów dokonanej przez dostawcę na rzecz nabywcy pomniejszona o kwotę należnego podatku. Z kolei w odniesieniu do świadczonej usługi podstawą opodatkowania jest wartość wypłaconej premii pieniężnej pomniejszona o kwotę należnego podatku. Nie można zatem uznać tej zależności jako czynność podwójnie opodatkowaną, gdyż w przedmiotowej sprawie występują dwie transakcje.

Z treści wniosku nie wynika, aby możliwe było powiązanie premii z konkretną dostawą (lub dostawami), a zatem aby mogła ona być potraktowana jako rabat, o którym mowa w art. 29 ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług.

Premia pieniężna, która nie może być uznana za rabat, i traktowana jest przez Wnioskodawcę jako przychód z tytułu uregulowania przez kontrahenta wynagrodzenia wskazanego na wystawionej sprzedającemu nocie obciążeniowej, stanowi rodzaj wynagrodzenia dla nabywcy za świadczone na rzecz dostawcy usługi. Jest to relacja zobowiązaniowa, zależna od określonego zachowania nabywcy, którą na gruncie przepisów dotyczących podatku od towarów i usług należy uznać za odpłatne świadczenie usług, o którym mowa w art. 8 ust. 1 w/w ustawy.

To powoduje, że czynność ta podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na zasadach ogólnych stawką 22 % (art. 41 ust. 1 ustawy).

Tym samym, w przypadku świadczenia takich usług, Wnioskodawca jest zobowiązany do udokumentowania tego świadczenia zgodnie z art. 106 ust. 1 ustawy fakturą VAT. Szczegółowe warunki wystawiania faktur VAT zawiera § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 212, poz. 1337) - w stanie prawnym obowiązującym od 1 grudnia 2008 roku. Do dnia 30 listopada 2008 roku warunki wystawiania faktur określone były w § 8 rozporządzenia Ministra Finansów z 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 95, poz. 798 ze zmianami)

W konsekwencji stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym, a w przypadku interpretacji dotyczącej zdarzenia przyszłego - stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie, ul. M. Curie - Skłodowskiej 40, 20-029 Lublin po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 w/w ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 w/w ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 w/w ustawy) na adres: Biuro Krajowej Informacji Podatkowej, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY