Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

interpretacja indywidualna

wniosek dotyczy podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur wystawianych przez odbiorców premii.

sygnatura: IPPP2/443-1819/08-4/ASi

autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

data: 2009-03-05

słowa kluczowe:dokumentowanie, faktura VAT, opodatkowanie, premia pieniężna, świadczenie usług

Wniosek ORD-IN: [ 612 kB]

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 03 grudnia 2008 roku (data wpływu 08 grudnia 2008roku), uzupełniony pismem z dnia 02 marca 2009 roku (data wpływu 04 marca 2009 roku), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur wystawianych przez odbiorców premii - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 08 grudnia 2008 roku został złożony ww. wniosek, uzupełniony pismem z dnia 02 marca 2009 roku (data wpływu 04 marca 2009 roku), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur wystawianych przez odbiorców premii.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca prowadzi produkcję i sprzedaż materiałów budowlanych, do których należą bloczki z betonu komórkowego. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej Spółka zawiera szereg umów handlowych. W celu zwiększenia obrotu Spółka prowadzi różnego rodzaju działania mające na celu zachęcenie klientów do nabycia jej produktów. W tym celu Spółka zobowiązuje się do wypłaty kontrahentom bonusów liczonych od zakupionej ilości betonu komórkowego, od obrotu. Zasady wpłaty bonusu regulowane są na podstawie umów handlowych zawieranych z poszczególnymi kontrahentami. Wypłata bonusów nie wpływa w żadnym zakresie na wysokość cen towarów określanych w umowach handlowych. Zasady wypłaty bonusów są bowiem określane obok warunków handlowych umowy. Wypłata bonusu jest bowiem nagrodą za dobrą współpracę, spełnienie dodatkowych warunków, określonych w umowie handlowej. Wyżej omówione bonusy były wypłacane przez Wnioskodawcę na podstawie not. Niektórzy kontrahenci chcą rozliczać bonusy poprzez wystawienie faktury VAT.

Działając na podstawie art. 169 w związku z art. 14h ordynacji podatkowej skierowano do Wnioskodawcy wezwanie pismo z dnia 18 lutego 2009 roku (doręczone dnia 23 lutego 2009 roku) Nr IPPP2/443-1819/08-2/ASi do uszczegółowienia opisu stanu faktycznego.

W uzupełnieniu wniosku podano iż:

  • Wypłacone bonusy z punktu widzenia gospodarczego i rachunkowego pomniejszają wielkość sprzedaży Spółki,
  • Zgodnie z zawartymi umowami bonusy wypłacane są z tytułu dokonywania przez nabywcę w określonym czasie zakupu określonej ilości towaru, bonusy nie są związane z żadną konkretną dostawą,
  • Spółka otrzymuje, akceptuje i księguje od kontrahentów, którzy otrzymali indywidualna interpretację podatkową faktury VAT, natomiast od kontrahentów, którzy nie posiadają indywidualnej interpretacji otrzymuje, akceptuje i księguje noty księgowe.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy naliczony podatek VAT w wysokości 22% zawarty na fakturach VAT otrzymanych od kontrahentów tytułem bonusów od zakupionej ilości betonu komórkowego zgodnie z umową z kontrahentem będzie stanowić dla Spółki podstawę obniżenia kwoty podatku należnego na zasadach i w terminach wynikających z art. 86 ustawy o VAT...

Zdaniem Spółki, zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) przez odpłatne świadczenie usług rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 ustawy o VAT.

Minister Finansów w piśmie z dnia 30 grudnia 2004r. znak PP3-812-1222/2004/AP/4026 (Dz. Urz. Min. Fin. z 2005r. Nr 2 poz. 22) stwierdził między innymi:

,,W praktyce występują również sytuacje, w których podatnicy kształtują wzajemne relacje pomiędzy sobą w ten sposób, że premie pieniężne wypłacone są z tytułu dokonywanych przez nabywcę np. nabyć określonej wartości czy ilości towarów w określonym czasie i w określony sposób i premie te nie są związane żadną konkretną dostawą. W takich wypadkach należy uznać, że wypłacona premia pieniężna związana jest z określonym zachowaniem nabywcy, a zatem ze świadczeniem usług przez nabywcę otrzymującego taką premię, które to usługi podlegają opodatkowaniu na ogólnych zasadach."

Spółka uważa, że na podstawie art. 86 ustawy o podatku od towarów i usług Spółce przysługuje prawo do odliczenia VAT-u z faktur za bonusy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) opodatkowaniu podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Przez dostawę towarów, w myśl art. 7 ust.1 cyt. ustawy rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Natomiast zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

  • przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;
  • zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;
  • świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Stosownie natomiast do postanowień art. 29 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług podstawą opodatkowania jest obrót, z zastrzeżeniem ust. 2-22, art. 30-32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i ust. 5. Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży pomniejszona o kwotę należnego podatku. Na podstawie art. 29 ust. 4 ustawy obrót zmniejsza się o kwoty udokumentowanych, prawnie dopuszczalnych i obowiązkowych rabatów (bonifikat, opustów, uznanych reklamacji i skont) i o wartość zwróconych towarów, zwróconych kwot nienależnych w rozumieniu przepisów o cenach oraz zwróconych kwot dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze, a także kwot wynikających z dokonanych korekt faktur.

Podmioty prowadzące działalność gospodarczą podejmują różnorodne działania w zakresie intensyfikacji sprzedaży towarów, w efekcie których wypłacane są nabywcom tzw. premie pieniężne.

Dotyczy to także przypadków, kiedy sprzedawca z różnych przyczyn (np. dokonania u niego zakupów w dużych ilościach w określonym czasie) po dokonaniu dostawy udziela nabywcy tzw. premii pieniężnej polegającej na wypłacaniu określonych kwot pieniężnych. Różnorodność działań i sytuacji gospodarczych będących podstawą do ich wypłacenia sprawia, że skutki podatkowe w podatku od towarów i usług dotyczące wypłacanych nabywcom premii pieniężnych powinny być ustalane w odniesieniu do konkretnego stanu faktycznego występującego u podatnika, przy uwzględnieniu wszystkich okoliczności wiążących się z dokonaniem tych wypłat.

Skutki podatkowe dotyczące wypłacania premii pieniężnych nabywcom uzależnione są od wielu czynników, tj. m.in. od ustalenia za co faktycznie premie zostały wypłacone, tzn. czy dotyczą konkretnych dostaw, czy też odnoszą się do wszystkich dostaw w określonym czasie itp.

W sytuacjach, w których podatnicy kształtują wzajemne relacje pomiędzy sobą w ten sposób, że premie pieniężne wypłacane są z tytułu dokonywania przez nabywcę np. nabyć określonej wartości czy ilości towarów w określonym czasie, dokonywania terminowych płatności za zrealizowane dostawy w pewnym okresie i w określony sposób, zrealizowanie określonego pułapu obrotów, utrzymanie w dostępności pełnego asortymentu danej grupy towarów, nabywanie towarów tylko od jednego dostawcy czy też realizowanie obrotu netto w danym okresie rozliczeniowym oraz gdy premie te nie są związane z żadną konkretną dostawą, uznaje się, że wypłacona premia pieniężna związana jest z określonymi zachowaniami nabywcy, a zatem ze świadczeniem usług przez nabywcę otrzymującego taką premię, które to usługi podlegają opodatkowaniu na ogólnych zasadach.

Świadczeniem usług jest każde zachowanie się podmiotu w wykonaniu stosunku zależności, które niekoniecznie polega na fizycznym wykonaniu jakiejkolwiek czynności lub podjęciu działania.

W sytuacji więc jak w opisanym stanie faktycznym, gdy podejmowane są działania w zakresie zrealizowania określonych obrotów mamy do czynienia ze świadczeniem usług na rzecz zbywcy towarów.

W przedstawionym stanie faktycznym Wnioskodawca przyznaje swoim kontrahentom premie pieniężne z tytułu i pod warunkiem zrealizowania określonych obrotów w danym okresie rozliczeniowym, a także spełnienia dodatkowych warunków umowy.

Premia pieniężna, która nie może być uznana za rabat stanowi rodzaj wynagrodzenia dla nabywcy za świadczone na rzecz dostawcy usługi. Jest to relacja zobowiązaniowa, zależna od określonego zachowania nabywcy, którą na gruncie przepisów dotyczących podatku od towarów i usług należy uznać za odpłatne świadczenie usług, o którym mowa w art. 8 ust. 1 w/w ustawy.

Zasadność takiego twierdzenia podkreślona jest ponadto finansowym aspektem przyjętego przez podmiot wypłacający wynagrodzenie - akceptowanie not księgowych obciążeniowych, w istocie rzeczy potwierdzających iż za określone zachowanie w zakresie prowadzenia obrotu gospodarczego z kontrahentem Wnioskodawca obciąża kontrahenta stosownym wynagrodzeniem.

Świadczeniem usług jest każde zachowanie się podmiotu w wykonaniu stosunku zależności, które niekoniecznie polega na fizycznym wykonaniu jakiejkolwiek czynności lub podjęciu działania.

W sytuacji takiej, jak w opisanym stanie faktycznym, gdy kontrahenci Wnioskodawcy podejmują działania przewidziane w umowach handlowych, a zmierzające do osiągnięcia przez tych kontrahentów określonego poziomu zakupów i otrzymanie z tego tytułu wynagrodzenia, mamy do czynienia ze świadczeniem usług na rzecz zbywcy towarów.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż Wnioskodawca na mocy zawartych umów handlowych, po otrzymaniu faktur bądź not księgowych obciążeniowych od nabywców towarów wypłaca stosowne wynagrodzenie (premie pieniężne), określone procentowo od całości zakupów w danym okresie, które są uzależnione od przekroczenia pewnego progu zakupów.

Należy zauważyć, że w rzeczywistości w takiej sytuacji występują dwie transakcje: dostawa towarów oraz świadczenie usług. Na rzecz takiego wniosku przemawia w szczególności okoliczność, że jak określono w opisie stanu faktycznego wypłaty przedmiotowych premii nie wpływa w żadnym zakresie na wysokość cen towarów określanych w umowach handlowych. Zasady wypłaty bonusów są bowiem, jak podano w opisie stanu faktycznego, określane obok warunków handlowych umowy. Wypłata bonusu jest bowiem nagrodą za dobrą współpracę, spełnienie dodatkowych warunków, określonych w umowie handlowej. Poza tym czynności te będą odrębnie wynagradzane (z tytułu dostawy towarów wynagrodzenie płacone będzie przez nabywcę, natomiast w przypadku premii pieniężnej wynagrodzenie wypłacane będzie przez dostawcę, zazwyczaj po zakończeniu okresu rozliczeniowego).

To powoduje, że czynność ta podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na zasadach ogólnych stawką 22 % (art. 41 ust. 1 ustawy).

Tym samym, w przypadku świadczenia takich usług, kontrahenci są zobowiązani do udokumentowania tego świadczenia zgodnie z art. 106 ust. 1 ustawy fakturą VAT. Szczegółowe warunki wystawiania faktur VAT zawiera § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 212, poz. 1337).

Konsekwentnie, Spółka jest uprawniona do odliczenia podatku naliczonego wykazanego na fakturach wystawionych przez swoich kontrahentów, na zasadach ogólnych, przewidzianych w unormowaniach art. 86 ust.1 ustawy o podatku od towarów i usług.

Uwzględniając powyższe, postanowiono jak na wstępie.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku ul. 1 Maja 10,09-402 Płock.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY